Strona główna
English version

Usługa powszechnej archiwizacji

Jednostka: Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej Opiekun: mgr inż. Małgorzata Kita, informatyk
Lokalizacja: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail mkita@tu.kielce.pl
WWW: http://platon.tu.kielce.pl/?link=3 Telefon:
Laboratorium: Zobacz opis całego laboratorium Producent: HP
NazwaName
Usługa powszechnej archiwizacjiArchiving Service
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Usługi archiwizacji polegają na udostępnianiu w skali kraju możliwości wykonywania zdalnej archiwizacji i kopii zapasowych danych. Usługi powszechnej archiwizacji to:
Archiwizacja i przechowywanie danych w wirtualnym sieciowym systemie plików oraz tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych.
Obie usługi dostępne są on-line przez całą dobę, 7 dni w tygodni.
Archiving service consists in the provision in the country the possibility to exercise remote archiving and data backup. Archiving services are:
Archiving and storage of data in a virtual network file system and the creation and playback of backups.
Both services are available on-line around the clock, 7 days a week.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
1. Z Powszechnej Archiwizacji może korzystać Świadczący lub każda Jednostka będąca abonentem sieci MAN, która złożyła pisemną deklarację korzystania z Powszechnej Archiwizacji i zaakceptowała niniejszy regulamin dostępny u Świadczącego.
2. Powszechna Archiwizacja może być wykorzystywana wyłącznie dla wspierania działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej i misyjnej.
Co daje nam usługa:
• zabezpieczenie danych użytkowników oraz instytucji: wyników badań, eksperymentów naukowych.
i materiałów edukacyjnych przed utratą czy zniszczeniem;
• długoterminowa archiwizacja danych;
• tworzenie kopii zapasowych danych (przechowywanie 2-go poziomu);
• możliwość dostępu on-line oraz odtworzenia kopii zapasowej
w przypadku utraty danych podstawowych;
1 From the Universal Suppliers of Archiving may use or any entity which is a subscriber to MAN, which has made a declaration of use of the Universal Archiving and accepted these rules is available from the provider.
2 Universal Archiving can be used only for the promotion of scientific, research, educational and missionary.
What gives us the service:
• protection of user data and institutions: the results of research, scientific experiments and educational materials against loss or destruction;
• Long-term data archiving;
• data backup (storage 2nd level);
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
brakbrak
Informacje dodatkoweAdditional information
-
Słowa kluczoweDziedziny nauki
archiwizacja, macierz dyskowa 5.16 Technologie informacyjne