Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Dariusz Michalski

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Wydziałowe Laboratorium Komputerowe
Stanowisko:
E-mail: darekm@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7/2.07B, 25-314 Kielce
Telefon:413424314
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Metrologia,
Uszczelnienia mechaniczne.
Metrology,
Mechanical seals.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski
Rosyjski
Angielski
Polish
Russian
English
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Wykaz publikacji:

1.1. Publikacje w czasopismach naukowo-technicznych o zasięgu międzynarodowym:

1. Michalski D., Kundera Cz.: An experimental verification the proximity probe scale factor and the properties of sealing ring. CEEPUS Science Report "Modern Metrology in Quality Management Systems". Kielce 2006. pp. 143-150 PR.
2. Kundera Cz., Michalski D.: Experimental studies on a pneumatic system in an active face seal. International Journal of Applied Mechanics and Engineering 2010, Vol. 15, no 3, pp. 731—742, PR,
1.2. Publikacje w zagranicznych czasopismach naukowo-technicznych
1. Kundera Cz., Michalski D.: Experimental test of clearance control in noncontacting face seal, Hydraulika a pneumatika 1-2 2005, Slovak Republic, pp. 12-14 PR,
2. Kundera Cz., Michalski D., Zagorulko A.: Экспериментальные исследования саморегулируемого торцового уплотненя – Eksperimientalnyje isliedowanija samoreguliemogo torcowogo upłatnienija”. Wiesnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta, (Ukraina), Seria nauki Techniczne, Nr 1 2007, cc. 39 – 44, PR.

1.3. Publikacje w krajowych czasopismach naukowo-technicznych
1. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.: The coordinate measuring machine Eclipse 550 – practical aspects of the check accuracy, (Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Eclipse 550 – praktyczny aspekt sprawdzania jej dokładności), Zeszyty Naukowe PŁ filii w Bielsko – Białej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 53 (2000), zeszyt 33, Bielsko –Biała 2000, s. 21-28 PR,
2. Janusiewicz A., Michalski D., Migacz M.: Koncepcja pomiarów współrzędnościowych zawarta w programie Calypso firmy Zeiss, Zeszyty Naukowe PŁ filii w Bielsko – Białej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 53 (2000), zeszyt 33,Bielsko – Biała 2000, s. 119 – 127 PR,
3. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.: Computer method of profile measurement accuracy evaluation on CMM (Komputerowa metoda oceny dokładności pomiarów kształtu na WMP), Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Białej, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”. Bielsko – Biała 2002, Zeszyty naukowe, Konferencje, nr serii 2, zeszyt nr 3 (2002) s. 30-39 PR,
4. Adamczak S., Michalski D.: Statistical methods for comparison of measuring instruments accuracy. Metrology and Measurement Systems Vol. XI Number 3/2004. 2004 r. pp. 221 – 234 PR,
5. Kundera Cz., Michalski D.: Ocena właściwości eksperymentalnego modelu bezstykowego uszczelnienia czołowego. Pomiary Automatyka Kontrola, Czerwiec 2005 s. 20-22 PR,
6. Michalski D.: Sterowanie wielkością szczeliny w aktywnym bezstykowym mechanicznym uszczelnieniu czołowym, Terotechnologia 2005. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej “Mechanika 83”, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 69-79 PR.
7. Michalski D., Kundera Cz.: Experimental verification of properties of the sealing ring housing. 8-th International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies 2006, Preśov (SK) 2006, Materiały konferencyjne pp. 522-525.
8. Michalski D.: Badania eksperymentalne aktywnego uszczelnienia czołowego, Terotechnologia 2007. Zeszyty naukowe Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 7, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2007, s. 91 – 96,
9. Michalski D., Kundera Cz.: Badania eksperymentalne bezstykowego uszczelnienia czołowego. 12th International, Scientific and Engineering Conference Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery HERVICON 2008, - 12 Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Hermotechnika, Niezawodność Dynamiczna i Bezpieczeństwo Ekologiczne Pomp i Kompresorów” Przemyśl, Polska, 9 – 12 września 2008, Zeszyt naukowy nr 10 serii Nauki techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn. Volume II, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 65 – 72,
10. Michalski D.: Uszczelnienia czołowe aktywne. Innowacje w materiałach przemysłowych I technologiach nr 1 (6) styczeń– marzec 2011, s. 35 – 39,
11. Kundera Cz., Michalski D.: Model eksperymentalny aktywnego uszczelnienia czołowego. Hydraulika i Pneumatyka nr 2/2011 s. 9 – 12,

1.4. Publikacje w materiałach z międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych
1. Adamczak S., Makieła W., Michalski D.: Experimental Evaluation of Measuring Accuracy of the Co-ordinate Measuring Machine 3th European conference of Young Research and Science Workers Transcom, Section 5, Żylina (SK) 1999, pp. 13-16 PR,
2. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.: Evaluation of the accuracy of the coordinate measuring machine ECLIPSE 550, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Wydziału Budowy Maszyn Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie, Ostrawa 2000, (CZ) 2000 PR,
3. Adamczak S., Michalski D., Stępień K., Zeiss calypso package – a new approach to co-ordinate measurements, Transcom' 2001 (Pakiet Calypso firmy Zeiss, nowe podejście do pomiarów współrzędnościowych), 4th European Conference of young research and science workers Żilina (SK) 2001 r. Proceedings section 5, s. 287-290 PR,
4. Adamczak S,. Michalski D., Stępień K.: Computer method of geometrical structure of a surface measurement accuracy evaluation (Komputerowa metoda oceny dokładności pomiaru struktury geometrycznej powierzchni) Konferencja międzynarodowa – International Carpathian Control Conference ICCC’ 2002, Melanovice (CZ), 27-30 maja 2002. Materiały konferencyjne, s. 27-32 PR,
5. Makieła W., Janusiewicz A., Michalski D.: Coordinate Measurement in Modern manufacturing Technologies, New Ways in Manufacturing Engineering ’2002, Preśov (SK) 2002, Materiały konferencyjne s. 326-330 PR.
6. Adamczak S., Michalski D.: Computer method of profile measurements accuracy evaluation 5th European Conference of young research and science workers Żilina (SK) 2003 r. Proceedings section 5, s. 135-138 PR,
7. Adamczak S., Makieła W., Michalski D.: Metoda statystycznego porównywania zarysów struktury geometrycznej powierzchni, New Ways in Manufacturing Engineering ’2004, Preśov (SK) 2004, Materiały konferencyjne s. 35-38 PR,
8. Kundera Cz., Michalski D., Zagorulko A.: Experimental modeling of an active face seal 11th International Scientific and Engineering Conference Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON-2005 Sumy, Ukrain, pp. 105-109 PR,
9. Kundera Cz., Michalski D.: Experimental verification of clearance weight control in noncontacting face seal, 6th European conference of Young Research and Science Workers Transcom, Section 7, Żylina (SK) 2005 r., pp. 109-112 PR,
10. Michalski D.: A procedure for a statistical comparison of metrological properties of measurement sensors based on experimental data, 7th European Conference of Young Research and Science Workers Transcom, Section 6, Żylina 2007, Slovak Republic, s. 145 – 148,
11. Michalski D.: Procedura doboru czujnika zintegrowanego z przetwornikiem pomiarowym służącego do pomiaru przemieszczeń kątowych pierścienia uszczelnienie czołowego, XII Krajowa, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo– Techniczna „Metrologia w Technikach Wytwarzania”, 19 – 21 września 2007, Politechnika Białostocka 2007, s. 129 – 142,
12. Kundera Cz., Michalski D.: Experimental modeling of an active noncontacting face seal” Proceedings 8th Conference on Active Noise and Vibration Control methods, Kraków – Krasiczyn 11 – 12.06.2007, pp. 108 – 113,
13. Michalski D., Kundera Cz.: Badania eksperymentalne bezstykowego uszczelnienia czołowego. 12th International, Scientific and Engineering Conference Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery HERVICON 2008, - 12 Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Hermotechnika, Niezawodność Dynamiczna i Bezpieczeństwo Ekologiczne Pomp i Kompresorów” Przemyśl, Polska, 9 – 12 września 2008, Zeszyt naukowy nr 10 serii Nauki techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn. Volume II, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 65 – 72,
14. Kundera Cz., Michalski D.: Badania eksperymentalne modelu aktywnego uszczelnienia czołowego. Międzynarodowa XII Konferencja Naukowo– Techniczna Uszczelnienia i Technika Uszczelniania Maszyn i Urządzeń. XIIth International Scientific-Technical Conference Seal and Sealing Technology of Machines and Devices. Wrocław - Kudowa Zdrój 26 - 28 maja 2010, Wrocław 2010. s. 59 – 65

1.5. Publikacje w materiałach z krajowych konferencji naukowo-technicznych
1. Kundera Cz., Michalski D.: Aktywne uszczelnienia czołowe – badania eksperymentalne, Badania Konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych – Cylinder 2005, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Zakopane– Kościelisko 2005 s. 71 – 78, PR
PR – publikacja recenzowana.

2. Inne prace – tłumaczenia
1. Adamczak S., Makieła W., Janusiewicz A., Michalski D., Stępień K.: Tłumaczenie instrukcji oprogramowania Calypso. Praca na rzecz firmy Zeiss.
2. Adamczak S., Makieła W., Janusiewicz A., Michalski D., Stępień K.: Tłumaczenie instrukcji i masek oprogramowania Provacs. Praca na rzecz firmy Zeiss.

3. Nagrody i wyróżnienia
1. Nagroda zespołowa rektora Politechniki Świętokrzyskiej za uruchomienie Laboratorium Komputerowych Pomiarów Geometrycznych.
2. 14.10.2008 Nagroda zespołowa rektora Politechniki Świętokrzyskiej za zaangażowanie w edycję wniosku na konkurs ogłoszony przez MNiSW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
3. 2011 Nagroda zespołowa rektora Politechniki Świętokrzyskiej.
4. 12.10.2012 Nagroda zespołowa rektora Politechniki Świętokrzyskiej za działalność organizacyjną i pomocniczą w pracach naukowych i organizacyjnych Wydziału.

1. List of publications:

1.1. Publications in scientific and technical journals of international
1. Michalski D., Kundera Cz.: An experimental verification the proximity probe scale factor and the properties of sealing ring. CEEPUS Science Report "Modern Metrology in Quality Management Systems". Kielce 2006. pp. 143-150 PR.
2. Kundera Cz., Michalski D.: Experimental studies on a pneumatic system in an active face seal. International Journal of Applied Mechanics and Engineering 2010, Vol. 15, no 3, pp. 731—742, PR,

1.2. Publications in international scientific and technical journals
1. Kundera Cz., Michalski D.: Experimental test of clearance control in non-contacting face seal, Hydraulika a pneumatika 1-2 2005, Slovak Republic, pp. 12-14 PR,
2. Kundera Cz., Michalski D., Zagorulko A.: Экспериментальные исследования саморегулируемого торцового уплотненя – Eksperimientalnyje isliedowanija samoreguliemogo torcowogo upłatnienija”. Wiesnik Sumskowo Dierżawnowo Uniwesitieta, (Ukraina), Seria nauki Techniczne, Nr 1 2007, cc. 39 – 44, PR.

1.3. Publications in Polish scientific and technical journals
1. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.: The coordinate measuring machine Eclipse 550 – practical aspects of the check accuracy, (Współrzędnościowa maszyna pomiarowa Eclipse 550 – praktyczny aspekt sprawdzania jej dokładności), Zeszyty Naukowe PŁ filii w Bielsko – Białej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 53 (2000), zeszyt 33, Bielsko –Biała 2000, s. 21-28 PR,
2. Janusiewicz A., Michalski D., Migacz M.: Koncepcja pomiarów współrzędnościowych zawarta w programie Calypso firmy Zeiss, Zeszyty Naukowe PŁ filii w Bielsko – Białej, Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 53 (2000), zeszyt 33,Bielsko – Biała 2000, s. 119 – 127 PR,
3. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.: Computer method of profile measurement accuracy evaluation on CMM (Komputerowa metoda oceny dokładności pomiarów kształtu na WMP), Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Białej, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współrzędnościowa Technika Pomiarowa”. Bielsko – Biała 2002, Zeszyty naukowe, Konferencje, nr serii 2, zeszyt nr 3 (2002) s. 30-39 PR,
4. Adamczak S., Michalski D.: Statistical methods for comparison of measuring instruments accuracy. Metrology and Measurement Systems Vol. XI Number 3/2004. 2004 r. pp. 221 – 234 PR,
5. Kundera Cz., Michalski D.: Ocena właściwości eksperymentalnego modelu bezstykowego uszczelnienia czołowego. Pomiary Automatyka Kontrola, Czerwiec 2005 s. 20-22 PR,
6. Michalski D.: Sterowanie wielkością szczeliny w aktywnym bezstykowym mechanicznym uszczelnieniu czołowym, Terotechnologia 2005. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej “Mechanika 83”, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 69-79 PR.
7. Michalski D., Kundera Cz.: Experimental verification of properties of the sealing ring housing. 8-th International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies 2006, Preśov (SK) 2006, Materiały konferencyjne pp. 522-525.
8. Michalski D.: Badania eksperymentalne aktywnego uszczelnienia czołowego, Terotechnologia 2007. Zeszyty naukowe Budowa i Eksploatacja Maszyn Nr 7, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2007, s. 91 – 96,
9. Michalski D., Kundera Cz.: Badania eksperymentalne bezstykowego uszczelnienia czołowego. 12th International, Scientific and Engineering Conference Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery HERVICON 2008, - 12 Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Hermotechnika, Niezawodność Dynamiczna i Bezpieczeństwo Ekologiczne Pomp i Kompresorów” Przemyśl, Polska, 9 – 12 września 2008, Zeszyt naukowy nr 10 serii Nauki techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn. Volume II, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 65 – 72,
10. Michalski D.: Uszczelnienia czołowe aktywne. Innowacje w materiałach przemysłowych I technologiach nr 1 (6) styczeń– marzec 2011, s. 35 – 39,
11. Kundera Cz., Michalski D.: Model eksperymentalny aktywnego uszczelnienia czołowego. Hydraulika i Pneumatyka nr 2/2011 s. 9 – 12,

1.4. Publications in the materials of the international scientific and technical conference
1. Adamczak S., Makieła W., Michalski D.: Experimental Evaluation of Measuring Accuracy of the Co-ordinate Measuring Machine 3th European conference of Young Research and Science Workers Transcom, Section 5, Żylina (SK) 1999, pp. 13-16 PR,
2. Adamczak S., Michalski D., Stępień K.: Evaluation of the accuracy of the coordinate measuring machine ECLIPSE 550, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50-lecia Wydziału Budowy Maszyn Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie, Ostrawa 2000, (CZ) 2000 PR,
3. Adamczak S., Michalski D., Stępień K., Zeiss calypso package – a new approach to co-ordinate measurements, Transcom' 2001 (Pakiet Calypso firmy Zeiss, nowe podejście do pomiarów współrzędnościowych), 4th European Conference of young research and science workers Żilina (SK) 2001 r. Proceedings section 5, s. 287-290 PR,
4. Adamczak S,. Michalski D., Stępień K.: Computer method of geometrical structure of a surface measurement accuracy evaluation (Komputerowa metoda oceny dokładności pomiaru struktury geometrycznej powierzchni) Konferencja międzynarodowa – International Carpathian Control Conference ICCC’ 2002, Melanovice (CZ), 27-30 maja 2002. Materiały konferencyjne, s. 27-32 PR,
5. Makieła W., Janusiewicz A., Michalski D.: Coordinate Measurement in Modern manufacturing Technologies, New Ways in Manufacturing Engineering ’2002, Preśov (SK) 2002, Materiały konferencyjne s. 326-330 PR.
6. Adamczak S., Michalski D.: Computer method of profile measurements accuracy evaluation 5th European Conference of young research and science workers Żilina (SK) 2003 r. Proceedings section 5, s. 135-138 PR,
7. Adamczak S., Makieła W., Michalski D.: Metoda statystycznego porównywania zarysów struktury geometrycznej powierzchni, New Ways in Manufacturing Engineering ’2004, Preśov (SK) 2004, Materiały konferencyjne s. 35-38 PR,
8. Kundera Cz., Michalski D., Zagorulko A.: Experimental modeling of an active face seal 11th International Scientific and Engineering Conference Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery - HERVICON-2005 Sumy, Ukrain, pp. 105-109 PR,
9. Kundera Cz., Michalski D.: Experimental verification of clearance weight control in noncontacting face seal, 6th European conference of Young Research and Science Workers Transcom, Section 7, Żylina (SK) 2005 r., pp. 109-112 PR,
10. Michalski D.: A procedure for a statistical comparison of metrological properties of measurement sensors based on experimental data, 7th European Conference of Young Research and Science Workers Transcom, Section 6, Żylina 2007, Slovak Republic, s. 145 – 148,
11. Michalski D.: Procedura doboru czujnika zintegrowanego z przetwornikiem pomiarowym służącego do pomiaru przemieszczeń kątowych pierścienia uszczelnienie czołowego, XII Krajowa, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo– Techniczna „Metrologia w Technikach Wytwarzania”, 19 – 21 września 2007, Politechnika Białostocka 2007, s. 129 – 142,
12. Kundera Cz., Michalski D.: Experimental modeling of an active noncontacting face seal” Proceedings 8th Conference on Active Noise and Vibration Control methods, Kraków – Krasiczyn 11 – 12.06.2007, pp. 108 – 113,
13. Michalski D., Kundera Cz.: Badania eksperymentalne bezstykowego uszczelnienia czołowego. 12th International, Scientific and Engineering Conference Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery HERVICON 2008, - 12 Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Hermotechnika, Niezawodność Dynamiczna i Bezpieczeństwo Ekologiczne Pomp i Kompresorów” Przemyśl, Polska, 9 – 12 września 2008, Zeszyt naukowy nr 10 serii Nauki techniczne – Budowa i Eksploatacja Maszyn. Volume II, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 65 – 72,
14. Kundera Cz., Michalski D.: Badania eksperymentalne modelu aktywnego uszczelnienia czołowego. Międzynarodowa XII Konferencja Naukowo– Techniczna Uszczelnienia i Technika Uszczelniania Maszyn i Urządzeń. XIIth International Scientific-Technical Conference Seal and Sealing Technology of Machines and Devices. Wrocław - Kudowa Zdrój 26 - 28 maja 2010, Wrocław 2010. s. 59 – 65

1.5. Publications in the materials of the national scientific and technical conference
1. Kundera Cz., Michalski D.: Aktywne uszczelnienia czołowe – badania eksperymentalne, Badania Konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych – Cylinder 2005, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Zakopane– Kościelisko 2005 s. 71 – 78, PR

PR - Publication reviewed.

2. Other works - translations
1. Adamczak S., Makieła W., Janusiewicz A., Michalski D., Stępień K.: Translation Calypso software manual. Work for Zeiss.
2. Adamczak S., Makieła W., Janusiewicz A., Michalski D., Stępień K.:
Translation of the Provacs instructions and the software masks . Work for Zeiss.

3. Awards and honors
1. The Rector of the Kielce University of Technology Team Award for launching Laboratory of Computational Geometric Measurements,
2. The Rector of the Kielce University of Technology Team Award for their commitment in the editing application on the contest announced by the Ministry under the Operational Programme Human Capital. 14.10.2008,
3. The Rector of the Kielce University of Technology Team Award. 2011
4. The Rector of the Kielce University of Technology Team Award for organizational activities and supporting the scientific and organizational work of the Department. 12.10.2012 .
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Face Seal, Mechanical face seal, Metrology, 5.4 Eksploatacja maszyn
5.5 Metrologia i normowanie


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl