Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Anna Chomicz-Kowalska

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: akowalska@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Telefon:500598270
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zastosowanie asfaltów spienionych do mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na zimno i na ciepło przeznaczonych do warstw konstrukcji nawierzchni drogowych
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Urządzenie do produkcji asfaltu spienionego w warunkach laboratoryjnych Wirtgen WLB 10S
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- badania i ocena zdolności spieniania lepiszczy asfaltowych,
- projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym,
- badanie cech mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionyym:
- oznaczenie odporności na oddziaływanie wody (wskaźnik TSR i ITSR),
- oznacznie modułu sztywności IT-CY wg EN 12697-26
- badanie koleinowania wg PN-EN 12697-22.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
A1 398906 (zgłoszenie) "Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury"
Informacje dodatkoweAdditional information
 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (nr ewidencyjny SWK/0144/PWOD/09).

 Wykaz publikacji:
1. Experimental study of water and frost resistance of foamed bitumen mixes in the cold recycling technology; Chomicz-Kowalska Anna, Iwański Marek; 5th Euroasphalt & Eurobitume Congress. 13-15 June 2012, Istanbul; 2012
2. Moisture and frost resistance of the recycled base rehabilitation with foamed bitumen technology; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; Archives of Civil Engineering; 2012, LVIII, 2, 185-198
3. Właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie optymalizacji jego zawartości [w:] Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym; Chomicz-Kowalska Anna; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2009; 2009, 1, 278-288
4. Ocena odporności na oddziaływanie wody i mrozu recyklowanych mieszanek podbudowy w aspekcie rodzaju asfaltu spienionego; Chomicz-Kowalska Anna; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej; 2012, 175-182
5. Ocena przydatności asfaltów do spieniania; Chomicz Anna (Chomicz-Kowalska Anna); Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2006, s. 53 - 60
6. Ocena wpływu rodzaju lepiszcza asfaltowego na parametry fizykomechaniczne podbudowy w technologii asfaltu spienionego;Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, Kazimierz Dolny, Polska, 7-9 październik 2009; 2009, 1, 349-357
7. Odporność recyklowanej podbudowy drogowej na powstawanie odkształceń plastycznych; Chomicz-Kowalska Anna; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 2008, s. 23-30, Seria: Budownictwo z. 113
8. Optimization of foamed bitumen cold recycled mixes using different contents with regard to water and frost resistance.;Chomicz-Kowalska Anna, Iwański Marek; 9-th European Conference Of Young Research and Scientific Workers, Section 7 Civil Engineering. Transcom 2011, University of Żilina; 2011, 7, 61-66
9. Inżynieria drogowa. Recykling na zimno z asfaltem spienionym. [w:] Problemy naukowo-badawcze budownictwa.; Chomicz-Kowalska Anna; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2010, 253-262
10. Właściwości podbudowy wykonanej w technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym [w:] Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa. Zagadnienia Materiałowo-Technologiczne Infrastruktury i Budownictwa; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008; 2008, 39-46
11. Przydatność do spienienia asfaltów drogowych stosowanych w Polsce; Iwański Marek, Chomicz Anna (Chomicz-Kowalska Anna); Drogownictwo; 2006, s. 267-271
12. Ochrona Środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej [w:] Recykling głęboki konstrukcji nawierzchni w technologii asfaltu spienionego – doświadczenia praktyczne; Chomicz-Kowalska Anna, Iwański Marek; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Lublinie; 2011, s. 135-148
13. Recykling głęboki na zimno z asfaltem spienionym konstrukcji nawierzchni.; Chomicz-Kowalska Anna, Iwański Marek; Magazyn Autostrady. Budownictwo drogowo-mostowe; 2012, 10, 48-57
14. Recykling na zimno; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; Drogi; 2008, Nr 11, s. 57 - 65
15. Recykling na zimno z asfaltem spienionym; Chomicz-Kowalska Anna; 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce-Krynica, 19-24 września 2010; 2010, 253-261
16. Resistance of the effects of water and frost of pavement structure in the recycling technology with foamed bitumen; Chomicz-Kowalska Anna, Iwański Marek; 7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Subssesion 8C Road Engineering, TRANSCOM 2007, Żilina, Slovak Republic; 2007, s. 53 - 56
17. Resistance of the pavement to water and frost in the cold recycling technology.; Chomicz-Kowalska Anna, Iwański Marek; Structure and environment.; 2010, 1/2010, 9-17
18. Resistance to the effects of water and frost of the recycled base rehabilitated with foamed bitumen technology; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; 5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements. 1-3 June 2011, Thessaloniki, Greece,; 2011, 1, 879-888
19. Resuistance to the effects of water and frost of pavement structure in the cold recycling technology; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; „MAIREPAV6” – 6-th INTERNATIONAL CONFERENCE MAINTENANCE REHABIBITATION OF PAVEMENTS AND TECHNOLOGICAL CONTROL, (Politecnico di Torino), Turyn, Włochy,7-10 lipiec 2009; 2009, I, 880-887
20. Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna, Mazurek Grzegorz; A1 398906; 2012
21. The effect of binder content on mechanical properties of cold recycled base courese mixtures with foamed bitumen; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; Archives Des Sciences Jurnal; 2013, nr 8,
22. The effects of using foamed bitumen and bitumen emulsion in the cold recycling technology.; Chomicz-Kowalska Anna, Iwański Marek; Environmental Engineering; 2011, VOLS 1-3,1089-1096
23. Water and frost resistance of the recycled base rehabilitated with the foamed bitumen technology; Chomicz-Kowalska Anna, Iwański Marek; Modern Building Materials, Structures and Techniques; 2010, 99-105
24. Właściwości podbudowy wykonanej w technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; 54 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica, 21-26 września 2008; 2008, s. 39-46
25. Właściwości recyklowanej podbudowy w technologii asfaltu spienionego; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, Połtawskiego Nar. Uniwersytetu "Problemy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego w obecnych warunkach postępu technologicznego", Zakopane - Połt; 2008, s. 15 - 16
26. Właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym; Iwański Marek, Chomicz-Kowalska Anna; Drogownictwo; 2011, 9, 271-277
27. Właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie optymalizacji jego zawartości; Chomicz-Kowalska Anna; IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowoczesne Technologie w Budownictwie Drogowym”, Poznań, 3-4 września 2009; 2009, 1, 278-288
28. Wpływ asfaltu spienionego na właściwości recyklowanej podbudowy; Chomicz-Kowalska Anna; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej; 2007, Seria: Budownictwo z. 112, s. 51-58
29. Wpływ asfaltu spienionego na właściwości recyklowanej podbudowy; Chomicz-Kowalska Anna; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Budownictwo; 2007, s. 51-58
30. Wpływ recyklowanego materiału na właściwości podbudowy w technologii recklingu z asfaltem spienionym; Chomicz-Kowalska Anna, Iwański Marek, Świąder W.; III Krajowa Konferencja „Estetyka i ochrony środowiska w drogownictwie". Nałęczów 14-15 wrzesień 2007; 2007, s. 124-135
31. Geotechnika i architektura. Ocena wpływu rodzaju recyklowanego materiału na parametry fizykomechaniczne podbudowy w technologii asfaltu spienionego [w:] Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Badania naukowe doktorantów; Chomicz-Kowalska Anna; Wydawnictwo Politechniki Śląskiej; 2009, 393-402
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.6 Budownictwo
5.7 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl