Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Damian Krzesimowski

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stanowisko: adiunkt
E-mail: damiank@tu.kielce.pl
Adres: al. 1000-lecia P. P. 7, 25-314 Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- algorytmy dla robotów mobilnych i stacjonarnych;
- programowanie aplikacji inżynierskich i naukowych na urządzenia mobilne;
- przetwarzanie sygnałów, w szczególności głosu ludzkiego;
- analiza danych wielowymiarowych;
- algorithms for mobile and stationary robots;
- programming of engineering and scientific applications for mobile devices;
- signal processing, in particular the human voice;
- analysis of multidimensional data;
Języki komunikacjiLanguages of communication
- polski;
- angielski;
- niemiecki w stopniu podstawowym;
- Polish;
- English;
- German at a basic level;
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- programowanie mikrokontrolerów (języki: Asemler i C);
- programowanie na system Android (języki: Java i XML);
- programowanie na komputery klasy PC (języki: Java, C, Visual Basic, Python);
- rozwiązywanie zagadnień numerycznych i przetwarzanie sygnałów (narzędzia: LabVIEW, Matlab, Scilab, SAS);
- projektowanie stron internetowych (języki: PHP, Java Script, SQL);
- projektowanie grafiki 2D (narzędzia: Corel Draw, Macromedia Flash, Photoshop, Double CAD XT);
- projektowanie grafiki 3D nieparametrycznej (narzędzia: 3DS Max, Blender, Art of Illusion);
- projektowanie grafiki 3D parametrycznej (narzędzia: Inventor, Solid Works, Solid Edge, FreeCAD);
- produkcja i postprodukcja materiałów filmowych (narzędzia: Avidemux, HD Writer, VSDC);
- programming of microcontrollers (languages​​: Asemler and C);
- programming on Android (languages​​: Java and XML);
- programming on PCs (languages​​: Java, C, Visual Basic, Python);
- solving numerical and signal processing (tools: LabVIEW, Matlab, Scilab, SAS);
- web design (languages​​: PHP, Java Script, SQL);
- 2D graphic design (tools: Corel Draw, Macromedia Flash, Photoshop, Double CAD XT);
- 3D non-parametric design (tools: 3DS Max, Blender, Art of Illusion);
- 3D parametric design (tools: Inventor, Solid Works, Solid Edge, FreeCAD);
- production and post-production of film materials (tools: Avidemux, HD Writer, VSDC);
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
- Zgłoszenie patentu na wynalazek w Polsce z dnia 22.10.2014 o numerze P.409835: „Układ do obliczeń statystycznych i numerycznych”;
- Zgłoszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy w Polsce z dnia 22.10.2014 o numerze W.123473: „Obudowa urządzenia elektronicznego”;
- Notification of the patent for an invention in Poland dated 22.10.2014 No. P.409835: "A system for statistical and numerical computation";
- Notification of the right of protection for a utility model in Poland dated 22.10.2014 No. W.123473: "Casing for a electronic device";
Informacje dodatkoweAdditional information
- Srebrny medal na Międzynarodowym Salonie „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty – IENA”, Norymberga, 5-8 listopada 2009;
- Złoty medal oraz Great Avard na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova „Eureka Contest”, Bruksela 19-21 listopada 2009;
- Dyplom i statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 8 marca 2010;
- Honorowe wyróżnienie „Łódzkie Eureka” Prezydenta Miasta Łodzi, Łódź, 19 kwietnia 2010;
- Trzecie miejsce w sekcji Informatics and Cybernetics na konferencji POSTER, Praga, 6 maja 2010;
- Nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej II stopnia za działalność naukową, Kielce, 12 października 2012;
- Silver Medal at the International Exhibition "Ideas - Innovation - New Products - IENA", Nuremberg, 5-8 November 2009;
- Gold medal and Great Avard at the World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies Brussels Innova "Eureka Contest", Brussels, 19-21 November 2009;
- Diploma and a statue of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, Warsaw, March 8, 2010;
- Honorable Mention "Lodz Eureka" Mayor of Lodz, Lodz, April 19, 2010;
- Third place in the Informatics and Cybernetics section of Poster Conference, Prague, 6 May 2010;
- Rector's Award of Kielce University of Technology second degree for scientific activity, Kielce, 12 October 2012;
Słowa kluczoweDziedziny nauki
projektowanie 2D i 3D, 2D and 3D design, przetwarzanie sygnałów, signal processing, analiza danych, data analysis, programowanie Android, programming Android, metody numeryczne, numerical methods 2.5 Informatyka teoretyczna
5.16 Technologie informacyjne
5.17 Telekomunikacja
5.19 Metody komputerowe w nauce


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl