Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Ilona Molenda-Grysa

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Ekonomii i Zarządzania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: ilmogry@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:413424354
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
rynek żywności ekologicznej, badania marketingowe, rozwój lokalny i regionalny market for organic food, marketing research, local and regional development
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, niemiecki (dobra znajomość), rosyjski (podstawowa znajomość), angielski (podstawowa znajomość)Polish, German (good), Russian (basic), English (basic)
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Specjalizacja w branży rolniczo-spożywczej, a w szczególności:
• społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego,
• instrumenty wspierania rolnictwa ekologicznego,
• innowacje i dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym,
• potencjał województw do produkcji żywności ekologicznej,
• konsumpcja i sprzedaż ekologicznych produktów żywnościowych.

Doradztwo dla przedsiębiorstw w następujących obszarach:
• poprawa konkurencyjności i zdobywanie silniejszej pozycji rynkowej,
• wykorzystanie nowych kanałów informacyjnych poprzez weryfikację oferowanych produktów/usług,
• segmentacja rynku,
• pozyskiwanie nowych klientów,
• budowanie mechanizmu komunikacji z klientami poprzez pomoc w opracowaniu kampanii informacyjno-reklamowych,
• usprawnienie i propozycje nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie działań marketingowych,
• wdrażanie ulepszonych i nowych rozwiązań,
• wprowadzanie nowych narzędzi promocji,
• projektowanie i realizacja badań marketingowych.
project planning and implementation of marketing research
Informacje dodatkoweAdditional information
MATERIAŁY Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWEJ
(ZAREJESTROWANE W WEB OF SCIENCE)
1. Dynamics of changes in Polish organic farms in the years 2003-2013, Proceeding of selected papers: Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practioners Views, Brno 2015, s. 238-250, ISBN 978-80-214-5227-5 (do WOS dodana w 2018 r.)
2. Share of small and medium-sized enterprises in stimulating the socio-economic development of the świętokrzyskie province communes (Poland) in the years 1995-2013, współautor: Krzysztof Grysa, Proceeding of selected papers: Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practioners Views, Brno 2015, s. 28-40, ISBN 978-80-214-5227-5 (do WOS dodana w 2018 r.)

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
1. Polityka regionalna w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 28, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2000, s. 162-169.
2. Znaczenie reasekuracji dla towarzystwa ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 28, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2000, s. 170-178.
3. Інструменти економічної політики регіонального розвитку, w czasopiśmie: Instytut Rozwoju Regionalnego HAH Ukraina, Lwów 200, s. 152-155.
4. Planowanie rozwoju regionalnego – kontekst europejski, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 29, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2001, s. 249-258.
5. Analiza danych statystycznych jako narzędzie do diagnozy regionu, współautorzy: K. Grysa, L. Andruszko, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 30, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 85-95.
6. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego – ustawa i rzeczywistość, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 30, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 96-105.
7. Sytuacja województwa świętokrzyskiego na tle Polski w oparciu o dane statystyczne, Materiały konferencyjne I Kongresu Demograficznego pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 2002, s. 31-42.
8. Przesłanki do zbudowania strategii rozwoju wynikające z danych statystycznych na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Materiały konferencyjne I Kongresu Demograficznego pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 2002, s. 183-199.
9. Statystyczne podstawy do ustalenia zasad prowadzących do zrównoważonego rozwoju regionów, współautor: K. Grysa, Materiały konferencyjne I Kongresu Demograficznego pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 2002, s. 163-171.
10. Dynamika zmian społeczno-gospodarczych w województwie świętokrzyskim w latach 1995-2000, współautor: K. Grysa, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 31 cz. I, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 29-39.
11. Przesłanki do utworzenia „mapy” finansowej regionu, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 31 cz. II, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 36-43.
12. Wybrane wskaźniki dotyczące województwa świętokrzyskiego na poziomie lokalnym (NTS 4 i NTS 5), [w:] red. Manikowski A., Psyk A. Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 235-244.
13. Analiza wybranych cech gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego a zrównoważony rozwój regionów, współautor: K. Grysa, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 32 cz. I, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2004, s. 246-256.
14. Ocena stanów i trendów rozwojowych gmin świętokrzyskich, współautor: K. Grysa, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 33, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 285-298.
15. Sytuacja społeczno-ekonomiczna powiatów świętokrzyskich w latach 1995 i 2003, współautor: K. Grysa, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 34, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 56-63.
16. Zastosowanie modelu potencjału do oceny poziomu rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego, Rocznik Żyrardowski tom IV, red. naukowy W. Rakowski, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów 2006, s. 207-263.
17. Analiza korelacji jako narzędzie do diagnozy lokalnej na przykładzie gmin województwa świętokrzyskiego, Zeszyty naukowe nr 1, seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, SCENO, Kielce 2006, s. 51-77.
18. Analiza trendów rozwoju podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim w latach 1995-2005, współautor: K. Grysa, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 3, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2007, s. 202-217.
19. Analiza uwarunkowań społeczno-infrastrukturalnych rozwoju przedsiębiorczości lokalnej na podstawie badań ankietowych, Zeszyty naukowe nr 5a, seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, SCENO, Kielce 2007, s. 503-518.
20. Wpływ przedsiębiorczości lokalnej na rozwój gmin w województwie świętokrzyskim, [w:] red. Manikowski A., Psyk A. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, t. I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 83-92.
21. Typologia gmin województwa świętokrzyskiego pod względem społeczno-gospodarczego poziomu rozwoju, Zeszyty naukowe nr 8, T. 2, seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, SCENO, Kielce 2008, s. 281-291.
22. Nauka i postęp techniczny – województwo świętokrzyskie na tle Polski w latach 1999-2007, współautor: K. Grysa, Zeszyt Naukowy pod red. M. Kotowskiej-Jelonek, seria Nauki Ekonomiczne nr 14, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010, s. 11-38.
23. Wpływ wybranych form rekreacji kobiet na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 79, Szczecin 2011, s. 83-94.
24. Wspomaganie dietą terapii jogą hormonalną, Przestrzeń. Teoria i praktyka relaksacji i jogi 4/2011, AWF, Wrocław, s. 91-101;
25. Zachowania polskich konsumentów żywności ekologicznej na tle innych krajów Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2012, tom I, s. 427-436.
26. Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 725, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 98, Szczecin 2012, s. 535-546.
27. Rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt nr 2/2014, Kielce 2014, s. 91-103.
28. Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarki, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XVIII (3)/2016, s. 88-93.
29. Przesłanki do produkcji żywności ekologicznej w Polsce - typologia potencjałów województw, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich T. 103, z. 3/2016, s. 66-74.
30. Terapie naturalne jako usługi poprawiające jakość życia - wyniki badań ankietowych, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Nr 3/2017, tom I: s. 377-388.
31. Ekologiczne rolnictwo jako zrównoważony system gospodarowania, Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae", Nr 2/2017, tom II, s. 93-104.
32. Rola brokera innowacji w stymulowaniu dobrych praktyk na przykładzie Izby Gospodarczej “Krąg Turystyki Zdrowotnej”, współautorka: M. Knefel, Ekonomiczne Problemy Turystyki, Nr 1/2018, (zatwierdzony do druku)

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
1. Analiza wyników ankiety drugiej w nawiązaniu do czynników społecznych i infrastrukturalnych, [w:] Raport Kluczowych Branż Regionu, pod red. L. Płoneckiego, K. Grysy, Projekt Foresight: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 161-173.
2. Analiza trendów rozwoju podmiotów REGON w powiatach świętokrzyskich w latach 1995-2005 na podstawie danych statystycznych, Raport Kluczowych Branż Regionu, pod red. L. Płoneckiego, K. Grysy, Projekt Foresight: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s.174-207.
3. Trendy rozwojowe podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim i korelacje z trendami rozwoju innych cech statystycznych w latach 1995-2005, współautor: Krzysztof Grysa, [w:] Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim – wyniki badań, Z. Olesiński (red.), Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 7-44.
4. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski, współautor: Krzysztof Grysa, [w:] Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim, pod red. K. Grysy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009, s. 9-36.
5. Wiodące kierunki rozwoju regionu świętokrzyskiego, współautor: Krzysztof Grysa, [w:] Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim, pod red. K. Grysy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009, s. 123-150.
6. Charakterystyka podmiotów gospodarczych według sekcji PKD w gminach i powiatach, współautor: Krzysztof Grysa, [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, pod red. K. Grysy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009, s. 19-72.
7. Analiza przestrzenna podmiotów gospodarczych w gminach i powiatach oraz analiza ilościowa w stosunku do innych danych dotyczących gmin i powiatów, współautor: Krzysztof Grysa, [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, pod red. K. Grysy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009, s. 117-150.
8. Ewolucja struktur demograficznych regionu świętokrzyskiego w latach 1995-2005, [w:] Studia nad regionem radomskim, praca zbiorowa pod red. Witolda Rakowskiego, t.IV, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom-Żyrardów 2009, s. 116-134.
9. Analiza struktury przedsiębiorstw prywatnych w województwie świętokrzyskim, współautor: Krzysztof Grysa, [w:] Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim, red. K. Grysa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce 2009, s. 148-161.
10. Ewolucja struktur społeczno-gospodarczych w gminach województwa świętokrzyskiego w latach 1995-2009, [w:] Współczesne wyzwania rozwojowe regionów (ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego), pod red. M. Kotowskiej-Jelonek, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, s. 44-56, ISBN 978-83-63792-57-2
11. Co-financing by the European Union and the development of organic farming in Świętokrzyskie voivodship, [w:] Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat - Polska - Region Świętokrzyski, pod red. A. Maciąga, PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kielce 2014, s. 265-279. ISBN 978-83-63423-10-0
12. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego i uwarunkowania jego rozwoju, [w:] Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki, pod red. nauk. J. Kota, Monografie, Studia, Rozprawy, M76, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, s. 100-116; ISBN 978-83-63792-94-7; ISSN 1897-2691
13. Polityka i instrumenty wspierania rolnictwa ekologicznego, [w:] Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej, T. 2, pod red. nauk. J. Kota, Monografie, Studia, Rozprawy, M87, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, s. 150-167; ISBN 978-83-63792-87-9; ISSN 1897-2691
14. Potencjał województwa świętokrzyskiego do produkcji żywności ekologicznej, [w:] Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i obszary działania. Studium przypadku województwa świętokrzyskiego - wyniki badań, doświadczenia, rekomendacje, T. 3, pod red. nauk. J. Kota, Monografie, Studia, Rozprawy, M93, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2017, s. 70-83; ISBN 978-83-65719-14-0; ISSN 1897-2691

WYDAWNICTWA ZWARTE (MONOGRAFIE, redakcja)
1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013, Z. Olesiński, K. Grysa, Z. Kuleszyński, Z. Szczepańczyk, I. Molenda-Grysa, A. Predygier, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2004. (125 stron)
2. Raport Kluczowych Branż Regionu, pod red. L. Płoneckiego, K. Grysy; I. Molenda-Grysa (redakcja wydawnicza), Projekt Foresight: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej , Kielce 2007. (209 stron)
3. Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim, pod red. L. Płoneckiego, K. Grysy; I. Molenda-Grysa (redakcja wydawnicza), Projekt Foresight: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008. (400 stron)

UDZIAŁ W KONFERENCJACH
1. Polityka regionalna w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 10 stycznia 2000.
2. Znaczenie reasekuracji dla towarzystwa ubezpieczeniowego. I Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 10 stycznia 2000.
3. Planowanie rozwoju regionalnego – kontekst europejski. II Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 29 stycznia 2001.
4. Analiza danych statystycznych jako narzędzie do diagnozy regionu. Współautorzy: K. Grysa, L. Andruszko. III Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 21 stycznia 2002.
5. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego – ustawa i rzeczywistość. III Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 21 stycznia 2002.
6. Sytuacja województwa świętokrzyskiego na tle Polski w oparciu o dane statystyczne. I Kongres Demograficzny – Seminarium Regionalne w Kielcach pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 3-4.X.2002.
7. Przesłanki do zbudowania strategii rozwoju wynikające z danych statystycznych na przykładzie województwa świętokrzyskiego. I Kongres Demograficzny – Seminarium Regionalne w Kielcach pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 3-4.X.2002.
8. Statystyczne podstawy do ustalenia zasad prowadzących do zrównoważonego rozwoju regionów. Współautor: K. Grysa, I Kongres Demograficzny – Seminarium Regionalne w Kielcach pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 3-4.X.2002.
9. Dynamika zmian społeczno-gospodarczych w województwie świętokrzyskim w latach 1995-2000. Współautor: K.Grysa. IV Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 27 stycznia 2003.
10. Przesłanki do utworzenia „mapy” finansowej regionu. IV Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 27 stycznia 2003.
11. Wybrane wskaźniki dotyczące województwa świętokrzyskiego na poziomie lokalnym (NTS 4 i NTS 5). VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Poznań – Dymaczewo, 22-24 września 2003.
12. Analiza wybranych cech gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego a zrównoważony rozwój regionów, współautor: K. Grysa. V Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 2 lutego 2004.
13. Ocena stanów i trendów rozwojowych gmin świętokrzyskich, współautor: Krzysztof Grysa. VI Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 31 stycznia 2005.
14. Sytuacja społeczno-ekonomiczna powiatów świętokrzyskich w latach 1995 i 2003, współautor: K. Grysa. VII Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 6 lutego 2006.
15. Analiza trendów rozwoju podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim w latach 1995-2005, współautor: K. Grysa. VIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego P.Ś., Kielce, 23 kwietnia 2007.
16. Typologia gmin województwa świętokrzyskiego pod względem społeczno-gospodarczego poziomu rozwoju, III Konferencja Naukowa „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, Kielce, 11 września 2008.
17. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski w latach 1999-2007, X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego P.Ś., Kielce, 18-19 maja 2009.
18. Wpływ wybranych form rekreacji kobiet na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu”, Wałcz, 7-9 czerwca 2011
19. Ewolucja struktur społeczno-gospodarczych w gminach województwa świętokrzyskiego w latach 1995-2009, XI Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego P.Śk., Kielce, 23 września 2011.
20. Konsumenci żywności ekologicznej w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, V Konferencja Naukowa „Zachowania konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością”, Międzyzdroje, 14-15 maja 2012.
21. Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu”, Wałcz, 31 maja - 1 czerwca 2012.
22. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Produkt tradycyjny i lokalny. Promocja marka dystrybucja – przykłady dobrych praktyk, Fundacja AgriNatura i Fundacja "Regionalis", 27 września 2013, Best Western Grand Hotel w Kielcach.
23. Udział w Kongresie Ekoinnowacje w ochronie środowiska, 22-23 października 2013, Centrum Kongresowe Targi Kielce.
24. Udział w Debacie pt. Agrifood Innovators – How to cooperate to produce more, healthier and better?, czyli Innowatorzy spożywczego przemysłu rolnego – Jak współpracować, by produkować więcej, zdrowiej i lepiej?, 12 listopada 2013, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
25. Dofinansowanie z Unii Europejskiej i rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, XII Sympozjum Ekonomia-Technika-Zarządzanie nt. „Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat – Polska – Region świętokrzyski”. Kielce (25-26 września 2014)
26. I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Innowacyjność – Przedsiębiorczość –Rozwój”. Instytucjonalne otoczenie biznesu. Kielce (29-30 maja 2014)
27. Formation of entrepreneurship in organic farming in Poland in the years 2003-2013, 15th International Conference at Brno University of Technology, Faculty of Buisness and Management, May 28-29, 2015 Brno, Czech Republic, Perspectives of Business and Entrepreunership Development.
28. Share of small and medium-sized enterprises in stimulating the socio-economic development of the świętokrzyskie province communes (Poland) in the years 1995-2013, współautor: K. Grysa, 15th International Conference at Brno University of Technology, Faculty of Buisness and Management, May 28-29, 2015 Brno, Czech Republic, Perspectives of Business and Entrepreunership Development.
29. Udział w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt "Wyszehrad w SPA", 12.10.2016, Busko-Zdrój
30. Przesłanki do produkcji żywności ekologicznej w Polsce - typologia potencjałów województw, VIII Konferencja naukowa „Teoria i praktyka produkcji w gospodarce żywnościowej”, z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich, 1 grudnia 2016 r., SGGW, Warszawa.
31. Ekoturystyka i żywność ekologiczna w terapii jogą hormonalną, Konferencja międzynarodowa "Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich", Centrum Targowe Kielce, 7-8.04.2017.
32. Joga hormonalna – propozycja nowej jakości oferty prozdrowotnej, Konferencja naukowa "Rozwój turystyki zdrowotnej przez wzrost jakości usług i konkurencyjność", Busko-Zdrój, 9.06.2017
33. Terapie naturalne jako usługi poprawiające jakość życia - wyniki badań ankietowych, Konferencja „Statystyczny pomiar jakości życia w układach regionalnych i krajowych. Dylematy i wyzwania”, Chęciny, 2-3.10.2017.
34. Ekologiczne rolnictwo jako zrównoważony system gospodarowania, XII ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu "Dylematy polskiej polityki społeczno-gospodarczej" na temat "Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym", Borków, 9-11.10.2017.
35. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w stymulowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin województwa świętokrzyskiego w latach 1995-2013, współautor: K. Grysa, Seminarium naukowe "Świętokrzyskie społeczeństwo i gospodarka kiedyś a dziś. Historia i statystyka", Kielce, 21.03.2018.

PROJEKTY NAUKOWO-BADAWCZE
1. Monitoring i prognozowanie tendencji rozwojowych handlu detalicznego w Kielcach (2000-2001; kier. prof. A. Oksanycz).
2. Strategie rozwoju regionu w warunkach reformy gospodarczej i wchodzenia Polski do Unii Europejskiej (2000-2001; kierownik mgr I. Molenda-Grysa; 4.10/8.51).
3. Ekonomiczne, ekologiczne i finansowe aspekty rozwoju regionalnego (2002-2003; 4.10 / 8.51; kier. dr L. Andruszko).
4. Uwarunkowania finansowe, społeczne i infrastrukturalne rozwoju gmin w świetle danych statystycznych (2003-2004; kierownik mgr I. Molenda-Grysa; 4.10/8.66).
5. Metody statystyczne w strategiach rozwoju lokalnego (2006-2007; kierownik mgr I. Molenda-Grysa; 4.10 / 8.75).
6. Ewolucja struktur społeczno-gospodarczych regionu świętokrzyskiego (2008-2009; kierownik dr I. Molenda-Grysa; 4.18/8.52).
7. Innowacyjne czynniki rozwoju regionalnego (2010-2011, nr 4.18/7.01; kier. prof. A. Oksanycz)
8. Zmiany strukturalne w gospodarce (2012-2013; kier. prof. A. Oksanycz)
9. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku żywności ekologicznej (2013-2014; kierownik dr I. Molenda-Grysa; nr 04.0.09.00/2.01.01.01.0018).
10. Konsumpcja i sprzedaż ekologicznych produktów żywnościowych (2015-2016; kierownik dr I. Molenda-Grysa; nr 04.0.09.00/2.01.01.01.0018)
11. Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i obszary działania (2016-2017; kierownik: dr hab. J. Kot, prof. PŚk.; nr 04.0.08.00/2.01.01.01.0013 MNSP.ZKSG.16.001)
12. Koncepcja biogospodarki a system produkcji w rolnictwie ekologicznym (2017-2018; kierownik dr I. Molenda-Grysa; nr 04.0.08.00/2.01.01.01.0033MNSP.ZKSG.17.005
13. Przygotowanie i wysłanie wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego (MINIATURA-2; Narodowe Centrum Nauki); temat: Ekologiczne gospodarstwa rolne w województwie świętokrzyskim, kierownik dr I. Molenda-Grysa, Termin złożenia wniosku – 24.05.2018

UDZIAŁ W PROJEKTACH DLA REGIONU
1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 – współautorka opracowania założeń do RSI, szczegółowych kierunków działań w regionie oraz opracowania końcowego (Podziękowanie Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, Komitetu Zarządzającego RSI oraz Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego za „merytoryczny wkład i osobiste zaangażowanie w opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego”) (2003-2004)
2. FORESIGHT – Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, projekt nr WKP_1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U - opracowanie wyników ankiety drugiej dotyczącej czynników społeczno-infrastrukturalnych oraz trendów rozwoju podmiotów REGON w powiatach świętokrzyskich w latach 1995-2005 na podstawie danych statystycznych. Redakcja wydawnicza opracowań będących rezultatem projektu: Raport Kluczowych Branż Regionu, Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim (2006-2008)
3. Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap) – PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji, projekt nr WND-POKL.08.02.02-26.001/08 - ekspert, opracowanie dotyczące m.in. wiodących kierunków rozwoju regionu świętokrzyskiego, nauki i postępu technicznego w województwie świętokrzyskim na tle Polski (2008-2009)
4. Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV etap) – specjalista ds opracowania programów dla wybranych przedmiotów; nr projektu WND-POKL.08.02.02-26-001/12 (2013-2014)

WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM
Opracowanie dokumentów o walorze aplikacyjnym (punkty 1-4)
1. Audyt technologiczny dla firmy LYO FOOD ENKO Laura Godek w ramach projektu "Kręgi Innowacji – Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" (KSI WND-POKL.08.02.02-26-001/11). Celem audytu była pomoc firmie w poprawie konkurencyjności i zdobyciu silniejszej pozycji rynkowej, w poprawie efektywności i jakości produkcji. (2013)
2. Audyt technologiczny dla firmy Gabinet Terapii Naturalnych „Strefa Zdrowia” Beata Rybak w ramach projektu "Kręgi Innowacji – Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" (KSI WND-POKL.08.02.02-26-001/11). Celem audytu była pomoc firmie w poprawie konkurencyjności i zdobyciu silniejszej pozycji rynkowej, w poprawie efektywności i jakości świadczenia usług oraz w zwiększeniu zysków. Obszar działalności firmy poddany audytowi to sposoby zarządzania jakością oraz marketing i sprzedaż, tj. udziały w rynku, analiza pozycji konkurencyjnej, wykorzystanie technik informacyjnych. (2013)
3. Opracowanie Strategii wdrożeniowa dla firmy Gabinet Terapii Naturalnych „Strefa Zdrowia” Beata Rybak w ramach projektu "Kręgi Innowacji – Rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu" (KSI WND-POKL.08.02.02-26-001/11). Celem strategii wdrożeniowej była pomoc firmie w wykorzystaniu i dotarciu do nowych kanałów informacyjnych poprzez weryfikację oferowanych usług, dokonanie segmentacji rynku, zdobycie nowych klientów, zbudowanie mechanizmu komunikacji z klientami (2013)
4. Staż w Gabinecie Terapii Naturalnych "Strefa Zdrowia" w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyski Transfer Wiedzy – biznes dla nauki – nauka dla biznesu”. Celem stażu było usprawnienie i zaproponowanie firmie nowych innowacyjnych rozwiązań w zakresie działań marketingowych. Aby zrealizować cel przygotowano i przeprowadzono badania ankietowe w województwie świętokrzyskim na 202-osobowej grupie powyżej 35. roku życia pod kątem ich preferencji i zainteresowania terapiami naturalnymi. (styczeń-wrzesień 2014)
5. Współpraca z Izbą Gospodarczą „Krąg Turystyki Zdrowotnej" – realizacja wspólnych przedsięwzięć, m.in.: konferencji, publikacji, warsztatów, projektów (od 2014).

NAGRODY

2003 - Nagroda Rektora PŚk
2006 - Nagroda Rektora PŚk
2008 - Nagroda Rektora PŚk (działalność naukowa)
2009 - Nagroda Rektora PŚk II stopnia (działalność organizacyjna)
2011 - Nagroda Rektora PŚk II stopnia (działalność dydaktyczno-organizacyjna)
2016 - Nagroda Rektora PŚk II stopnia (działalność naukowo-organizacyjna)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
rynek żywności ekologicznej, badania marketingowe, rozwój lokalny, rozwój regionalny,
market for organic food, marketing research, local development, regional development
1.12 Polityka regionalna, polityka społeczna i demografia
1.13 Nauki o zarządzaniu


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl