Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

Doktor Danuta Agnieszka Witczak-Roszkowska

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Strategii Gospodarczych
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: witrosz@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 2.30C, 25-314 Kielce
Telefon:793080173
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zainteresowania naukowe i prowadzone prace badawcze dotyczą zagadnień: 1) rynku pracy w szczególności bezrobocia, czynników kształtujących jakość kapitału ludzkiego, mobilności zawodowej i przestrzennej siły roboczej; 2) gospodarowania kapitałem ludzkim w szczególności uwarunkowań, zasad, metod i narzędzi proinnowacyjnego zarządzania zasobami pracy; 3) zarządzania innowacjami w szczególności procesów innowacyjnych i czynników pobudzających aktywność innowacyjną; 4) negocjacji w szczególności strategii i taktyk. 1)The labor market in particular unemployment, the factors influencing the quality of human capital, professional and spatial mobility of the workforce; 2) management of human capital, in particular, conditions, rules, methods and tools for innovation-oriented management work; 3) The management of innovation, in particular innovation processes and factors that stimulate innovative activity; 4) negotiations, in particular, strategies and tactics.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Projektowanie i wdrażanie systemów: oceny okresowej pracowników, motywacyjnego,zarządzania karierami;
2. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych;
3. przeprowadzanie szkoleń z negocjacji handlowych;
4. badanie satysfakcji z pracy i proinnowacyjnych postaw pracowników;
5. badanie czynników dehumanizujących organizacje pracy;
6. wartościowanie pracy;
7. analiza ekonomiczna.
1 Design and implementation of systems: periodic evaluation of employees, motivation, career management;
2 diagnosing training needs;
3 conducting training in trade negotiations;
4 study of job satisfaction and pro-innovative attitudes of employees;
5 study of factors dehumanizng labor organizations;
6 job evaluation;
7 economic analysis.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak-
Informacje dodatkoweAdditional information
Realizowane w ostatnich 5 latach wybrane prace badawcze:
1) Diagnoza potencjału innowacyjnego zasobów ludzkich województwa świętokrzyskiego- realizacja w latach 2013-2014,
2) Narzędzia proinnowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwami w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2010 - realizacja w latach 2010-2011,
3) Kierunki aktywności innowacyjnej województwa świętokrzyskiego po 2003 roku”– realizacja 2008 – 2009.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
1.13 Nauki o zarządzaniu


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl