Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

doktor Tomasz Banasik

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Ekonomii i Zarządzania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: skarb@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:413424196
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
finanse i bankowość, rynek kapitałowy, jak również problematyka wpływu instytucji pośrednictwa finansowego (fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe) na oszczędności w gospodarce i finansowanie procesów inwestycyjnych, które warunkują rozwój gospodarczy.finance and banking, capital market and theoretical aspects of economic performance of pension funds, insurance companies and investment funds on the economic growth of Polish economy.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski w stopniu dostatecznymPolish, English - sufficient degree
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
wynika z obszaru zainteresowań badawczych. Ponadto ocena opłacalności inwestycji rzeczowych.The offer results from scientific investigations. Besides that estimation of profitability of objective investments.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
T. Banasik, Banki a efekt korzyści skali. Studium polskiego sektora bankowego, Wydawnictwo FPD Janusz Rynk, Kielce, marzec 2007.

T. Banasik, A. Maciąg, Oszacowanie korzyści skali w procesach fuzji i przejęć banków w Polsce na podstawie analizy statystycznej, w: System bankowy a gospodarka. Perspektywy Polski, Białorusi i Ukrainy, pod red. naukową J. L.Bednarczyka i A. Szyguły, Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce, 2007.

T. Banasik, J.L. Bednarczyk, Dostosowania polskiego sektora bankowego w okresie przed-akcesyjnym do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW) na przykładzie systemu płatniczego, artykuł opublikowany w Zeszytach Naukowych X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2009.

T. Banasik, Fundusze emerytalne a wzrost gospodarczy, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Ubezpieczenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 175, Wrocław 2011.

Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy, red. T. Banasik, A. Kosztowniak, M. Sobol, CeDeWu, Warszawa 2013.

- Od 2014 r. koordynator d/s współpracy między Politechniką Świętokrzyską a Związkiem Banków Polskich.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
pośrednictwo finansowe, oszczędności, rozwój gospodarczy
financial intermediaries, savings, economic development
1.11 Finanse, bankowość, rachunkowość


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl