Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

prof. dr hab. inż. Marek Iwański

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury
Jednostka: Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko: profesor Politechniki Świętokrzyskiej
E-mail: miwanski@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiącelecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Telefon:48 41 34-24-541
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Wpływ modyfikatora niskowiskozowego na właściwości asfaltu,
Zastosowanie asfaltu asfaltu spienionego w technologii recyklingu na zimo konstrukcji nawierzchni,
Mieszanki mineralno-asfaltowe o obniżonej temperaturze wytwarzania i wbudowania (WMA, HWMA),
Wpływ wosku syntetycznego jako modyfikatora na reologię asfaltu
Zastosowanie wapna hydratyzowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych i w konstrukcji nawierzchni
The influence of the low-viscosity modifier on behavior of the bitumen
The effects of using foamed bitumen in the cold recycling technology asphalt pavements
Warm mix asphalt (WMA) technologies and half warm mix asphalt (HWMA) technologies
Rheological characteristic of synthetic wax-modified asphalt binders
Used hydrated lime to asphalt mix and asphalt pavements
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Aparat do badania starzenia asfaltów RTFOT, PAV,
Aparat BBR,
Aparat do badania temperatury mięknienia I temperatury łamliwości,
Laboratorium WLB10S do spieniania asfaltu,
Komory klimatyczne

Apparatus for the study of aging binders: RTFOT, PAV,
Camera BBR,
Apparatus for testing the softening point and breaking point
Laboratory WLB10S foaming binders,
Climatic chambers
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, angielskiPolish, Russian, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania asfaltów drogowych i modyfikowanych polimerem oraz woskiem syntetycznym,
Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych,
Badanie odporności na oddziaływanie wody i mrozu betonu asfaltowego oraz mieszanki SMA,
Badania odbiorcze nawierzchni asfaltowych,
Badania kruszyw w zakresie podporności na polerowanie (wskaźniki PSV), odporności na rozdrobnienie (wskaźnik Los Angeles)
Study of road bitumen and polymer modified and synthetic wax,
Design of asphalt mixes,
Test of resistance to water and frost asphalt concrete and SMA
Acceptance testing asphalt pavements,
Study of aggregates in resistance to polishing (indicators PSV), resistance to fragmentation (indicator Los Angeles)
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
• Patent
1. Iwański M., Buczyński P.: „Sposób głębokiego recyklingu konstrukcji nawierzchni w technologii asfaltu spienionego”. A1 396497 z dnia 01.10.2011, BUP 5/2012 z dnia 2012-02-27. Decyzja z dnia 19.02.2013 roku
• Zgłoszenia patentowe
1. Iwański M., Chomicz-Kowalska A., Mazurek G.: Zgłoszenie patentowe „Sposób wytwarzania betonu asfaltowego w technologii obniżonej temperatury”. A1 398906 z dnia 20.04.2012 roku, BUP 03/2013 z dnia 2013-02-04
2. Iwański M., Ramiączek P.: Sposób budowy asfaltowych konstrukcji nawierzchni drogowych. A1 402906 z dnia 26.02.2013 roku
• Patent
1. Iwański M., Buczyński P.: „The method of deep recycling pavement construction in foamed bitumen technology”. A1 396497 - 01.10.2011, BUP 5/2012 - 2012-02-27. Decision - 19.02.2013
• The patent application
1. Iwański M., Chomicz-Kowalska A., Mazurek G.: „A process for production asphalt concrete of low temperature technology ”. A1 398906 - 20.04.2012. BUP 03/2013 - 2013-02-04
2. Iwański M., Ramiączek P.: "The method of construction of asphalt pavement". A1 402906 - 26.02.2013
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: The effects of using foamed bitumen and bitumen emulsion in the cold recycling technology. 8th International Conference. Environmental Engineering. May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, p. 1089-1096

2. Iwański M., Mazurek G.: The influence of the low-viscosity modifier on viscoelasticity behavior of the bitumen at high operational temperature. 8th International Conference. Environmental Engineering. May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, p. 1097-1102

3. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: Resistance to the effects of water and frost of the recycled base rehabilitated with foamed bitumen technology. 5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements. 1-3 June 2011, Thessaloniki, Greece, p.879-888

4. Iwański M., Mazurek G.: The influence of the low-viscosity modifier on selected rheological properties of bitumen. 5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements. 1-3 June 2011, Thessaloniki, Greece, p.206-215

5. Iwański M., Mazurek G.: Rheological charakteristics of syntetic wax-modified asphalt binders. Polimery 2012, 57, nr 9, p. 661-664

6. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: Moisture and Frost resistance of the recycled base rehabilitation with foamed bitumen technology. Archives of Civil Engineering., LVIII, 2, 2012, p. 185-198

7. Iwański M., Mazurek G.: Synthetic Wax Effect on the Resilient Stiffness Modulus of Asphalt Concrete. Road and Bridges No 3, Vol. 11. Warszawa, 2012, p.233-248

8. Iwański M., Mazurek G.: Durability of SMA pavement with hydrated lime. 0355. Proceedings USB 5th EUROSAPHALT AND EUROBITUME CONGRESS. 13-15 June 2012, Istanbul. Turkey, 8p.

9. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: Experimental study of water and frost resistance of foamed bitumen mixes in the cold recycling technology. 0357. Proceedings USB 5th EUROSAPHALT AND EUROBITUME CONGRESS. 13-15 June 2012, Istanbul. Turkey, 8p.

10. Iwański M., Mazurek G.: The influence of rheological properties of bitumen on changing resilient modulus of elasticity of asphalt concrete. 0353. Proceedings USB 5th EUROSAPHALT AND EUROBITUME CONGRESS. 13-15 June 2012, Istanbul. Turkey, 8 p.

11. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: Laboratory Study on Mechanical Parameters of Foamed Bitumen Mixtures in the Cold Recycling Technology. 11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER, Procedia Engineering 57 (2013) p.433-442, htt://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.56

12. Iwański M., Mazurek G. Optimization of the Synthetic Wax Content on Example of Bitumen 35/50. 11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER, Procedia Engineering 57 (2013) p.414-423, htt://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.54

13. Iwański M., Mazurek G. Hydrated Lime as the Anti-aging Bitumen Agent. 11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER, Procedia Engineering 57 (20130) p.424-432, htt://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.55


14. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: The effect of binder content on mechanical properties of cold recycled base course mixtures with foamed bitumen. Archives Des Sciences. 2013, Vol. 66, No 8, p. 94-107.

15. Iwański M., Mazurek G.: Influence of F-T synthetic wax on asphalt concrete permanent deformation. Archives of Civil Engineering., LIX, 3, 2013, p. 295-312.

16. Iwański M., Mazurek G.: Hydrated Lime Effect on Rutting Resistance of SMA Pavemants. Road and Bridges No 12. Warszawa, 2013, p. 361-383

17. Iwański M., Mazurek G.: Effect of hydrated lime on rheological properties of extracted bitumen on rut resistance of SMA pavement. International Journal of Pavements Conference. Paper 137-1. December 9-10, 2013. Sao Paulo, Brazil

1. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: The effects of using foamed bitumen and bitumen emulsion in the cold recycling technology. 8th International Conference. Environmental Engineering. May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, p. 1089-1096

2. Iwański M., Mazurek G.: The influence of the low-viscosity modifier on viscoelasticity behavior of the bitumen at high operational temperature. 8th International Conference. Environmental Engineering. May 19-20, 2011, Vilnius, Lithuania, p. 1097-1102

3. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: Resistance to the effects of water and frost of the recycled base rehabilitated with foamed bitumen technology. 5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements. 1-3 June 2011, Thessaloniki, Greece, p.879-888

4. Iwański M., Mazurek G.: The influence of the low-viscosity modifier on selected rheological properties of bitumen. 5th International Conference Bituminous Mixtures and Pavements. 1-3 June 2011, Thessaloniki, Greece, p.206-215

5. Iwański M., Mazurek G.: Rheological charakteristics of syntetic wax-modified asphalt binders. Polimery 2012, 57, nr 9, p. 661-664

6. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: Moisture and Frost resistance of the recycled base rehabilitation with foamed bitumen technology. Archives of Civil Engineering., LVIII, 2, 2012, p. 185-198

7. Iwański M., Mazurek G.: Synthetic Wax Effect on the Resilient Stiffness Modulus of Asphalt Concrete. Road and Bridges No 3, Vol. 11. Warszawa, 2012, p.233-248

8. Iwański M., Mazurek G.: Durability of SMA pavement with hydrated lime. 0355. Proceedings USB 5th EUROSAPHALT AND EUROBITUME CONGRESS. 13-15 June 2012, Istanbul. Turkey, 8p.

9. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: Experimental study of water and frost resistance of foamed bitumen mixes in the cold recycling technology. 0357. Proceedings USB 5th EUROSAPHALT AND EUROBITUME CONGRESS. 13-15 June 2012, Istanbul. Turkey, 8p.

10. Iwański M., Mazurek G.: The influence of rheological properties of bitumen on changing resilient modulus of elasticity of asphalt concrete. 0353. Proceedings USB 5th EUROSAPHALT AND EUROBITUME CONGRESS. 13-15 June 2012, Istanbul. Turkey, 8 p.

11. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: Laboratory Study on Mechanical Parameters of Foamed Bitumen Mixtures in the Cold Recycling Technology. 11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER, Procedia Engineering 57 (2013) p.433-442, htt://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.56

12. Iwański M., Mazurek G. Optimization of the Synthetic Wax Content on Example of Bitumen 35/50. 11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER, Procedia Engineering 57 (2013) p.414-423, htt://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.54

13. Iwański M., Mazurek G. Hydrated Lime as the Anti-aging Bitumen Agent. 11th International Conference on Modern Building Materials, Structure and Techniques, MBMST 2013, ELSEVIER, Procedia Engineering 57 (20130) p.424-432, htt://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2013.04.55


14. Iwański M., Chomicz-Kowalska A.: The effect of binder content on mechanical properties of cold recycled base course mixtures with foamed bitumen. Archives Des Sciences. 2013, Vol. 66, No 8, p. 94-107.

15. Iwański M., Mazurek G.: Influence of F-T synthetic wax on asphalt concrete permanent deformation. Archives of Civil Engineering., LIX, 3, 2013, p. 295-312.

16. Iwański M., Mazurek G.: Hydrated Lime Effect on Rutting Resistance of SMA Pavemants. Road and Bridges No 12. Warszawa, 2013, p. 361-383

17. Iwański M., Mazurek G.: Effect of hydrated lime on rheological properties of extracted bitumen on rut resistance of SMA pavement. International Journal of Pavements Conference. Paper 137-1. December 9-10, 2013. Sao Paulo, Brazil

Słowa kluczoweDziedziny nauki
asphalt concret, SMA mix, synthetic wax, cold recycling technology, bitumen, rheology, foamed bitumen, half warm mix asphalt (HWMA) technologies, binder rheological parameter 5.6 Budownictwo


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl