Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Dorota Miłek

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Ekonomii i Zarządzania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: dorothy@tu.kielce.pl
Adres: Al. Tysiąclecia PP 7, 25-314 Kielce
Telefon:41 3424219
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zagadnienia rozwoju regionalnego, w szczególności konkurencyjności regionów i czynników ją kształtujących, innowacyjność regionów, programowanie rozwoju regionalnego, wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionów i gmin, potencjały rozwojowe regionów, regionalne strategie innowacji i specjalizacje regionalne.My interests are connected with: regional development, particularly competitiveness and innovativeness of regions, regional development programming, utilisation of EU funds in regions and communes, regional strategies of innovation and researching regional potentials and regional specializations.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
brak-
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski Polish
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Konsultacja przy opracowaniu programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Opracowanie analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Konsultacja i pomoc przy pozyskaniu środków unijnych dla przedsiębiorstwa. Pomoc w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w celu rozwiązywania bieżących problemów. Ewaluacja projektów. Consultation on drawing up the program of restructuring of a company. Drawing up the economic analysis of the enterprise. Consultation and help with raising EU funds for the enterprise. Help in the process of the decision making in the enterprise in order to solve day-to-day issues. Evaluation of projects.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Nie dotyczynone
Informacje dodatkoweAdditional information
Wybrane publikacje (od 2005)
1. D. Miłek, Spójność Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego z dokumentami zewnętrznymi, Acta universitatis lodziensis Folia Oeconomica, Uniwersytet Łódzki, Łódź 24-25 październik 2013, s. 51-69.
2. D. Miłek, Innovativeness as key factor in the competitiveness of region, Abstrakt, II Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja pt. The problems of innovation infrastrukture’s formation and development, Lwów 16-18 maja 2013, s. 146.
3. D. Miłek, Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020, Uniwersytet Gdański, Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance), Nr 1, cz. 2, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk marzec 2013, s. 189-199.
4. D. Miłek, Świętokrzyskie instytucje otoczenia biznesu na rzecz wspierania innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse nr 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk marzec 2012, s. 167-178.
5. D. Miłek, P. Nowak, Procesy innowacyjne w Polsce po roku 1989 w aspekcie przestrzennym, [w:] Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009, red. H. Jastrzębska-Smolaga, Monografie. Studia. Rozprawy. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2010, s. 145-158.
6. D. Miłek, Ocena poziomu innowacyjności regionu świętokrzyskiego na tle kraju w 2006 roku [w:] Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim, praca pod red. K. Grysy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 37-44.
7. D. Miłek, P. Nowak, Koncentracja podmiotów gospodarczych w gminach [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, praca pod red. K. Grysy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 73-116.
8. D. Miłek, P. Nowak, Ocena potencjału gospodarczego regionu świętokrzyskiego na tle innych województw, na poziomie sekcji PKD [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, praca pod red. K. Grysy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 151-166.
9. D. Miłek, D. Gierulska, B. Kaczmarska, J. Kosanowski, P. Nowak, Raport końcowy z ewaluacji systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Kielce, sierpień 2008.
10. D. Miłek, P. Nowak, B. Kaczmarska, Metodologia ewaluacji systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski, Kielce, maj 2008, ss. 40.
11. Miłek D., B. Kaczmarska, P. Nowak, Analiza wyników monitorowania rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, RSI PROMONIT – Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji poprzez promocje i monitoring, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Oficyna Wydawnicza Apla, Kielce 2008 (redakcja naukowa).
12. Miłek D., P. Nowak, Doświadczenia z realizacji projektu „Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring RSI PROMONIT” [w:] Unia Europejska. Wpływ na rozwój Polski, IX Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej pt. Ekonomia - Technika - Zarządzanie. Monografia pod redakcją Marianny Kotowskiej-Jelonek, Kielce 2 czerwiec 2008, s. 117-137.
13. Miłek D., Przedsiębiorstwa w Regionalnym Systemie Innowacji – wyniki badań, Międzynarodowa konferencja z cyklu: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, pt. Innowacyjność regionów w gospodarce globalnej, Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, 12-13 maja 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w druku).
14. Miłek D., Doskonalenie systemu edukacji kształtującego postawy otwarte, innowacyjne i przedsiębiorcze, Regionalne Forum Innowacji – Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, ŚCITT, Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej, 28 marzec 2008.
15. Miłek D.: Innowacyjne przedsiębiorstwa jako element Regionalnego Systemu Innowacji [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją naukową Edwarda Urbańczyka, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 79-87.
16. Konsultacja przy opracowywaniu Programu restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. - opracowanie dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Kielce czerwiec 2007, ss. 82 (współautor).
17. Ekspertyza – określenie kierunków badań naukowych kluczowych branż regionu – na bazie opracowania „Raport Kluczowych Branż Regionu”. Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (projekt nr WKP_1/1.4/2/2006/20/23/601/2006/U), Kielce czerwiec 2007.
18. Recenzja raportu: Identyfikacja Kluczowych Branż Regionu w województwie świętokrzyskim, Kielce, czerwiec 2007, ss. 166. Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (projekt nr WKP_1/1.4/2/2006/20/23/601/2006/U).
19. Opracowanie: Metodologii realizacji monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2007-2013 - kierownik zespołu metodologów (współautorzy: prof. A. Oksanych i dr P. Nowak) w ramach projektu RSI POMONIT - Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring", realizacja 01.04.2006 - 31.03.2008.
20. Ekspert w Podzadaniu 4.1 - „Monitoring systemu edukacji kształtującego postawy otwarte, innowacyjne i przedsiębiorcze” , projektu RSI PROMONIT - Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring", realizacja 01.04.2006 - 31.03.2008.
21. Z. Szymla, Miłek D., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 197-209.
22. Miłek D., Regionalna Strategia Innowacji województwa świętokrzyskiego - monitoring systemu edukacji, VIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej pt. Ekonomia – Technika – Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Nauki Ekonomiczne 3, Kielce 2007, s. 187-194.
23. Miłek D., Differences in technical infrastructure development level in the Świętokrzyskie Province districts, Materiały 7th European Conference of Young research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 2. Zilina 2007, Slovak Republic, s. 51-54.
24. Miłek D., Zróżnicowanie powiatów pod względem poziomu rozwoju społecznego
w województwie świętokrzyskim, VI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej pt. Ekonomia – Technika – Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Nauki Ekonomiczne 33, Kielce 2005, s. 112-118.
25. Miłek D., Comparative Levels of the Economic Development in the Districs of Świętokrzyskie Province. Materiały 6th European Conference of Young research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 2. Zilina 2005, Slovak Republic, s. 37-40.

Udział w konferencjach
1. Konferencja „Moja szkoła – Szkołą Przedsiębiorczości, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” podczas XI Ogólnopolskich Targów Pracy, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielce 7 kwiecień 2008.
2. Regionalne Forum Innowacji – Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, ŚCITT, Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej, 28 marzec 2008.
3. II Konferencja Międzyregionalna: Monitoring i ewaluacja RSI Lubelskie, Politechnika Lubelska, Lublin 29-30.11.2007.
4. VII międzynarodowa konferencja naukowa: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa 2007, Międzyzdroje 21-23 VI 2007.
5. 7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 2. Slovak Republic, Zilina 2007.
6. VIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej pt. Ekonomia – Technika – Zarządzanie, Kielce 2007.
7. Konferencja naukowa: Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 23 wrzesień 2005 r.
8. VI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Ekonomia - Technika - Zarządzanie, Kielce 2005.
9. 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 2. Slovak Republic, Zilina 2005.
Udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach
1. Szkolenie w ramach projektu pn.: Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich w dniach 6-7 listopad 2007 i 21-22 listopad 2007, Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego. W ramach szkolenia zorganizowany został wyjazd szkoleniowo-edukacyjny do Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA w Rzeszowie.
2. Udział w szkoleniu pt.: Procedury aplikowania, zawieranie umów, raportowanie i ocena projektów, Regionalny Ośrodek EFS - Świętokrzyskie oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce, 12-14.11.2007r.
3. Udział w warsztatach: Monitoring i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Ameliówka, 19-20.11.2007r.

Prace badawcze
D. Miłek (kierownik zespołu), P. Nowak, D. Witczak-Roszkowska, Spójność polityki regionalnej w procesie rozwoju regionu świętokrzyskiego, badania statutowe, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2012 - 31.12.2013r., nr 4.18/7.06.
D. Miłek, I. Molenda-Grysa, A. Oksanych (kierownik zespołu), Strukturalne zmiany a wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, badania statutowe, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2012 - 31.12.2013r., nr 4.18/7.01
D. Witczak-Roszkowska (kierownik zespołu), P. Nowak, D. Miłek (członek zespołu), Narzędzia proinnowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwami w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2010, badania statutowe, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2010 - 31.12.2011r., nr 4.17/8.55.
D. Miłek, I. Molenda-Grysa, J. Stadnyckij, A. Oksanych (kierownik zespołu), Innowacyjne czynniki rozwoju regionalnego, badania statutowe, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2010 - 31.12.2011r., nr 4.18/7.01.
D. Miłek (kierownik zespołu), P. Nowak, A. Bernat, Fundusze strukturalne na rzecz innowacyjności regionu świętokrzyskiego, badania własne, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2008 - 31.12.2009r., nr 4.18/8.51.
D. Miłek (kierownik zespołu), P. Nowak, D. Witczak-Roszkowska, Ocena poziomu konkurencyjności województwa świętokrzyskiego w 1999 i 2004 roku, badania własne, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2006 - 31.12.2007r., nr 4.10/8.74,
Z. Szymla (kierownik zespołu), A. Hołuj, D. Miłek, Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej, badania statutowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, realizacja 15.07.2006 - 15.12.2006, nr 96/KGR/1/2006/S.
Program restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. - opracowanie dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Kielce czerwiec 2007, ss. 82 (współautor).
Ekspertyza – określenie kierunków badań naukowych kluczowych branż regionu – na bazie opracowania „Raport Kluczowych Branż Regionu”. Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (projekt nr WKP_1/1.4/2/2006/20/23/601/2006/U), czerwiec 2007
Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight 2020.
Recenzja Raportu: Identyfikacja Wiodących Technologii w województwie świętokrzyskim, Kielce, styczeń 2008, ss. 400.Selected publications (since 2005)
1. D. Miłek, Spójność Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego z dokumentami zewnętrznymi, Acta universitatis lodziensis Folia Oeconomica, Uniwersytet Łódzki, Łódź 24-25 październik 2013, s. 51-69.
2. D. Miłek, Innovativeness as key factor in the competitiveness of region, Abstrakt, II Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja pt. The problems of innovation infrastrukture’s formation and development, Lwów 16-18 maja 2013, s. 146.
3. D. Miłek, Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020, Uniwersytet Gdański, Zarządzanie i Finanse (Journal of Management and Finance), Nr 1, cz. 2, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk marzec 2013, s. 189-199.
4. D. Miłek, Świętokrzyskie instytucje otoczenia biznesu na rzecz wspierania innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse nr 1, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk marzec 2012, s. 167-178.
5. D. Miłek, P. Nowak, Procesy innowacyjne w Polsce po roku 1989 w aspekcie przestrzennym, [w:] Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989-2009, red. H. Jastrzębska-Smolaga, Monografie. Studia. Rozprawy. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2010, s. 145-158.
6. D. Miłek, Ocena poziomu innowacyjności regionu świętokrzyskiego na tle kraju w 2006 roku [w:] Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim, praca pod red. K. Grysy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 37-44.
7. D. Miłek, P. Nowak, Koncentracja podmiotów gospodarczych w gminach [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, praca pod red. K. Grysy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 73-116.
8. D. Miłek, P. Nowak, Ocena potencjału gospodarczego regionu świętokrzyskiego na tle innych województw, na poziomie sekcji PKD [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, praca pod red. K. Grysy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 151-166.
9. D. Miłek, D. Gierulska, B. Kaczmarska, J. Kosanowski, P. Nowak, Raport końcowy z ewaluacji systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Kielce, sierpień 2008.
10. D. Miłek, P. Nowak, B. Kaczmarska, Metodologia ewaluacji systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski, Kielce, maj 2008, ss. 40.
11. Miłek D., B. Kaczmarska, P. Nowak, Analiza wyników monitorowania rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, RSI PROMONIT – Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji poprzez promocje i monitoring, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Oficyna Wydawnicza Apla, Kielce 2008 (redakcja naukowa).
12. Miłek D., P. Nowak, Doświadczenia z realizacji projektu „Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring RSI PROMONIT” [w:] Unia Europejska. Wpływ na rozwój Polski, IX Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej pt. Ekonomia - Technika - Zarządzanie. Monografia pod redakcją Marianny Kotowskiej-Jelonek, Kielce 2 czerwiec 2008, s. 117-137.
13. Miłek D., Przedsiębiorstwa w Regionalnym Systemie Innowacji – wyniki badań, Międzynarodowa konferencja z cyklu: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, pt. Innowacyjność regionów w gospodarce globalnej, Uniwersytet Łódzki, Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska, 12-13 maja 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w druku).
14. Miłek D., Doskonalenie systemu edukacji kształtującego postawy otwarte, innowacyjne i przedsiębiorcze, Regionalne Forum Innowacji – Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, ŚCITT, Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej, 28 marzec 2008.
15. Miłek D.: Innowacyjne przedsiębiorstwa jako element Regionalnego Systemu Innowacji [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją naukową Edwarda Urbańczyka, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 79-87.
16. Konsultacja przy opracowywaniu Programu restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. - opracowanie dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Kielce czerwiec 2007, ss. 82 (współautor).
17. Ekspertyza – określenie kierunków badań naukowych kluczowych branż regionu – na bazie opracowania „Raport Kluczowych Branż Regionu”. Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (projekt nr WKP_1/1.4/2/2006/20/23/601/2006/U), Kielce czerwiec 2007.
18. Recenzja raportu: Identyfikacja Kluczowych Branż Regionu w województwie świętokrzyskim, Kielce, czerwiec 2007, ss. 166. Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (projekt nr WKP_1/1.4/2/2006/20/23/601/2006/U).
19. Opracowanie: Metodologii realizacji monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2007-2013 - kierownik zespołu metodologów (współautorzy: prof. A. Oksanych i dr P. Nowak) w ramach projektu RSI POMONIT - Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring", realizacja 01.04.2006 - 31.03.2008.
20. Ekspert w Podzadaniu 4.1 - „Monitoring systemu edukacji kształtującego postawy otwarte, innowacyjne i przedsiębiorcze” , projektu RSI PROMONIT - Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring", realizacja 01.04.2006 - 31.03.2008.
21. Z. Szymla, Miłek D., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 197-209.
22. Miłek D., Regionalna Strategia Innowacji województwa świętokrzyskiego - monitoring systemu edukacji, VIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej pt. Ekonomia – Technika – Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Nauki Ekonomiczne 3, Kielce 2007, s. 187-194.
23. Miłek D., Differences in technical infrastructure development level in the Świętokrzyskie Province districts, Materiały 7th European Conference of Young research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 2. Zilina 2007, Slovak Republic, s. 51-54.
24. Miłek D., Zróżnicowanie powiatów pod względem poziomu rozwoju społecznego
w województwie świętokrzyskim, VI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej pt. Ekonomia – Technika – Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Nauki Ekonomiczne 33, Kielce 2005, s. 112-118.
25. Miłek D., Comparative Levels of the Economic Development in the Districs of Świętokrzyskie Province. Materiały 6th European Conference of Young research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 2. Zilina 2005, Slovak Republic, s. 37-40.

Udział w konferencjach
1. Konferencja „Moja szkoła – Szkołą Przedsiębiorczości, Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole” podczas XI Ogólnopolskich Targów Pracy, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielce 7 kwiecień 2008.
2. Regionalne Forum Innowacji – Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, ŚCITT, Biblioteka Politechniki Świętokrzyskiej, 28 marzec 2008.
3. II Konferencja Międzyregionalna: Monitoring i ewaluacja RSI Lubelskie, Politechnika Lubelska, Lublin 29-30.11.2007.
4. VII międzynarodowa konferencja naukowa: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa 2007, Międzyzdroje 21-23 VI 2007.
5. 7th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 2. Slovak Republic, Zilina 2007.
6. VIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej pt. Ekonomia – Technika – Zarządzanie, Kielce 2007.
7. Konferencja naukowa: Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 23 wrzesień 2005 r.
8. VI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Ekonomia - Technika - Zarządzanie, Kielce 2005.
9. 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications. Proceedings. Section 2. Economics and Management. Part 2. Slovak Republic, Zilina 2005.
Udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach
1. Szkolenie w ramach projektu pn.: Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich w dniach 6-7 listopad 2007 i 21-22 listopad 2007, Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego. W ramach szkolenia zorganizowany został wyjazd szkoleniowo-edukacyjny do Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA w Rzeszowie.
2. Udział w szkoleniu pt.: Procedury aplikowania, zawieranie umów, raportowanie i ocena projektów, Regionalny Ośrodek EFS - Świętokrzyskie oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce, 12-14.11.2007r.
3. Udział w warsztatach: Monitoring i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Ameliówka, 19-20.11.2007r.

Prace badawcze
D. Miłek (kierownik zespołu), P. Nowak, D. Witczak-Roszkowska, Spójność polityki regionalnej w procesie rozwoju regionu świętokrzyskiego, badania statutowe, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2012 - 31.12.2013r., nr 4.18/7.06.
D. Miłek, I. Molenda-Grysa, A. Oksanych (kierownik zespołu), Strukturalne zmiany a wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, badania statutowe, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2012 - 31.12.2013r., nr 4.18/7.01
D. Witczak-Roszkowska (kierownik zespołu), P. Nowak, D. Miłek (członek zespołu), Narzędzia proinnowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwami w województwie świętokrzyskim w latach 2005-2010, badania statutowe, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2010 - 31.12.2011r., nr 4.17/8.55.
D. Miłek, I. Molenda-Grysa, J. Stadnyckij, A. Oksanych (kierownik zespołu), Innowacyjne czynniki rozwoju regionalnego, badania statutowe, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2010 - 31.12.2011r., nr 4.18/7.01.
D. Miłek (kierownik zespołu), P. Nowak, A. Bernat, Fundusze strukturalne na rzecz innowacyjności regionu świętokrzyskiego, badania własne, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2008 - 31.12.2009r., nr 4.18/8.51.
D. Miłek (kierownik zespołu), P. Nowak, D. Witczak-Roszkowska, Ocena poziomu konkurencyjności województwa świętokrzyskiego w 1999 i 2004 roku, badania własne, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, realizacja 01.01.2006 - 31.12.2007r., nr 4.10/8.74,
Z. Szymla (kierownik zespołu), A. Hołuj, D. Miłek, Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej, badania statutowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej, realizacja 15.07.2006 - 15.12.2006, nr 96/KGR/1/2006/S.
Program restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. - opracowanie dla Ministerstwa Skarbu Państwa, Kielce czerwiec 2007, ss. 82 (współautor).
Ekspertyza – określenie kierunków badań naukowych kluczowych branż regionu – na bazie opracowania „Raport Kluczowych Branż Regionu”. Projekt Foresight Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (projekt nr WKP_1/1.4/2/2006/20/23/601/2006/U), czerwiec 2007
Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight 2020.
Recenzja Raportu: Identyfikacja Wiodących Technologii w województwie świętokrzyskim, Kielce, styczeń 2008, ss. 400.Słowa kluczoweDziedziny nauki
rozwój regionalny i lokalny, strategia rozwoju,gospodarka regionalna i lokalna, potencjały i specjalizacje regionalne, ewaluacja projektów

regional and local development , development strategy, regional and local economy, potentials and regional specializations, evaluation of projects
1.10 Makro- i mikroekonomia
1.12 Polityka regionalna, polityka społeczna i demografia
1.13 Nauki o zarządzaniu


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl