Baza Ekspertów, Technologii i Aparatury Naukowo-Badawczej Politechniki Świętokrzyskiej


Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

doktor habilitowany inżynier Jerzy Stamirowski

Wydział: Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Jednostka: Katedra Automatyki i Robotyki
Stanowisko: profesor nadzwyczajny Politechniki Świętokrzyskiej
E-mail: j.stamirowski@tu.kielce.pl
Adres: Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Technologie wytwarzania na obrabiarkach CNC i w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania (ZESW).
Oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, robotów i zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania (ZESW).
Metodologia projektowania zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania (ZESW).
Systemy komputerowego wspomagania procesu projektowania zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania (ZESW)
Zintegrowane modele danych dla potrzeb projektowania zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania (ZESW).
Bazy danych i systemy ekspertowe w procesie projektowania zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania (ZESW)
Technologies of CNC machine tools and automated flexible manufacturing systems (AFMS).
Software numerically controlled machine tools, robots and automated flexible manufacturing systems (AFMS).
Design methodology of automated flexible manufacturing systems (AFMS).
Systems for computer-aided design process of automated flexible manufacturing systems (AFMS)
Integrated data models for the design of automated flexible manufacturing systems (AFMS).
Databases and expert systems in the design of automated flexible manufacturing systems (AFMS)

Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski
Rosyjski
Angielski w stopniu podstawowym
Polish
Russian
English at a basic level
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Technologia dla obrabiarek CNC i zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania (ZESW).
Oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, robotów i zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania.
Projektowanie zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania (ZESW).
Systemy komputerowego wspomagania procesu wyboru maszyn i urządzeń technologicznych.
Systemy komputerowego wspomagania projektowania zautomatyzowanych elastycznych systemów wytwarzania (ZESW
Bazy danych i systemy ekspertowe dla zintegrowanego środowiska przemysłowego (wyroby, technologie, obrabiarki, urządzenia technologiczne, oprzyrządowanie, narzędzia).
Technology for CNC machine tools and automated flexible manufacturing systems (AFMS).
Software numerically controlled machine tools, robots and automated flexible manufacturing systems (AFMS).
Design of automated flexible manufacturing systems (AFMS).
Systems for computer-aided selection process machinery and technological equipment.
Computer-aided design systems of automated flexible manufacturing systems (AFMS)
Databases and expert systems for integrated industrial environment (products, technologies, machines and other technological devices).
Informacje dodatkoweAdditional information
Wybrane ważniejsze prace zwarte, rozdziały w monografiach.
1. D.Skrzypczyński, J.Stamirowski, A.Gola: Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania [w:] Rozdział w monografii. J.Lipski, A. Świć, A.Bojanowska, Innowacyjne metody w inżynierii produkcji, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2014. s. 50-64.
2. Jerzy Stamirowski, Dawid Skrzypczyński. Znaczenie automatyzacji procesów produkcyjnych dla zaspokajania potrzeb klienta i zmian charakteru pracy w przemyśle. Rozdział w monografii. Innowacyjne procesy wytwórcze. Politechnika Lubelska. Lublin 2013. str. 42-52.
3. Jerzy Stamirowski, Dawid Skrzypczyński. Projektowanie zrobotyzowanego podsystemu transportu i manipulacji dla zautomatyzowanych elastycznych systemów produkcyjnych. Rozdział w monografii.Projektowanie i sterowanie procesami . Politechnika Lubelska. Lublin 2013. str. 30-41.
4. Jerzy Stamirowski, Marcin Rak, An overview of the configuration selection methods in Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS), Rozdziału w monografii w języku angielskim Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Modern techniques in mechanical engineering, Editors Antoni Świć, Jerzy Lipski, Lublin 2009, stron. 7
5. Jerzy Stamirowski. Opracowanie zintegrowanej platformy informacyjnej dla zapewnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa budowy maszyn Monografia (Autoreferat) na uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.Centrum Wydawnicze MGTU „STANKIN”, Moskwa 2004, 38 s.
6. Jerzy Stamirowski, Analiza krajowych wytwórców z obszaru obróbki i ich produktów z punktu widzenia możliwości ich zastosowania w ESP. Spis bibliografii OBR PTiKM”TEKOMA”, Nr P-2351. Niepublikowane prace naukowe. W ramach Centralnego programu badawczo-rozwojowyego Nr 7.4. „Wdrożenie ESP w przemyśle polskim” Warszawa, 1986.
7. Jerzy Stamirowski, Przegląd i analiza krajowych wytwórców i wyrobów automatyki z punktu widzenia możliwości ich zastosowania w ESP przy uwzględnieniu wszystkich wymagań dotyczących struktury i funkcji sterowania. Spis bibliografii OBR PTiKM”TEKOMA”. Nr P-3656. Niepublikowane prace naukowe. W ramach Centralnego programu badawczo-rozwojowyego Nr 7.4. „Wdrożenie ESP w przemyśle polskim”. Warszawa. 1986.
8. Jerzy Stamirowski, K.Kowalski. Analiza procesów wytwarzania łopatek turbin silników i określenie możliwości ich modernizacji wytwarzania z zastosowaniem ESP. Spis bibliografii OBR PTiKM”TEKOMA” Nr A-3568. Niepublikowane prace naukowe. W ramach Centralnego programu badawczo-rozwojowyego Nr 7.4. „Wdrożenie ESP w przemyśle polskim”. Warszawa, 1986.
9. Jerzy Stamirowski, Klemens.Kowalski. Automatyzacja obróbki detali aerobusa IŁ-86 z wykorzystaniem systemu CAD/CAM dla obrabiarek CNC. Spis bibliografii OBR PTiKM”TEKOMA”, Nr P-1254. Niepublikowane prace naukowe. Warszawa. 1985.
10. Jerzy Stamirowski, Komputerowy program obliczeń podajników wibracyjnych. Spis bibliografii OBR PTiKM”TEKOMA”, Nr PC-3023. Niepublikowane prace naukowe. W ramach prac statutowych OBR PTiKM”TEKOMA”, Warszawa, 1996.


Publikacje.
1. Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowsk Pozyskiwanie danych dla zintegrowanej platformy wspomagającej projektowanie zautymatyzowanych systemów wytwarzania, Artykuł do druku w materiałach XII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Kielce 2014.
2. Dawid Skrzypczyński, Jerzy Stamirowski, System wspomagający dobór robotów przemysłowych dla elastycznych systemow wytwarzania. Artykuł do druku w materiałach XII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Kielce 2014.
3. Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski. Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania Cz I. Obiekty. Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Ogólnopolski Kwartalnik Naukowo - Technicznym. Nr2/2014 Warszawa. 2013. s. 22-27.
4. Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski. Zintegrowany model danych dla systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów wytwarzania Cz II. Atrybuty obiektów. Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Ogólnopolski Kwartalnik Naukowo - Technicznym. Nr3/2014 Warszawa. 2013.
5. Jerzy Stamirowski, Dawid Skrzypczyński. Zarys komputerowego wspomagania procesu projektowania podsystemu przepływu materiałów w zautomatyzowanym systemie produkcyjnym. Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Ogólnopolski Kwartalnik Naukowo - Technicznym. Nr2/2013 Warszawa. 2013. s.48-53.
6. Jerzy Stamirowski. Wprowadzenie do projektowania elastycznych systemów produkcyjnych w kontekście zmienności produkcji. Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Ogólnopolski Kwartalnik Naukowo - Technicznym. Nr1/2012 Warszawa. 2012. s.37-40.
7. Jerzy Stamirowski. Elastyczność systemów produkcyjnych w kontekście dynamiki produkcji. Postępy nauki i techniki. Nr 9/2011.Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011. X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji i Kształceniu Technicznym Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2011.
8. Stamirowski J. Rak M. An integrated methodology for selecting physical resources for flexible manufacturing systems. Materiały międzynarodowej konferencji „Maszinostroenie i technosfera XXI wieka” . Sewastopol, Donieck, 2010.
9. Стамировски Е.Т. Рак М. Модель данных для системы проектирования автоматизированных станочных систем (АСС)- обсуждение. . Materiały międzynarodowej konferencji „Maszinostroenie i technosfera XXI wieka” . Sewastopol, Donieck, 2010.
10. Stamirowski J.T. Powyszenie dostupa k bazam danych maszinostroitelnogo proizwodstwa. Materiały międzynarodowej konferencji „Maszinostroenie i technosfera XXI wieka” T3. Str 96-101. Donieck, 2009. Konferencja organizowana przez Doniecki Państwowy Uniwersytet Techniczny i Międzynarodowe Stwarzyszenie Budowniczych Maszyn.
11. Marcin Rak, Jerzy Stamirowski. Review of the configuration selection methods for Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS ). Modern Techniques in mechanical engineering. Wydawnictwo Lubelskie Towarzystwo Naukowe Lublin 2009. Rozdział w monografii
12. Jerzy Stamirowski Marcin Rak. Tendencje rozwoju wybranych technologii i systemów wytwarzania. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika z. 72, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008. s.227-234. Materiały VI międzynarodowej konferencji „Technika i technologia montażu maszyn” Kalnica k/ Cisnej 28-30.05.2008 r
13. Jerzy Stamirowski, Marcin Rak. Stages of development of manufacturing systems – from NC to RMS. Materiały międzynarodowej konferencji “Progresywne naprawlenia maszino – proborostroitelnych otraslej i transporta. Sewastopol 12-16.05 2008 T.2, Wydawnictwo Uniwersytetu Technicznego w Sewastopolu, Sewastopol 2008. s.119-120.
14. Jerzy Stamirowski Marcin Rak. Tendencje rozwoju wybranych technologii i systemów wytwarzania., Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Ogólnopolski Kwartalnik Naukowo - Technicznym. Nr 3 Warszawa. 2008. s.16-20
15. Jerzy Stamirowski. Bazy danych w informacyjnym środowisku współczesnego przedsiębiorstwa budowy maszyn. Materiały XV Międzynarodowej Konferencje „Maszinostrojene i technosfera XXI w”, Tom 3 Donieck 2008, s. 191-195. Sewastopol 15-20.09.2008.
16. Jerzy Stamirowski Marcin Rak (doktorant). „Identyfikacja obszaru badań nad rozwojem RMS (Reconfigurabl Manufacturing Systems)”. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa Nr.9(704) wrzesień 2008 s.87 streszczenie. Pełny artykuł na załączonym CD. Materiały Międzynarodowej Konferencji ” Technologia i organizacja produkcji seryjnej Rzeszów 7- 9 październik 2008.
17. Jerzy Stamirowski. Zastosowanie metod inżynierii oprogramowania do projektowania architektury sterowania systemami montażowymi. Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny, Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warszawa. 2007. Nr 2-3 s.19 - 24. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Połączenia montażowe ” Nozdrzec. 20-22.06.2007 r.
18. Jerzy Stamirowski. Informacyjne środowisko integracji zadań wytwarzania i zarządzania w zautomatyzowanym przedsiębiorstwie budowy maszyn. Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny. Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warszawa. 2007. Nr 1 s.9-19.
19. E.E.Kovshov, V.K.Shemelin D, J.Stamirowski . Virtual searching machines as a way of improved access to distributed databases
Zeszyty Naukowe WSU w Kielcach 2006
20. Jerzy Stamirowski Wybór środowiska dla integracji rozproszonego systemu zarządzania procesami wytwarzania w przedsiębiorstwie budowy maszyn. Artykuł do opracowania zwartego - Zeszyty Naukowe WSFiB w Radomiu. 2005
21. Jerzy Stamirowski. Modelowanie systemów montażowych w języku UML. Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny, Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warszawa. 2005. Nr 3 s.3-8.
22. Jerzy Stamirowski. Przegląd możliwości zastosowania notacji graficznych w modelowaniu systemów technicznych. Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny, Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warszawa. 2005. Nr 1 s.14-20.
23. Jerzy Stamirowski. O koncepcji budowy modelu symulacyjnego dla zintegrowanej platformy informacyjnej zarządzania wytwarzaniem w budowie maszyn. Technologia i automatyzacja montażu. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warszawa. 2004. Nr 3 i 4.s. 10-14. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technika i technologia montażu maszyn” Kielce – Cedzyna. 12-15.10.2004 r.
24. Jerzy Stamirowski,W.K.Szemielin, E.E.Kowszow, M.G.Kosow. Automatyzacja dostępu do zasobów informacyjnych rozproszonych baz danych w warunkach współczesnego wytwarzania. Mechatronika, automatyzacja i sterowanie Moskwa ,2004, Nr 1 s.20-25.
25. Jerzy Stamirowski. Technologia i strategia CALS w zautomatyzowamym przemyśle budowy maszyn. Technologia i automatyzacja montażu. Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warszawa. 2004. Nr 1.s. 9-12.
26. Jerzy Stamirowski. Możliwości poprawy konkurencyjności wyrobów i usług przez zastosowanie modeli i teorii poznania we wstępnej fazie procesu projektowania. Zeszyty Naukowe Finanse, Bankowość, Ubezpieczenie – Informatyka. ISSN 1429-9623, WSFiB Radom Nr 1. 2004. s 47-56.
27. Jerzy Stamirowski, W.K.Szemielin, E.E.Kowszow, I.W.Semienow. Formowanie przestrzeni informacyjnej w zadaniach sterowania rozproszonymi obiektami.. Zbiór materiałów międzynarodowej konferencji, „Informatyczne środki i technologie”, ISBN 5-8037-0152-1. Moskwa. IC MGTU”Stankin”. 2003. s.220-223.
28. Jerzy Stamirowski, W.K.Szemielin, E.E.Kowszow, I.W.Semienow, M.I.Szurko. Zarządzanie dostępem do heterogennych zasobów informacyjnych. Zbiór materiałów międzynarodowej konferencju, „Informatyczne środki technologie”, ISBN 5-8037-0152-1. Moskwa, IC MGTU”Stankin”, 2003, s.205-210
29. Jerzy Stamirowski, W.K.Szemielin, E.E.Kowszow, I.W.Semienow, P.W.Kachutin. Poprawa jakości informacyjnej współpracy w strukturze „wytwórca – klient” przez zastosowanie technologii CRM . Zintegrowany periodyk naukowy. (The integrated scientific journal). № 77-5493. Moskwa. 2003, №19,.s.91-94.
30. Jerzy Stamirowski. W.K.Szemielin, E.E.Kowszow. Poprawa poziomu integracji zadań sterowania procesami technologicznymi w oparciu o stworzenie jednolitej przestrzeni informatycznej. Technologia i automatyzacja montażu. (Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny), Warszawa, (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warszawa. 2003. №3, s. 15-18.
31. Jerzy Stamirowski, E.E.Kowszow, M.I.Szurko. Zwiększenie efektywności dostępu do rozproszonych baz danych. Zbiór materiałów międzynarodowej konferencju, „Współczesne systemy instrumentalne, technologie informatyczne i innowacje”. .ISBN 5-7681-0148-9, Kursk 2003, s.50-55
32. Jerzy Stamirowski, E.E.Kowszow, P.W.Kachutin, I.W.Semienow. Nowe technologie informatyczne sterowania jakością w systemach wytwarzania. Zbiór tez i wykładów Konferencji Naukowo-praktycznej, „ Sterowania jakością w nowych technologiach informacyjnych, systemach i kształceniu.”, Moskwa, 2003.s.52-56.
33. Jerzy Stamirowski W.K.Szemielin, Integracja zadań zarządzania procesami technologicznymi w oparciu o ujednoliconą przestrzeń informacyjną. Zbiór materiałów międzynarodowej konferencju „Współczesne systemy instrumentalne, technologie informatyczne i innowacje” .ISBN 5-7681-0148-9. Kursk 2003, s.45-53.
34. Jerzy Stamirowski Systemy zarządzania danymi o wyrobie i ich funkcje. Technologia i automatyzacja montażu. (Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny), Warszawa, (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warszawa. 2003. №2, s.16-20.
35. Jerzy Stamirowski Internetowe aplikacje bazodanowe i ich zastosowanie w obrocie nieruchomościam.i Zbiór materiałów ogólnopolskiej konferencji naukowej „Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa – społeczne i ekonomiczne problemy. Kielce. 28.11.2002. s.28-34.
36. Jerzy Stamirowski. Wprowadzenie do zastosowania modeli teorii poznania na wstępnym etapie projektowania wyrobu. Technologia i automatyzacja montażu. (Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny), Warszawa, (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warszawa. 2002. №1, s.18-24.
37. Jerzy Stamirowski Techniczne uwarunkowania powodzenia wdrożeń stanowisk mechanizacji i automatyzacji operacji montażu łączeniem. Zbiór materiałów międzynarodowej konferencju „Manufakturing M’O1 Współczesne problemy wytwarzania” Tom 2 ,Poznań. 2001, s.86-91.
38. Jerzy Stamirowski ,W.Skowron Czynniki techniczne warunkujące powodzenie wdrożeń stanowisk mechanizacji i automatyzacji operacji wkręcania. Technologia i automatyzacja montażu. (Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny), Warszawa, (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warszawa. 1999. №3, s.42-46.
39. Jerzy Stamirowski ,W.Skowron Możliwości opracowania elastycznych operacji dla procesu wkręcania. Technologia i automatyzacja montażu (Ogółnopolski Kwartalnik Naukowo - techniczny), Warszawa, (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warszawa. 1997. №3, s.23-W ramach projektu celowego finansowanego przez KBN Nr. 7 T07D 022 06C/3023
40. Jerzy Stamirowski, M.G.Kosow, W.K.Szemielin, D.G.Konował. Modelowanie procesów dynamicznych w ESP. Spis bibliografi WINITI.. Deponowane prace naukowe, Nr 12, 1989 s.45-50.
41. Jerzy Stamirowski, M.G.Kosow ,W.K.Szemielin O jednej koncepcji projektowania zautomatyzowanego wytwarzania. Zbiór materiałów konferencji „ Konstrukcja, technologia, informacja (KTI)” pod przewodnictwem czł.-korrespondenta RAN prof.dr. hab. inż.Sołomiencewa Ju.M., Moskwa, MGTU”Stankin”1989.s.56-60.
42. Jerzy Stamirowski, W.K.Szemielin. Modelowanie związków informacyjnych i materialnych potoków w ESP. Zbiór materiałów konferencji „ Konstrukcja, technologia, informacja (KTI)” pod przewodnictwem czł.-korrespondenta RAN prof.dr. hab. inż.Sołomiencewa Ju.M., Moskwa, MGTU”Stankin”1989.s.47-52.
43. Jerzy Stamirowski, Elastyczne systemy produkcyjne (ESP) w wytwarzaniu. Zbiór materiałów Ogólnopolskiej konferencji Ogólnopaństwowego Związku Spółdzielczości Częstochowa. 1985 s.10-15.
44. Jerzy Stamirowski, J.Ogniewski, K.Kowalski Programowanie i obróbka powierzchni krzywoliniowych na obrabiarkach sterowanych numerycznie (NC). Przegląd mechaniczny. Warszawa. 1983. Nr 13. s.20-25
Some important works closed, chapters in books.
1 D.Skrzypczyński, J.Stamirowski, A.Gola: The algorithm of the robots for the subsystem transport and handling in automated flexible manufacturing systems [in] Chapter in the monograph. J.Lipski, A. Świć, A.Bojanowska, innovative methods of production engineering, Publisher Lublin University of Technology in 2014. Pp. 50-64.
2 Jerzy Stamirowski, David Skrzypczyński. The importance of automation of production processes to meet customer needs and changes in the nature of work in the industry. Chapter in a monograph. Innovative manufacturing processes. Lublin University of Technology. Lublin in 2013. P. 42-52.
3 Jerzy Stamirowski, David Skrzypczyński. Designing a robotic subsystem transport and handling for automated flexible manufacturing systems. Chapter in monografii.Projektowanie and process control. Lublin University of Technology. Lublin in 2013. P. 30-41.
4 Jerzy Stamirowski, Marcin Rak, An overview of the configuration selection methods in Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS), Chapter in monograph in English Lublin Scientific Society, Modern techniques in mechanical engineering, Editors Anthony Świć, Jerzy Lipski, Lublin 2009, pages . 7
5 Jerzy Stamirowski. Develop an integrated information platform for ensuring the functioning of the enterprise engineering Monograph (autoreferat) to obtain a postdoctoral degree technicznych.Centrum Sciences Publishing MGTU "STANKIN", Moscow 2004, 38 pp.
6 Jerzy Stamirowski, analysis of national producers in the area of ​​treatment and their products from the point of view of their possible use in ESP. Table bibliography OBR PTiKM "Tekom", No. P-2351. Unpublished scientific papers. As part of the research program of the Central rozwojowyego No. 7.4. "Implementation of ESP in industries Polish" Warsaw, 1986.
7 Jerzy Stamirowski, Review and analysis of national manufacturers and devices in automation from the point of view of their possible use in the ESP, taking into account all the requirements for the structure and function control. Table bibliography OBR PTiKM "Tekom". No. P-3656. Unpublished scientific papers. As part of the research program of the Central rozwojowyego No. 7.4. "Implementation of ESP in Polish industry." Warsaw. 1986.
8 Jerzy Stamirowski, K.Kowalski. Analysis of the processes of manufacture of turbine blades and engines to determine the possibility of upgrading the production with ESP. Table bibliography OBR PTiKM "Tekom" No. A-3568. Unpublished scientific papers. As part of the research program of the Central rozwojowyego No. 7.4. "Implementation of ESP in Polish industry." Warsaw, 1986.
9 Jerzy Stamirowski, Klemens.Kowalski. Automation of machining workpieces Airbus IL-86 using a CAD / CAM system for CNC machine tools. Table bibliography OBR PTiKM "Tekom", No. P-1254. Unpublished scientific papers. Warsaw. 1985.
10 Jerzy Stamirowski, computer program calculations vibratory feeders. Table bibliography OBR PTiKM "Tekom", No. PC-3023. Unpublished scientific papers. As part of the statutory OBR PTiKM "Tekom", Warsaw, 1996.


Publications.
1 Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski Data acquisition for an integrated platform supporting design zautymatyzowanych manufacturing systems, Article printing materials XII Symposium of the Faculty of Management and Computer Modelling. Kielce in 2014.
2 David Skrzypczyński, Jerzy Stamirowski, System supporting the selection of industrial robots for flexible manufacturing systems. Article printing materials XII Symposium of the Faculty of Management and Computer Modelling. Kielce in 2014.
3 Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski. The integrated data model for a system supporting the design of automated manufacturing systems Part I. Objects. Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Business Quarterly Scientific - Technical. Nr2/2014 Warsaw. In 2013. Pp. 22-27.
4 Jerzy Stamirowski, Krzysztof Borkowski. The integrated data model for a system supporting the design of automated manufacturing systems Part II. Attributes. Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Business Quarterly Scientific - Technical. Nr3/2014 Warsaw. In 2013.
5 Jerzy Stamirowski, David Skrzypczyński. Outline of computer-aided design process subsystem flow of materials in an automated production system. Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Business Quarterly Scientific - Technical. Nr2/2013 Warsaw. In 2013. P.48-53.
6 Jerzy Stamirowski. Introduction to the design of flexible manufacturing systems in the context of production variation. Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Business Quarterly Scientific - Technical. Nr1/2012 Warsaw. , 2012. P.37-40.
7 Jerzy Stamirowski. Flexible manufacturing systems in the context of the dynamics of production. Advances in science and technology. No 9/2011.Wydawnictwo Technical University of Lublin, Lublin, 2011. X INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY Technological Information Systems in Production Engineering and Technical Vocational Education Kazimierz Dolny, 2011.
8 Stamirowski J. Rak M. An integrated methodology for Selecting physical resources for flexible manufacturing systems. Materials of the international conference "Maszinostroenie and technosphere XXI age." Sevastopol, Donetsk, 2010.
9 Стамировски Е.Т. Рак М. Модель данных для системы проектирования автоматизированных станочных систем (АСС) - обсуждение. . Materials of the international conference "Maszinostroenie and technosphere XXI age." Sevastopol, Donetsk, 2010.
10 JT Stamirowski The above data Dostupa k bazam maszinostroitelnogo proizwodstwa. Materials of the international conference "Maszinostroenie and technosphere XXI age" T3. Str 96-101. Donetsk, 2009. Conference organized by the Donetsk State Technical University and International Stwarzyszenie Builders Machinery.
11 Marcin Rak, Jerzy Stamirowski. Review of the configuration selection methods for Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS). Modern Techniques in mechanical engineering. Publisher Lublin Lublin Scientific Society, 2009. Chapter in a monograph
12 Jerzy Stamirowski Marcin Rak. Trends in the development of selected technologies and production systems. Scientific Papers Rzeszów University of Technology, Mechanics z 72, Publisher Rzeszów University of Technology, Rzeszow, 2008. S.227-234. Materials VI International Conference "Technology and assembly technology machines" Kalnica k / Cisnej 28-30.05.2008 r
13 Jerzy Stamirowski, Marcin Rak. Stages of development of manufacturing systems - from NC is RMS. Materials of the international conference "Progressive naprawlenia maszino - proborostroitelnych otraslej and transporta. Sevastopol 12-16.05 2008 T.2, Publisher Technical University in Sevastopol, Sevastopol, 2008. S.119-120.
14 Jerzy Stamirowski Marcin Rak. Trends in the development of selected technologies and production systems., Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Business Quarterly Scientific - Technical. No. 3 Warsaw. , 2008. Pp.16-20
15 Jerzy Stamirowski. Databases in the information environment of the modern enterprise engineering. Materials XV International Conference "Maszinostrojene and technosphere XXI", Volume 3 Donetsk 2008, pp. 191-195. Sevastopol 15-20.09.2008.
16 Jerzy Stamirowski Marcin Cancer (PhD student). "Identification of the area of ​​research on the development of the RMS (Reconfigurable Manufacturing Systems)". Economics and organization of the company No.9 (704) September 2008 s.87 summary. Full article on the CD. Materials of the International Conference "Technology and organization of production Rzeszow 7 - 9 October 2008.
17 Jerzy Stamirowski. The application of software engineering methods for the design of control systems architecture mounting. Nationwide Quarterly Scientific - Technical, Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warsaw. , 2007. No. 2-3 p.19 - 24th National Conference on Materials Science and Technology "Connections Assembly" Nozdrzec. 20-22.06.2007 r
18 Jerzy Stamirowski. Information integration environment generation and management tasks in an automated enterprise engineering. Nationwide Quarterly Scientific - Technical. Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warsaw. 2007. # 1 p.9-19.
19 E.E.Kovshov, V.K.Shemelin D, J.Stamirowski. Virtual machines searching as a way of improved access is distributed databases
Scientific Papers WSU in Kielce, 2006
20 Jerzy Stamirowski choice of environment for the integration of distributed process management system manufacturing enterprise engineering. Article to develop compact - Scientific Papers WSFiB in Radom. 2005
21 Jerzy Stamirowski. Modeling assembly systems in UML. Nationwide Quarterly Scientific - Technical, Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warsaw. , 2005. No. 3 p.3-8.
22 Jerzy Stamirowski. Overview of the use of graphical notation for modeling technical systems. Nationwide Quarterly Scientific - Technical, Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warsaw. , 2005. No. 1 p.14-20.
23 Jerzy Stamirowski. The concept of building a simulation model for integrated management information platform for the production of construction machinery. Technology and automation installation. (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warsaw. , 2004. No. 3 and 4th m 10-14. Materials V International Scientific and Technical Conference "Technology and assembly technology machines" Kielce - Cedzyna. 12-15.10.2004 r
24 Jerzy Stamirowski, WKSzemielin, EEKowszow, MGKosow. Automation of access to information resources in distributed databases contemporary conditions of preparation. Mechatronics, automation and control of Moscow, 2004, No. 1 p.20-25.
25 Jerzy Stamirowski. Technology and strategy zautomatyzowamym CALS in the machine building industry. Technology and automation installation. Nationwide Quarterly Scientific - technical (ТiАM), ISSN 1230-7661. Warsaw. , 2004. No. 1.z. 9-12.
26 Jerzy Stamirowski. Opportunities to improve the competitiveness of products and services through the use of models and theories of cognition in the initial phase of the design process. Scientific Papers Finance, Banking, Insurance - Information Technology. ISSN 1429-9623, WSFiB Radom No. 1, 2004.'s 47-56.
27 Jerzy Stamirowski, WKSzemielin, EEKowszow, IWSemienow. The formation of the task control information in distributed objects .. Collection of materials of the international conference, "Information Technology resources and technologies", ISBN 5-8037-0152-1. Moscow. IC MGTU "Stankin". , 2003. S.220-223.
28 Jerzy Stamirowski, WKSzemielin, EEKowszow, IWSemienow, MISzurko. Managing access to heterogeneous information resources. A collection of international materials konferencju, "Information Processing technology resources", ISBN 5-8037-0152-1. Moscow, IC MGTU "Stankin", 2003, s.205-210
29 Jerzy Stamirowski, WKSzemielin, EEKowszow, IWSemienow, PWKachutin. Improving the quality of information cooperation in the structure of "producer - customer" through the use of CRM technology. Integrated scientific journal. (The integrated scientific journal). № 77-5493. Moscow. 2003, № 19. P.91-94.
30 Jerzy Stamirowski. W.K.Szemielin, E.E.Kowszow. Improving the integration of process control tasks based on the creation of the single computer. Technology and automation installation. (Polish Quarterly Scientific - Technical), Warsaw (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warsaw. , 2003. № 3, pp. 15-18.
31 Jerzy Stamirowski, E.E.Kowszow, M.I.Szurko. Increasing the efficiency of access to distributed databases. A collection of international materials konferencju, "Contemporary instrumental systems, information technology, and innovation." . ISBN 5-7681-0148-9, Kursk 2003, p.50-55
32 Jerzy Stamirowski, EEKowszow, PWKachutin, IWSemienow. New information technology quality control in production systems. A collection of theses and lectures Scientific-practical Conference, "Quality Control in new information technologies, systems and training.", Moscow, 2003.s.52-56.
33 Jerzy Stamirowski WKSzemielin, integration of process control tasks based on a unified information space. A collection of international materials konferencju "Contemporary instrumental systems, information technology, and innovation." ISBN 5-7681-0148-9. Kursk 2003, pp45-53.
34 Jerzy Stamirowski systems for product data management and their functions. Technology and automation installation. (Polish Quarterly Scientific - Technical), Warsaw (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warsaw. , 2003. № 2, p.16-20.
35 Jerzy Stamirowski Internet database applications and their use in the course of collection of materials nieruchomościam.i national scientific conference "Construction and housing - social and economic problems. Kielce. 28.11.2002. pp.28-34.
36 Jerzy Stamirowski. Introduction to the use of models of the theory of knowledge at the initial stage of product design. Technology and automation installation. (Polish Quarterly Scientific - Technical), Warsaw (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warsaw. , 2002. № 1, p.18-24.
37 Jerzy Stamirowski Technical success factors of implementation of posts mechanization and automation of assembly operations merger. A collection of international materials konferencju "Manufakturing M'O1 Contemporary problems producing" Volume 2, Poznan. 2001, s.86-91.
38 Jerzy Stamirowski, W.Skowron technical factors for the success of implementation of posts mechanization and automation of operations screwing. Technology and automation installation. (Polish Quarterly Scientific - Technical), Warsaw (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warsaw. , 1999. № 3, p.42-46.
39 Jerzy Stamirowski, W.Skowron opportunities for the development of flexible operations screwing process. Technology and automation of assembly (Polish Quarterly Scientific - Technical), Warsaw (ТiАM) ISSN 1230-7661. Warsaw. , 1997. № 3, p.23-As part of the target project funded by the KBN Nr. 7 T07D 022 06C/3023
40 Jerzy Stamirowski, MGKosow, WKSzemielin, DGKonował. Modeling of dynamic processes in ESP. Table bibliography WINITI .. lodged in scientific papers, No. 12, 1989 p.45-50.
41 Jerzy Stamirowski, MGKosow, WKSzemielin About one concept design automated manufacturing. Collection of materials of the conference "The design, technology, information (TIC)" under the leadership of czł.-Korrespondent RAN Prof.Dr. hab. inż.Sołomiencewa Ju.M., Moscow, MGTU "Stankin" 1989.s.56-60.
42 Jerzy Stamirowski, W.K.Szemielin. Modeling trade information and material flows in the ESP. Collection of materials of the conference "The design, technology, information (TIC)" under the leadership of czł.-Korrespondent RAN Prof.Dr. hab. inż.Sołomiencewa Ju.M., Moscow, MGTU "Stankin" 1989.s.47-52.
43 Jerzy Stamirowski, Flexible manufacturing systems (ESP) in production. Collection of materials National Cooperatives Association all-state conference Czestochowa. 1985 p.10-15.
44 Jerzy Stamirowski, J.Ogniewski, K.Kowalski Programming and curved surface machining on numerically controlled (NC). Overview mechanical. Warsaw. , 1983. No. 13 p.20-25
Słowa kluczoweDziedziny nauki
automatyzacja procesów wytwarzania, zautomatyzowane elastyczne systemy wytwarzania, projektowanie, technologia, oprogramowanie. bazy danych, systemy ekspertowe 5.3 Technologia maszyn
5.14 Automatyka i robotyka
5.16 Technologie informacyjne
5.19 Metody komputerowe w nauce
5.21 Inżynieria Produkcji


Politechnika Świętokrzyska  ·  Ośrodek Transferu Technologii  ·  +48 41 34-24-471  ·  pkocanda@tu.kielce.pl