Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr inż. Edyta Nartowska

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko: asystent
E-mail: enartowska@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Telefon:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Właściwości fizyko-chemiczne i geotechniczne bentonitów (wymiana jonowa w montmorillonitach, powierzchnia właściwa, granice konsystencji, skład granulometryczny...)
zawartość wody niezamarzniętej w systemie woda-ił poniżej 0'C,
Physicochemical and geotechnical properties of bentonite (ion exchange in montmorillonite, specific surface area, consistency limits, granulometric composition..)
The amount of unfrozen water in clay-water system, below 0'C
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
kalorymetr skaningowy DSC Q200
dyfraktometr laserowy Helos do badania składu granulometrycznego cząstek z zakresu 0.1-875µm
Differential Scanning Calorimeter Q200
Laser diffraction sensor HELOS with measuring zone for the insertion of wet dispersers for particle size analysis from 0.1 µm to 875 µm
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Oznaczenie właściwości fizykochemicznych i geotechnicznych gruntów w szczególności bentonitów
(powierzchnia właściwa metodą testu sorpcyjnego pary wodnej, granica płynności, granica plastyczności, wskaźnik aktywności Skemptona, skład granulometryczny metodą dyfrakcji laserowej)
Determination of physicochemical and geotechnical properties of soil, particulary bentonites
(specific surface area- water sorption test, liquid limit, plastic limit, Skempton activity index, granulometric composition- laser diffraction method.)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
bentonity, woda niezamarznięta, kalorymetr skaningowy, dyfraktometr laserowy 5.6 Budownictwo
5.20 Inżynieria ochrony środowiska