Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

dr Ilona Molenda-Grysa

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Ekonomii i Zarządzania
Stanowisko: adiunkt
E-mail: ilmogry@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:413424354
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
rynek żywności ekologicznej, badania marketingowe, rozwój lokalny i regionalny market for organic food, marketing research, local and regional development
Języki komunikacjiLanguages of communication
niemiecki (dobra znajomość), rosyjski (podstawowa znajomość), angielski (podstawowa znajomość)German (good), Russian (basic), English (basic)
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
projektowanie i realizacja badań marketingowychproject planning and implementation of marketing research
Informacje dodatkoweAdditional information
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

1. I. Molenda-Grysa, Polityka regionalna w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 28, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2000, s. 162-169.
2. I. Molenda-Grysa, Znaczenie reasekuracji dla towarzystwa ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 28, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2000, s. 170-178.
3. I. Molenda-Grysa, Planowanie rozwoju regionalnego – kontekst europejski, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 29, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2001, s. 249-258.
4. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Lubow Andruszko, Analiza danych statystycznych jako narzędzie do diagnozy regionu, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 30, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 85-95.
5. I. Molenda-Grysa, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego – ustawa i rzeczywistość, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 30, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2002, s. 96-105.
6. I. Molenda-Grysa, Sytuacja województwa świętokrzyskiego na tle Polski w oparciu o dane statystyczne, Materiały konferencyjne I Kongresu Demograficznego pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 2002, s. 31-42.
7. I. Molenda-Grysa, Przesłanki do zbudowania strategii rozwoju wynikające z danych statystycznych na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Materiały konferencyjne I Kongresu Demograficznego pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 2002, s. 183-199.
8. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Statystyczne podstawy do ustalenia zasad prowadzących do zrównoważonego rozwoju regionów, Materiały konferencyjne I Kongresu Demograficznego pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 2002, s. 163-171.
9. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Dynamika zmian społeczno-gospodarczych w województwie świętokrzyskim w latach 1995-2000, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 31 cz. I, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 29-39.
10. I. Molenda-Grysa, Przesłanki do utworzenia „mapy” finansowej regionu, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 31 cz. II, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 36-43.
11. I. Molenda-Grysa, Wybrane wskaźniki dotyczące województwa świętokrzyskiego na poziomie lokalnym (NTS 4 i NTS 5), [w:] red. Manikowski A., Psyk A. Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 235-244.
12. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Analiza wybranych cech gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego a zrównoważony rozwój regionów, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 32 cz. I, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2004, s. 246-256.
13. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Ocena stanów i trendów rozwojowych gmin świętokrzyskich, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 33, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 285-298.
14. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Sytuacja społeczno-ekonomiczna powiatów świętokrzyskich w latach 1995 i 2003, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 34, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2006, s. 56-63.
15. I. Molenda-Grysa, Zastosowanie modelu potencjału do oceny poziomu rozwoju gmin województwa świętokrzyskiego, Rocznik Żyrardowski tom IV, red. naukowy W. Rakowski, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów 2006, s. 207-263.
16. I. Molenda-Grysa, Analiza korelacji jako narzędzie do diagnozy lokalnej na przykładzie gmin województwa świętokrzyskiego, Zeszyty naukowe nr 1, seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, SCENO, Kielce 2006, s. 51-77.
17. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Analiza trendów rozwoju podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim w latach 1995-2005, Zeszyty Naukowe, seria Nauki Ekonomiczne nr 3, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2007, s. 202-217.
18. I. Molenda-Grysa, Analiza uwarunkowań społeczno-infrastrukturalnych rozwoju przedsiębiorczości lokalnej na podstawie badań ankietowych, Zeszyty naukowe nr 5a, seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, SCENO, Kielce 2007, s. 503-518.
19. I. Molenda-Grysa, Wpływ przedsiębiorczości lokalnej na rozwój gmin w województwie świętokrzyskim, [w:] red. Manikowski A., Psyk A. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy, t. I, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 83-92.
20. I. Molenda-Grysa, Typologia gmin województwa świętokrzyskiego pod względem społeczno-gospodarczego poziomu rozwoju, Zeszyty naukowe nr 8, tom 2, seria Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych, SCENO, Kielce 2008, s. 281-291.
21. I. Molenda-Grysa, K. Grysa, Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski w latach 1999-2007, Zeszyt Naukowy pod red. M. Kotowskiej-Jelonek, seria Nauki Ekonomiczne nr 14, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010, s. 11-38.
22. I. Molenda-Grysa, Wpływ wybranych form rekreacji kobiet na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 79, Szczecin 2011, s. 83-94. ISSN 1896-382X
23. I. Molenda-Grysa, Wspomaganie dietą terapii jogą hormonalną, Przestrzeń. Teoria i praktyka relaksacji i jogi 4/2011, AWF, Wrocław, s. 91-101; ISSN 1689-5436
24. I. Molenda-Grysa, Zachowania polskich konsumentów żywności ekologicznej na tle innych krajów Unii Europejskiej, „Handel Wewnętrzny”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2012, tom I, s. 427-436. ISSN 0438-5403
25. I. Molenda-Grysa, Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 725, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 98, Szczecin 2012, s. 535-546. ISSN 1896-382X
26. I. Molenda-Grysa, Rozwój rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim, Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyt nr 2/2014, Kielce 2014, s. 91-103. ISSN 2081-478X
27. I. Molenda-Grysa, 2016. „Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarki”. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu XVIII (3): s. 88-93.


ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH


1. I. Molenda-Grysa, Analiza wyników ankiety drugiej w nawiązaniu do czynników społecznych i infrastrukturalnych, [w:] Raport Kluczowych Branż Regionu, pod red. L. Płoneckiego, K. Grysy, Projekt Foresight: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 161-173.
2. I. Molenda-Grysa, Analiza trendów rozwoju podmiotów REGON w powiatach świętokrzyskich w latach 1995-2005 na podstawie danych statystycznych, Raport Kluczowych Branż Regionu, pod red. L. Płoneckiego, K. Grysy, Projekt Foresight: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s.174-207.
3. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Trendy rozwojowe podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim i korelacje z trendami rozwoju innych cech statystycznych w latach 1995-2005, [w:] Przedsiębiorczość a konkurencja w regionie świętokrzyskim – wyniki badań, Z. Olesiński (red.), Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, s. 7-44.
4. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa,Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski, [w:] Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim, pod red. K. Grysy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009, s. 9-36.
5. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Wiodące kierunki rozwoju regionu świętokrzyskiego, [w:] Analiza rozwoju innowacyjności w regionie świętokrzyskim, pod red. K. Grysy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009, s. 123-150.
6. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Charakterystyka podmiotów gospodarczych według sekcji PKD w gminach i powiatach, [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, pod red. K. Grysy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009, s. 19-72.
7. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Analiza przestrzenna podmiotów gospodarczych w gminach i powiatach oraz analiza ilościowa w stosunku do innych danych dotyczących gmin i powiatów, [w:] Analiza struktury podmiotów gospodarczych w regionie świętokrzyskim, pod red. K. Grysy., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2009, s. 117-150.
8. I. Molenda-Grysa, Ewolucja struktur demograficznych regionu świętokrzyskiego w latach 1995-2005, [w:] Studia nad regionem radomskim, praca zbiorowa pod red. Witolda Rakowskiego, t.IV, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom-Żyrardów 2009, s. 116-134.
9. I. Molenda-Grysa, Krzysztof Grysa, Analiza struktury przedsiębiorstw prywatnych w województwie świętokrzyskim, [w:] Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim, red. K. Grysa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego, Kielce 2009, s. 148-161.
10. I. Molenda-Grysa, Ewolucja struktur społeczno-gospodarczych w gminach województwa świętokrzyskiego w latach 1995-2009, [w:] Współczesne wyzwania rozwojowe regionów (ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego), pod red. M. Kotowskiej-Jelonek, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, s. 44-56.
11. I. Molenda-Grysa, Co-financing by the European Union and the development of organic farming in Świętokrzyskie voivodship, [w:] Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Świat - Polska - Region Świętokrzyski, pod red. A. Maciąga, PiS Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kielce 2014, s. 265-279.
12. I. Molenda-Grysa, Dynamics of changes in Polish organic farms in the years 2003-2013, Selected papers: Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practioners Views, Brno 2015, s. 238-250.
13. I. Molenda-Grysa, K. Grysa, Share of small and medium-sized enterprises in stimulating the socio-economic development of the świętokrzyskie province communes (Poland) in the years 1995-2013, współautor: Krzysztof Grysa, Selected papers: Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practioners Views, Brno 2015, s. 28-40.
14. I. Molenda-Grysa, Charakterystyka rolnictwa ekologicznego i uwarunkowania jego rozwoju, [w:] Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki, pod red. nauk. J. Kota, Monografie, Studia, Rozprawy, M76, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2016, s. 100-116.


REFERATY NA KONFERENCJACH

1. Polityka regionalna w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. I Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 10 stycznia 2000.
2. Znaczenie reasekuracji dla towarzystwa ubezpieczeniowego. I Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 10 stycznia 2000.
3. Planowanie rozwoju regionalnego – kontekst europejski. II Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 29 stycznia 2001.
4. Analiza danych statystycznych jako narzędzie do diagnozy regionu. III Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 21 stycznia 2002.
5. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego – ustawa i rzeczywistość. III Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 21 stycznia 2002.
6. Sytuacja województwa świętokrzyskiego na tle Polski w oparciu o dane statystyczne. I Kongres Demograficzny – Seminarium Regionalne w Kielcach pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 3-4.X.2002.
7. Przesłanki do zbudowania strategii rozwoju wynikające z danych statystycznych na przykładzie województwa świętokrzyskiego. I Kongres Demograficzny – Seminarium Regionalne w Kielcach pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 3-4.X.2002.
8. Statystyczne podstawy do ustalenia zasad prowadzących do zrównoważonego rozwoju regionów. I Kongres Demograficzny – Seminarium Regionalne w Kielcach pt. Aktualne problemy demograficzne i szanse rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski południowo-wschodniej, Kielce 3-4.X.2002.
9. Dynamika zmian społeczno-gospodarczych w województwie świętokrzyskim w latach 1995-2000. IV Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 27 stycznia 2003.
10. Przesłanki do utworzenia „mapy” finansowej regionu. IV Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 27 stycznia 2003.
11. Wybrane wskaźniki dotyczące województwa świętokrzyskiego na poziomie lokalnym (NTS 4 i NTS 5). VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Poznań – Dymaczewo, 22-24 września 2003.
12. Analiza wybranych cech gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego a zrównoważony rozwój regionów, V Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 2 lutego 2004.
13. Ocena stanów i trendów rozwojowych gmin świętokrzyskich, VI Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 31 stycznia 2005.
14. Sytuacja społeczno-ekonomiczna powiatów świętokrzyskich w latach 1995 i 2003, VII Sympozjum IEiZ P.Ś., Kielce, 6 lutego 2006.
15. Analiza trendów rozwoju podmiotów REGON w regionie świętokrzyskim w latach 1995-2005, VIII Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego P.Ś., Kielce, 23 kwietnia 2007.
16. Typologia gmin województwa świętokrzyskiego pod względem społeczno-gospodarczego poziomu rozwoju, III Konferencja Naukowa „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, Kielce, 11 września 2008.
17. Nauka i postęp techniczny w województwie świętokrzyskim na tle Polski w latach 1999-2007, X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego P.Ś., Kielce, 18-19 maja 2009.
18. Wpływ wybranych form rekreacji kobiet na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu”, Wałcz, 7-9 czerwca 2011
19. Ewolucja struktur społeczno-gospodarczych w gminach województwa świętokrzyskiego w latach 1995-2009, XI Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego P.Ś., Kielce, 23 września 2011.
20. Konsumenci żywności ekologicznej w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, V Konferencja Naukowa „Zachowania konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością”, Międzyzdroje, 14-15 maja 2012.
21. Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu”, Wałcz, 31 maja - 1 czerwca 2012.


UDZIAŁ W PROJEKTACH DLA REGIONU

1. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2013 – współautorka opracowania założeń do RSI, szczegółowych kierunków działań w regionie oraz opracowania końcowego, 2003-2004
2. RSI PROMONIT – Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring, konkurs numer 1/2.6/ZPORR/EFS/05, 2006-2007
3. FORESIGHT – Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego, 2006-2008 projekt nr. WKP_1/1.4.5/2/2006/20/23/601/2006/U
4. Perspektywy RSI Świętokrzyskie (I etap) – PO KL, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji, IX 2008 – III 2009. projekt nr WND-POKL.08.02.02-26.001/08
5. Perspektywy RSI Świętokrzyskie (IV etap) - specjalista ds opracowania programów dla wybranych przedmiotów; nr projektu WND-POKL.08.02.02-26-001/12 (2013-2014)

NAGRODY

2003 - Nagroda Rektora PŚk
2006 - Nagroda Rektora PŚk
2008 - Nagroda Rektora PŚk (działalność naukowa)
2009 - Nagroda Rektora PŚk II stopnia (działalność organizacyjna)
2011 - Nagroda Rektora PŚk II stopnia (działalność dydaktyczno-organizacyjna)
2016 - Nagroda Rektora PŚk II stopnia (działalność naukowo-organizacyjna)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
rynek żywności ekologicznej, badania marketingowe, rozwój lokalny, rozwój regionalny,
market for organic food, marketing research, local development, regional development
1.12 Polityka regionalna, polityka społeczna i demografia
1.13 Nauki o zarządzaniu