Strona główna
English version

Ekspert Politechniki Świętokrzyskiej

foto

Doktor Anna Walczyk

Wydział: Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka: Katedra Ekonomii i Zarządzania
Stanowisko: Adiunkt
E-mail: awalczyk@tu.kielce.pl
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Telefon:606 629 055
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Analiza obszarów funkcjonowania organizacji: obszar zewnętrzny – konkurencja, otoczenie ekonomiczne, technologiczne, regulacyjne i społeczne; obszar wewnętrzny - zasoby, umiejętności związane z realizacją poszczególnych funkcji w organizacji. Określanie pozycji strategicznej organizacji.
Podejmowanie decyzji strategicznych, formułowanie strategii rozwoju organizacji.
Analiza najważniejszych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju organizacji w tym formy działalności gospodarczej – klaster.
Realizacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji: rekrutacja, rozwój pracowników, motywowanie, ocena.
Analysis of the organization functioning: outer environment – competition, economic, technological, regulatory and social environment; inner environment – resources, competencies related to the performance of particular functions within organization.
Taking strategic decisions, formulating of development strategies of the organization.
Analysis of the most important conditions for functioning and development of the organization, in particular form of the economic activity – a cluster.
Implementation of the human resources management process in the organization: recruitment, development of employees, motivation, assessment.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Niemiecki - podstawowy
Rosyjski - dobry
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analiza strategiczna otoczenia i obszaru wewnętrznego funkcjonowania organizacji.
Formułowanie strategii rozwoju.
Badania stanu i ocena zadań (funkcji) w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.
Strategic analysis of the outer and inner environment of functioning of the organization.
Formulating of the development strategy.
State research and assessment of tasks (functions) in the process of human resources management.
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje recenzowane
1.1997. Walczyk A., Efektywne wprowadzanie zmian na przykładzie Grupy Kapitałowej Exbud. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra
Projektowania Systemów Zarządzania ISSN 0324
- 445 afiliacja: Politechnika Świętokrzyska Prace naukowe Nr 779.
2. 1997. Walczyk A., Sektor usług budowlanych ocena i perspektywy rozwoju. Zeszyty naukowe Nr 25, Politechnika Świętokrzyska (s.128 – 137).
3. 1998. Walczyk A., Globalizacja a polskie grupy kapitałowe. Zeszyty naukowe Nr 26, Politechnika Świętokrzyska, ISSN 1234-39272. (s.43 – 251).
4. 1998. Famielec. J. Walczyk A., Rola strategii integracji w rozwoju grup kapitałowych na przykładzie Grupy Kapitałowej Exbud. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
ISSN 0324-844. (s.145 – 154).
5. 1999. Walczyk A., Organizacja i znaczenie praktyk studenckich dla firmy i studenta na przykładzie Grupy KapitałoweJ Exbud. Zeszyty Naukowe 2/1999 Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu (s.151-154).
6. 2000. Walczyk A., Aspekty prawne powstawania i funkcjonowania polskich grup kapitałowych Pprawowi aspekti funkcjonowania polskich grup. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Lwowski. afiliacja: Politechnika Świętokrzyska.
7. 2000. Walczyk A., Wybrane aspekty funkcjonowania polskich grup kapitałowych Zeszyty Naukowe Nr 28. Politechnika Świętokrzyska ISSN 1234-3927. (s.314 – 321).
8. 2001. Walczyk A., Diagnoza nadzoru korporacyjnego w Grupie EXBUD w kontekście przejęcia przez SKANSKA. Zeszyty Naukowe Nr 29, Politechnika Świętokrzyska ISSN 1234-3927. (s.405 -411).
9. 2002. Luściński S. Walczyk A. Kaczmarska B. Sęk A.; Diagnoza stanu przedsiębiorstwa z zastosowaniem mapy rozwoju organizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Nauki Ekonomiczne Nr 31.
10. 2002. Walczyk A., Sposoby powstawania i organizacji polskich grup kapitałowych. Zeszyty Naukowe. Politechnika Świętokrzyska ISSN 1234-3927.
11. 2004. Walczyk A., Czynniki rozwoju grup kapitałowych w sektorze usług budowlanych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - Raport z badań. Zeszyty Naukowe Nr 32 Politechnika Świętokrzyska, ISSN 1234-392 (s. 100-107).
12. 2005. Walczyk A., Teoria kosztów transakcyjnych i jej rola w integracji przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Nr 33, Politechnika Świętokrzyska ISSN 1234-3927. (s.372-378).
13. 2006. Walczyk A., Skutki tworzenia grup kapitałowych. Zeszyty Naukowe Nr 34. Politechnika Świętokrzyska, ISSN 1234-392. (s256-263).
14. 2007. Walczyk A., Perspektywy rozwoju sektora usług budowlanych w latach 2006 – 2010. Kontynuacja Zeszytów Naukowych. Wydawanych z serii Nauki Ekonomiczne Nr 35. Politechnika Świętokrzyska ISSN 1897-2683. (s.302-308).
15. 2007. Walczyk A., Przegląd funkcji przedsiębiorstwa. Prace z zakresu nauk społecznych i technicznych Nr 8 WSEiA w Kielcach ISSN 1899-4938. (s. 53-60).
16. 2012. Red. naukowa J. M. Saiz-Alvarez; W. Greń; Y. Kulchytski; Z. Kuleszyński; M. Leszczyński; M. Leśniak; B. Piasecka-Janowicz; S. Rudolf; J. Sosnowski; A.Walczyk; K. Wątore; E..Wawrzyńczuk-Natali; Prace z zakresu nauk społecznych. Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ISSN 1899-4539.
17. 2012. Walczyk A., Redukcja kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw jako jedna z korzyści funkcjonowania w klastrach. Klastry -wiedza-innowacyjność-rozwój Red. J. Buko, M. Frankowska Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. ISSN 1896-382. (s.327-341).
18. 2012. Walczyk A., Wpływ struktury klastrowej Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych COM-KAST na rozwój branży odlewniczej w Regionie Polski Wschodniej. Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Tom III Kształtowanie przedsiębiorczości Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. ISSN 1896-382. (s. 547-558).

Monografie (ROZDZIAŁY W MONOGRAFII)
1. 1997. Walczyk A., Walczyk L; [rozdział:] Rola Exbud SA w zarzadzaniu gospodarką fi8nansową Grupy Kapitałowej EXBUD w: Liderzy zmian – Grupa Kapitałowa Exbud. PAN Komitet Nauk Organizacji i Zarzadzania i Exbud SA Warszawa – Kielce. (s. 81 – 86).
2. 2005. Walczyk A., Czynniki rozwoju grup kapitałowych w sektorze usług budowlanych w Polsce. Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstw. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie. ISBN 83-7464-035-5. (s. 319-330).
3. 2005. Walczyk A., Walczyk L., [rozdział:] Partnerstwo publiczno - prywatne w finansowaniu inwestycji ochrony środowiska. w: Finansowanie ochrony środowiska
w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych Akademia Ekonomiczna
w Krakowie Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, ISBN 83-7252-256. (s.429-435).
4. 2007. Walczyk A., Walczyk L., [rozdział:] Restrukturyzacja Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach w obszarze działalności operacyjnej. w: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki operacyjnej. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja U E, ISBN 978-83-924656-3-8 (s.961 – 969).
5. 2008 Walczyk A., [rozdział:] Modernizacja obszaru produkcyjnego Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach przy udziale funduszy unijnych - studium przypadku.w: Unia Europejska wpływ na rozwój Polski Politechnika Świętokrzyska ISSN 1897-269, (s.187 – 198).
6. 2008 Walczyk A., Anna [rozdział:] Dywersyfikacja działalności Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach. w: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja U E ISBN 978-83-924656-9-0. (s.719 – 730).
7. 2009 Walczyk A., Rozwój przedsiębiorstw. Teoria i Praktyka [redakcja naukowa] Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej ISBN 978838890682.
8. 2009 Walczyk A., [rozdział:] Przedsiębiorstwa budowlane w dobie kryzysu na przykładzie województwa świętokrzyskiego w: Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja U E w Krakowie ISBN 978-83-927790-6-3.
9. 2010 Walczyk A., [rozdział:] Rozwój usług budowlanych (SUB) w Polsce w latach 1990 – 2007. w: Gospodarka rynkowa w Polsce w latach 1989 - 2009 Politechnika Świętokrzyska
ISBN 1897-2691.
10. 2010 Walczyk A., [rozdział:] Strategiczna ocena atrakcyjności sektora usług budowlanych w Polsce.w: Współczesne problemy analizy strategicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja U EISBN 978-83-62511-20-4.
11. 2011 Walczyk A., [rozdział:] Udział pracodawców w opracowaniu programów studiów. Możliwości współpracy między nauką, biznesem i samorządem, Ewa Ramocka (red. naukowy), Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, ISBN 978-83-60056-64-6.
12. 2011. Walczyk A., [rozdział:] Koszty transakcyjne sektora usług budowlanych. Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry-alianse-sieci Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja U E. ISBN 978-83-62511-91-4.
13. 2013 Walczyk A., [rozdział:] Clusters and their impact on innovativeness of enterprises Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку Львів: НУ "Львівська Політехніка",
14. 2013 Walczyk A., [rozdział:] Atrakcyjność Politechniki Świętokrzyskiej w świetle studenckich decyzji o wyborze studiów. w: Kształcenie w Politechnice Świętokrzyskiej na miarę potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Losy zawodowe absolwentów lat 2008, 2009, 2010. Redakcja naukowa H. Jastrzębska – Smolaga, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce ISSN 1897-269.
15. 2013 Walczyk A., [rozdział:] Poziom nauczania w Politechnice Świętokrzyskiej w zakresie obowiązujących standardów szkolnictwa wyższego oraz w świetle opinii absolwentów. Kształcenie w Politechnice Świętokrzyskiej na miarę potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Losy zawodowe absolwentów lat 2008, 2009, 2010. Redakcja naukowa H. Jastrzębska - Smolaga Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce ISSN 1897-269.
16. 2014 Walczyk A. [rozdział] Analiza strategiczna w procesie tworzenia klastra w: Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno – gospodarczego świat – Polaka – region świętokrzyski. Redakcja A Maciąg. Wydawca Politechnika Świętokrzyska 2014.

Nagrody

2009 - Zespołowa nagroda Rektora PŚk za działalność organizacyjną
2009 - Zespołowa nagroda Rektora PŚk za działalność organizacyjną
2010- Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (Prezydent Lech Kaczyński)
2011- Zespołowa Nagroda Rektora PŚk II stopnia za działalność dydaktyczno - organizacyjną


Konferencje sympozja , kongresy

1. 2000. Informacja – kapitał ludzki – kreatywność . Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Warszawa Komitet Organizacji i Zarządzania PAN. Warszawa .
2. 2001 . II Sympozjum Ekonomia – technika – Zarządzanie. Instytut Ekonomii , (artykuł; Zarządzania PŚK. Diagnoza nadzoru korporacyjnego w Grupie EXBUD w kontekście przejęcia przez Skanska. Kielce.
3. 2001. Najlepsze praktyki zarządzania” Zarządzanie grupą kapitałową – zarządzanie regionem Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Warszawa Komitet Organizacji i Zarządzania PAN .Warszawa.
4. 2002. .III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Instytut Ekonomii i Zarządzania PŚK. (artykuł: Sposoby powstawania grup kapitałowych w Polsce). Kielce.
5. 2003. IV Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Zarządzania PŚK. (artykuł: Diagnoza stanu przedsiębiorstwa z zastosowaniem mapy rozwoju organizacji. Kielce.
6. 2003. Finansowanie ochrony środowiska w warunkach osłabienia finansów publicznych. Akademia Ekonomiczna
w Krakowie Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej. (artykuł: Partnerstwo publiczno prawne w finansowaniu inwestycji ochrony środowiska) Kraków.
7. 2004. V Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Zarządzania PŚK. (artykuł: Czynnik rozwoju grup kapitałowych
w sektorze usług budowlanych po wstąpieniu Polski do unii Europejskiej - raport z badań). Kielce.
8. 2005. VI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Instytut Ekonomii i Zarządzania PŚK. (artykuł: Teoria kosztów transakcyjnych i jej rola w integracji przedsiębiorstw) Kielce.
9. 2005. Systemy informacyjne i metody obliczeniowe w zarządzaniu Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa .AGH.( artykuł: Czynnik rozwoju grup kapitałowych w sektorze usług budowlanych w Polsce) Kraków.
10. 2006. VI Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania. Instytut Ekonomii i Zarządzania PŚK. (artykuł: Skutki tworzenia grup kapitałowych) Kielce.
11. 2007. VI I Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania PŚK. (artykuł: Perspektywy rozwoju sektora usług budowlanych w latach 2006 – 2010) Kielce.
12. 2007. Międzynarodowa Konferencja Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. (artykuł: Restrukturyzacja Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach w obszarze działalności operacyjnej) Krynica.
13. 2007. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prace z zakresu nauk społecznych i technicznych. WSE i A (artykuł: Przegląd funkcji przedsiębiorstwa) Kielce.
14. 2007. Konferencja Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości w Programach operacyjnych latach 2007 – 2013. Politechnika Świętokrzyska ŚCIT. Kielce.
15. 2008. Międzynarodowa Konferencja :Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki. Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie (artykuł: Dywersyfikacja działalności Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach) Kraków.
16. 2008. IX Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej; Unia Europejska – wpływ na rozwój Polski. Politechnika Świętokrzyska. (artykuł: Modernizacja obszaru produkcyjnego Odlewni Polskich S.A. w Starachowicach przy udziale funduszy unijnych – studium przypadku) Kielce.
17. 2009. X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Politechnika Świętokrzyska. (artykuł: Sektor usług budowlanych w Polsce w latach 1990 – 2007) Kielce.
18. 2009. Międzynarodowa Konferencja; Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego. Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie (artykuł: Przedsiębiorstwa budowlane w dobie kryzysu ma przykładzie województwa świętokrzyskiego) Krynica.
19. 2010. Międzynarodowa Konferencja. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (artykuł: Strategiczna ocena atrakcyjności sektora usług budowlanych w Polsce) Krynica.
20. 2011. XI Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej. Politechnika Świętokrzyska
21. 2011. III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU REGIONU". Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Miasta Wałcz, Uniwersytet Szczeciński. (artykuł: Wpływ struktury klastrowej Stowarzyszenie Producentów Komponentów Odlewniczych KOM-CAST na rozwój branży odlewniczej w regionie Polski południowo-wschodniej) Wałcz.
22. 2012. XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA " Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek". Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. (artykuł: Koszty transakcyjne sektora usług budowlanych) Krynica-Zdrój,.
23. 2012. Międzynarodowa konferencja “Czy klaster potrzebuje koordynatora? Rola i kompetencje koordynatora w rozwoju klastra”. Ministerstwo Gospodarki PARP. Warszawa.
24. 2013. I Kongres Klastrów Polskich. Związek Klastrów Polskich Warszawa Sala Kolumnowa gmachu Sejmu RP.
25. 2013. II International Scientific and Practical Conference THE PROBLEMS OF INNOVATION INFRASTRUCTURE’S FORMATION AND DEVELOP MENT. Uniwersytet Lwowski. (artykuł: Clusters and their impact on innovativeness of enterprises.) Lwów.
26. 2013. IX KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH „Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych”. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Warszawa.
27. 2014. II Kongres Klastrów Polskich. Związek Klastrów Polskich. Warszawa Sala Kolumnowa gmachu Sejmu RP


Kierownik badań statutowych
1. 2009 2010. Przemiany strukturalne sektora usług budowlanych w Polsce w latkach 1990 - 2008 Praca własna nr 4.18/8.56
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
2. 2012. Koszty transakcyjne w budownictwie – studium przypadku wybranego przedsiębiorstwa. Praca Statutowa 4.18/7.07.
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
3. 2013. Instytucje otoczenia biznesu a rozwój struktur klastrowych na przykładzie regionu świętokrzyskiego. Praca Statutowa 4.18/7.12
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.
4. 2014. Strategie rozwoju klastrów na wybranych przykładach. Praca Statutowa 4.18/7 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Słowa kluczowe: analiza strategiczna, potencjał strategiczny, strategia rozwoju, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Keywords: strategic analysis, strategic potential, development strategy, human resources management
1.13 Nauki o zarządzaniu