Strona główna
English version

Pracownia Hydrauliki i Mechaniki Płynów

Jednostka: Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami Opiekun: dr inż. Jarosław Górski, adiunkt
Adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: jgorski@tu.kielce.pl
WWW: Telefon: 41 34 24 374
NazwaName
Pracownia Hydrauliki i Mechaniki Płynów
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Posiadana przez KGiIW aparatura i oprogramowanie pozwala na wykonywanie prac zleconych z zakresu hydrologii, inżynierii i gospodarki wodnej oraz budownictwa wodnego i melioracyjnego, takich jak:
• oceny stanu technicznego koryt rzek, kanałów, zbiorników wodnych oraz ppoż.
• operaty hydrologiczne budowli wodnych, mostów, przepustów,
• opracowania z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
• badania budowli i urządzeń wodno-melioracyjnych oraz kanalizacyjnych,
• oceny stopnia zamulenia zbiorników retencyjnych,
• modelowanie funkcjonowania systemów kanalizacyjnych oraz zbiorników retencyjnych na kanalizacji deszczowej,
• projektowanie rozwiązań technicznych/układów systemów kanalizacyjnych,
• modelowanie rozkładów prędkości oraz zmian topografii dna koryt otwartych.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Hydraulika koryt otwartych, pomiary intensywności transportu materiału dennego, pomiary tempa zamulania zbiorników wodnych, modelowania ilości i jakości ścieków deszczowych, modelowanie przepływów w kanałach otwartych.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
• pomiar i modelowanie transportu rumowiska wleczonego i unoszonego w ciekach i kanałach
• zamulanie małych zbiorników wodnych
• ocena jakości i możliwości rolniczego wykorzystania osadów
• oddziaływanie spiętrzenia wód na tereny przyległe
• pomiary prędkości w punkcie i przekrojach pomiarowych w dwóch i trzech kierunkach w korytach otwartych
• pomiary natężenia przepływu w korytach otwartych
• badania pola prędkości strumieni cieczy w warunkach laboratoryjnych oraz na modelach budowli i urządzeń wodnych (jazy, przepławki, turbiny)
• badania zmian poziomu zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych
• wymiarowanie i obliczenia hydrauliczne istniejących i projektowanych obiektów zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
• Uchylne koryto hydrauliczne wraz z pozycjometrem 3D. Podstawowe parametry: długości 7,0 m, szer. 0,5 m, wys. 0,55 m, nachylenie regulowane w zakresie 0 - 15%.
• Batometry
• Młynek hydrometryczny firmy OTT Messtechnik Gmbh
• Hydroakustyczny czujnik ADV „FlowTracker” - do terenowych pomiarów prądów wodnych w układzie 2D
• Mikromłynek ADV firmy SONTEK - do pomiaru prędkości w korycie hydraulicznym w układzie 3D
• Ponton firmy HONDA
• Silnik spalinowy firmy TOHATSU, czterosuwowy, moc 5 KM
• Automatyczne urządzenia do poboru prób ścieków (samplery) firmy Teledyne ISCO
• Przepływomierze ultradźwiękowe typu 2150 firmy Teledyne ISCO
• Deszczomierze korytkowe firmy SEBA Hydrometrie
• Akustyczny przepływomierz profilujący RiverSurveyor. W zestawie stacja GPS klasy RTK, przetwornik S5
• Wytrząsarka firmy CONBEST wraz z zestawem sit
• Rejestratory poziomu wody Level TROLL 700 firmy In – Situ
• Przenośny miernik do pomiaru parametrów fizykochemicznych wody Professional Plus firmy YSI
• Echosonda – dwukanałowa firmy KONGSBERG
• Łapaki rumowiska wleczonego
• Przepływomierz profilujący wraz z możliwością pomiaru falowania wyposażony w sprzęgło cardana
• Multisamplery do poboru osadów denny w stanie quasi-nienaruszonym
• Mobilna stacja meteorologiczna
• Specjalistyczne oprogramowanie do modelowania przepływów w korytach otwartych i przewodach pracujących pod ciśnieniem – MIKE 11, CivilStorm, StormCAD, Flo2D

Przyznane certyfikacje i akredytacjeGranted certification/acreditation
Brak
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
Projekt badawczy realizowane w ramach grantu NCN (nr umowy 2990/B/P01/2011/40) t. „Jakość osadów w zbiornikach retencyjnych i ich wpływ na stan i dostępność zasobów wodnych (na przykładzie woj. świętokrzyskiego)”
ReferencjeReferences
Brak
Słowa kluczoweDziedziny nauki
3.5.5 Ochrona i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego
3.5.6 Ochrona i kształtowanie zasobów przyrodniczych
3.5.8 Przyrodnicze aspekty zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb
3.6.9 Hydrologia
3.6.12 Meteorologia
5.20 Inżynieria ochrony środowiska