Strona główna
English version

Laboratorium Silników Cieplnych, ul. Warszawska 430 Kielce

Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik, Kierownik Zakładu Silników Cieplnych
Adres: Warszawska 430, 25-414 Kielce E-mail: silspal@tu.kielce.pl
WWW: Telefon:
NazwaName
Laboratorium Silników Cieplnych, ul. Warszawska 430 KielceHeat Engines Laboratory, Warszawska 430, Kielce, Poland
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
W laboratorium Silników Cieplnych prowadzone są badania w dyscyplinie naukowej: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, energetyka, ekologia, transport. Podstawowym przedmiotem działalności badawczej Laboratorium Silników Cieplnych są badania procesów tworzenia mieszanki palnej i jej spalania oraz wskaźników pracy silników o zapłonie samoczynnym i zapłonie wymuszonym zasilanych paliwami mineralnymi i roślinnymi oraz gazowymi. Celem realizacji prowadzonych badań wyżej wymienionych silników są badania wskaźników ekologicznych i intensywności wydzielania ciepła podczas procesu spalania oraz ocena wpływu elementarnego składu i właściwości fizyko-chemicznych paliw na wskaźniki ekonomiczno-energetyczne i ekologiczne pracy silnika. Szczególny nacisk kładzie się tu na badania, diagnostykę i sterowanie procesem spalania. Znaczny zakres prac realizowanych w Laboratorium dotyczy analizy rzeczywistych wykresów indykatorowych silnika w oparciu, o które wyznacza się wskaźniki pracy silnika i charakterystyki wydzielania ciepła
podczas procesu spalania.
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
Działalność naukowo-badawcza Laboratorium Silników Cieplnych koncentruje się głównie w zakresie:
• Badania i modelowanie cykli pracy tłokowych silników spalinowych.
• Konstrukcja, kinematyka i dynamika tłokowych silników spalinowych.
• Układy zasilania paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi tłokowych silników
spalinowych.
• Procesy cieplne i przepływowe w tłokowych silnikach spalinowych,
• Modelowanie i analiza procesów spalania i katalizy w silnikach spalinowych.
• Budowa i zasada działania katalizatorów oraz neutralizacja szkodliwych składników
spalin.
• Diagnostyka i sterowanie tłokowych silników spalinowych.
• Doładowanie i recyrkulacja spalin w tłokowych silnikach spalinowych.
• Emisja szkodliwych składników spalin i hałasu w tłokowych silnikach spalinowych oraz
zabezpieczenie przed skutkami ich oddziaływania na środowisko.
• Paliwa i materiały eksploatacyjne tłokowych silników spalinowych.
• Współczesne tendencje rozwojowe tłokowych silników spalinowych o zapłonie
wymuszonym i samoczynnym.
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
Prowadzone badania realizowane w Laboratorium Silników Cieplnych związane są z doskonaleniem organizacji i realizacji cykli pracy tłokowych silników spalinowych oraz poszukiwaniem i oceną paliw alternatywnych stosowanych do ich zasilania. Ponadto realizowane badania ukierunkowane są na minimalizację zużycia paliwa oraz ochronę naturalnego środowiska człowieka przed zanieczyszczeniami związanymi z eksploatacją tłokowych silników spalinowych. Obecnie w Unii Europejskiej istnieje tendencja do zwiększania udziału energii pochodzącej z biopaliw w ogólnym bilansie zużycia energii. Wyposażenie laboratorium w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową umożliwia prowadzenie nowych i innowacyjnych badań ukierunkowanych na identyfikację i diagnostykę oraz doskonalenie procesu spalania jak również badania układów zasilania silników spalinowych paliwami alternatywnymi.
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 chosen from last 3 years)
W 2011r. zakończono realizację grantu KBN Nr 4090/B/T02/2008/35 pt.: „Identyfikacja i diagnozowanie procesu spalania w silniku o wieloetapowym wtrysku paliwa z zastosowaniem funkcji sklejanych”. Obecnie w Laboratorium realizowane są prace statutowe o następującej temetyce: „Identyfikacja modelu procesu spalania w tłokowym silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym”, „Sporządzanie i analiza charakterystyk wydzielania ciepła w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa wyposażonym w układ zasilania Common Rail”, ,,Wskaźniki pracy silnika ZS z układem zasilania Common Rail zasilanego olejem napędowym z dodatkami do 30 % estrów olei roślinnych”, ,,Proces spalania w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa”.