Strona główna
English version

Pracownia Analiz Środowiska

Jednostka: Katedra Technologii Wody i Ścieków Opiekun: dr hab. Lidia Dąbek, prof.PŚk
Adres: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail: ldabek@tu.kielce.pl
WWW: http://www.wisge.tu.kielce.pl Telefon: 41/ 34 24 535
NazwaName
Pracownia Analiz Środowiska
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
•ocena efektywności działania oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami do przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych
•ocena efektywności działania stacji oczyszczania/uzdatniania wody
•monitoring środowiska
•wykonywanie opracowań, ekspertyz, opinii i analiz z zakresu gospodarki odpadami
• modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ropopochodnych w środowisku
• modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym
• wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko
evaluating the effectiveness of sewage treatment plant and equipment for processing and disposal of sewage sludge
• evaluating the effectiveness of water treatment plants
• environmental monitoring
• conducting studies, preparing expert opinions and analyses of waste management
• modeling the spread of oil pollution in the environment
• modeling the spread of pollutants in ambient air
• conducting environmental impact assessments
Zagadnienia specjalistyczneFields of expertise/specialization
•Technologia wody i ścieków
•Technologia przeróbki i unieszkodliwiania odpadów
•Analiza specjacyjna w próbkach środowiskowych
•Sorpcja i kataliza w inżynierii i ochronie środowiska
•Migracja i przemiany zanieczyszczeń w środowisku
• water and wastewater technology
• treatment and disposal of wastes
• speciation analysis on the environmental samples
• sorption and catalysis in environmental protection and engineering
• migration and transformation of pollutants in the environment
Prowadzone badania i ich potencjalne zastosowaniaConducted research activities with potential application/use
•badania fizykochemiczne wód , ścieków i osadów, odpadów w zakresie podstawowych wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi normami.
•analiza specjacyjna zanieczyszczeń w wodach, ściekach, osadach ściekowych, osadach dennych, glebie i powietrzu atmosferycznym,
•badania migracji zanieczyszczeń w środowisku,
•badania nad usuwaniem ze ścieków trudnorozkładalnych, toksycznych, antropogenicznych zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem metod pogłębionego utleniania, sorpcji oraz symultanicznych procesów sorpcji i utleniania
•badania korelacji między parametrami biogazu i odcieków na składowiskach odpadów
•badania wpływu termicznej obróbki komunalnych osadów ściekowych na właściwości fizykochemiczne popiołu
•badania w zakresie możliwości i warunków kompostowania odpadów komunalnych i wybranych grup odpadów
physical and chemical examination of water, wastewater and sludge waste for the main pollution indicators in accordance with binding standards
• speciation analysis of pollutants in water, wastewater, sewage sludge, sediment, soil and ambient air
• migration of pollutants in the environment
• research into the removal from wastewater of contaminants, toxic anthropogenic organic pollutants using advanced oxidation methods, sorption and simultaneous sorption, and oxidation processes
• studies on the parameter correlation of biogas and leachate from landfills
• research into the impact of thermal treatment of municipal sewage sludge on physical and chemical properties of ash
• research into the possibilities and conditions for the composting of municipal waste and certain waste types
Wykaz aparaturyList of scientific and research equipment/apparatus
•Analizator AOX firmy BERT-SELMAR
•Aparaty do oznaczania BZT OXI-TOP LANGE
•Analizator gazów z zestawem sond związków organicznych i nieorganicznych do pomiaru emisji i imisji (tlenku węgla T300; dwutlenku siarki T100; tlenków azotu T200; metanu i sumy pozostałych węglowodorów ALPHA – 115)
•Analizator ogólnego węgla organicznego StarTOC
•Analizator sorpcji DVS-A Advantage 1
•Aparat do oznaczenia azotu Kiejdahla firmy VELP typ UDK 129
•Chromatograf cieczowy Lachrom z detektorem UV-VIS, Merck
•Chromatograf gazowy CLARUS 580 Perkin-Elmer z detektorem ECD i detektorem FID
•Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym GC-MS ThermoScientific FOCUS GC PSQ II
•Chromatograf jonowy 883 Basic IC plus Metrohm
•Demineralizator laboratoryjny HLP 5, Hydrolab Polska
•Emisyjny spektrometr optyczny z plazmą wzbudzaną indukcyjnie ICP Perkin-Elmer Optima 8000 z wyposażeniem (Emiter wodorków FIAS-100; Mineralizator mikrofalowy MW-3000)
•Respirometr kompostowy Columbus ER-10
•Spektrofotometr Absorpcji Atomowej Perkin-Elmer 3100 F-AAS
•Spektrofotometr podczerwieni FTIR SPECTRUM TWO DTGS,
•Spektrofotometr UV/VIS LAMBDA 25 Perkin-Elmer

Kamera termowizyjna V50
Kamera termowizyjna VarioCAM® hr
AOX analyzer of BERT-Selmar
• BOD OXI-TOP LANGE analyzer
• gas analyzer with a set of probes of organic and inorganic compounds for emissions and immission measurements (T300 carbon monoxide, sulfur dioxide T100, T200 nitrogen oxides, methane and other hydrocarbons summary ALPHA - 115)
• total organic carbon analyzer StarTOC
• Sorption Analyser DVS Advantage 1-A
• Kjeldahl nitrogen determination device, of Velp UDK 129 type
• LaChrom liquid chromatograph with UV-VIS, Merck
• CLARUS 580 gas chromatograph Perkin-Elmer detector ECD and FID detector
• gas chromatograph coupled with mass spectrometer GC-MS ThermoScientific PSQ II FOCUS GC
• ion chromatograph 883 Basic IC plus Metrohm
• Laboratory Demineralizer HLP 5, Hydrolab Poland
• optical spectrometer with inductively coupled plasma ICP Perkin-Elmer Optima 8000 with accessories (FIAS-100; Microwave Mineraliser MW-3000)
• compost respirometer Columbus ER-10
• Atomic Absorption Spectrophotometer Perkin-Elmer 3100 F-AAS
• Infrared Spectrophotometer FTIR Spectrum TWO DTGS,
• Spectrophotometer UV / VIS Lambda 25 Perkin-Elmer

THV camera V50a
THV camera VarioCAM® hr a

Słowa kluczoweDziedziny nauki
technologia wody i ścieków, zanieczyszczenia środowiska, gospodarka odpadami, osady sciekowe, sorpcja, migracja zanieczyszczeń, specjacja, 5.20 Inżynieria ochrony środowiska