Homepage
Wersja polska

Videoconference services

Department: Faculty of Management and Computer Modelling
Department of Applied Mathematics and Computer Science
Contact person: mgr inż. Małgorzata Kita, informatyk
Location: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail mkita@tu.kielce.pl
Website: http://platon.tu.kielce.pl/?link=3 Phone number:
Lab: see laboratory details Apparatus vendor: Tandberg
NazwaName
System wideokonferencyjnyVideoconference services
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
System wideokonferencyjny wdrożony na Politechnice Świętokrzyskiej ma za zadanie realizację łączności audio-wizualnej pomiędzy 22 uczelniami będącymi jednostkami wiodącymi tworzącymi konsorcjum PIONIER. Połączenia zestawiane są przy wykorzystaniu własnej infrastruktury. Realizowane są połączenia punkt – punkt jak i połączenia pomiędzy wieloma lokalizacjami jednocześnie oraz istnieje możliwość rejestracji poszczególnych wideokonferencji
i ich późniejszego odtworzenia.
System został zakupiony w ramach projektu "Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych" Program operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 2: Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3: Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.1: Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki
Poddziałanie 2.3.3: Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych
Videoconferencing system implemented at Kielce University of Technology has the task of implementation of audio-visual communication between the 22 universities which are units forming a consortium of leading PIONIER. Connections are compiled using our own infrastructure. Implemented connections are point - the point as well as the connections between multiple locations at the same time and there is the possibility of registration of each videoconference
and their subsequent retrieval.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
Wideokonferencja może być wykorzystywana wyłącznie dla wspierania działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej i misyjnej prowadzonej przez Korzystających.
Celem systemu Wideokonferencji jest udostępnianie infrastruktury do przeprowadzania i rejestracji wideokonferencji, które umożliwiają:
a. współpracę instytucji naukowych i akademickich zarówno w kraju jak i za granicą;
b. realizację wspólnych projektów badawczych;
c. dostarczanie nowych narzędzi dla różnych działów nauki;
d. wsparcie inicjatyw naukowych, badawczych, edukacyjnych i misyjnych Jednostek;
e. udostępnienie dodatkowych sposobów komunikacji w sytuacjach kryzysowych.
Video conferencing can be used only for the promotion of scientific, research, educational and missionary led by Enjoying.
The purpose of the videoconference is to provide infrastructure for conducting and recording video conferencing, which allow you to:
a collaboration of scientific and academic institutions both at home and abroad;
b the implementation of joint research projects;
c providing new tools for the various departments of science;
d support initiatives, research, educational and missionary Units;
e providing additional means of communication in crisis situations.
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
wideokonferencje:
„Nowoczesne Technologie w Dydaktyce"
"Roadshow" projektu PLATON
szkolenia dla usługi archiwizacji projektu PLATON
Video Conferencing:
"Modern Technologies in Teaching"
"Roadshow" PLATON
Słowa kluczoweDziedziny nauki
wideokonferencja, Videoconference 5.16 Information Technologies
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)