Homepage
Wersja polska

Archiving Service

Department: Faculty of Management and Computer Modelling
Department of Applied Mathematics and Computer Science
Contact person: mgr inż. Małgorzata Kita, informatyk
Location: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce E-mail mkita@tu.kielce.pl
Website: http://platon.tu.kielce.pl/?link=3 Phone number:
Lab: see laboratory details Apparatus vendor: HP
NazwaName
Usługa powszechnej archiwizacjiArchiving Service
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Usługi archiwizacji polegają na udostępnianiu w skali kraju możliwości wykonywania zdalnej archiwizacji i kopii zapasowych danych. Usługi powszechnej archiwizacji to:
Archiwizacja i przechowywanie danych w wirtualnym sieciowym systemie plików oraz tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych.
Obie usługi dostępne są on-line przez całą dobę, 7 dni w tygodni.
Archiving service consists in the provision in the country the possibility to exercise remote archiving and data backup. Archiving services are:
Archiving and storage of data in a virtual network file system and the creation and playback of backups.
Both services are available on-line around the clock, 7 days a week.
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
1. Z Powszechnej Archiwizacji może korzystać Świadczący lub każda Jednostka będąca abonentem sieci MAN, która złożyła pisemną deklarację korzystania z Powszechnej Archiwizacji i zaakceptowała niniejszy regulamin dostępny u Świadczącego.
2. Powszechna Archiwizacja może być wykorzystywana wyłącznie dla wspierania działalności naukowej, badawczej, edukacyjnej i misyjnej.
Co daje nam usługa:
• zabezpieczenie danych użytkowników oraz instytucji: wyników badań, eksperymentów naukowych.
i materiałów edukacyjnych przed utratą czy zniszczeniem;
• długoterminowa archiwizacja danych;
• tworzenie kopii zapasowych danych (przechowywanie 2-go poziomu);
• możliwość dostępu on-line oraz odtworzenia kopii zapasowej
w przypadku utraty danych podstawowych;
1 From the Universal Suppliers of Archiving may use or any entity which is a subscriber to MAN, which has made a declaration of use of the Universal Archiving and accepted these rules is available from the provider.
2 Universal Archiving can be used only for the promotion of scientific, research, educational and missionary.
What gives us the service:
• protection of user data and institutions: the results of research, scientific experiments and educational materials against loss or destruction;
• Long-term data archiving;
• data backup (storage 2nd level);
Realizacje (3 najważniejsze z ostatnich 3 lat)Realized contracts, works etc. (3 choosen from last 3 years)
brakbrak
Informacje dodatkoweAdditional information
-
Słowa kluczoweDziedziny nauki
archiwizacja, macierz dyskowa 5.16 Information Technologies
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)