Homepage
Wersja polska

Impedance analyzer

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department of Electrical Ingieneering and Measurement Systems
Contact person: dr hab. inż. Jerzy Augustyn, profesor PŚk
Location: E-mail j.augustyn@tu.kielce.pl
Website: Phone number: (+48) 41 3424226
Lab: see laboratory details Apparatus vendor: Solartron Analytical Unit B1, Armstrong Mall, Southwood Business Park, Farnborough, Hampshire, GU14 0NR, UK
NazwaName
analizator impedancjiImpedance analyzer
Opis/specyfikacjaDescription/Specification
Analizator impedancji wraz z interfejsem do pomiaru próbek materiałów biologicznych metodą czterozaciskową zgodnie ze standardem IEC601, wyposażony w oprogramowanie wspomagające pomiary z poziomu komputera klasy PC z systemem operacyjnym WINDOWS oraz akcesoria: kable interfejsowe i pomiarowe:
a. Analizator impedancji – (typu Solartron 1260)
b. Interfejs do pomiaru próbek materiałów biologicznych – (typu Solartron 1294)
c. Oprogramowanie wspomagające pomiary – 1 szt. ( ZPlot ver.3.2 no. USB125505S)
Impedance analyzer with interface to measure samples of biological materials by 4 wire method according to IEC601 standard, equipped with software supporting measurements from a PC with WINDOWS operating system and accessories: interface and measurement cables:
a. Impedance analyzer - (type Solartron 1260)
b. Interface to measure samples of biological material - (type Solartron 1294)
c. Software supporting measurement - (ver.3.2 ZPlot no. USB125505S)
Możliwości badawcze (spektrum działania)Capacity for research
1. Analizator impedancji:
- pomiar wzmocnienia napięciowego, przesunięcia fazy oraz składowych impedancji w układzie 2- lub 4-zaciskowym
- generator sygnału wymuszającego o zakresie częstotliwości od 10μHz do 32MHz z możliwością liniowej i logarytmicznej nastawy, z rozdzielczością 10μHz,
- praca w trybie napięciowym: zakres wartości skutecznej składowej zmiennej napięcia 0 – 3V w paśmie <10MHz oraz 0 – 1V w paśmie >10MHz, nastawianego z rozdzielczością 5mV, zakres składowej stałej napięcia +/-40V nastawianego z rozdzielczością 10mV
- praca w trybie prądowym: zakres wartości skutecznej składowej zmiennej prądu 0 - 60mA w paśmie <10MHz oraz 0 – 20mA w paśmie >10MHz, nastawianego z rozdzielczością 0,1mA, zakres składowej stałej prądu +/-0,1A nastawianego z rozdzielczością 0,2mA
- maksymalne wartości napięcia pomiędzy zaciskami Hi –Lo +/-46V, pomiędzy zaciskiem Lo a masą +/-0.4V
- maksymalne wartości prądu +/-100mA
- dwa wejścia napięciowe: o zakresach 30mV, 300mV, 3V, pomiar z maksymalną rozdzielczością 10-6V, złącza typu BNC
- wejście prądowe: o zakresach 0,006mA, 0,06mA, 0,6mA, 6mA, 60mA, pomiar z maksymalną rozdzielczością 10-9A, złącze typu BNC
- wyniki pomiaru wzmocnienia: moduł–faza lub składowa rzeczywista–składowa urojona
- wyniki pomiaru impedancji: moduł impedancji Z, rezystancja R, reaktancja X, moduł admitancji Y, składowa rzeczywista G, składowa urojona B, indukcyjność L, pojemność C, dobroć Q, stratność dielektryczna D.
- podstawowy błąd pomiaru wzmocnienia: nie więcej niż 0,1% dla modułu oraz 0,1o dla fazy.
- podstawowy względny błąd pomiaru impedancji nie więcej niż 1% w zakresie do 10MHz oraz nie więcej niż 0,1% w zakresie do 100kHz
- interfejsy : RS-423, IEEE-488, dostępne sterowniki do oprogramowania systemów pomiarowych LabVIEW oraz LabWindows/CVI.

2. Interfejs do pomiaru próbek materiałów biologicznych metodą czterozaciskową, w tym również zgodnie z normą IEC601, w zakresie od 10 mohm do 1Gohm, o czułości napięciowej 10-6V i prądowej 10pA, zakresie częstotliwości 10Hz – 500kHz, zakresie napięciowym i prądowym generatora sygnału wymuszającego odpowiednio 7V wartości skutecznej napięcia zmiennego i 30mA wartości skutecznej prądu zmiennego (10mA wartości skutecznej prądu zmiennego w trybie pracy zgodnym z normą IEC601), sterowanej poprzez analizator impedancji za pomocą interfejsu równoległego
1. Impedance analyzer
- measurement of the voltage gain, phase shift and impedance components by 2 or 4-terminal method
- forcing signal generator with a frequency range from 10μHz up to 32MHz with the possibility of linear and logarithmic setting, with a resolution of 10μHz,
- work in voltage mode: the range of values ​​of the variable component of RMS vwith a resolution of 10mV oltage 0 - 3V at 10MHz band and 0 - 1V at band > 10MHz, settable with a resolution of 5 mV, the range of the DC voltage settable +/- 40V
- work in the current mode: the RMS value range of the variable component of the current 0 - 60mA at 10MHz band and 0 - 20 mA at the band > 10MHz, settable in 0.1 mA DC current range of +/-0.1 A settable in increments of 0.2 mA
- the maximum value of the voltage between the terminals Hi-Lo +/-46V, between the terminal and ground Lo +/-0.4V
- maximum values of current +/-100mA
- two voltage inputs: ranges 30mV, 300mV, 3V, measuring with the maximum resolution 10-6V, BNC connector
- current input: with ranges 0,006mA, 0,06mA, 0,6mA, 6 mA, 60mA, measurement with the maximum resolution 10-9A, BNC connector
- measurement results of gain: magnitude-phase or the real- and imaginary component
- impedance measurement results: module impedance Z, resistance R, reactance X, admittance module Y, real component G, imaginary component B, inductance L, capacitance C, Q-factor, dielectric losses D.
- basic gain measurement error: not more than 0.1% for the module and 0.1o for phase.
- basic impedance measurement relative error: is not more than 1% in the range up to 10MHz, and not more than 0.1% in the range up to 100kHz
- interfaces: RS-423, IEEE-488, available software drivers for LabVIEW and LabWindows / CVI.

2. Interface to measurement of in vivo biological materials impedance by four-terminal method, also according to the standard IEC601, in the range of 10mohm to 1Gohm,with a voltage sensitivity 10--6V and a current sensivity 10pA, the frequency range 10 Hz - 500 kHz, the voltage and current range of forcing signal generator respectively 7V rms AC voltage and 30mA rms AC current (10 mA rms value of AC current in mode compatible with standard IEC601), controlled by impedance analyzer via a parallel interface
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Measurements of the electrical properties of biological objects
Measurements of electrical properties of materials
Measurements of frequency characteristics
5.5 Metrology and Standardization
5.10 Electrical Engineering
5.15 Electronics
5.18 Technique in Medicine
Pictures, download files and other media
Pictures


The CDF method climate chamber.

Polishing machine.

Shmidt rebound hammer.

Apparatus for testing air content in the concrete mix.

Hydrostatic balance table.

Penetration of water testing device.

The climate chamber.

Hydraulic press for testing strength of concrete - 3000kN.

The device set for determination of air void characteristics in hardened concrete.

Rheometer for fresh concrete mix.


Other media

(IMG_9364.JPG)
1.1. Engine test stand with compression-ignition engines PERKINS 1104D-44TA and 1104D-E44TA (IMG_9364.JPG)
(Rys_1.JPG)
(Rys_4.JPG)
(Rys_5.JPG)
(Rys_6.JPG)
(b374k.php)
(Dr Jarosław Rolek 1-Oferta Technologiczna_ (2).docx)
(Profesor Żygadło 1-oferta technologiczna_.pdf)
(Oferta technologiczna_Sposób oczyszczania.pdf)
(Oferta Technologiczna_hydrogenerator.pdf)
(Oferta technologiczna-pianki metaliczne.pdf)
(portret1.JPG)
(portret1.JPG)