Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Marek Pawełczyk

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Production Engineering
Position: profesor nadzwyczajny
E-mail: m.pawelczyk@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 41 3424696, +48 601 858564
Strony WWW:http://www.pawelczyk,neostrada.pl  ·  http://www.pawelczyk.neostrada.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Akumulacja energii w systemach transportowych
Trakcja elektryczna
Pojazdy szynowe - dynamika
Metody probabilistyczne
Systemy logistyczne
Energy storage in transportation systems
Electrical traction
Railway vehicles - dynamics
Probabilistic methods
Logistical systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
Angielski
Rosyjski
Czeski
Słowacki
English
Russian
Czech
Slovak
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badanie i modelowanie systemów transportowych
Badania podzespołów pojazdów szynowych
Napędy hybrydowe (drogowe i szynowe)
Systemy akumulacji energii
Transportation system research and modelling
Research and evaluation of the railway vehicles systems and subsystems
Hybrid drives (road and railway)
Energy storage systems
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Ekspert zewnętrzny w programie Horizon 2020 (Unia Europejska), od 2014 (15 opinii)

Ekspert zewnętrzny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - od 2012 r. (Program Badań Stosowanych, Program GEKON, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4 - 4.1) - 47 ocen

Ekspert zewnętrzny Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (POIG 1.4-4.1, Program pilotażowy „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”) - łacznie 75 ocen

Ekspert zewnętrzny w Polsko-Norweskim Programie Badwczym - od 2013 r., 3 oceny

Ekspertyzy techniczne dla Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie, od 2006 r. - 5 opracowań

Oceny projektów badawczych składanych w postępowaniiach konkursowych Słowackiej Agencji Barań i Rozwoju (APVV) -od 2006 r. - 4 oceny
Evaluator in EU Horizon 2020 Program - 15 evaluations since 2014

External expert of the National Center for Research and Development - since 2012, 47 expertises

External expert of the Polish Agency for Enterprise Development - since 2009, 75 expertises

External expert of the Polish – Norwegian Research Cooperation Program - 2013, 3 evaluations

Technical expertises for the Office of Railway Transport (UTK)

External expert of the Slovak Research and Development Agency - since 2006, 4 expertises

Informacje dodatkoweAdditional information
Referat „Systemy wykorzystujące akumulację energii w transporcie szynowym”.
II Kongres Elektryki Polskiej. Warszawa, grudzień 2014.

Prezes Stowarzyszenia "Świętokrzyska Innowacyjna Komunikacja" - od 2014

Multisource Drive Systems on Railways. Electromotion, vol. 21, 2014, pp. 5-14.

Funkcjonowanie systemu Państwowego Monitoringu Powietrza. Logistyka nr 3/2014 (Logitrans 2014) (wspólnie z E. Szumską) str. 6155 – 6163

Model multiplikatywny natężenia ruchu pojazdów w mieście. Logistyka nr 3/2014 (Logitrans 2014) (wspólnie z Z. Skrobackim) str. 5746 – 5754

Sieci złożone jako narzędzie modelowania systemów transportowych i logistycznych. Logistyka nr 3/2014 (Logitrans 2014) (wspólnie z Z. Skrobackim) str. 5007 – 5022

Współczesne tendencje w rozwiązywaniu zagadnień transportowych w aglomeracjach miejskich. Logistyka, nr 3/2014 (Logitrans 2014) (wspólnie z D. Młodzińską) str. 4464 – 4485

Redaktor monografii „Modyfikacja programu na kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności“ WSEPiNM Kielce, 2013.

Przegląd tematyki prac inżynierskich opracowanych przez studentów na kierunku Informatyka, realizowanych w ramach projektu pn.: ,,Modyfikacja programu na kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności“ (wspólnie z M. Łatasiewiczem). Monografia „Modyfikacja programu na kierunku studiów Informatyka i utworzenie nowej specjalności“ pod red. M. Pawełczyka. WSEPiNM Kielce, 2013.

Multisource Drive Systems on Railways. Jedenasta Międzynarodowa Konferencja „Modern Electric Traction“ – MET ‘2013. Warszawa 2013.

Autor rozdziału i współredaktor monografii “Problems of organization and functioning of the medical rescue system in Świętokrzyskie and Mazowieckie voivodship”. WSEiP, Kielce, 2012.

Współredaktor monografii „Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems". Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Politechnika Swiętokrzyska 2012.

Technologie informatyczne i możliwości ich wykorzystania w działalności dydaktycznej. Zeszyty Naukowe WSEiP, 2012

Alternative Drives on Railways - a New Trend of the Railway Vehicle Construction. Rozdział w monografii „Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems". Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Politechnika Swiętokrzyska 2012

Hybrid drives on railways - a new trend. Proceedings of the20th Conference “ProRail 2011” Żilina, Slovakia

Trolejbusy - jako korzystna alternatywa dla transportu zbiorowego. Autobusy 12/2011

Możliwości zastosowania trolejbusów w komunikacji miejskiej w Kielcach. Zeszyty Naukowe WSEiP w Kielcach, 2011

Development of the systems using energy storage in railway transport. Proceedings of the 19th Conference „Railway Vehicles” 2010

Analiza stanu obecnego i perspektyw rozwojowych infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego. Zeszyty Naukowe WSEiP w Kielcach, 2009

Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie świętokrzyskim – raport z realizacji zadania. Praca zbiorowa pod red. A. Piotrowskiej Piątek (współautor), WSEIP Kielce, 2009.

Mobile diagnostics of the sideway faulty state detection devices for railway cars (współautor). Third International Conference "Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2008". University of Pardubice, Czech Republic, 25-26 September 2008

Model matematyczny układu koło z płaskim miejscem – szyna. 18th Conference „Railway Vehicles” Katowice – Ustroń 2008.

Badania symulacyjne samochodu Toyota Prius przy użyciu pakietu ADVISOR. Proceeding of the 5th Conference „Logitrans” in: Prace Naukowe „Transport” nr 1/27/2008, Logistyka 3/2008

Badanie dynamiki układu: Koło z płaskim miejscem – szyna. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska, nr 1(68)/2008

Agglomeration Rail Passenger Transport in Warsaw. International Conference and Specialist Exhibition „Transport 2007”. Ostrava, November 20-21, 2007, Czech Republic.

Investigation of the Wheel Flat Dynamics. 18th International Conference “Current Problems in Rail Vehicles”. Żilina, September 19-21, 2007.

Metoda wyznaczania podstawowych parametrów urządzeń magazynujących energię elektryczną w trakcji elektrycznej prądu stałego (współautor). Proceedings of the Conference “Logitrans 2007”. In: Prace Naukowe “Transport” nr 1/25/2007, Logistyka 3/2007.

On the Possibilities of the Application of the Energy Storage and Hybrid Drives in the Railway Transportation. International Conference “From Horsedrawn railway to High-speed Transportation Systems”. Prague, April 17-19, 2007

Development of the Agglomeration Rail Passenger Transportation In Warsaw. International Conference “From Horsedrawn railway to High-speed Transportation Systems”. Prague, April 17-19, 2007 (współautor)

Akumulacja energii w transporcie szynowym - możliwości zastosowań i korzyści. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 2(61)/2006

Zastosowanie ogniw paliwowych w transporcie. Konferencja “Logitrans 2006” /Logistyka 3/2006 (współautor)

Polish automatic wheel-set gauge changing system SUW 2000. Mezinárodní vědecká konference - 55 let založení Fakulty strojní. Ostrava 2005 (współautor)

Porównanie technologii magazynowania energii). Konferencja Logitrans 2005 (współautor).

Diagnostyka uszkodzeń podzespołów lokomotywy elektrycznej z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu. Konferencja Logitrans 2005 (współautor).

Advisor – pakiet do badań symulacyjnych pojazdów autonomicznych. Konferencja Logitrans 2005

On the trends of the restructuring of the Polish railways. Scientific Conference “Veda o doprave” Prague, 2004 (współautor)

Pojazdy hybrydowe alternatywą dla pojazdów elektrycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej, seria Transport, 2003 (LOGITRANS 2003).

Energy storage in transportation systems. 16th International Conference „Current Problems In Rail Vehicles - PRORAIL 2003“ October 8. – 10, 2003, Žilina, Slovakia.

Modelowanie obciążenia podstacji trakcyjnej metra w warunkach quasistatycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej, seria Transport, 2002

Akumulacja energii w transporcie szynowym – ocena korzyści. Technika Transportu Szynowego, nr 5-6/2002

Analiza statystyczna jako metoda określania niezbędnej pojemności energetycznej zasobnika energii współpracującego z systemem zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego. Materiały Konferencji „Transcomp ‘2001” Zakopane 2001

Ocena korzyści związanych z zastosowaniem zasobników energii w trakcji elektrycznej prądu stałego. International Conference MET ‘2001. Gdańsk 2001.

Zasobniki energii w transporcie – możliwości zastosowań i korzyści). Spedycja, Transport, Logistyka, nr 3/2001

Ocena przydatności zasobników energii w systemach zasilania trakcji elektrycznej. Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej, seria Transport, 2001 (współautor)

Повышение эффективности электрической тяги при помощи накопителей энергии. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. Москва 2000, 344 с.

Повышение тягово-энергетической эфективности транспортных систем при помощи накопителей энергии. Транспорт, № 12, 1999, с. 21-26

Niektoré výsledky simulácie systému napájania metra. Zborník prednášok XIV Medzinárodnej konferencie "RAILINFORM '99", diel II, s. 25-31 Żilina, Słowacja, 1999

Badania symulacyjne energochłonności pociągów metra. Materiały III Międzynarodowej Konferencji „Drives and Supply Systems for Modern Electric Traction”, ss. 69-74. Warszawa - Pułtusk 1997

Energochłonność szynowego transportu podmiejskiego przy uwzględnieniu parametrów technicznych linii i taboru. Materiały Międzynarodowej Konferencji Specjalistycznej „Transport’97”, t. II, ss. 453 - 462. Ostrawa – Katowice 1997

Obliczenia elementów systemu eksploatacji kolejowych pojazdów szynowych. WSI Radom 1995 (współautor)

Surplus Regenerative Energy Storage in the Railway Suburb Transport. Научна Сесиа '30 години катедра «Электрически транспорт»’. София (Scientific Seminar Sofia, Bulgaria) 1990

Pojazdy szynowe i trakcja pociągów (współautor). WSI Radom 1987.

Tribodiagnostics of railway vehicles (współąutor). VDI Berichte nr 644, ss. 249 - 258. 1987.

Influence of some excitations on rotary motion perturbations of electric locomotive drive system. Vehicle System Dynamics nr 1-1987, ss. 1 - 16.
Systems using energy accumulation in rail transport. Paper presented during the Second Congress of Polish Electrical Engineers. Warsaw, December 2014.

Chairman of the Association "Kielce Region Innovative Communication" - since 2014

Multisource Drive Systems on Railways. Electromotion, vol. 21, 2014, pp. 5-14.

The functioning of the National Air Monitoring system. Logistyka No. 3/2014 (Logitrans 2014) (co-author with E. Szumska) pp. 6155 – 6163

Multiplicative model of traffic flow in the city. Logistyka No. 3/2014 (Logitrans 2014) (co-author with Z. Skrobacki) pp. 5746 – 5754

Complex networks as a tool for modeling of transport and logistical systems. Logistyka No. 3/2014 (Logitrans 2014) (co-author with Z. Skrobacki) pp. 5007 – 5022

Contemporary trends in solving transport problems in urban agglomerations (in Polish). Logistyka, nr 3/2014 (Logitrans 2014) (co-author with D. Młodzińska) pp. 4464 – 4485

Editor of the monograph "Modification of the program of study Computer Science and create a new specialty" WSEPiNM Kielce, 2013.

Overview of the BSc theses of the students of Computer Science, program carried out under the project entitled; "Modification Computer Science study program and creation of a new specialty" (co-author, with M. Łatasiewicz). Monograph "Modification of the program of study Computer Science and create a new specialty" ed. M. Pawłczyk. WSEPiNM Kielce, 2013.

Multisource Drive Systems on Railways. Proceedings of the 11th Scientific Conference „Modern Electric Traction“ – MET ‘2013. Warszawa 2013.

The author of the chapter and co-editor of the monograph “Problems of organization and functioning of the medical rescue system in Świętokrzyskie and Mazowieckie voivodship”. WSEiP, Kielce, 2012.

Co-editor of the monograph „Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems". Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Politechnika Swiętokrzyska 2012.

Information technologies and possibilities of their use for educational purposes. Zeszyty Naukowe WSEiP, 2012

Alternative Drives on Railways - a New Trend of the Railway Vehicle Construction. A chapter in monograph „Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems". Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Politechnika Swiętokrzyska 2012

Hybrid drives on railways - a new trend. Proceedings of the20th Conference “ProRail 2011” Żilina, Slovakia

Trolleybuses as a advantageous alternative for urban passanger transportation (in Polish). Autobusy 12/2011

On possibilities of the trolleybus communication implementation in passenger transport in Kielce. Zeszyty Naukowe WSEiP w Kielcach, 2011

Development of the systems using energy storage in railway transport. Proceedings of the 19th Conference „Railway Vehicles” 2010

State of the art and development trends of the transport infrastructure in Świętokrzyskie voivodship (in Polish). Zeszyty Naukowe WSEiP w Kielcach, 2009

Knowledge development trend analysis in Świętokrzyskie region. A chapter in monograph – editor A. Piotrowska-Piątek, WSEIP Kielce, 2009.

Mobile diagnostics of the sideway faulty state detection devices for railway cars (co-author). Third International Conference "Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2008". University of Pardubice, Czech Republic, 25-26 September 2008

Matematical modelling of the wheel flat – rail system (in Polish). 18th Conference „Railway Vehicles” Katowice – Ustroń 2008.

Simulation study of the Toyota Prius using ADVISOR package (in Polish) Proceeding of the 5th Conference „Logitrans” in: Prace Naukowe „Transport” nr 1/27/2008, Logistyka 3/2008

On investigation of the system: wheel flat – rail (in Polish). Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska, nr 1(68)/2008

Agglomeration Rail Passenger Transport in Warsaw. International Conference and Specialist Exhibition „Transport 2007”. Ostrava, November 20-21, 2007, Czech Republic.

Investigation of the Wheel Flat Dynamics. 18th International Conference “Current Problems in Rail Vehicles”. Żilina, September 19-21, 2007.

A method of determination of the basic parameters of the energy storage devices for electric DC traction (in Polish, co-author). Proceedings of the Conference “Logitrans 2007”. In: Prace Naukowe “Transport” nr 1/25/2007, Logistyka 3/2007.

On the Possibilities of the Application of the Energy Storage and Hybrid Drives in the Railway Transportation. International Conference “From Horsedrawn railway to High-speed Transportation Systems”. Prague, April 17-19, 2007

Development of the Agglomeration Rail Passenger Transportation In Warsaw. International Conference “From Horsedrawn railway to High-speed Transportation Systems”. Prague, April 17-19, 2007 (co-author)

Energy storage in railway transport (in Polish: Akumulacja energii w transporcie szynowym). Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 2(61)/2006

Fuel cell applications in transport (in Polish: Zastosowanie ogniw paliwowych w transporcie). Konferencja “Logitrans 2006” /Logistyka 3/2006 (co-author)

Polish automatic wheel-set gauge changing system SUW 2000. Mezinárodní vědecká konference - 55 let založení Fakulty strojní. Ostrava 2005 (co-author)

A comparison of different energy storage technologies (in Polish: Porównanie technologii magazynowania energii). Konferencja Logitrans 2005 (co-author).

A diagnostics of electric locomotive failure detection using magnetic memory method (in Polish: Diagnostyka uszkodzeń podzespołów lokomotywy elektrycznej z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu). Konferencja Logitrans 2005 (co-author).

ADVISOR –a software package for simulation study of the authonomy vehicles (in Polish: Advisor – pakiet do badań symulacyjnych pojazdów autonomicznych). Konferencja Logitrans 2005

On the trends of the restructuring of the Polish railways. Scientific Conference “Veda o doprave” Prague, 2004 (co-author)

Hybrid vehicles as an alternative for electrical vehicles (in Polish: Pojazdy hybrydowe alternatywą dla pojazdów elektrycznych). Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej, seria Transport, 2003 (LOGITRANS 2003).

Energy storage in transportation systems. 16th International Conference „Current Problems In Rail Vehicles - PRORAIL 2003“ October 8. – 10, 2003, Žilina, Slovakia.

On modelling of the underground traction sub-station under quasi-statical conditions (in Polish: Modelowanie obciążenia podstacji trakcyjnej metra w warunkach quasistatycznych). Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej, seria Transport, 2002

On energy storage in railway transport (in Polish: Akumulacja energii w transporcie szynowym – ocena korzyści). Technika Transportu Szynowego, nr 5-6/2002

Statistical analysis as a method of determining of the indispensable energetic capacity of the energy storage device co-operating with the electric traction DC supply system (in Polish: Analiza statystyczna jako metoda określania niezbędnej pojemności energetycznej zasobnika energii współpracującego z systemem zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego. Materiały Konferencji „Transcomp ‘2001” Zakopane 2001

An evaluation of the benefits of the energy storage devices application in DC electric traction supply system (in Polish: Ocena korzyści związanych z zastosowaniem zasobników energii w trakcji elektrycznej prądu stałego). International Conference MET ‘2001. Gdańsk 2001.

Energy storage devices – possibilities of application and expected benefits (in Polish: Zasobniki energii w transporcie – możliwości zastosowań i korzyści). Spedycja, Transport, Logistyka, nr 3/2001

An evaluation of the energy storage device usefulness in DC electric traction supply systems (in Polish: Ocena przydatności zasobników energii w systemach zasilania trakcji elektrycznej). Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej, seria Transport, 2001 (co-author)

Electrical traction effectiveness improvement by use of the energy storage devices (in Russian: Повышение эффективности электрической тяги при помощи накопителей энергии. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук). Москва 2000, 344 с.

Energetic and tractive effectiveness improvement of the transport styystem by use of the energy storage devices (in Russian: Повышение тягово-энергетической эфективности транспортных систем при помощи накопителей энергии). Транспорт, № 12, 1999, с. 21-26

Some results of the DC underground supply system simulation studies (in Slovak: Niektoré výsledky simulácie systému napájania metra). Zborník prednášok XIV Medzinárodnej konferencie "RAILINFORM '99", diel II, s. 25-31 Żilina, Słowacja, 1999

Simulation research of the underground train energy consumption. (in Polish: Badania symulacyjne energochłonności pociągów metra). Materiały III Międzynarodowej Konferencji „Drives and Supply Systems for Modern Electric Traction”, ss. 69-74. Warszawa - Pułtusk 1997

Energy consumption level of the railway suburban transportation as a function of the technical parameters of the line and the vehicles (in Polish: Energochłonność szynowego transportu podmiejskiego przy uwzględnieniu parametrów technicznych linii i taboru). Materiały Międzynarodowej Konferencji Specjalistycznej „Transport’97”, t. II, ss. 453 - 462. Ostrawa – Katowice 1997

Calculations of the operation system of the railway vehicles (in Polish: Obliczenia elementów systemu eksploatacji kolejowych pojazdów szynowych). WSI Radom 1995 (co-author)

Surplus Regenerative Energy Storage in the Railway Suburb Transport. Научна Сесиа '30 години катедра «Электрически транспорт»’. София (Scientific Seminar Sofia, Bulgaria) 1990

Railway vehicles and traction of trains (in Polish: Pojazdy szynowe i trakcja pociągów (co-author). WSI Radom 1987.

Tribodiagnostics of railway vehicles (co-author). VDI Berichte nr 644, ss. 249 - 258. 1987.

Influence of some excitations on rotary motion perturbations of electric locomotive drive system. Vehicle System Dynamics nr 1-1987, ss. 1 - 16.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Energy storage, alternative drive systems, railway vehicles, sustainable transport systems, vehicle dynamics, logistical systems
Skladování energie, alternativní systémy pohonu, kolejová vozidla, udržitelné dopravní systémy, dynamika vozidel, logistické systémy
Skladovanie energie, alternatívne systémy pohonu, koľajové vozidlá, udržateľné dopravné systémy, dynamika vozidla, logistické systémy
Аккумулирование энергии, альтернативные системы привода, железнодорожные транспортные средства, устойчивые транспортные системы, динамикa транспортного средства, логистические системы
1.9 Econometrics, Statistics, Computer Science in Economics
5.1 Mechanics
5.2 Machine Design
5.4 Mechanical Engineering
5.9 Transportation
5.10 Electrical Engineering
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl