Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Edyta Piątek

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economics and Management
Position: adiunkt
E-mail: epiatek@tu.kielce.pl
Address:
Phone number:606431696
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
1.Rachunkowość finansowa i rachunkowość podatkowa
2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej
3. Rachunek kosztów działań, kosztów docelowych
4. Analiza finansowa
5. Analiza finansowa grup kapitałowych
6. Rachunek zadań w sektorze finansów publicznych
7. Rachunkowość kreatywna - polityka bilansowa
8. Wycena bilansowa - wartość godziwa
9. Źrodła finansowania inwestycji
10. Fundusze unijne w działalności podmiotów gospodarczych
1. Financial Accounting and Tax Accounting
2. International Financial Accounting Standards
3. Cost accounting, cost targets
4. Financial Analysis
5. Financial Analysis capital groups
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Znajomość programów finansowo księgowych, systemów do zarządzania informacją finansową.Knowledge of financial and accounting software systems to manage financial information.
Języki komunikacjiLanguages of communication
język polski
język angielski
Polish language
English language
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1. Organizacja systemu rachunkowości - obiegu dokumentów, polityka bilansowa, plan kont
2. Wdrażanie systemów finansowo-księgowych
3. Analiza finansowa inwestycji (projektów)
4. Optymalizacja (kreacja) obrazu sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa w sprawozdawczości
5. Optymalizacja obciążeń podatkowych - podatek dochodowy
6. Prognozy finansowe dla celów kredytowych
7. Opracowanie i wdrożenie rachunku kosztów działań
8. Kontrola systemów rachunkowości
9. Ewidencja księgowa funduszy unijnych
10. Przekształcenia formy prawnej w rachunkowości podmiotu
11. Wycena bilansowa aktywów i pasywów
The organization's accounting system - the circulation of documents, policy balance sheet, chart of accounts
2. Implementation of financial and accounting systems
3. Analysis of Financial investments (projects)
4. Optimization (creation) picture of the assets and financial companies in reporting
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak
Informacje dodatkoweAdditional information
1. E. Piątek, Polityka bilansowa grupy kapitałowej, CeDeWu, Warszawa 2007;
2. E. Piątek, Polityka bilansowa i analiza finansowa grupy kapitałowej w procesie decyzyjnym, Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, str.189;
3. E. Piątek, Polityka bilansowa grupy kapitałowej – aktualne wyzwanie teorii i praktyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Czas na pieniądz, Zarządzanie Finansami, Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, str. 475
4. H. Buk, E. Piątek, Kształtowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzez odpowiedni dobór zakresu podmiotowego grupy kapitałowej w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Monitor Rachunkowości i Finansów nr 3/2007, s.27;
5. E. Piątek, I. Gębka-Nędzi, Inwestycje w rzeczowy majątek trwały - wyniki badań empirycznych, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 5/2006;
6. E. Piątek, Analiza finansowa grup kapitałowych, VIII Sympozjum Instytutu Ekonomii
i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Zeszyt Naukowy nr 35, Kielce 2007;
5. E. Opara, Prowadząc politykę bilansową, Bank 05/2005, s. 46;
7. E. Opara, Rezerwy w polskim prawie bilansowym, IV Sympozjum Instytutu Ekonomii
i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej, Integracja z Unią Europejską, Zeszyt Naukowy nr 31, Kielce 2003;
8. E. Opara, Wartość godziwa w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
i znowelizowanej ustawie o rachunkowości, Materiały konferencyjne: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Międzynarodowe standardy rachunkowości w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Rzeszów 2002;
9. E. Opara, T. Dyr, B. Grad, Źródła finansowania odnowy taboru, Technika Transportu Szynowego nr 11/2000;
10. E. Opara, Leasing w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Prawo Przedsiębiorcy nr 3/2000;

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Kielcach z zakresu rachunkowości i finansów
1. E. Piątek, policy group's balance sheet, CeDeWu, Warsaw 2007;
2. E. Piątek, Politics balance sheet and financial analysis group in the decision-making process accounting value of the company, Publishing House of the University of Lodz, Lodz 2009, p.189;
3. E. Piątek, policy group's balance sheet - the current challenge of theory and practice, Scientific Papers University of Szczecin, Finance, Financial Markets, Insurance No. 17, Time to Make Money, Financial Management, Valuation of companies and value management, University of Szczecin, Szczecin 2009 p. 475
4. H. Beech, E. Piąteky, Shaping the consolidated financial statements through appropriate selection of the personal scope of the group in the light of Polish and international accounting standards, monitor Accounting and Finance No. 3/2007, p.27;
5. E. Piątek, I Gębka-Ned, Investments in tangible fixed assets - results of empirical research, Economics and Organization of Enterprise, 5/2006;
6. E. Piątek, Financial Analysis capital groups, VIII Symposium of the Institute of Economics
Kielce University of Technology and Management, Scientific Issue No. 35, Kielce 2007;
5. E. Opara, our policy of balance sheet, the Bank 05/2005, p. 46;
7. E. Opara, reserves the Polish accounting law, IV Symposium of the Institute of Economics
Kielce University of Technology and Management, Integration with the European Union Scientific Notebook No. 31, Kielce 2003;
8. E. Opara, fair value of International Accounting Standards
and the amended Law on Accounting, Materials Conference: National Conference on Science: International accounting standards in the light of the amended Accounting Act, Rzeszow 2002;
9. E. Opara, T. Director, B. Grad, sources of financing renewal of rolling stock, rail transport technology No. 11/2000;
10. E. Opara, Leasing International Accounting Standards, Business Law 3/2000;

Chartered Judicial District Court in Kielce in accounting and finance
Słowa kluczoweDziedziny nauki
rachunkowość, wycena przedsiębiorstw, analiza finansowa; accounting, business valuations, financial analysis 1.11 Finance, Banking and Accounting
1.13 Management

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl