Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Andrzej Łukasz Chojnacki

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Power Engineering Electronics
Position: Adiunkt
E-mail: a.chojnacki@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 3424761
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-energoelektroniki/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Niezawodność zasilania energią elektryczną
Jakość energii elektrycznej
Reliability of power supply
Power Quality
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Trójfazowy Analizator Jakości Energii Elektrycznej Fluke 1760 TR
Trójfazowy rejestrator jakości energii FLUKE 1744 MEMOBOX
Miernik Jakości Energii Fluke 435
Oscyloskop cyfrowy Tektronix TDS3034C
Karty pomiarowe firmy IOtech
Przetworniki pomiarowe LEM
Trójfazowy kalibrator mocy i tester aparatury energetycznej typu C300
Three-Phase Power Quality Analyzer - Fluke 1760 TR
Three-Phase Power Quality Recorder - FLUKE 1744 MEMOBOX
Power Quality Meter - Fluke 435
Digital Oscilloscope - Tektronix TDS3034C
Data Acquisition IOtech company
Measuring transducers LEM
Three-phase power and energy calibrator equipment tester - C300
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
W ramach współpracy z przemyslem mogą zostać przeprowadzone badania:
1. Badanie parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej przez dystrybutorów energii do odbiorców komunalnych i przemysłowych,
2. Wpływ odnawialnych źródeł energii na parametry jakościowe energii w sieciach przesyłowych,
3. Wpływ przesyłowych urządzeń elektroenergetycznych na parametry jakościowe energii elektrycznej,
4. Wpływ zmian parametrów jakościowych energii elektrycznej na pracę odbiorników,
5. Wpływ różnych odbiorników na parametry jakościowe energii elektrycznej,
6. Badanie układów poprawiających jakość energii elektrycznej (filtry, układy energoelektroniczne, itp.),
7. Badanie nad filtracją i detekcją harmonicznych w sieciach elektroenergetycznych,
8. Wpływ rozruchu urządzeń na parametry jakościowe energii elektrycznej,
9. Badanie asymetrii prądów i napięć w sieciach elektroenergetycznych,
10. Analiza kosztów wynikających z zasilania urządzeń energią elektryczną o niewystarczającej jakości.
11. Analiza niezawodności zasilania energią elektryczną
In cooperation with industry, research may be carried out:
1. Study quality parameters of electric energy supplied by the distribution companies to municipal and industrial customers,
2. Impact of renewable energy sources for power quality parameters in transmission networks
3. Impact of power transmission equipment for power quality parameters,
4. Effect of changes in power quality parameters on work loads,
5. Effect of different receivers on the quality parameters of electricity
6. The study of systems to improve the quality of electricity (filters, power electronic, etc.)
7. A study of filtering and detection of harmonics in electric power networks,
8. Effect devices start on the quality parameters of electricity
9. The study of asymmetry currents and voltages in the power system,
10. Analysis of costs of electricity supply equipment with insufficient quality.
11. Analysis of the reliability of the power supply
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
BrakNo
Informacje dodatkoweAdditional information
Publikacje:
1. Chojnacki A.: Kompatybilność elektromagnetyczna. Metody pomiarów odporności urządzeń. Materiały Konferencyjne VI Seminarium Koła Naukowego Energetyk „Wybrane Zagadnienia z Elektroenergetyki”, Kielce, 5-6 czerwca 2002r. s. 19-24.
2. Stępień J.C., Chojnacki A.: Analiza awarii odgromników średniego napięcia w sieci energetyki zawodowej. V Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna V MSKAE 2003 „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice”, Częstochowa – Poraj 16-17 września 2003, s. 124-128.
3. Stępień J.C., Chojnacki A.: Czynniki wpływające na kompatybilność układów sterowania stacji elektroenergetycznych. Zagadnienia wybrane. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej „Elektryka” Nr 41, Kielce, 2004, str. 137-148.
4. Chojnacki A.Ł.: Analiza niezawodności stacji transformatorowo-rozdzielczych SN w warunkach eksploatacji. Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 2005.
5. Chojnacki A.Ł., Stępień J.C.: Analiza wpływu zadziałań bezpieczników na pracę stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej „Elektryka” Nr 42, Kielce, 2005, str. 81-97.
6. Chojnacki A.Ł., Stępień J.C.: Ocena wskaźników niezawodnościowych odgromników średniego napięcia. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej „Elektryka” Nr 42, Kielce, 2005, str. 99-115.
7. Chojnacki A.Ł.: Ocena niezawodności układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej w stacjach transformatorowo-rozdzielczych SN/nN. VI Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna VI MSKAE 2005 „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice”, Częstochowa – Poraj 16-17 września 2005, s. 67-72.
8. Chojnacki A.Ł.: Analiza awarii łączników w stacjach transformatorowo-rozdzielczych SN/nN. VI Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna VI MSKAE 2005 „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice”, Częstochowa – Poraj 16-17 września 2005, s. 73-81.
9. Chojnacki A., Stępień J.C.: Weryfikacja przydatności metody opartej na skończonych procesach Markowa do analizy niezawodności stacji transformatorowo-rozdzielczych SN. VI Środkowoeuropejska Konferencja Naukowo-Techniczna VI MSKAE 2005 „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice”, Częstochowa – Poraj 16-17 września 2005, s. 82-87.
10. Chojnacka K., Chojnacki A.Ł.: Specyfika konkurencji na rynku energii elektrycznej w Polsce. Monografia „W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie”, ISBN 83-87798-55-X, 2006, s. 244-255
11. Chojnacki A.Ł.: Analiza niezawodności stacji transformatorowo-rozdzielczych SN w warunkach eksploatacji. Archiwum Energetyki, tom XXXVII (2/2006), s. 147-168.
12. Chojnacki A.Ł.: Metody oceny niezawodności strukturalnej stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nn. VI Seminarium naukowe PTETiS „Wybrane zagadnienia z elektrotechniki i elektroniki WZEE’2006”, Lublin – Kazimierz Dolny 8-10 maja 2006, s. 164-175
13. Chojnacki A.Ł.: Modele niezawodnościowe transformatorów SN/nn. IV Konferencja Naukowa PTETiS „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko 19-23 czerwca 2006, Tom II, s. 83-92
14. Chojnacki A.Ł.: Modelowanie niezawodności napowietrznych stacji transformatorowo-rozdzielczych SN. IV Konferencja Naukowa PTETiS „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko 19-23 czerwca 2006, Tom II, s. 93-102
15. Chojnacka K., Chojnacki A.Ł.: Wpływ stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej na rozwój i konkurencyjność obszarów wiejskich. Monografia „Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni”, 2007, ISBN: 83-87798-62-2, s. 152-161
16. Chojnacki A.Ł.: Analiza porównawcza aktualnych parametrów niezawodnościowych stacji transformatorowo – rozdzielczych SN eksploatowanych w terenach miejskich oraz wiejskich VI Konferencja Naukowa PTETiS „Postępy w elektrotechnice stosowanej”, Kościelisko 18-22 czerwca 2007, s. 159-163
17. Chojnacki A.Ł.: Wpływ postępu technicznego oraz zmian w organizacji pracy na parametry niezawodnościowe wybranych urządzeń eksploatowanych w układach dystrybucyjnych SN VI Konferencja Naukowa PTETiS „Postępy w elektrotechnice stosowanej”, Kościelisko 18-22 czerwca 2007, s. 153-157
18. Chojnacki A.Ł., Stępień J.C.: Metoda analizy niezawodności stacji transformatorowo – rozdzielczych SN oparta na skończonych procesach Markowa. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych PWr nr 60, seria Studia i Materiały nr 27, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2007, s. 406-431
19. Chojnacki A.Ł.: Ocena parametrów niezawodnościowych stacji transformatorowo – rozdzielczych SN. Wiadomości Elektrotechniczne Nr 3/2008, s.33-39.
20. Chojnacki A.Ł.: Wpływ prac pod napięciem oraz zmian konstrukcyjnych na parametry niezawodnościowe wybranych urządzeń eksploatowanych w układach dystrybucyjnych SN/nn. Wiadomości elektrotechniczne Nr 4/2008, s.24-25.
21. Chojnacki A.Ł.: Parametry i właściwości niezawodnościowe transformatorów SN/nn. Przegląd elektrotechniczny Nr 4/2008, s. 74-77.
22. Chojnacki A.Ł.: Live working as a condition for the improvement of reliability parameters of MV/LV substations, V Lubuska Konferencja Naukowo - Techniczna „Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL’2008”, Gorzów Wielkopolski – Zdroisko, 9-11 kwietnia 2008, s. 80-83
23. Chojnacki A.Ł.: Impact of live working and structural modifications on reliability parameters in selected equipment operated in MV/LV distribution systems, V Lubuska Konferencja Naukowo - Techniczna „Materiały i Technologie w Elektrotechnice MITEL’2008”, Gorzów Wielkopolski – Zdroisko, 9-11 kwietnia 2008, s. 84-87
24. Chojnacki A.Ł.: Ocena niezawodności strukturalnej stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nn. Przegląd elektrotechniczny Nr 5/2008, s. 75-79.
25. Chojnacki A.Ł.: Analiza awarii izolatorów średniego napięcia w sieci energetyki zawodowej. Przegląd Elektrotechniczny Nr 7/2008, s. 138-141.
26. Chojnacki A.Ł.: Wpływ techniki prac pod napięciem na parametry niezawodnościowe stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nn. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTETiS „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko 23-27 czerwca 2008, s. 121-124.
27. Chojnacki A.Ł.: Zmienność obciążeń w układach sieciowych SN zasilających odbiorców komunalnych na terenach miejskich oraz wiejskich. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTETiS „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko 23-27 czerwca 2008, s. 125-128.
28. Stobiecki A., Chojnacki A.Ł., Majcherczyk A.: Ocena właściwości niezawodnościowych transformatorów rozdzielczych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTETiS „Modelowanie i Symulacja”, Kościelisko 23-27 czerwca 2008, s. 145-148.
29. Chojnacki A.Ł.: Analiza dobowej, tygodniowej i rocznej zmienności obciążeń elektroenergetycznych w sieciach miejskich oraz wiejskich. VIII Seminarium Naukowe Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE’ 2008, Białystok-Białowieża, 22-24 września 2008.
30. Chojnacki A.Ł.: Ocena stanu technicznego elektroenergetycznych sieci terenowych oraz możliwości finansowania ich modernizacji. Monografia „Jednostki Samorządu Terytorialnego w Procesie Rozwoju Regionalnego w Zintegrowanej Europie”, Kielce 2008, ISBN 83-87798-70-3, s.103-112
31. Chojnacki A.Ł.: Wpływ wprowadzenia prac pod napięciem jako standardu pracy brygad remontowych w krajowych spółkach dystrybucyjnych na modele i parametry niezawodnościowe stacji transformatorowo-rozdzielczych. Wiadomości elektrotechniczne Nr 02/2009, s. 26-33.
32. Chojnacki A.Ł.: Wpływ bezpieczników na pracę stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn. Przegląd elektrotechniczny Nr 03/2009, s. 254-259
33. Chojnacki A.Ł.: Analiza dobowej, tygodniowej i rocznej zmienności obciążeń elektroenergetycznych w sieciach miejskich oraz wiejskich. Przegląd elektrotechniczny Nr 06/2009, s. 9-12
34. Chojnacki A.Ł.: Analiza skutków gospodarczych niedostarczenia energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych. Wiadomości elektrotechniczne Nr 09/2009, s. 3-9.
35. Chojnacki A.Ł.: Modele niezawodnościowe łączników eksploatowanych w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia. Przegląd elektrotechniczny Nr 08/2009, s. 96-104
36. Chojnacki A.Ł.: Analiza kosztów zawodności transformatorów SN/nn zainstalowanych w sieciach terenowych z uwzględnieniem ich mocy znamionowych. VII Konferencja Naukowa PTETiS „Postępy w elektrotechnice stosowanej”, Kościelisko 22-26 czerwca 2009, s. 161-164
37. Chojnacki A.Ł.: Przerwy w zasilaniu odbiorców jako skutek awarii stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nn eksploatowanych w sieciach miejskich oraz terenowych. VII Konferencja Naukowa PTETiS „Postępy w elektrotechnice stosowanej”, Kościelisko 22-26 czerwca 2009, s. 165-168
38. Majcherczyk A., Chojnacki A.Ł.: Analiza czasów trwania przerw w zasilaniu odbiorców w przypadku awarii urządzeń stacji transformatorowo - rozdzielczych SN/nN miejskich oraz wiejskich. VII Konferencja Naukowa PTETiS „Postępy w elektrotechnice stosowanej”, Kościelisko 22-26 czerwca 2009, s. 169-172
39. Chojnacki A.Ł.: Analiza kosztów awaryjności urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w stacjach wnętrzowych i napowietrznych SN/nN. Przegląd elektrotechniczny Nr 12/2009, s. 180-183
40. Chojnacki A.Ł.: Koszty zawodności transformatorów SN/nN eksploatowanych w krajowych sieciach terenowych. Wiadomości elektrotechniczne Nr 02/2010, s. 31-35.
41. Chojnacki A.Ł., Świerczewski Z.: Koszty awaryjności stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nN. Przegląd elektrotechniczny Nr 04/2010, s. 314-319.
42. Chojnacki A.Ł., Świerczewski Z.: Koszty strat u dystrybutorów energii elektrycznej spowodowane zawodnością stacji elektroenergetycznych SN/nN. Energetyka Nr 03/2010, s. 149-157
43. Chojnacki A.Ł.: Statystyczna analiza cech i parametrów niezawodnościowych stacji SN/nN słupowych oraz wnętrzowych. Elektro Info Nr 4/2010, s. 46-52 i Nr 5/2010, s. 68-72
44. Chojnacki A.Ł.: Awaryjność urządzeń EAZiS w stacjach transformatorowo - rozdzielczych średniego napięcia Automatyka elektroenergetyczna Nr 1/2010 (66), s. 28-34
45. Chojnacki A.Ł., Świerczewski Z.: Koszty zawodności stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nN eksploatowanych w sieciach miejskich oraz terenowych. Energetyka Nr 07/2010, s. 406-411
46. Chojnacki A.Ł.: Analiza ekonomiczna eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w gminach wiejskich oraz miejskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 101, s. 45-52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010 ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-084-6
47. Chojnacki A.Ł.: Niezawodność urządzeń pomocniczych stacji transformatorowych SN/nn Elektro Info Nr 12/2010, s. 22-28 oraz Nr 01/2011, s. 2 - 7
48. Kaźmierczyk A., Chojnacki A.Ł.: Analiza dobowej i tygodniowej zmienności obciążeń mocą czynną i bierną elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych SN, miejskich oraz terenowych. Energetyka Nr 01/2011, s. 29-37
49. Chojnacki A.Ł.: Analiza niezawodności wybranych urządzeń stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN. Energetyka Nr 07/2011, s. 399-407
50. Chojnacki A.Ł.: Ocena funkcji intensywności awarii oraz niezawodności napowietrznych stacji słupowych SN/nN. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-techniczna „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT’11. Kościelisko, 13-17 czerwca 2011r., s. 217-220
51. Chojnacki A.Ł.: Funkcje niezawodnościowe wnętrzowych stacji elektroenergetycznych SN/nN eksploatowanych w warunkach krajowych. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-techniczna „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT’11. Kościelisko, 13-17 czerwca 2011r., s.213-216
52. Chojnacki A.Ł.: Porównanie wskaźników niezawodnościowych różnych typów odgromników eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych średniego napięcia. XVIII Konferencja Naukowo-techniczna Bezpieczeństwo elektryczne ELSAF 2011. Szklarska Poręba, 21-23 września 2011r., s. 83-92
53. Chojnacki A.Ł.: Ocena funkcji niezawodnościowych napowietrznych oraz wnętrzowych stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN. Przegląd elektrotechniczny Nr 11/2011, s. 29 - 36
54. Chojnacki A.Ł.: Wpływ miejsca eksploatacji izolatorów SN na ich współczynniki i właściwości niezawodnościowe. Przegląd elektrotechniczny Nr. 1b/2012, s. 222-226
55. Chojnacki A.Ł.: Optimum in-service time periods of MV/LV transformer-distribution substations. Electric Power Systems Research Volume 83 (2012), Issue 1, pages 212– 219
56. Chojnacki A.Ł.: Awarie izolatorów średniego napięcia eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych z uwzględnieniem ich typu. Przegląd elektrotechniczny Nr. 05a/2012, s. 251-255
57. Chojnacki A.Ł.: New reliability coefficients of MV/LV transformer/distribution substation and its components. International Journal of Electrical Power & Energy Systems Volume 43 (2012), Issue 1, pages 992– 995
58. Chojnacki A.Ł.: Funkcje niezawodnościowe linii kablowych średniego napięcia w izolacji papierowo-olejowej, polietylenowej oraz z polietylenu usieciowanego. VII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce", Szklarska Poręba, 1821 września 2012, s. 7.2, ISBN: 978-83-935801-0-1
59. Chojnacki A.Ł.: Analiza porównawcza ekonomicznie opłacalnego czasu eksploatacji linii kablowych średniego napięcia w izolacji papierowo-olejowej, polietylenowej oraz z polietylenu usieciowanego Ogólnopolska Konferencja Naukowo-techniczna „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT’12. Kościelisko, 18-22 czerwca 2012r., s. 113-116
60. Chojnacki A.Ł.: Analiza ekonomicznie opłacalnego czasu eksploatacji linii napowietrznych średniego napięcia z przewodami gołymi Ogólnopolska Konferencja Naukowo-techniczna „Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice MSiZwT’12. Kościelisko, 18-22 czerwca 2012r., s. 109-112
61. Chojnacki A.Ł.: The use of Extended Petri Nets in Analyzing the Reliability of MV/LV Distribution Transformer Stations. Electronics and Electrical Engineering No. 5(121)/2012, pages 17-22
62. Chojnacki A.Ł.: Ekonomicznie uzasadniony czas eksploatacji linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia, Wiadomości elektrotechniczne Nr 12/2012, s. 7-13

Informacja o nagrodach:

1. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, III stopnia, za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze – 2005;
2. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, III stopnia, za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze – 2007;
3. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, II stopnia, za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze – 2009;
4. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, II stopnia, za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze – 2010;
5. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, II stopnia, za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze – 2011;
6. Zespołowa nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, II stopnia, za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze – 2012.
Given in Polish
Słowa kluczoweDziedziny nauki
power quality, the reliability of the power supply, power grids, electrical power 5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl