Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Tomasz Miłek

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: adiunkt
E-mail: tmatm@tu.kielce.pl
Address: Al. IX Wieków P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 373
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
procesy tłoczenia ze szczególnym uwzględnieniem rozpęczania i obciskania zwężek rurowych w tym rozpeczania hydromechanicznego łączników prostych i skosnych z rur (równoprzelotowych i różnoprzelotowych, jednostronnych oraz dwustronnych), walcowanie narzędziami o wewnętrznej powierzchni kształtujacej (wykonywanie wielowypustów oraz redukcja średnic pretów i rur), symulacja komputerowa procesów obróbki plastycznej z zakresu kształtowania objętościowego (kucie matrycowe, wyciskanie materiału)deep drawing processes especially the hydromechanical bulge forming of pipe connections (T-pipes, cross joints, one-sided and two-sided skewed pipe connections) and one-sided and two-sided bulge forming of reducing tubes; tube forming; hydroforming; cross rolling at rolling mill WPM-120.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
prasa z wahającą matrycą PXW-100A, walcarka do walcowania wielowypustów oraz redukcji średnic pretów i rur WPM-120, przyrząd do badania tłoczności metodą Erichsena, maszyny wytrzymałościowe o nacisku od 20kN-1MN, PXW-100A press, rolling mill WPM-120, testing machines, 20kN-1MN forces,
Języki komunikacjiLanguages of communication
jęz. polski
jęz. angielski
jęz. rosyjski
Polish, English, Russian,
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1.Ocena przydatności blach do tłoczenia (określenie własności mechanicznych, badanie tłoczności blach w próbach Erichsena i Engelhardta, wyznaczenie anizotropii normalnej i płaskiej blach)
2. Badania własności mechanicznych w statycznej próbie rozciągania próbek płaskich, okrągłych i rur
3. Redukcja średnic wałków i rur oraz wykonanie wielowypustów metodą walcowania poprzecznego na walcarce WPM-120.
4. Redukcja grubości płaskowników z metali nieżelaznych metodą walcowania wzdłużnego
5. Wyznaczenie współczynnika tarcia metodą maksymalnego gniotu w procesie walcowania wzdłużnego blach oraz zgniatania pierścieni Burgdorfa.
6.Możliwość przeprowadzenia prób (badań) doświadczalnych w zakresie następujących procesów obróbki plastycznej: wytłaczania wytłoczek walcowych, kwadratowych i prostokątnych; przetłaczania wytłoczek walcowych; wyciągania wytłoczek walcowych; ciągnienia prętów; wyciskania detali naczyniowych metodą klasyczną i z wahającą matrycą; wyciskania profili pełnych i pustych, wyciskania złożonego; gięcia blach (wyginania, zginania i zwijania); gięcia rur metodą przepychania i na oporach rolkowych; rozpęczania hydromechanicznego łączników z rur; rozpęczania rur narzędziami sztywnymi; obciskania zwężek rurowych; wywijania obrzeży otworów w wyrobach z blach, przepychania prętów.
1. Evaluation of the usefulness metal stamping (determination of mechanical properties, the test plates with Erichsen and Engelhardt methods, setting normal anisotropy and planar sheet).
2. Determination of mechanical properties in the static tensile test specimens flat, round and pipes.
3. Reduced diameter shafts and pipes, and the execution of splines on the mill WPM-120.
4. Reducing the thickness of flat bars of metals by the longitudinal rolling
5. Determination of the coefficient of friction by the maximum reduction rates in the the longitudinal rolling and crushing metal rings Burgdorf.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
obróbka plastyczna, metal forming, rozpęczanie hydromechaniczne łączników z rur, hydroforming, hydromechanical bulge forming of pipe connections, rozpeczanie zwężek z rur, bulge forming, tube forming 5.3 Machine Technology
5.8.2 Metallurgy, Foundry Engineering, Metals Processing

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl