Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Jarosław Górski

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Position: adiunkt
E-mail: jgorski@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 374
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wisgie/jednostki/pracownik.mhtml/id=120001
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- kanalizacja deszczowa
- jakość i ilość ścieków deszczowych
- hydrologia i hydraulika
- inżynieria woda
- systemy odwodnieniowe
- ochrona przeciwpowodziowa
- modelowanie hydrodynamiczne
- generatory syntetycznych szeregów opadowych
- zamulanie zbiorników wodnych
- jakość wód powierzchniowych i osadów dennych
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
1. Sonda do pomiaru chwilowych prędkości przepływu cieczy (pulsacji) w dwóch kierunkach:
- pomiary prędkości w punkcie w dwóch kierunkach w korytach otwartych
- pomiary natężenia przepływu w korytach otwartych
- wyznaczanie rozkładu prędkości w pionach hydrometrycznych
- pomiary rozkładu prędkości w przekrojach pomiarowych w trzech kierunkach; poszczególne wektory prędkości wizualizowane są względem układu współrzędnych XYZ lub dzięki wbudowanemu kompasowi, względem układu współrzędnych ziemskich ENU. Urządzenie wyposażone jest w moduł GPS klasy RTK
- wyznaczanie przekrojów poprzecznych i profili podłużnych koryt otwartych i zbiorników wodnych
2. Sonda akustyczna do pomiaru składowych prędkości przepływu cieczy w trzech kierunkach wraz z jednostką centralną:
- badania pola prędkości strumieni cieczy w warunkach laboratoryjnych oraz na modelach budowli i urządzeń wodnych (jazy, przepławki, turbiny)
- badania parametrów przepływów (objętości, prędkości) w różnego rodzaju kanałach i korytach otwartych
3. Zestaw limnigrafów do pomiaru poziomu wody w studniach:
- badania zmian poziomu zwierciadła wód gruntowych i powierzchniowych
4. Pozycjometr 3D z oprogramowaniem i systemem poruszania urządzeń pomiarowych:
- urządzenie stanowiące część koryta hydraulicznego pozwalające na precyzyjne (dokładność 1 mm) ustawienie aparatury pomiarowej (sonda hydroakustyczna ADV) oraz programowanie serii pomiarowych
5. Pakiet programowy CFD do modelowania i symulacji:
- modelowanie układów zwierciadła wody w ruchu ustalonym i nieustalonym w korytach o dowolnym przekroju poprzecznym, rozmyć w obrębie filarów i zmian przekroju poprzecznego koryta w czasie wezbrania, transportu rumowiska wleczonego i unoszonego w korycie
6. Program do obliczeń hydraulicznych:
- obliczenia układu zwierciadła ścieków/wody w przewodach zamkniętych i kanałach otwartych gdy spadek dna jest mniejszy i/lub większy od krytycznego w ruchu ustalonym i nieustalonym, w tym możliwość lokalizacji odskoków hydraulicznych i oceny ich wpływu na warunki funkcjonowania sieci kanałów otwartych i zamkniętych
- obliczenia oporów przepływu w przewodach zamkniętych
- obliczenia przepustów
- możliwość wymiarowania wlotów do studni kanalizacyjnych z elementami odwodnienia liniowego
- wymiarowanie i obliczenia hydrauliczne istniejących i projektowanych komór rozdzielczych zlokalizowanych na sieci kanalizacji deszczowej
- możliwość analizy układów hydraulicznych z pompami o zmiennej prędkości obrotowej
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
• Oceny stanu technicznego koryt rzek, kanałów, zbiorników wodnych oraz budowli i urządzeń hydrotechnicznych
• Operaty hydrologiczne budowli wodnych, mostów, przepustów, oczyszczalni wód deszczowych
• Opracowania z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, naruszenia stosunków wodnych
• Badania budowli i urządzeń wodno-melioracyjnych oraz kanalizacyjnych
• Oceny stopnia zamulenia zbiorników retencyjnych
• Modelowanie funkcjonowania systemów kanalizacyjnych oraz zbiorników retencyjnych na kanalizacji deszczowej
• Projektowanie rozwiązań technicznych/układów systemów kanalizacyjnych
• Modelowanie rozkładów prędkości oraz zmian topografii dna koryt otwartych
Informacje dodatkoweAdditional information
Szkolenia

• Praktyczne zastosowanie komputerowych metod symulacji systemów kanalizacyjnych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2008.
• ArciGis Destkop I: Postawy GIS. Warszawa 2011.
• ArciGis Destkop II: Narzędzia i funkcjonalność. Warszawa 2011.
• ArciGis Destkop III: Zadania i analizy przestrzenne. Warszawa 2011.
• Statistica – kurs podstawowy. Kraków 2011.
• Fluent – kurs podstawowy. Warszawa 2011.
• Wystąpienia publiczne i komunikacja wizualna. Politechnika Świętokrzyska. Kielce 2011.

Opracowania

• Udział w opracowaniu zespołowym ekspertyzy: „Ocena pięcioletniej stanu technicznego zbiornika wodnego w Suchedniowie” na podstawie umowy nr GN – 6214/9/06 z dnia 02 września 2006 r. Politechnika Świętokrzyska. Kielce.
• Udział w opracowaniu zespołowym ekspertyzy: „Studium zabezpieczenia miasta Kunowa przed zalewaniem wodami deszczowymi” listopad 2007 r. Fundacja im. Stanisława Staszica. Politechnika Świętokrzyska. Kielce.
• Wykonanie sondowania dwóch zbiorników wodnych i koryt rzek za pomocą echosondy wyposażonej w GPS. Zamawiający: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Politechnika Świętokrzyska. 2013

Nagrody

• Nagroda Rektora III stopnia za uzyskanie w roku 2013 stopnia naukowego doktora

Wykaz publikacji naukowych

• Bodulski J., Górski J. Evaluation and prediction of silting in reservoir Cedzyna on the Lubrzanka River. Journal of Water and Land Development J. Water Land Dev. 2006; 10: 133-149.
• Dąbkowski S. L., Górski J., Bodulski J. Problemy ochrony przed powodzią opadową z deszczów na przykładzie miasta Kunowa. Gospodarka Wodna. 2009; 10: 389-396.
• Dąbkowski S.L., Górski J., Szeląg B. Rola małego zbiornika wodnego w ochronie przed powodzią (w warunkach miasta Kunów). Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. 2009; 4: 155-160.
• Dąbkowski S. L., Górski J., Bodulski J. Strategia ochrony miasta Kunów przed powodzią opadową z deszczów nawalnych. Sympozjum Hydrotechnika XI. Katowice: Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT; 2009, 235-250.
• Górski J., Górska K. Pompownie przydomowe - rozwiązania konstrukcyjne. Wodociągi i Kanalizacja. 2009; 2(60): 32-37.
• Dąbkowski S. L., Górska K., Górski J., Szeląg B. Wstępne wyniki badań ścieków deszczowych w jednym z kanałów w Kielcach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 2010; 6: 20-24.
• Sikorski M., Górska K., Górski J., Gawdzik J.,: Charakterystyka jakościowa ścieków deszczowych w świetle badań własnych i literatury. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. 2010; 3: 121-126.
• Górski J., Górska K. Eksploatacja wpustów kanalizacji deszczowej. Wodociągi i Kanalizacja. 2010; 2(72): 28-31.
• Bąk Ł., Dąbkowski S. L., Górski J. Metoda prognozowania zamulenia zbiornika na podstawie pomiaru pojemności. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie. 2011; 11, 4(36): 10-29.
• Górski J., Górska K., Bąk Ł. Skład ścieków deszczowych i możliwości ich oczyszczania (cz.1). Polski Instalator. 2011; 4: 80-83.
• Górski J., Górska K., Bąk Ł. Skład ścieków deszczowych i możliwości ich oczyszczania (cz. 2). Polski Instalator. 2011; 5: 80-83.
• Górska K., Górski J. Skład wód opadowych i możliwości ich oczyszczania. Monografia pod red. J. Łomotowskiego. Wody opadowe, a zjawiska ekstremalne. Wrocław: Seidel-Przywecki; 2011, 83-92.
• Górski J., Bąk Ł., Szeląg B. Wpływ budowy trasy ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Występa na redukcję pojemności zbiornika „Suchedniów” na rzece Kamionka. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. 2012; 11(1): 23-36
• Bąk Ł., Górski J., Szeląg B. Wpływ kaskady zbiorników małej retencji (Suchedniów- Rejów) na redukcją fali wezbrania na rzece Kamionka. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. 2012; 11 (1): 12-22
• Szeląg B., Bąk Ł., Górski J. Analiza roli kaskady zbiorników retencyjnych w ochronie przeciwpowodziowej na przykładzie miasta Kunów. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. 2012; 11(2): 59-74.
• Bąk Ł., Górski J., Górska K., Szeląg B. Zawartość zawiesin i metali ciężkich w wybranych falach ścieków deszczowych w zlewni miejskiej. Ochrona Środowiska. 2012, 34 (2): 49-52.
• Górski J., Bąk Ł., Górska K. Jak oszczędzać na deszczu, czyli o systemach do wody deszczowej. Polski Instalator. 2012; 3: 46-52.
• Górski J., Bąk Ł., Górska K. Przydomowe przepompownie ścieków bytowo-gospodarczych. Polski Instalator. 2012; 7-8: 12-16.
• Bąk Ł., Górski J. Negatywne oddziaływania prac ziemnych na środowisko na przykładzie budowy odcinka trasy S7. Polskie Drogi. 2012; 6(194): 72-75.
• Rabajczyk A., Bąk Ł., Górski J. Chemism of the run-off wastewater from urbanized areas based on the Kielce City example. Proceedings of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment. E3S Web of Conferences. Rome, Italy, September 23-27, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20130125010
• Bąk Ł., Górski J., Rabajczyk A. Content of Heavy Metal Compounds in Bottom Sediments of the Suchedniów Water Reservoir. Ecological Chemistry and Engineering A. 2013; 20(7-8): 757-769. DOI: 10.2428/ecea.2013.20(07)069
• Górska K., Sikorski M., Górski J. Occurrence of Heavy Metals in Rain Wastewater on Example of Urban Catchment in Kielce. Ecological Chemistry and Engineering A. 2013; 20 (w druku)
• Bąk Ł., Górski J., Szeląg B. Koncentracja metali ciężkich w wodzie i osadach dennych małego zbiornika wodnego w Kaniowie. Procedings of ECOpole.2013;7(2)
• Górski J., Bąk Ł., Rabajczyk A., Szwed M. Zawartość związków metali ciężkich w osadach dennych zbiornika Suchedniów. Procedings of ECOpole. 2013; 7(1):287-294
• Szeląg B., Górski J. Bąk Ł., Górska K. Modelling of stormwater quantity and quality on the example of urbanised catchment in Kielce. Ecological Chemistry and Engineering A. 2013; 20 (w druku)
Słowa kluczoweDziedziny nauki
hydrologia, inżynieria wodna, systemy odwodnieniowe, ochrona przeciwpowodziowa, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, hydraulika, oczyszczalnie wód deszczowych, osady denne 3.5.1 Global, Regional, Local Environmental Changes
3.5.2 Enviromental Changes Development and Protection
3.6.9 Hydrology
3.13.9 Renewable Sources of Energy
5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl