Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Marek Fijałkowski

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electronics and Intelligent Systems
Position: Starszy wykładowca
E-mail: m.fijalkowski@tu.kielce.pl
Address: 1000-lecia Państawa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424203
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Systemy przesyłania informacji z kodowym zabezpieczeniem transmisji
Elektronika
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Brak
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
M. Fijałkowski, A. Duda, “Układ do kontroli i sterowania płomieniem palnikowym w piecach spalających paliwo gazowe i/lub ciekłe”, Nr patentu 203988, Warszawa 1986.
Informacje dodatkoweAdditional information
Stopnie naukowe i tytuł naukowy
(stopień/tytuł – rok uzyskania – dyscyplina – Uczelnia/Wydział):

 1. Stopień naukowy doktora inżyniera – 1986 telekomunikacja – Instytut Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków.
 2. Tytuł magistra inżyniera – 1978 – elektrotechnika(specjalność: przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej) – Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska.

Przebieg pracy zawodowej
(stanowisko – daty – instytucja(wydział))

 1. Starszy wykładowca – od 1.09.1998 do dziś – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
 2. Adiunkt – od 1.04.1986 do 30.09.1998 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki).
 3. Asystent – od 1.03.1979 do 31.03.1986 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki i Informatyki).
 4. Asystent stażysta – od 1.09.1978 do 28.02.1979 – Politechnika Świętokrzyska (Wydział Elektrotechniki i Informatyki).
 5. Samodzielny referent do spraw remontów – od 01.07.1978 do 31.08.1978 – Huta im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 6. Rzemieślnik napraw elektrowozów – od 28.07.1972 do 30.09.1973 – Elektrowozownia PKP w Skarżysku Kamienna.

Szczegóły na temat pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej – patrz poniżej.


Publikacje recenzowane
Publikacje w czasopismach naukowych (w jęz. polskim)

 1. M. Fijałkowski, “Ocena jakości systemu przesyłania informacji z kodem dwukrotnie łączonym na bazie kodu Hamminga i rozszerzonego kodu Hamminga”, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 3, str. 1433-1435, 2012.
 2. M. Fijałkowski, “Dekodowanie detekcyjno-korekcyjne kodów dwukrotnie łączonych na bazie kodu z kontrolą parzystości i rozszerzonego kodu Hamminga”, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 12, str. 1433-1435, 2010.
 3. A. Dziech, M. Fijałkowski, W. Miszczyk, H. Bieliński, „Analiza sposobu przesyłania informacji o wybranych parametrach pracy pieca łukowego do maszyny cyfrowej ”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 8, str. 135-148, 1981.
 4. A. Dziech, M. Fijałkowski, „Ocena jakości przesyłania informacji w systemie ze sprzężeniem zwrotnym i kodowaniem wtórno-rozdzielnym”, Rozprawy Elektrotechniczne, Tom 27, Zeszyt 4, str. 1085-1099, 1981.
 5. M. Fijałkowski, „ Rozwiązanie części logicznej układu sterowania i kontroli pracy palników gazowych ”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Elektryka 13, str. 38-43, 1983.

Publikacje w materiałach międzynarodowych zagranicznych konferencji naukowych(w jęz. angielskim)

 1. Z. Hulicki, M. Fijałkowski, „Performance of B-ISDN switching architectures in unbalanced workload allocation”. Proc. of IEEE Singapore International Conference on Networks/ International Conference on Information Engineering, str. 113-117, 1993.
 2. Z. Hulicki, M. Fijałkowski, „Performance of B-ISDI switching architectures in unbalanced traffic scenaria”. Proc. of UK Performance Engineering Workshop for Computer & Telecommunication Systems 1993, Loughborough University of Technology, 83-92, 1993.

Publikacje w materiałach krajowych konferencji naukowych

 1. M. Fijałkowski, „Zastosowanie niestacjonarnych reguł nadawania sygnałów w systemie ze sprzężeniem zwrotnym decyzyjnym i kodowaniem wtórno-rozdzielnym”, Materiały I Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji, sterowaniu i kontroli”, Bydgoszcz 1984.
 2. M. Fijałkowski, „Dobór parametrów aproksymacji funkcji gęstości prawdopodobieństwa dla cyfrowego filtru sumy gaussowskiej”. Materiały III Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej „ Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji, sterowaniu i kontroli”,156-161 Bydgoszcz 1988.

Rozprawy

 1. M. Fijałkowski, „Analiza systemów przesyłania informacji ze sprzężeniem zwrotnym i kodowaniem wtórno-rozdzielnym”, Rozprawa doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1985 r.

Patenty

 1. M. Fijałkowski, A. Duda, „Układ do kontroli i sterowania płomieniem palnikowym w piecach spalających paliwo gazowe i/lub ciekłe”, Nr patentu 203988, Warszawa 1986.

Inne publikacje oraz prace nie publikowane

Raporty z prac badawczych

 1. M. Fijałkowski, „Opracowanie informacyjno-decyzyjnego systemu zbierania i przesyłania informacji dla kontroli oraz sterowania wybranymi urządzeniami i procesami technologicznymi w Elektrostalowni”, Zleceniodawca: Huta im. M.Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 1979 r. (współautor).
 2. M. Fijałkowski, „Opracowanie systemu zarządzania i sterowania optymalnego kompleksem technologicznym Stalownia - COS - Walcownia Drobna”, Zleceniodawca Huta im. M.Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, etap I - 1980 r., etap II - 1981r. (współautor).
 3. M. Fijałkowski, „Opracowanie koncepcji założeń technologiczno-ekonomicznych systemu sterowania produkcją przy zastosowaniu EMC”, Zleceniodawca: OBR „PREMA” Kielce 1980 r. (współautor).
 4. M. Fijałkowski, A. Duda, „Zaprojektowanie i wykonanie aparatury do sterowania i kontroli pracy palników gazowych G-50”, Zleceniodawca WSS „Społem” Kielce 1982 r.
 5. M. Fijałkowski, „Analiza systemu przesyłania informacji ze sprzężeniem zwrotnym i kodowaniem wtórno-rozdzielnym”, Zlecenie wewnętrzne 1985 – 1986 r.
 6. M. Fijałkowski, „Stanowisko laboratoryjne z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów”, Zleceniodawca: COBRABiD Warszawa, 1984 r. (współautor).
 7. M. Fijałkowski, „System telemechaniki o rozproszonej inteligencji”, CPBR 13.2, etapy I – IV, 1986 – 1989 r. (współautor).
 8. M. Fijałkowski, „Analiza metod i opracowanie programów komputerowych optymalnej filtracji cyfrowej z zastosowaniem szybkich przekształceń sygnałów”, CPBP 02.16, etapy I – V, 1986 – 1990 r. (współautor).

Nagrody

nagrody Rektora

 1. Zespołowa nagroda II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za „Wzorową organizację i kierowanie procesem dydaktycznym i rekrutacją na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki ”, 1999 r.
 2. Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne, 2009.
 3. Zespołowa nagroda III stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne, 2012.

Odznaczenia

 1. Srebrny Krzyż Zasługi, 2006 r.
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2002 r.

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

– prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • w trakcie realizacji pracy dydaktycznej, prowadzenie zajęć: wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów oraz prac dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjionarnych. Zajęcia dydaktyczne obejmowały/obejmują następujące przedmioty: „Podstawy elektroniki”, „Systemy kodowe”,„Układy cyfrowe” „Teoria filtrów”, „Teoria informacji i sygnałów”, „Elektronika”, „Teoria układów logicznych”, „Układy logiczne”, „Telemechanika i systemy komputerowe w energetyce”, „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów”, „Teoria masowej obsługi”.

– opracowane pomoce dydaktyczne

 • współautorstwo programu dydaktycznego dla specjalności Telekomunikacja na kierunku Elektrotechnika (1992 – 2010), dla kierunku Informatyka (2001 – dziś) na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej oraz dla Studiów Podyplomowych Telekomunikacja cyfrowa (1999 – 2003) na Politechnice Świętokrzyskiej.
 • opracowanie cyklu wykładów multimedialnych do przedmiotu „Podstawy elektroniki” w ramach projektu „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu.”, Nr umowy: UDA-POKL 04.01.01.–175/08-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejsiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013. Priorytet IV. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1) – cykl obejmuje dziewięć instrukcji laboratorynych z wprowadzeniem teoretycznym pt.: „Część II – Badania laboratoryjne elementów i układów elektronicznych.”.
 • organizacja i uruchomienie „Laboratorium systemów kodowych”, „Laboratorium teorii filtrów” (opracowanie koncepcji laboratorium, opracowanie zestawu instrukcji laboratoryjnych, przygotowanie stanowisk laboratoryjnych).

Działalność organizacyjna

 • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teleinformatyk (2000 – 2005).
 • Prodziekan do spraw ogólnych (1992 – 1993).
 • Prodziekan do spraw studenckich (2002 – 2008).
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania (2002 – 2008).
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2008 – 2012, 2012 – 2016.
 • Członek zespołu opracowującego Raport Samooceny kierunku Informatyka – Państwowa Komisja Akredytacyjna kierunek Informatyka oceniła pozytywnie (2006).
 • Członek zespołu opracowującego Raport Samooceny kierunku Elektrotechnika – Państwowa Komisja Akredytacyjna kierunek Elektrotechnika oceniła pozytywnie (2006).
 • Członek Rady Programowej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk (2002 – dziś).
 • Sekretarz Rady Programowej kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja na kadencję 2008 – 2012.
 • Członek Rady Programowej kierunku studiów Elektronika i Telekomunikacja na kadencję 2012 – 2016
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształceniana kadencję 2008 – 2012, 2012 – 2016
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (1996).
 • Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów Elektorów w PŚk (2002 – 2005).
 • Członek Uczelnianego Kolegium Elektorów Elektorów Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki) w PŚk (2002 – 2005).
 • Sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia dzienne w roku: 1991, 1992.
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w roku: 1983, 1998 – 2002, 2009 – 2014.
 • Kierownik Laboratorium Elektroniki oraz Laboratorium Systemów Kodowych.
 • Członek Komitetu Naukowego Studenckiej Konferencji Naukowej "Telekomunikacja w XXI wieku", zorganizowanej na Wydziale Elektrotechniki,Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej przez Studenckie Koło Naukowe „Foton“ w roku 2001, 2002, 2004, 2005.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Kody łączone, Kody iterowane, Dekodowanie detekcyjno-korekcyjne 5.15 Electronics
5.17 Telecommunication

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl