Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Damian Krzesimowski

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: adiunkt
E-mail: damiank@tu.kielce.pl
Address: al. 1000-lecia P. P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- algorytmy dla robotów mobilnych i stacjonarnych;
- programowanie aplikacji inżynierskich i naukowych na urządzenia mobilne;
- przetwarzanie sygnałów, w szczególności głosu ludzkiego;
- analiza danych wielowymiarowych;
- algorithms for mobile and stationary robots;
- programming of engineering and scientific applications for mobile devices;
- signal processing, in particular the human voice;
- analysis of multidimensional data;
Języki komunikacjiLanguages of communication
- polski;
- angielski;
- niemiecki w stopniu podstawowym;
- Polish;
- English;
- German at a basic level;
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- programowanie mikrokontrolerów (języki: Asemler i C);
- programowanie na system Android (języki: Java i XML);
- programowanie na komputery klasy PC (języki: Java, C, Visual Basic, Python);
- rozwiązywanie zagadnień numerycznych i przetwarzanie sygnałów (narzędzia: LabVIEW, Matlab, Scilab, SAS);
- projektowanie stron internetowych (języki: PHP, Java Script, SQL);
- projektowanie grafiki 2D (narzędzia: Corel Draw, Macromedia Flash, Photoshop, Double CAD XT);
- projektowanie grafiki 3D nieparametrycznej (narzędzia: 3DS Max, Blender, Art of Illusion);
- projektowanie grafiki 3D parametrycznej (narzędzia: Inventor, Solid Works, Solid Edge, FreeCAD);
- produkcja i postprodukcja materiałów filmowych (narzędzia: Avidemux, HD Writer, VSDC);
- programming of microcontrollers (languages​​: Asemler and C);
- programming on Android (languages​​: Java and XML);
- programming on PCs (languages​​: Java, C, Visual Basic, Python);
- solving numerical and signal processing (tools: LabVIEW, Matlab, Scilab, SAS);
- web design (languages​​: PHP, Java Script, SQL);
- 2D graphic design (tools: Corel Draw, Macromedia Flash, Photoshop, Double CAD XT);
- 3D non-parametric design (tools: 3DS Max, Blender, Art of Illusion);
- 3D parametric design (tools: Inventor, Solid Works, Solid Edge, FreeCAD);
- production and post-production of film materials (tools: Avidemux, HD Writer, VSDC);
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
- Zgłoszenie patentu na wynalazek w Polsce z dnia 22.10.2014 o numerze P.409835: „Układ do obliczeń statystycznych i numerycznych”;
- Zgłoszenie prawa ochronnego na wzór użytkowy w Polsce z dnia 22.10.2014 o numerze W.123473: „Obudowa urządzenia elektronicznego”;
- Notification of the patent for an invention in Poland dated 22.10.2014 No. P.409835: "A system for statistical and numerical computation";
- Notification of the right of protection for a utility model in Poland dated 22.10.2014 No. W.123473: "Casing for a electronic device";
Informacje dodatkoweAdditional information
- Srebrny medal na Międzynarodowym Salonie „Pomysły – Innowacje – Nowe Produkty – IENA”, Norymberga, 5-8 listopada 2009;
- Złoty medal oraz Great Avard na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Innova „Eureka Contest”, Bruksela 19-21 listopada 2009;
- Dyplom i statuetka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 8 marca 2010;
- Honorowe wyróżnienie „Łódzkie Eureka” Prezydenta Miasta Łodzi, Łódź, 19 kwietnia 2010;
- Trzecie miejsce w sekcji Informatics and Cybernetics na konferencji POSTER, Praga, 6 maja 2010;
- Nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej II stopnia za działalność naukową, Kielce, 12 października 2012;
- Silver Medal at the International Exhibition "Ideas - Innovation - New Products - IENA", Nuremberg, 5-8 November 2009;
- Gold medal and Great Avard at the World Exhibition of Innovation, Research and New Technologies Brussels Innova "Eureka Contest", Brussels, 19-21 November 2009;
- Diploma and a statue of the Minister of Science and Higher Education of the Republic of Poland, Warsaw, March 8, 2010;
- Honorable Mention "Lodz Eureka" Mayor of Lodz, Lodz, April 19, 2010;
- Third place in the Informatics and Cybernetics section of Poster Conference, Prague, 6 May 2010;
- Rector's Award of Kielce University of Technology second degree for scientific activity, Kielce, 12 October 2012;
Słowa kluczoweDziedziny nauki
projektowanie 2D i 3D, 2D and 3D design, przetwarzanie sygnałów, signal processing, analiza danych, data analysis, programowanie Android, programming Android, metody numeryczne, numerical methods 2.5 Theoretical Computer Science
5.16 Information Technologies
5.17 Telecommunication
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl