Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof.dr hab.inż. Stanisław Adamczak

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanical Technology and Metrology
Position: Profesor
E-mail: adamczak@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiaclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41/3424434
Strony WWW:http://tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
metrologia techniczna, automatyzacja pomiarów, systemy zapewnienia jakościmetrology in mechanical engineering, measurement automation, quality assurances systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, niemiecki, słowackiPolish, German, Slovak
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
• Pomiary z wykorzystaniem Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej
• Pomiary Struktury Geometrycznej Powierzchni
• Pomiary Zarysów Kształtów
• Wzorcowanie Przyrządów Pomiarowych
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
15 patentów15 patents
Informacje dodatkoweAdditional information
z-ca dyr. Instytutu Technologii Maszyn PŚk 1980-1991; kierownik Samodzielnego Zakładu Technologii Maszyn PŚk 1997-2000; kierownik Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii PŚk od 2000; dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn od 2002-2008; Rektor od 2008: w 2012 wybrany na drugą kadencję na lata 2012-2016 koordynator projektów w ramach międzynarodowego programu CEEPUS od 1995
Złoty Krzyż Zasługi – 2001; Order Uśmiechu – 2002; Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1995; Za Zasługi dla Oświaty – 1994; Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP – 1985; Zasłużony Bieszczadom – 1976; Honorowe Obywatelstwo: miasta Fromborka – 1973;Gminy Lutowiska 2005, miasta Kazimierza Wielka 2009; Złoty Medal z okazji 100-lecia Wydziału Mechanicznego Technicznego Uniwersytetu w Brnie – 2000; Złoty Medal Wydziału Mechanicznego VSB – Technicznego Uniwersytetu w Ostrawie – 2001; Honorowy Medal z okazji 50-lecia Technicznego Uniwersytetu w Koszycach – 2002; Srebrny Medal z okazji 50-lecia Żylińskiego Uniwersytetu – 2003; najważniejsze nagrody: Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1980 i 1986; Funduszu Nauki i Kultury im. Stanisława Staszica – 1989; Prezydenta Miasta Kielc – 2000; dr h.c. Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja) 2003; dr h.c. Sumski Uniwersytet w Sumach (Ukraina) 2005; dr h.c.Żiliński Uniwersytet w Zilinie (Słowacja) 2007; dr h.c.VSB-Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy) 2009; Nagroda Ministrów Państw Europejskich załorzycieli programu CEEPUS 2009;Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia –2009 , 2010, 2011,2012: I nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne - 2010, Laur specjalny – Nagroda Wojewody Świętokrzyskiego – 2011, Skrzydła 2011 –Nagroda gospodarcza Echa Dnia. Wypromował około 120 absolwentów z tytułem magistra inżyniera i inżyniera, był również promotorem pięciu prac doktorskich, które zostały obronione w Politechnice Krakowskiej, Technicznym Uniwersytecie w Ostrawie i w Żylińskim Uniwersytecie w Żylinie, Technicznym Uniwersytecie w Koszycach, i w Politechnice Świętokrzyskiej.
Prof. Stanisław Adamczak jest autorem 150 publikacji prezentowanych w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych, a wyniki swoich prac przedstawił na około 165 konferencjach w kraju i za granicą oraz 7 wydawnictw książkowych. Jest autorem oryginalnych monografii pt. “Bezodniesieniowe metody pomiaru zarysów okrągłości części maszyn” wyd. PŚk 1998 i „Pomiary geometryczne powierzchni – zarysy kształtu falistość i chropowatość” WNT Warszawa 2008 oraz współautorem pięciu skryptów akademickich. Konkretnym osiągnięciem prac kierowanych przez profesora są liczne patenty, opracowania naukowo-techniczne i komputerowe systemy pomiarowe, które zostały wdrożone w kilkudziesięciu zakładach przemysłowych w kraju i za granicą (m.in. w Anglii, Szwajcarii, Czechach i Słowacji, Szwajcarii i Indiach oraz w takich firmach jak: ABB, Timken, GEC, FŁT, NSK).
Deputy Head of Institute of Machine Technology at Kielce Univ. of Technology 1980-1991; Head of the Department of Machine Techonology at Kielce Univ. of Technology 1997-2000; Head of Department of Machine Technology and Metrology at Kielce Univ. of Technology; Dean of Faculty of Mechatronics and Machine Design in years 2002-2008; Rector since 2008, elected for the second term of office for the period 2012-2016; coordinator of projects within the framework of international programme CEEPUS since 1995
Golden Cross of Merit– 2001; Medal of Smile– 2002; Medal of National Education Committee – 1995; Medal for Contribution to Education – 1994; Golden Medal of Merit for ZHP – 1985; Bieszczady Medal of Merit – 1976; Honorary Citizenship of city of Frombork – 1973; Lutowiska District 2005, city of Kazimierza Wielka 2009; Golden Cross on the ocassion of the 100th anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Technical University of Brno – 2000; Gold Medal of the Faculty of Mechanical Engineering of the VŠB – Technical University of Ostrava - 2001; Honorary Medal on the occasion of the 50th anniversary of the Technical University of Kosice– 2002; Silver Medal on the occasion of the 50th anniversary of the University of Zilina – 2003; most significant prizes: Prizes of the Minister of Science, Higher Education and Technique – 1980 and 1986; St. Staszic Foundation of Science and Culture– 1989; President of the city of Kielce – 2000; Doctor honoris causa of Technical University of Kosice (Slovakia) – 2003; Doctor honoris causa of Sumy University (Ukraine) – 2005; Doctor honoris causa of Zilina University (Slovakia) – 2007; Doctor honoris causa of VSB Ostrava (CZ) – 2009; Prize of Excellence of the Ministers of the CEEPUS Programme for coordination and excellent organizational skills, 6th March2009 , Bucarest (Romania). 2nd Prize of Minister of Science and Higher Education – 2009 , 2010, 2011,2012: 1st Prize I of the Prime Minister of the Republic of Poland for the work for excellent scientific and technical achievements - 2010, Special Award of the President of Świętokrzyskie Voivodeship – 2011; Wings 2011 – Economic Award of Echo Dnia
Promoted about 120 MSc. and BSc. graduates, supervisor of 5 Phd dissertations defended at Cracow Univ. of Technology, VSB Ostrava, Technical University of Kosice, Zilina University and Kielce Univ. of Technology. Prof. Adamczak is the author 150 publications presented in national and foreign scientific journals, He presented results of his work at ca. 165 conferences in Poland and abroad. He is the author of 7 books including original monographs „Non-reference methods of roundness measurements of machine parts” published by PŚk in 1998 and “Geometrical surface measurements – form, waviness and roughness profiles” published by WNT Warsaw 2008. He is also coauthor of 5 academic books. Prof. Adamczak’s substantial achievements are numerous patents, scientific and technical reports and computer-aided measurement systems applied in tenths of industrial plants in Poland and abroad (including UK, Czech Republic, Switzerland, Slovakia, India and by such companies as: ABB, Timken, GEC, FŁT and NSK).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
metrologia, pomiar, jakość, błąd pomiaru 5.3 Machine Technology
5.5 Metrology and Standardization

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl