Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab.inż.arch. profesor PŚk Lucjan Wacław Kamionka

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Architecture and Town Planning
Position: Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki
E-mail: luckam@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia Państwa Polskiego, 25 314
Phone number:41 34 24 565, 606 641 761
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
architektura, urbanistyka teoria architektury i urbanistyki, architektura zrównoważona, architektura ekologiczna, inteligentne budynki.architecture, urban planning, theory of architecture and urban planning, sustainable architecture, green architecture, inteligent building.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, polish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
ekspertyzy i projekty z zakresu architektury, urbanistyki.
Oceny budynków w aspekcie zrównoważonego rozwoju.
Expertise and designs from range of architecture and urban planning.
Sustainable architecture and its standards. assessments methods.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Wybrane zrealizowane projekty architektury (w ostatnich latach):
- Budynek Handlowo-Usługowy Sienkiewicza 4, Kielce, Główny Projektant, Autorska Pracownia Projektowa "EKOART"
(projekt zrealizowany w 2011).
pow.użytkowa: 1 040 m2,
kubatura: 4 105 m3.
- Rewitalizacja śródmieścia Kielc, ul.Warszawska. Główny Projektant, B.P. "Chodor-Projekt" (projekt zrealizowany 2011).
pow.zabudowy: 5 847 m2.
- Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galeria Echo, Kielce,al.Solidarności (rozbudowa,nadbudowa, przebudowa). Główny Projektant
Projektu Wykonawczego. BP. "Chodor-Projekt" (projekt zrealizowany 2011).
pow.użytkowa: 60 498 m2
kubatura: 396 921 m3.
Zrealizowany obiekt otrzymał nagrody:
- MAPIC AWARDS - główna międzynarodowa nagroda w Cannes (Francja) w kategorii „Best enlarged retail development”, 2011.
- PRIME PROPERTY PRICE 2012 – główna nagroda w kategorii Inwestycja Roku Rynku Powierzchni Handlowej, Warszawa, 2012.

Praktyka naukowo-projektowo-zawodowa zagranicą:
- Rewaloryzacja Starego Miasta w Kaposvar, Węgry.
Kierownik kontraktu,Exbud-Kielce, 1987-1988.
- Rewaloryzacja Starego Miasta w Pradze, Czechy.
Kierownik kontraktu,Exbud-Kielce, 1988-1991.
Chosen realized projects of architecture (last years):
- Building Business-service Sienkiewicza 4,Kielce, Main Designer,Author Project Studio "EKOART". Project realized 2011.
useful area of object: 1040 m2,
cubature of object: 4 105 m3.
- Revitalization Downtown street Warszawska, Main Designer, Office Design "Chodor-Projekt". Project realized 2011.
surface of investment: 5 847 m2.
- Center Business-Amusement Gallery "Echo", Kielce, Solidarności Str. (extension, superstructure, rebuilding). Main Designer of executive project. Project realized 2011.
useful area of object: 60 498 m2,
cubature of object: 396 921 m3.
Realized object has received awards:
- MAPIC AWARDS , category: „Best enlarged retail development”, Cannes, France, 2011.
- PRIME PROPERTY PRICE 2012, category: Investment of year of market of business surface, Warsaw, 2012.

Practice scientifically project professional in foreign countries:
Reconstruction of old city in Kaposvar, Hungary. Project manager, Exbud-Kielce, 1987-1988.
- Reconstruction of old city in Praque, Czech Republic. Project manager, Exbud-Kielce, 1988-1991.
Informacje dodatkoweAdditional information
Ważniejsze publikacje w ostatnich latach:
Monografia indywidualna:
- Kamionka L.: Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny. Sustainable architecture and its standards on the basis of selected assessments methods. Monografie, Studia, Rozprawy M30, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2012.

Monografie zbiorowe pod redakcją L. Kamionki:
- Projektowanie zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku. Sustainable design as the paradigm of the shaping of the space In the 21 st century. Monografia. Architektura 3. Kielce.2016.
- Architektura zharmonizowana w przestrzeni miasta. Harmonized architecture in the city space. Monografia. Architektura 4. Kielce 2016.

Autorstwo rozdziałów w monografiach zbiorowych:
- Kamionka L.: Współczesne miasto – zintegrowane środowisko życia człowieka i przyrody. The modern city as human environment integrated with nature. Politechnika Świętokrzyska. Kielce Monografie 2/2015 , rozdział w monografii zbiorowej : Przeszklona elewacja i zielony dach jako elementy oblicza współczesnego miasta sprzyjające integracji środowiska życia człowieka i przyrody. Glazed elevation and green roof as important elements of modern city integration environment of person‘s life and nature.
- Kamionka L.: Architektura kontekstu. Architecture of context. Politechnika Świętokrzyska. Kielce .Monografie 1/2014, rozdział w monografii zbiorowej: Architektura w kontekście przyrodniczo – kulturowym. Architecture in environmental and cultural context.

Artykuły w wydawnictwach naukowych:
Kamionka L.: Energy aspekt In sustainable design using the example of multi-criteria methods of building evalution. Aspekt energetyczny w projektowaniu zrównoważonym ma przykładzie wielokryterialnych metod oceny budynków. Structure and Environment. No.2/2017 vol.9. PLISSN 2081-1500. Kielce University of Technology
- Kamionka L.: Projektowanie zrównoważone mit czy konieczność. Sustainable design. A myth o necessity. (w) (in) Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy. Energy-efficient buildings. The state and prospects. Wydawnictwo Uczelniane, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2015.
- Kamionka L. : Sustainable architecture in urban environment in 21 century. “Problemy Pozwitky Miskowo Seredowiszcza”. 1(11). Kijov 2014.
- Kamionka L.: Zbalansowana architektura- neobchidnij krok u majbyte. Bisnik nr 793. Uniwesytet Narodowy Politechnika Lwowska. Lwów.2014.
- Kamionka L.: Sustainable Architecture in context of urban culture. Culture of the City. Politechnika Wrocławska. 2012.
- Kamionka L.: The problem of defining standards in the sustainable architecture design. Architectus 1(29)/2011 P.W.W.A. Wrocław 2011.
- Kamionka L.: Zagadnienia oceny i certyfikacji architektury zrównoważonej. Assessment and certification issues of sustainable architecture objects. Kwartalnik Architektura i Urbanistyka. KAiU PAN Nr 3/2011, Warszawa 2011.
- Kamionka L.: Architekt jako kreator i koordynator procesu projektowania architektury zrównoważonej-synergia projektowa. Architect by Way of Creation as Well Coordinator Tral Draw of Sustainable Architecture – Synergy Design.
Definnig The Architectural Space. Architecture Now. Kraków, Czasopismo Techniczne , zeszyt 15, rok 107, 2010, t.II.

Choosen important publications (last years):
Individual monograph:

- Kamionka L.: Architektura zrównoważona i jej standardy na przykładzie wybranych metod oceny. Sustainable architecture and its standards on the basis of selected assessments methods. Monografie, Studia, Rozprawy M30, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2012.

Collective monographs edited by L. Kamionki:

- Projektowanie zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku. Sustainable design as the paradigm of the shaping of the space In the 21 st century. Monografia. Architektura 3. Kielce.2016.

- Architektura zharmonizowana w przestrzeni miasta. Harmonized architecture In the city space. Monografia. Architektura 4. Kielce 2016.

Authorship of chapters in collective monographs:

- Kamionka L.: Współczesne miasto – zintegrowane środowisko życia człowieka i przyrody. The modern city as human environment integrated with nature. Politechnika Świętokrzyska. Kielce Monografie 2/2015 , chapter: Przeszklona elewacja i zielony dach jako elementy oblicza współczesnego miasta sprzyjające integracji środowiska życia człowieka i przyrody. Glazed elevation and green roof as important elements of modern city integration environment of person‘s life and nature.

- Kamionka L.: Architektura kontekstu. Architecture of context. Politechnika Świętokrzyska. Kielce .Monografie 1/2014, chapter: Architektura w kontekście przyrodniczo – kulturowym. Architecture in environmental and cultural context.

Articles in scientific publishing house:

- Kamionka L.: Energy aspekt In sustainable design using the example of multi-criteria methods of building evalution. Aspekt energetyczny w projektowaniu zrównoważonym ma przykładzie wielokryterialnych metod oceny budynków. Structure and Environment. No.2/2017 vol.9. PLISSN 2081-1500. Kielce University of Technology.
- Kamionka L.: Projektowanie zrównoważone mit czy konieczność. Sustainable design. A myth o necessity, (in) Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy. Energy-efficient buildings. The state and prospects. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2015.
- Kamionka L. : Sustainable architecture in urban environment in 21 century. “Problemy Pozwitky Miskowo Seredowiszcza”. 1(11). Kijov 2014.
- Kamionka L.: Zbalansowana architektura- neobchidnij krok u majbyte. Bisnik nr 793. Uniwesytet Narodowy Politechnika Lwowska. Lwów.2014.
- Kamionka L.: Sustainable Architecture in context of urban culture. Culture of the City. Politechnika Wrocławska. 2012.
- Kamionka L.: The problem of defining standards in the sustainable architecture design. Architectus 1(29)/2011 P.W.W.A. Wrocław 2011
- Kamionka L.: Zagadnienia oceny i certyfikacji architektury zrównoważonej. Assessment and certification issues of sustainable architecture objects. Kwartalnik Architektura i Urbanistyka. KAiU PAN Nr 3/2011, Warszawa 2011.
- Kamionka L.: Architekt jako kreator i koordynator procesu projektowania architektury zrównoważonej-synergia projektowa. Architect by Way of Creation as Well Coordinator Tral Draw of Sustainable Architecture – Synergy Design.
Definnig The Architectural Space. Architecture Now. Kraków, Czasopismo Techniczne , zeszyt 15, rok 107, 2010, t.II.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
architecture, urban planning, theory of architecture and urban planning, sustainable architecture, green architecture, inteligent building. 5.24 Architecture and Design

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl