Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr Aneta Bernat

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economics and Management
Position:
E-mail: aneta.bernat@poczta.onet.pl
Address:
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
sektor MSP, źródła finansowania przedsiębiorstw, luka finansowaSMEs, enterprises financing sources, financing gap
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Statistica10PLStatistica10PL
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski (Cambridge Certificate in Advanced English, Cambridge Certificate in English), niemieckiPolish, English (Cambridge Certificate in Advanced English, Cambridge Certificate in English), German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projekt i realizacja badań ankietowych:
- projekt kwestionariusza ankiety, odpowiadający celowi badania,
- przeprowadzenie wywiadów ankietowych, metodą PAPI (ankieter z kwestionariuszem w formie papierowej)
Project and carrying out research survey, polls:
- questionnaire project corresponding to the purpose of the study,
- survey interviews, PAPI method (paper and pencil interviewing, pollster with a questionnaire in a paper form)
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
nie dotyczynone
Informacje dodatkoweAdditional information
PUBLIKACJE:
• Bernat A., Dostępność zagranicznych źródeł finansowania dla polskich przedsiębiorstw [w:] Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe 142, red. nauk. J. Sobiech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.
• Bernat A., Strategie finansowania przedsiębiorstw, [w:] Ekonomiczne
i organizacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw, monografia, red. Pietrzak M., Gąsiorowska E., Ciechanów 2010.
• Bernat A., Leasing jako instrument finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w]: Finansowanie rozwoju gospodarczego,
red.: L. Preisner, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2009.
• Bernat A., Emisja akcji na NewConnect jako źródło finansowania innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce [w:] Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, red.: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala, wydanie I, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
• Bernat A., Finansowe determinanty rozwoju i wzrostu konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna
a wzrost gospodarczy, red.: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski,
W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwa CeDeWu, Warszawa 2008.
• Bernat A., Venture capital – jako instrument finansowania inwestycji
w Polsce [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Buczka
i A. Fierli, wydanie I, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008.
• Bernat A., "Edmund S. Phelps, Analiza zależności międzyokresowych w polityce ekonomicznej. NOBEL Z EKONOMII 2006" [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Skawińska, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

KONFERENCJE, SZKOLENIA:
• Wykorzystanie programu STATISTICA do opracowania wyników eksperymentu, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
• Animator międzynarodowych projektów badawczych, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce.
• Szkolenie z zakresu "Wystąpienia publiczne i komunikacja wizualna", Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
• XI Sympozjum Naukowe Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej Ekonomia – Technika – Zarządzanie, Kielce.
• Konferencja Katedr Finansów 2010, Poznań.
• Szkolenie „Rachunkowość finansowa”, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych, Kielce.
• Szkolenia „Doradca Europejski”, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce.
• II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Globalne rynki finansowe a rozwój gospodarczy", Radom.
• X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej "Ekonomia Technika Zarządzanie" pod patronatem JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej Prof. dr. hab. inż. Stanisława Adamczaka, Kielce.
• XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka", Kraków.
• I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy", Radom.
• Konferencja ogólnopolska „Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka”, Warszawa.
• Konferencja zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Finansami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. "Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować" , Warszawa.
• Konferencja „Prezentacja idei oraz planów rozwoju Kieleckiego Inkubatora Technologicznego – akceleratora rozwoju Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego”, Kielce.
• Szkolenie „CDN OPT!MA Płace i Kadry” – Centrum Szkoleniowe ComArch S.A., Kraków.
• Szkolenie „CDN OPT!MA Księga Handlowa” – Centrum Szkoleniowe ComArch S.A., Kraków.
• Szkolenie „CDN OPT!MA Handel” – Centrum Szkoleniowe ComArch S.A., Kraków.
• „Studium wykonalności inwestycji na przykładzie założenia parku technologicznego” – szkolenie realizowane na zlecenie Gminy Kielce –Urząd Miasta Kielce, prowadzenie: Effect Sp. z o.o.
• IV Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Zakład Nauk Ekonomicznych Instytut Inżynierii Zarządzania Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Poznaniu, pt. "Ekonomiści o współczesnych problemach gospodarczych", Poznań - Kobylnica.
• Seminarium „RSI PROMONIT - Rozwój Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Świętokrzyskiego poprzez promocję i monitoring”, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie.
• Seminarium „Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych dla podjęcia decyzji kredytowej” - Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o. Oddział w Warszawie


NAGRODY, WYRÓŻNIENIA:

Wyróżnienie w Konkursie „Wiedza z pasją. Promujemy młodych naukowców”, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce (2010).

Nagroda w konkursie na profesjonalny poster konferencyjny Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków (2008).

Wyróżnienie w konkursie „Młode Orły Ekonomii” na najlepszą prezentację artykułu na IV Konferencji Naukowej „Ekonomiści o współczesnych problemach gospodarczych”. Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu (2007).

PUBLICATIONS:
• Bernat, A., "Edmund S. Phelps, The analysis of intertemporal dependence in economic policy. Nobel Prize in Economics 2006" [in:] Enterprise Management, edited by E. Skawińska, monograph published by the Institute of Management Engineering, Technical University of Poznan, Poznan, 2007.
• Bernat, A., Venture capital as an instrument of financing investments in Poland [in:] The capital market in Poland and the world - how to invest wisely, scientific editors S. Buczek and A. Fierla, 1st edition, Publishing House School of Economics in Warsaw, Warsaw 2008.
• Bernat, A., Financial determinants of growth and competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland [in:] Policy of economic growth in Poland and the European Union. Economic Policy and Economic Growth, editors: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska, 1st edition, Expert Publishing (Wydawnictwa Fachowe) CeDeWu, Warsaw 2008.
• A. Bernat, Leasing as a financing instrument for investment by small and medium-sized enterprises in Poland [in]: Financing economic development, edited by L. Preisner, Scientific and Didactic Publications of the Stanislaw Staszic Academy of Mining and Metallurgy in Krakow, Krakow 2009.
• Bernat, A., Issue of shares on NewConnect as a source of funding for innovative technology projects of small and medium-sized enterprises in Poland [in:] Global financial market in times of crisis, edited by J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala, 1st edition, Expert Publishing (Wydawnictwa Fachowe) CeDeWu, Warsaw 2009.
• Bernat, A., Availability of foreign sources of financing for Polish companies [in:] Trends in finance companies, Research Papers 142, scientific editor J. Sobiech, University of Economics in Poznan, Poznan, 2010.
• Bernat, A., Strategies of companies financing [in:] Economic and organizational aspects of business competitiveness, editors: M. Pietrzak, E. Gąsiorowska, State Higher School in Ciechanow Department of Economics, Ciechanow 2010.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
sektor MSP, źródła finansowania przedsiębiorstw, luka finansowa, badania ankietowe, PAPI;

small and medium-sized enterprises (SMEs), enterprises financing sources, financing gap, research survey, PAPI
1.10 Macroeconomics Microeconomics
1.11 Finance, Banking and Accounting

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl