Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Sebastian Różowicz

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Power Engineering Electronics
Position: adiunkt
E-mail: s.rozowicz@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24-247
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Urządzenia i osprzęt oświetleniowy.
Badania symulacyjne efektów oświetleniowych.
Projektowanie systemów oświetleniowych.
Instalacje i sieci elektroenergetyczne.
Technika świetlna w zakresie szeroko rozumianych technologii, w szczególności cechy promieniowania optycznego w funkcji składu chemicznego przestrzeni wyładowczej, jego oddziaływania na środowisko, topologii układów stabilizacyjno-zapłonowych, ich wpływu na parametry jakości energetycznej i parametrów świetlno-optycznych.
Lighting equipment.
Lighting effect simulations.
Lighting systems designing.
Power grids systems.
Lighting Technology: technology, characteristics of optical radiation, chemical composition of the discharge space, impact on the environment, ballast topology, effect on the quality of energy and light-and-optical parameters.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Lumenomierz kulisty fi=200cm, Spektrometry CS-2000, CS-200, Nitomierze L100, Spektroradiometr Shamrock 750, Fotogoniometr, Kolorymetry, Mierniki luminancji, Wzorce barwy światła i rozkładu widmowego, Wzorce barw, Wzmacniacze szerokopasmowe mocy do 200W (20Hz - 200kHz), Komora klimatyczna Espec ARL o pojemności 1m3, Defraktometr, Mierniki jakości energii Fluke, Ława fotometryczna 5mintegrating sphere 200cm, Spectrometers CS-2000, CS-200 Luminance Meter L100, Spectroradiometer Shamrock 750, goniometer, colorimeters, luminance meters, color and spectral distribution standards, broadband amplifiers (up to 200W (20Hz - 200kHz)), climate chamber Espec ARL (capacity 1m3), diffractometer, power quality meter Fluke
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski, niemiecki
english, german
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Projektowanie, prototypowanie i konstruowanie układów świetlno-optycznych
Badanie własności świetlno-optycznych systemów oświetleniowych
Projektowanie oświetlenia w obiektach otwartych i zamkniętych
Projektowanie iluminacyjne obiektów
Ocena jakości systemów oświetleniowych
Modelowanie i symulacja systemów iluminacji
Działalność ekspercka w zakresie źródeł światła i systemów oświetleniowych
Design, prototyping and construction of lightning and optical systems;
Research into light and optical properties of lightning systems;
Design of lightning systems in closed and open facilities;
Illumination designs;
Evaluation of lightning systems quality;
Modeling and simulation of illumination systems;
Expertise in the field of light sources and lightning systems;
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brak
Informacje dodatkoweAdditional information
1 Oświetlenie a nasze zdrowie; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; IV KFN; 2003, 199-200
2 Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Światło; 2004, nr 2(3) 2004, s. 26-27
3 Właściwości energetyczne lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; V KFN; 2004, 131-135
4 Wpływ konfiguracji układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego; Gad Stanisław, Gad Radosław, Różowicz Sebastian; Kieksz; 2005, 71-76
5 THD prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2005, Nowa Elektrotechnika, nr 10/2005, str. 8
6 Model bezstykowego bezrozdzielaczowego układu zapłonowego; Różowicz Sebastian; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 43; 2005, 143-148
7 Odkształcenie prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; XIV Konferencja Oświetleniowa W-wa; 2005, 210-219
8 Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Technika Świetlna; 2007, 498-508
9 Oświetlenie jaskini; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klub Światła; 2008, nr 1(9) 2007, s. 397-411
10 Komputerowe metody wyznaczania parametrów układu zapłonowego; Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Archiwum Motoryzacji; 2008, 3-4/2008 str 175-184
11 Oświetlenie jaskini i skutki z tym związane; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klub Światła; 2008, 29-31
12 Układy pracy niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych jako źródła i odbiorniki zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Przegląd Elektrotechniczny; 2008, 8/2008, s. 224-227
13 Model bezrozdzielaczowego układu zapłonowego; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
14 Model matematyczny niskociśnieniowej lampy wyładowczej zasilanej częstotliwością sieciową; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
15 Dokładność modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2925-2932
16 Model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej różną częstotliwością; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, zeszyt 245, s. 58-67
17 Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2915-2923
18 Weryfikacja badań eksperymentalnych w bezrozdzielaczowych układach zapłonowych; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka;, nr 6, s. 2933-2940
19 Wpływ rezystancji przewodów wysokiego napięcia na wartość energii wyładowania iskrowego; Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2905-2908
20 Analiza wpływu zmiany napięcia akumulatora na wartość wyładowania iskrowego; Różowicz Sebastian; Logistyka; 6/2011

Obrona Pracy Doktorskiej. listopad 2012

Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów układu zapłonowego
na wartość energii wyładowania iskrowego

1 Doświadczalna weryfikacja wybranych parametrów układu zapłonowego w aspekcie ochrony środowiska; Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
2 Implementacja modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2012, 256'12, s. 291
3 Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze T5 jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
4 Własności bezelektrodowych niskociśnieniowych lamp wyładowczych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
5 Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 256'12, s. 281
6 Analiza opłat korzystania ze środowiska z perspektywy energetyki zawodowej; Gad Stanisław, Różowicz Sebastian, Pawlak Agnieszka; Przegląd Elektrotechniczny; 8/2013
7 Analiza porównawcza półprzewodnikowych źródeł światła LED ze światłami konwencjonalnymi współczesnych pojazdów osobowych, Różowicz S.; TTS 9/2013
8 Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych Deląg M., Różowicz S., Logistyka 2014
9 Półprzewodnikowe źródła światła LED a światła konwencjonalne stosowane w pojazdach do jazdy dziennej, Różowicz S., Deląg M., Gad R., Logistyka 2014
10 Model matematyczny układu zapłonowego do analizy wpływu wybranych parametrów strony pierwotnej na wartość energii wyładowania iskrowego w pojazdach samochodowych, Różowicz S., Logistyka 2014
11 Analiza wpływu zmian napięcia akumulatora pojazdów samochodowych w aspekcie ochrony środowiska, Różowicz S., Logistyka 2014
12 Effective use of illumination in vehicles through the laser engrave lamps, Różowicz S., Gad R.: INDLAS 2014 - International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition Rumunia05.2014
1 Oświetlenie a nasze zdrowie; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; IV KFN; 2003, 199-200
2 Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Światło; 2004, nr 2(3) 2004, s. 26-27
3 Właściwości energetyczne lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; V KFN; 2004, 131-135
4 Wpływ konfiguracji układu zapłonowego na wartość energii wyładowania iskrowego; Gad Stanisław, Gad Radosław, Różowicz Sebastian; Kieksz; 2005, 71-76
5 THD prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2005, Nowa Elektrotechnika, nr 10/2005, str. 8
6 Model bezstykowego bezrozdzielaczowego układu zapłonowego; Różowicz Sebastian; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 43; 2005, 143-148
7 Odkształcenie prądu pobieranego z sieci przez układy zasilania lamp fluorescencyjnych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; XIV Konferencja Oświetleniowa W-wa; 2005, 210-219
8 Oświetlenie Kadzielni; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Technika Świetlna; 2007, 498-508
9 Oświetlenie jaskini; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klub Światła; 2008, nr 1(9) 2007, s. 397-411
10 Komputerowe metody wyznaczania parametrów układu zapłonowego; Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Archiwum Motoryzacji; 2008, 3-4/2008 str 175-184
11 Oświetlenie jaskini i skutki z tym związane; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Klub Światła; 2008, 29-31
12 Układy pracy niskociśnieniowych rtęciowych lamp wyładowczych jako źródła i odbiorniki zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian; Przegląd Elektrotechniczny; 2008, 8/2008, s. 224-227
13 Model bezrozdzielaczowego układu zapłonowego; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
14 Model matematyczny niskociśnieniowej lampy wyładowczej zasilanej częstotliwością sieciową; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Logistyka; 2009, 6/2009
15 Dokładność modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2925-2932
16 Model matematyczny niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej zasilanej różną częstotliwością; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, zeszyt 245, s. 58-67
17 Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2915-2923
18 Weryfikacja badań eksperymentalnych w bezrozdzielaczowych układach zapłonowych; Różowicz Antoni, Deląg Mariusz, Różowicz Sebastian; Logistyka;, nr 6, s. 2933-2940
19 Wpływ rezystancji przewodów wysokiego napięcia na wartość energii wyładowania iskrowego; Różowicz Sebastian; Logistyka; 2010, nr 6, s. 2905-2908
20 Analiza wpływu zmiany napięcia akumulatora na wartość wyładowania iskrowego; Różowicz Sebastian; Logistyka; 6/2011

Obrona Pracy Doktorskiej. listopad 2012

Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów układu zapłonowego
na wartość energii wyładowania iskrowego

1 Doświadczalna weryfikacja wybranych parametrów układu zapłonowego w aspekcie ochrony środowiska; Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
2 Implementacja modelu matematycznego niskociśnieniowej rtęciowej lampy wyładowczej w środowisku Matlab/Simulink; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 2012, 256'12, s. 291
3 Niskociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze T5 jako źródło zakłóceń; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
4 Własności bezelektrodowych niskociśnieniowych lamp wyładowczych; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; TTS Technika Transportu Szynowego; 9/2012
5 Wybrane właściwości luminoforów stosowanych w niskociśnieniowych rtęciowych lampach wyładowczych i ich wpływ na sprawność świetlną; Różowicz Antoni, Różowicz Sebastian, Deląg Mariusz; Prace Instytutu Elektrotechniki; 256'12, s. 281
6 Analiza opłat korzystania ze środowiska z perspektywy energetyki zawodowej; Gad Stanisław, Różowicz Sebastian, Pawlak Agnieszka; Przegląd Elektrotechniczny; 8/2013
7 Analiza porównawcza półprzewodnikowych źródeł światła LED ze światłami konwencjonalnymi współczesnych pojazdów osobowych, Różowicz S.; TTS 9/2013
8 Wpływ warunków otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych Deląg M., Różowicz S., Logistyka 2014
9 Półprzewodnikowe źródła światła LED a światła konwencjonalne stosowane w pojazdach do jazdy dziennej, Różowicz S., Deląg M., Gad R., Logistyka 2014
10 Model matematyczny układu zapłonowego do analizy wpływu wybranych parametrów strony pierwotnej na wartość energii wyładowania iskrowego w pojazdach samochodowych, Różowicz S., Logistyka 2014
11 Analiza wpływu zmian napięcia akumulatora pojazdów samochodowych w aspekcie ochrony środowiska, Różowicz S., Logistyka 2014
12 Effective use of illumination in vehicles through the laser engrave lamps, Różowicz S., Gad R.: INDLAS 2014 - International Conference "MODERN LASER APPLICATIONS" 4th Edition Rumunia05.2014
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Technika oświetleniowa, elektrotechnika pojazdowa, motoryzacja, układ zapłonowy 5.9 Transportation
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl