Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Dr hab. inż. Sylwester Filipiak

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Power Engineering Electronics
Position: Adiunkt
E-mail: filipiak@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000 lecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41-34-24-297
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-elektrotechniki-przemyslowej-i-automatyki/zaklad-podstaw-energetyki/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Niezawodność zasilania energią elektryczną. Zastosowanie metod komputerowych w elektroenergetyce i energetyce. Zastosowania metod sztucznej inteligencji (algorytmy ewolucyjne, strategie ewolucyjne, systemy genetyczne, systemy rozmyte) w rozwiązywaniu problemów obliczeniowych w elektroenergetyce. Reliability of power supply. Use of computer methods in electrical power systems and energetics systems.
Applications of artificial intelligence (evolutionary algorithms, evolutionary strategies, genetic learning systems, fuzzy systems) in solving computational problems in the power industry.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych w elektroenergetyce.
Opracowywanie algorytmów optymalizacji pracy oraz strategii rozwoju układów elektroenergetycznych.
Solving optimization problems in the power industry.
Creating and programming algorithms for optimization the operation and development strategies of power systems.
Informacje dodatkoweAdditional information
Autorstwo lub współautorstwo ok. 70 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, monografiach i materiałach konferencyjnych.
Promotorstwo wielu prac inżynierskich, magisterskich i jednej pracy doktorskiej.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem zasługi.
Liczne nagrody JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej za osiągnięcia naukowo-badawcze.
Udział w trzech grantach badawczych finansowanych przez Ministerstwo.
Author or co-author of approximately 70 papers published in scientific journals, monographs and conference proceedings.
Promoted many BSc. and MSc. graduates and supervisor of dissertation.
Awarded the Silver Cross of Merit.
Received numerous awards of Rector of Kielce University of Technology for research achievements.
Participation in three research grants funded by the Ministry.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
ocena niezawodność zasilania, optymalizacja w elektroenergetyce, algorytmy ewolucyjne,
assessment of the reliability of supply, optimization in electric power, evolutionary algorithms,
5.10 Electrical Engineering
5.11 electroenergetics

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl