Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Anna Kotwa

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Building Engineering Technologies and Organization
Position: adiunkt
E-mail: a.ceglarska@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia PP 7, 25-318 Kielce
Phone number:41-3424376
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Badanie mrozoodporności, przyrostu wytrzymałości na ściskanie betonu w różnych temperaturach dojrzewania.Study of frost resistance, compressive strength development of concrete at different temperatures ripening.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratorium badania cech wytrzymałościowych betonu.Laboratory testing concrete strength properties.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Polski, niemiecki.Polish, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badanie różnych cech wytrzymałościowych betonu.The study of different strength characteristics of concrete.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Brak.No.
Informacje dodatkoweAdditional information
1.INFLUENCE OF SUB-ZERO TEMPERATURE AND INITIAL SET TIME ON THE PROPERTIES OF HARDENED CONCRETE; Kotwa Anna; STRUCTURE AND ENVIRONMENT; 2012, 11-14

2.Metody szacowania wytrzymałości na ściskanie betonu dojrzewającego w różnych temperaturach; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; XVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA KONTRA 2012. WARSZAWA-GLIWICE-SZCZYRK 2012; 2012, 25-28

3.Wpływ temperatury ujemnej i czasu wstępnego dojrzewania na właściwości stwardniałego betonu [w:] Monografie, Studia, Rozprawy pod redakcją Marka Iwańskiego; Kotwa Anna; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2012, M23, 28-37

4.Możliwość oszacowania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą funkcji dojrzałości; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Cement, Wapno, Beton; 2013, 145-149

5.MOŻLIWOŚĆ SZACOWANIA WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE ZA POMOCĄ FUNKCJI DOJRZAŁOŚCI; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Konferencja Naukowo- Techniczna. Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej. Matbud 2011; 2011

6.Określenie spadków wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Budownictwo ogólne.Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2011r.; 2011, 139-144

7.Określenie spadku wytrzymałości oraz przyrostu objętości młodego betonu w zależności od temperatury dojrzewania; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Materiały Budowlane; 2012, 30-32

8.Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie BIOZ wynikające z Kodeksu Pracy w budownictwie [w:] Prace Naukowe Instytutu Budownictwa; Ceglarska Anna (Kotwa Anna); Politechnika Wrocławska; 2008, Nr 91, s. 17 - 22

9.Przedsiębiorstwo jako inwestor w ochronie środowiska [w:] Prace Naukowe Instytutu Budownictwa; Ceglarska Anna (Kotwa Anna); Politechnika Wrocławska; 2008, Nr 91, s. 379 - 384

10.Szacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu dojrzewającego w stałej temperaturze za pomocą sztucznej sieci neuronowej, Materiały Budowlane; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Materiały Budowlane, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy; 2013, 129-137

11.Wpływ działania ujemnej temperatury na odkształcenia młodego betonu.; Kotwa Anna; Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Badania naukowe doktorantów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Monografia.Gliwice 2009r.; 2009, 303-313

12.Wpływ działania ujemnej temperatury na właściwości młodego betonu; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; Materiały Budowlane Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy; 2009, 105-112

13.Wpływ oddziaływania ujemenj temperatury w początkowym stadium dojrzewania na wytrzymałość na ściskanie betonu z kruszywem dolomitowym; Kotwa Anna, Wawrzeńczyk Jerzy; XVII Konferencja Naukowo- Techniczna KONTRA 2010 „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”Warszawa-Gliwice-Szczyrk 2010r.; 2010, 37-40

14.Wpływ zamrażania młodego betonu na jego właściwości po 28 dniach dojrzewania; Kotwa Anna; Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 113. Gliwice 2008r.; 2008, z. 113 , s. 15-22

Wielokrotne nagrody Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
INFLUENCE OF SUB-ZERO TEMPERATURE AND INITIAL SET TIME ON THE PROPERTIES OF HARDENED CONCRETE; Kotwa Anna; STRUCTURE AND ENVIRONMENT; 2012, 11-14
Methods of valuations of reliability on compression of concrete in different temperatures ripening (mature); result Anna Kotwa,Jerzy Wawrzeńczyk; CONFERENCE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DOUBLE XVIII 2012. 2012 WARSZAWA-GLIWICE-SZCZYRK; 2012,
Influence of (income of) negative temperature 25-28 and on specificity of callous concrete in (to) time of preliminary maturing [ ] monograph, studios (studies), debates (treatises) edited by Mark Iwańskiego;Anna Kotwa; publishing house of saint cross institute of technology 2012, M23, Capability to valuing of reliability of concrete on compression behind assistance of function of maturity 28-37;
Anna Kotwa,Jerzy Wawrzeńczyk; cement, lime, concrete; 2013, CAPABILITY OF VALUATION OF RELIABILITY OF CONCRETE ON COMPRESSION BEHIND ASSISTANCE OF FUNCTION OF MATURITY 145-149
Anna Kotwa,Jerzy Wawrzeńczyk; conference scientifically - technical. Material questions in land-based engineering. 2011 Matbud; Determination of decrease of reliability 2011 and depending on temperature of maturing increase of capacity of young concrete;
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; construction design ogólne.Zagadnienia, material and in construction cieplno-wilgotnościowe. Publishing houses of university (college) universities technologically in bydgosch – natural, 2011 -. 2011, Determination of decrease of reliability 139-144 and depending on temperature of maturing increase of capacity of young concrete;
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; construction materials; 2012, 30-32 right and it result from code of work in construction in (to) duties of employees (staff) in sphere [ BIOZ ] research work institute construction;Anna Ceglarska Kotwa; wroclaw institute of technology (engineering college); 2008, number 91, 17 s. - 22
Enterprise as investor in environmental protection in (to) [ ] research work institute construction; Anna Ceglarska Kotwa; wroclaw institute of technology (engineering college); 2008, number 91, 379 s. on compression of concrete in constant (solid) temperature behind assistance of artificial neuron network - 384 valuation reliability ripening (mature), construction materials;
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; construction materials, publishing house of university (college) university technically in bydgosch – natural; 2013, influence of (income of) operation of negative temperature on young deforming concrete 129-137.
Anna Kotwa; chosen questions from domain of construction. Research of scientific postgraduate students. Publishing house of silesian institute of technology (engineering college). 2009 -Monografia.Gliwice. 2009, Influence of (income of) operation of negative temperature on specificity of young concrete 303-313;
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; materials of construction publishing houses university (college) university technologically in bydgosch - natural; 2009, influence of (income of) interaction in (to) initial stage of maturing on reliability on compression of concrete with aggregate 105-112 temperature ujemenj dolomitowym
Anna Kotwa, Jerzy Wawrzeńczyk; conference scientifically XVII - technical DOUBLE 2010 „ constancy building and protection before corrosion ” 2010 -Warszawa-Gliwice-Szczyrk. 2010, Influence of (income of) freeze of young concrete on its (his) specificity after 28 days of maturing 37-40;
Anna Kotwa; exercise books of scientific silesian institutes of technology (engineering colleges), construction 113 z.. 2008 -Gliwice. 2008, 113 z., 15-22
Multiple award rector institute of technology (engineering college) saint cross s.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
beton,przyrost wytrzymałości betonu, ściskanie betonu, nasiąkliwość, mrozoodporność betonu. 5.6 Civil Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl