Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

Doktor habilitowany Janusz Kot

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economics and Management
Position: Profesor nadzwyczajny
E-mail: jkot@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25314 Kielce
Phone number:413424687
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, polityka rozwoju regionalnego, konkurencyjność i innowacyjność regionalna i lokalna, strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, zarządzanie strategiczne w jednostkach terytorialnych, gospodarka regionalna i lokalna, struktury klastrowe i sieciowe w rozwoju regionalnym i lokalnymRegional and local management, policy of regional and local development, Competitiveness and innovativeness of regions, strategies of regional and local development, strategic management in economic and teritorial enteties , regional and local economy, clusters and networking in regional and local economy
Języki komunikacjiLanguages of communication
jęz. polski i jęz. angielskipolish and english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Opracowywanie strategii rozwoju jednostek gospodarczych , opracowywanie dokumentów programowych dla przedsiębiorstw i ich związków - struktur klastrowych, szkolenia w zakresie zarządzania i planowania strategicznegoElaboration of programs in field of management , development, competitiveness and innovation implementation,.
Training in strategic management and planning . Elaboration of development strategies,
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
nie dotyczynone
Informacje dodatkoweAdditional information
W czasie pracy zawodowej pełniłem funkcję kierownika i byłem uczestnikiem następujących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:

Kierownik grupy zadaniowej pt. „Zintegrowana analiza strukturalna gospodarki województwa łódzkiego” w ramach programu opracowania Regionalnej Strategii Innowacji regionu łódzkiego - program zamawiany przez KBN i Urząd Marszałkowski w Łodzi, realizacja 2003 - 2004 r.

Kierownik Projektu realizowanego w ramach działania 2.6 ze środków EFS i ZPORR „Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy pt. „Analiza strukturalna Regionu Świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu” nr umowy Z/2.26/II/2.6/276/06/U/7/06, realizacja 2005 - 2007 r.

Kierownik Projektu realizowanego w ramach działania 2,6 ze środków ESi ZPORR Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy pt. „Analiza strukturalna Regionu Świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu” - cykl konferencji naukowych nt. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie, realizacja 2005-2007 r.

Koordynator merytoryczny Programu polsko - hiszpańsko - grecko - czeskiego, Leonardo da Vinci — Virtual University for public officials sponsorowanego przez UE, realizacja 2005 - 2007r.

Członek Panelu Głównego Projektu : Forsight wiodących technologii województwa Świętokrzyskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, nr umowy WKP 1/1.4.5/2/2006/21/23/601/2600U, realizacja 2006 -2008

Uczestnik projektu: Mapa lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizacja maj - grudzień 2008

Uczestnik projektu: Kielecki rynek pracy pod lupą , finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, 2010

Członek grupy ekspertów ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, zakres panelu Miasta i obszary metropolitalne , 2011- 2012

Kierownik opracowań dokumentów programowych: Strategia rozwoju i współpracy Klastra, Strategia Marketingowa Klastra, System monitoringu i ewaluacji Klastra w ramach projektu Wschodni Klaster Odlewniczy KOM - CAST , finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2012

Kierownik opracowań dokumentów programowych: Diagnoza potencjału konkurencyjności specjalizacji Branży Targowo Kongresowej w województwie świętokrzyskim, współczesne trendy globalne i makroekonomiczne - implikacje dla Branży Targowo Kongresowej w województwie świętokrzyskim, w ramach Projektu - kręgi innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województw w obszarach o dużym potencjale wzrostu, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 2012

Uczestnik projektu PI Novum Subsydium, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, opracowanie Analiza ekonomicznych uwarunkowań rynku pracy w województwie świętokrzyskim, 2012

Działalność w zakresie programowania rozwoju jednostek terytorialnych:

W trakcie pracy zawodowej uczestniczyłem w opracowaniu następujących dokumentów programowych:

1992 - Współautor Planu Zagospodarowania Przestrzennego Łodzi - zlecenie Prezydenta
i Zarządu Miasta Łodzi
1992- Członek Zespołu Globalnego w ramach Porozumienia Radomskiego ds. opracowania Strategii Restrukturyzacji i Prywatyzacji województwa Radomskiego
1993 Współautor Strategii Rozwoju Gospodarczego Łodzi - zlecenie Prezydenta i Zarządu Miasta Łodzi
1993- Współautor Strategii Rozwoju Kalisza- zlecenie Prezydenta i Zarządu Miasta
1994 - Współautor Strategii Rozwoju Pleszewa - zlecenie władz miasta i gminy Pleszew
1994- 1995 - Członek rządowej grupy zadaniowej ds. polityki regionalnej
1995 - Współautor Planu Strategicznego rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich województwa Sieradzkiego - zlecenie Wojewody
1995 - Współautor Strategii rozwoju rolnictwa województwa sieradzkiego
W latach 1995 -2000 - Konsultant merytoryczny i współautor następujących opracowań;
- Strategia Rozwoju Gminy Osjaków
- Strategia Rozwoju Gminy Rusiec
- Strategia Rozwoju Gminy Wiskitki
- Strategia Rozwoju Gminy Mokrsko
- Strategia Rozwoju Gminy Złoczew
- Strategia Rozwoju Gminy Żyrardów
- Strategia Rozwoju Powiatu Skierniewickiego
- Strategia Rozwoju Gminy Nadarzyn
- Strategia Rozwoju miasta i gminy Wieluń
- Strategia Rozwoju Żyrardowa
2002 - Współautor Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Łódzkiego dla potrzeb podpisania Kontraktu Wojewódzkiego - zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
2002 - Współautor Programu Pilica - zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 2004 - Współautor Programu Bzura 2004 -2015 Plus - zlecenie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
2010-Współautor Strategii rozwoju Żyrardowa 2010 -2025, zlecenie Prezydenta,
Członek grupy ekspertów ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, zakres panelu Miasta i obszary metropolitalne , 2011- 2012

2012 -2013 Członek panelu głównego grupy ekspertów ds. opracowania Koncepcji Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego,
Udział w większości programów zakończył się publikacjami książkowymi i artykułami w periodykach krajowych i zagranicznych, natomiast wszystkie opracowywane strategie i programy zostały zatwierdzone jako oficjalne dokumenty samorządów terytorialnych i organizacji na zlecenie których były opracowywane.


Ogólna liczba publikacji - 60. Publikacje za ostatnie 5 lat:
• Janusz Kot, współautor D.Stawasz, Regionalne programy operacyjne jako narzędzie rozwoju województw o różnym poziomie rozwoju gospodarczego ( przykład województwa Łódzkiego i Świętokrzyskiego) w (red. Janusz Kot) Jednostki samorządu terytorialnego w procesie rozwoju zintegrowanej Europy, wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008
• Janusz Kot, Pozycja ustrojowa, funkcje i wymagania stawiane sekretarzom gmin Polsce, Republice Czeskiej, Grecji i Hiszpanii, Lexis Nexis, Warszawa 2009
• Janusz Kot,Forsight wiodących technologii województw świętokrzyskiego w świetle jego struktury gospodarczej i poziomu innowacyjności, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009
• Janusz Kot, Gospodarcza charakterystyka miasta Kielce, w Rynek pracy teoria i realia, wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010
• Janusz Kot, Województwo świętokrzyskie w świetle trendów i procesów rozwojowych na tle kraju w Mama w pracy czy w domu?. Wyniki badań i analiz przeprowadzonych w ramach Projektu Innowacyjnego PI Novum Subsydium, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce, 2012
• Janusz Kot, współautor R. Jedlińska, Dylematy kultury w dobie globalizacji, The Peculiarity of Man, 2012, nr. 16, Wyd. A. Marszałek, Toruń - Kielce, 2012
• Janusz Kot, "Współczesne dylematy i wyzwania rozwoju i zarządzania Jednostkami Terytorialnymi" ukazał się w: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 1/2012, s. 11-22, wydawca: WZiA UJK Kielce.
• Janusz. Kot ( współautor A. Dybała), Polska gospodarka w latach 1990-2010 w świetle podstawowych danych makroekonomicznych [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Problemy administracji, zarządzania i ekonomii. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, redaktorzy: Czarny Ryszard M., Spryszak Kamil, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2012, s. 474-483.
• Janusz Kot, Innovativeness in Processes of Stimulation of Regional Development on Example of Świętokrzyskie [w:] Province w Spatial Inequuality and Cohesion, Editors: Tadeusz Marszał, Iwona Pielesiak, Polish Academy of Sciences Commitee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2013, s. 120 -129
• Janusz. Kot (współautor R. Jedlińska), Integracja i nowe zjawiska w procesie regionalizacji i globalizacji [w:] Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 1/2013, Wydział zarządzania i Administracji UJK, Kielce, 2013, s. 333-344

Staże zagraniczne w:
• Oxford Polytecłmic, Wielka Brytania, 1981- w czasie którego zapoznałem się z systemem planowania i zarządzania miastami brytyjskimi.
• Bristol Połytechnic, Wielka Brytania, 1984 - zapoznałem się z zasada funkcjonowania samorządów lokalnych w warunkach gospodarki rynkowej
• Erasmus University, Holandia, 1986 - zajmowałem się wówczas problematyką programowania inwestycji miejskich
• Órebro University, Szwecja, 1987 — ekonomiczne i socjologiczne problemy funkcjonowania rozwoju miast
• The Johns Hopkins University, USA, 1988 - Instrumenty polityki urbanizacyjnej
i gospodarczej władz na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym
• Leuven University, Belgia, 1990 - badania dotyczyły problematyki rozwoju miast
i regionów w warunkach restrukturyzacji gospodarki światowej
• Glasgow University, Szkocja, 1991 - staż poświęcony był pracom nad instrumentami stymulowania rozwoju gospodarczego w miastach post przemysłowych
• London School of Economics, 1992 - przedmiotem badań były metody zarządzania oraz instrumenty polityki rozwoju miast w gospodarce rynkowej
W 1993 roku przez 1 semestr wykładałem metody i techniki planowania rozwoju regionalnego w Curtin University of Technology, Perth, Australia, gdzie wypromowałem 5 licencjatów.

Nagrody i wyróżnienia
W dotychczasowej pracy zawodowej otrzymałem nagrody i wyróżnienia:

1987 r. Nagroda III Stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki za rozprawę doktorską
2001 r. Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego
2004 r. Nagroda I Stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia naukowo-badawcze,
2004 r. Srebrny Krzyż Zasługi,
2005 r. Dyplom uznania za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz znaczący wkład w rozwój uczelni Akademii Świętokrzyskiej,
2006 r. Wyróżnienie za działalność na rzecz rozwoju powiatu Skierniewickiego w latach 1998 – 2006.
2006 r. Nagroda Indywidualna I stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej za wyróżniające osiągnięcia naukowe
2007 r. Nagroda Indywidualna II-go stopnia Rektora Akademii Świętokrzyskiej za wyróżniające osiągnięcia naukowe
2012 r. Złoty Medal Za Długoletnią SłużbęSłowa kluczoweDziedziny nauki
Zarządzanie i planowanie strategiczne, rozwój regionalny i lokalny, strategie rozwoju, konkurencyjność i innowacyjność, klastry.
Strategic management and planning, regional and local development, development strategies, Compatitiveness and innovativeness, clusters, networking in economy
1.10 Macroeconomics Microeconomics
1.12 Regional Policy, Social Policy, Demography
1.13 Management

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl