Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Architecture and Town Planning
Position: adiunkt
E-mail: jmastalerczyk@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
-Architektura sakralna
-Konserwacja zabytków
-Urbanistyka, planowanie przestrzenne
- Sacral architecture
- Conservation of architecture monuments
- Urban planning, planning
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, niemieckiEnglish, Russian, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
-projektowanie architektoniczno-urbanistyczne
-planowanie przestrzenne
- Architectural and urban design
- Land use planning
Informacje dodatkoweAdditional information
• MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Definiowanie przestrzeni architektonicznej, dzieło architektoniczne w przestrzeni współczesnego miasta/ Defining the architectural space, architectural work In the space of contemporary city,, organizowana przez Instytut Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 14-15 listopad 2008, WAPK-Kraków
Joanna Gil-Mastalerczyk, Współczesne miasto – znak osiągnięcia czy nieszczęścia (tekst w jęz. polskim ze streszczeniem w jęz. angielskim) [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej, dzieło architektoniczne w przestrzeni współczesnego miasta/ Defining the architectural space, architectural work In the space of contemporary city, Czasopismo Techniczne, Architektura, z. 6-A/2008, zeszyt 15 (rok 105), Wyd. PK, Kraków 2008, ss. 309-314, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-6271
• IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Definiowanie przestrzeni architektonicznej, Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście/ Defining the architectural space, Vitruvius’ theory In the contemporary context, organizowana przez Instytut Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, 13-14 listopad 2009, WAPK-Kraków
Joanna Gil-Mastalerczyk, Teoria Witruwiusza a sacrum współczesnej przestrzeni kościoła (tekst w jęz. polskim ze streszczeniem w jęz. angielskim) [w:] Definiowanie przestrzeni architektonicznej, Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście/ Defining the architectural space, Vitruvius’ theory In the contemporary context, Czasopismo Techniczne/ Technical Transactions, Architektura, 1-A/2009, zeszyt 7, rok 106, Wyd. PK, Kraków 2009, ss. 260-266, ISSN 0011-4561, ISSN 1897-628X
• Joanna Gil-Mastalerczyk, Współdziałanie rysunku i malarstwa w procesie twórczym architekta (na przykładzie Le Corbusiera) (tekst w jęz. polskim ze streszczeniem w jęz. angielskim) [w:] Przesmycka E. (red.), Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Tom V, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2009, ss. 32-42, ISSN 1895-3980
• Joanna Gil-Mastalerczyk, COMMONALITY CONCRETE SACRED ARCHITECTURE IN CONTEMPORARY/ Uniwersalizm betonu we współczesnej architekturze sakralnej (tekst w językach angielskim i polskim) , ss. 19-28, [w:] STRUKTURE AND ENVIRONMENT, Architecture, Civil Engineering, Environmental Engineering and Energy, Kielce Univercity of Technology, No. 2/2013, vol. 5, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013, PL ISSN 2081-1500;''
• KONFERENCJA ICOMOS WARTOŚĆ FUNKCJI W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH organizowana przez: Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Komitet Urbanistyki i Architektury PAN, patronat: Generalny Konserwator Zabytków, 14-15 kwietnia 2014 r. - Pałac w Wilanowie
• XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA INSTYTUTU PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ PRZYSZŁOŚĆ MIAST – MIASTA PRZYSZŁOŚCI, organizowana przez: Katedra Kompozycji Urbanistycznej – Katedra Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych – Pracownia Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych - Instytut Projektowania Urbanistycznego – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, 23-24 maj 2014, WAPK - Kraków
- rozdział w monografii:
Joanna Gil-Mastalerczyk, Architektura sakralna w mieście przyszłości / Sacral architecture in the city of future (tekst w językach angielskim i polskim) [w:] FUTURE OF THE CITIES – CITIES OF THE FUTURE/ PRZYSZŁOŚĆ MIAST – MIASTA PRZYSZŁOŚCI, Monografia 456, seria Architektura vol. 6, J. Gyurkovich, A. Kantarek, M. Gyurkovich, A. Wójcik (red.),Wyd. PK, Kraków 2014, ss. 77-93, ISSN 0860-097X
• XIII KONFERENCJA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE SAKRALNEJ Kościoły naszych czasów, Świątynia – jako synteza sztuk, organizowana przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, oddział Kielce we współpracy z Targami Kielce, 9 czerwiec 2014 - Kielce
Prezentacja multimedialna: Współczesna architektura sakralna Kielc, J. Gil-Mastalerczyk
Organizacja wystawy prac studenckich z konserwacji zabytków - na IV Europejskim Salonie Nowych Technologii dla Muzeów, Konserwacji Zabytków i Dziedzictwa Narodowego EXPOSITIO, Kielce 2014;
• MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM - KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY W POLSCE I ZA GRANICĄ, organizowane przez Politechnikę Świętokrzyską Wydział Budownictwa i Architektury, Kielce, 17-18 wrzesień 2014 /' International Scientific Seminar, Architectural Conservation in Poland and Abroad, Kielce University of Technology, Faculty of Building and Architecture, 2014;
• Joanna Gil-Mastalerczyk, ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND OF REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS/ O procesie inwestycyjno-realizacyjnym powojennych przedsięwzięć sakralnych (tekst w językach angielskim i polskim), ss. 19-29, [w:] STRUKTURE AND ENVIRONMENT, Architecture, Civil Engineering, Environmental Engineering and Energy, Kielce Univercity of Technology, No. 1/2014, vol. 6, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014, PL ISSN 2081-1500;
• Artykuł w monografii: Joanna Gil-Mastalerczyk, Kościół NMP w Zakopanem-Olczy, przykład kontynuacji drewnianej tradycji regionalnej we współczesnej architekturze sakralnej / Church NMP in Zakopane-Olcza, example of the continuation of regional tradition of wooden contemporary chuch (tekst w języku polskim ze streszczeniem w j. angielskim), ss. 99-108, [w:] Architektura drewniana, tradycja, dziedzictwo, współczesność, przyszłość / wooden architecture, tradition, heritage, present, future, Monografia, Cielątkowska R., Jankowska-Wójtowicz D. (red.), Wyd. WAPG, Gdańsk 2014, ISBN 978-83-64333-05-7;
• III/VI Międzynarodowa Konferencja, Architektura bez granic – przyszłość architektury, architektura przyszłości, WA Politechnika Wrocławska, 2014;
Artykuł w monografii: Joanna Gil-Mastalerczyk, Przyszłość założeń dworsko-parkowych na przykładzie dworu w Sieciechowicach/The future of manor and parks on the example of the manor in Sieciechowice (tekst w języku polskim ze streszczeniem w j. angielskim), ss. 121–143, [w:] PRZYSZŁOŚĆ ARCHITEKTURY, Monografia, Przesmycka E., Trocka-Leszczyńska E. (red.), Wyd. PW, Wrocław 2014, ISBN 978-83-65071-01-9;
• Joanna Gil-Mastalerczyk, FINANCIAL IMPACT OF ADOPTING LOCAL SPATIAL DEVELOPMENT PLANS (tekst w języku angielskim), ss. 77-91, [w:] GLL Geomatics, Landmanagement and Landscape No. 4, Publishing House of the University of Agriculture in Krakow, Krakow 2014, ISSN 2300-1496;
• II Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyzwania XXI wieku. Rysować, malować czy skorzystać z komputera, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej-Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Kraków 2015.
Artykuł – publikowany w specjalnym numerze Czasopisma Technicznego oraz w wersji on-line na Portalu Czasopism Naukowych UJ: www.ejournals.eu. Czasopismo Techniczne jest indeksowane w trzech bazach danych i zeszyty automatycznie wchodzą do zasobów bibliotek uniwersytetów w Cambridge i Columbia.
Artykuł: J.Gil-Mastalerczyk, THE SIGNIFICANCE OF DRAWING AND PAINTING IN ARCHITECTURAL DESIGN (AS EXEMPLIFIED BY LE CORBUSIER’S SACRED ARCHITECTURE)/ Znaczenie rysunku i malarstwa w procesie projektowania architektonicznego (na przykładzie architektury sakralnej Le Corbusiera), (tekst w j. angielskim) [w:] TECHNICAL TRANSACTIONS/ CZASOPISMO TECHNICZNE, ARCHITECTURE, ISSUE 4-A (4), YEAR 2015 (112), t. 3, M. J. Żychowska (red.), Cracow University of Technology, Kraków 2015, s. 75-82,
• Konferencja Naukowa, Miasto - zintegrowane środowisko życia człowieka i przyrody, WAiB Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2014.
Referat: Rola nowych form architektury sakralnej w krajobrazie i przestrzeni miasta
Artykuł w monografii: Joanna Gil-Mastalerczyk, Rola nowych form architektury sakralnej w krajobrazie i przestrzeni miasta (tekst w j. polskim ze streszczeniem w j. angielskim) [w:] WSPÓŁCZESNE MIASTO JAKO ŚRODOWISKO ŻYCIA CZŁOWIEKA ZINTEGROWANE Z PRZYRODĄ/ THE MODERN CITY AS A HUMAN ENVIRONMENT INTEGRATED WITH NATURE, S. Wehle-Strzelecka (red.), Monografia ARCHITEKTURA 2/2015, Wyd. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2015, s. 70-78.
• XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Definiowanie przestrzeni architektonicznej - Gry i zabawy architektury/ Defining the architectural space –Games and play of architecture, WA Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
Artykuł: J.Gil-Mastalerczyk, GAME IN SPACE OF ARCHITECTURAL – TRANSFER OF ELEMENTS OF ARCHITECTURAL AND INTERIOR DESIGN SACRAL IN POST-WAR CHURCHES IN ARCHDIOCESE OF CRACOW/ GRA W PRZESTRZEŃ – DYSPOZYCJA ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH I WYSTROJU WNĘTRZ SAKRALNYCH W POWOJENNYCH KOŚCIOŁACH ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ [w:] DEFINING THE ARCHITECTURAL SPACE. GAMES AND PLAY OF ARCHITECTURE/ DEFINIOWANIE PRZESTREZNI ARCHITEKTONICZNEJ. GRY I ZABAWY ARCHITECTURY, TECHNICAL TRANSACTIONS/ CZASOPISMO TECHNICZNE, ARCHITECTURE, ISSUE 9-A (15), YEAR 2015 (112), t. 3, D. Kozłowski, M. Misiągiewicz (red.), Cracow University of Technology, Kraków 2015, s. 97-102.

Nagrody:
-Nagroda III stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, styczeń 2014
-Nagroda Atlasa, 1999

Uprawnienia:
-Uprawnienia budowlane Nr MPOIA/003/2005, w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, czerwiec 2005
Słowa kluczoweDziedziny nauki
architektura sakralna, kościół, relacje przestrzenne /sacral architecture, church, spatial relations 5.24 Architecture and Design

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl