Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Piotr Łagowski

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automotive Vehicles and Transportation
Position: adiunkt, Kierownik Laboratorium Silników Cieplnych
E-mail: p.lagowski@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:505 522 108
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Diagnostyka i sterowanie procesem spalania w tłokowym silniku spalinowym z wykorzystaniem analizy rzeczywistych wykresów indykatorowych w tym charakterystyk wydzielania ciepła podczas procesu spalania. Symulacja numeryczna wykresów indykatorowych. Diagnostyka procesu spalania z wykorzystaniem współczynników funkcji aproksymujących rzeczywiste wykresy indykatorowe. Analityczne i eksperymentalne badania wpływu rodzaju i właściwości fizyko-chemicznych paliw oraz parametrów procesu wtrysku paliwa, na energetyczno-ekonomiczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika.Diagnostics and control of the combustion process in the IC piston engine using the analyses of actual indicator diagrams, including combustion heat release characteristics. Numerical simulation of indicator diagrams. Diagnostics of the combustion process with the use of coefficients of functions used to approximate actual indicator diagrams. Analytical and experimental investigations into the effect of fuel type and physicochemical properties, and of fuel injection parameters on energy, economic and environmental aspects of engine operation.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Laboratorium Silników Cieplnych, ul. Warszawska 430 KielceHeat Engines Laboratory, Warszawska 430, Kielce, Poland
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish, english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Badania i ocena jakości funkcjonowania silników spalinowych oraz ich diagnozowanie. Zagadnienia związane z problematyką sterowania pracą w/w silników. Problemy dotyczące tendencji rozwojowych silników o zapłonie wymuszonym i samoczynnym. Doładowanie i recyrkulacja spalin. Badania i diagnostyka elementów układów zasilania silników o zapłonie samoczynnym i wymuszonym. Badania właściwości fizyko-chemicznych paliw konwencjonalnych i alternatywnych. Badania związane z zasilaniem silników paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi oraz ich wpływem na przebieg procesu spalania i podstawowe wskaźniki pracy. Investigations and quality assessment of IC engine operation, engine diagnostics. Issues related to the control of the operation of IC engines. Development trends in positive ignition and compression ignition engines. Exhaust gas charge and recirculation. Investigations and diagnostics of the components of the fuel systems in positive ignition and compression ignition engines. Investigations into the physicochemical properties of conventional and alternative fuels. Investigations into engine fuelling with conventional and alternative fuels and into fuel type impact on the pattern of combustion and basic engine operating parameters.
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Ambrozik A., Łagowski P., "The influence of the particular characteristics of the heat emission in the copmression ignition engine on its indicator indexses" (Wpływ wybranych charakterystyk wydzielania ciepła w silniku ZS na jego wskaźniki indykowane); Teka Komisji Naukowo - Problemowej Motoryzacji, PAN o/Kraków; Zeszyt 26-27, pt. Konstrukcja, Badania, Eksploatacja, Technologia Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, rok 2003; s.23-32,
2. Ambrozik A., Łagowski P., "The influence of the arrangement of the combustion process in the diesel engine on the parameters of its working cycle" (Wpływ organizacji procesu spalania w silniku ZS na parametry jego cyklu pracy); Teka Komisji Naukowo - Problemowej Motoryzacji, PAN o/Kraków,; Zeszyt 26-27, pt. Konstrukcja, Badania, Eksploatacja, Technologia Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, rok 2003; s. 15-22
3. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., Jakóbiec J., "The influence of feeding the AD3.152 engine with various fuels on the work cycle parameters and indicators" (Wpływ zasilania silnika Ad3.152 różnymi paliwami na parametry i wskaźniki cyklu pracy) ; Journal of KONES Internal Combustion Engines, Warsaw 2004; Vol.11, rok 2004; s. 7-16,
4. Ambrozik A., Łagowski P., "Methodology of numerical simulation for indicator diagrams in self-ignition engine" (Metodyka Symulacji Numerycznej Wykresu Indykatorowego Silnika o ZS); KONMOT-AUTOPROGRES 2004; Czasopismo Techniczne Mechanika Zeszyt 6/2004 - Silniki Spalinowe, rok 2004; s. 61-69,
5. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., ,,Charakterystyki wydzielania ciepła w silniku AD3.152 zasilanym paliwami pochodzenia węglowodorowego i roślinnego”, Kongres PTNSS 2005, Nr art. PTNSS P05-C025. 2005r. s. 1-6,
6. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., ,,Metoda wyznaczania współczynnika wydzielania ciepła podczas procesu spalania”. Kongres PTNSS 2005, Nr art. PTNSS P05-C026, 2005r. s. 1-8,
7. Ambrozik A., Łagowski P., ,,Selected methods of identifying heat relase characteristics incompression-ignition combustion engines” (Wybrane metody sporządzania charakterystyk wydzielania ciepła w silnikach spalinowych o ZS). Journal of KONES Internal Combustion Engines, Warsaw 2005; Vol.12, s. 15-22; rok 2005;
8. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Próba zastosowania analizy falkowej do oceny wskaźników cyklu pracy silnika o ZS” Diagnostyka Wydawca: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. XII Konferencja Naukowa Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów, Bydgoszcz – Borówno, rok 2005r; Vol. 33, rok 2005r; s. 9-12,
9. Ambrozik A., Ambrozik T. Łagowski P.: ,,Termodynamiczny cykl pracy tłokowego silnika spalinowego zasilanego wodorem”. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Silniki Gazowe 2006” Komunikat.
10. Ambrozik A., Ambrozik T. Łagowski P.: ,,Porównanie cykli pracy silnika spalinowego zasilanego benzyną i wodorem”. Journal of KONES’2006 Powertrain and transport, Warsaw 2006; Vol.13, rok 2006r; s. 9-19,
11. Ambrozik A.(40%), Ambrozik T.(30%), Łagowski P.(30%): ,,Wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu na wskaźniki indykowane silnika zasilanego wodorem”. Kongres PTNSS 2007, Silniki Spalinowe, Nr art. PTNSS P07-C054, s. 164-172, rok 2007;
12. Ambrozik A.(40%), Ambrozik T.(30%), Łagowski P.(30%): ,,The influence of hydrocarbon fuels and biofuels on self-ignition delay period”. Konferencja MOTROL 2007. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Volume VII, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, s. 15-23. Lublin 2007r.
13. Ambrozik A.(25%), Ambrozik T.(25%), Kurczyński D.(25%), Łagowski P.(25%): ,,Zadymienie spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwami węglowodorowymi i roślinnymi”. X Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: INNOWACJE W MOTORYZACJI A OCHRONA ŚRODOWISKA”. s. 19-32, Słupsk 2007r.
14. Ambrozik A.(25%), Ambrozik T.(25%), Kurczyński D.(25%), Łagowski P.(25%): ,,Własności silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem roślinnym i ich mieszaniną”. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna ,,Problemy Recyklingu”. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 13-23. Warszawa 2007r.
15. Ambrozik A.(25%), Ambrozik T.(25%), Kurczyński D.(25%), Łagowski P.(25%): ,,Comparative assessment of diesel engine fuelled by diesel oil, biodiesel and their blend”. 7-th European Conference of young research and science workers TRANSCOM 2007, Żilina 2007. s. 11-16. 2007r.
16. Kekez M.(40%), Kurczyński D.(30%), Łagowski P.(30%): ,,Modelowanie wykresu indykatorowego ciśnienia w cylindrze silnika ZS za pomocą systemu rozmytego typu Talagi-Sugeno”. Terotechnologia 2007. Zeszyty Naukowe ,,Budowa i Eksploatacja Maszyn 7”. s. 209-214. 2007r.
17. Ambrozik A., Ambrozik T. Łagowski P.: ,,Wpływ obciążenia silnika AD3.152 UR na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania”. Teka Komisji Motoryzacji, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Zeszyt Nr 33-34, s. 17 -28, 2008r.
18. Ambrozik A., Ambrozik T. Łagowski P.: ,,Ocena funkcji sklejanych aproksymujących rzeczywisty wykres indykatorowy silnika o zapłonie samoczynnym, zasilanego różnymi paliwami”. Journal of KONES’2008 Powertrain and transport , Warsaw 2008; Vol.15, No. 3. 2008r; s. 9 ÷ 18
19. Ambrozik A.., Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Aproksymacja rzeczywistego wykresu indykatorowego funkcjami sklejanymi”, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(69)/2008XV – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 17-28, Warszawa 2008r.
20. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Wydzielanie ciepła i emisja NOx ze spalinami w silniku o ZS zasilanym paliwami pochodzenia roślinnego”. Słupskie XII Forum Motoryzacji pt.: INNOWACJE W MOTORYZACJI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA”. s. 17-22, Słupsk 2009r.
21. Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Wielkości i parametry diagnostyczne procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym”, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(73)/2009 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 5-15, Warszawa 2009r.
22. Ambrozik T., Łagowski P.: ,, The influence of properties of selected fuels on injection parameters and vibroacoustic injector signal”, TRANSCOM 2009, Machines and Equipments. Applied Mechanics. 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers. s. 9-14, Źilina 2009.
23. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Glued functions - based assessment of approximation accuracy of self-ignition engine real indicator diagram”. 12 th EAEC2009 European Automotive Congress, Bratislava 2009r.
24. Jankowski A., Łagowski P., Ślęzak M.: ,,Theoretical and experimental studies of heat release characteristics in the combustion chamber of ci engine”. 12 th EAEC2009 European Automotive Congress, Bratislava 2009r.
25. Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Wpływ właściwości wybranych paliw na parametry wtrysku i wydzielanie ciepła w silniku o zapłonie samoczynnym”. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauka i Przemysł”. Kraków 2009r.
26. Ambrozik A., Jakóbiec J., Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Relationship between fuel spray parameters and heat release characteristics in self-ignition engine”. Seria monograficzna Zespołu Systemów Eksploatacji PAN ,,Problems of maintenance of sustainable Technological Systems”. Wyd. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, s. 7-17, Warszawa 2010r.
27. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P., Skrobacki Z.: ,,Assessment os selected operational indicators of Scania engine and bus fuelled by ethanol”. Seria monograficzna Zespołu Systemów Eksploatacji PAN ,,Problems of maintenance of sustainable Technological Systems”. Wyd. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, s. 18-30, Warszawa 2010r.
28. Ambrozik A., Ambrozik T., Jakóbiec J., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Wskaźniki ekonomiczno-energetyczne i ekologiczne silnika 1.3 Multijet z wieloetapowym wtryskiem paliwa pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(78)/2010 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 127-136, Warszawa 2010r.
29. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,External speed characteristics in engine with multi-stage fuel injection”. Journal of KONES’2010 Powertrain and transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2010; Vol.17, No. 1. 2010r; s. 9 ÷ 16
30. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Selected load characteristics of 1.3 multijet engine”. Journal of KONES’2010 Powertrain and transport , European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2010; Vol.17, No. 2. 2010r; s. 9 ÷ 15
31. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Examination of fast-changing quantities in engine with common rail injection system”. Journal of KONES’2010 Powertrain and transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2010; Vol.17, No. 3. 2010r; s. 17 ÷ 24.
32. Jankowski A., Łagowski P., Ślęzak M.: ,,Heat release characteristics in combustion chamber of CI engine”. Journal of KONES’2010 Powertrain and transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2010; Vol.17, No. 3. 2010r; s. 155 ÷ 164.
33. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Ocena parametrów pracy wieloetapowo zasilanego silnika 1.3. Multijet”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(82)/2011 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo, Mechatronika. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 187-197, Warszawa 2011r.
34. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P. ,,Badania i ocena parametrów strugi paliwa w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 12/2011. s. 43-50
35. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D. Jakóbiec J., Łagowski P. ,,Charakterystyki wydzielania ciepła silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 12/2011. s. 33-42
36. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Opóźnienie samozapłonu w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(87)/2012 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo, Mechatronika. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 99-106, Warszawa 2012r.
37. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Stężenia i emisyjność składników spalin silnika 1.3 MultiJet SDE 90KM”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(87)/2012 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo, Mechatronika. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 107-117, Warszawa 2012r.
38. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Interpolacja rzeczywistego wykresu indykatorowego silnika o zapłonie samoczynnym za pomocą funkcji sklejanych”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 4/2012. s. 43-51.
39. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P. ,,Ocena sprawności silnika ZS zasilanego biopaliwami”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 4/2012. s. 52-61.
40. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P. ,,Charakterystyki wydzielania ciepła w silniku MultiJet o zapłonie samoczynnym z jedno-, dwu- i trzyfazowym wtryskiem paliwa”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 7-8/2012. s. 68-75.
41. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Suchecki A.: ,,Porównawcze cykle pracy silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa”. Postępy nauki i techniki. Nr 14/2012r. ISSN 2080-4075. s. 18-30.
42. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Suchecki A.: ,,Charakterystyki obciążeniowe turbodoładowanego silnika 1.3 MultiJet”. Postępy nauki i techniki. Nr 15/2012r. ISSN 2080-4075. s. 7-20.
43. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Impact of exhaust gas recirculation on basic parameters of the engine operation”. 10-th European Conference of young research and science workers TRANSCOM 2013, Słowacja, Żilina 2013. s. 17-21. 2013r.
44. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: „Conversion of fiat 0.9 multiair engine to multi-fuelling”, Journal of KONES’2013 Powertrain and transport, Warsaw 2013; Vol.20, No. 4. 2013r; s. 9 ÷ 15
45. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: „Wieloetapowy wtrysk paliwa w silniku multijet 1.3”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, s. 95÷107.
46. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: „Charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania oleju napędowego i estrów oleju rzepakowego”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, s. 109÷117.
47. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Orliński P., Orliński S.: Badania silnika AD3.152 UR zasilanego olejem napędowym, FAME i ich mieszaniną. Logistyka 3/2014.
48. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Badania właściwości benzyny o zwiększonej zawartości alkoholi. Logistyka 3/2014.
49. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Trzensik E.: Cylinder Pressure Patterns in the SI Engine Fuelled by Methane and by Methane and Hydrogen Blends. Solid State Phenomena Vol. 210 (2014), Trans Tech Publications, pp 40-49.
Łagowski P.: Ocena wskaźników ekonomiczno-energetycznych i ekologicznych trubodoładowanego silnika o zapłonie wymuszonym 1.2 TSI. Logistyka 3/2014.
50. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Badania właściwości benzyny o zwiększonej zawartości alkoholi. Logistyka 3/2014.
51. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Trzensik E.: Cylinder Pressure Patterns in the SI Engine Fuelled by Methane and by Methane and Hydrogen Blends. Solid State Phenomena Vol. 210 (2014), Trans Tech Publications, pp 40-49.
52. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa na opóźnienie samozapłonu i elastyczność silnika AD3.152UR. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014. Rajecke Teplice – Slovakia 2014.
53. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Ocena porównawcza elastyczności silników ZS. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014. Rajecke Teplice – Slovakia 2014.
54. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Wpływ paliwa na elastyczność silnika AD3.152UR. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014. Rajecke Teplice – Slovakia 2014.
1. Ambrozik A., Łagowski P., "The influence of the particular characteristics of the heat emission in the copmression ignition engine on its indicator indexses" (Wpływ wybranych charakterystyk wydzielania ciepła w silniku ZS na jego wskaźniki indykowane); Teka Komisji Naukowo - Problemowej Motoryzacji, PAN o/Kraków; Zeszyt 26-27, pt. Konstrukcja, Badania, Eksploatacja, Technologia Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, rok 2003; s.23-32,
2. Ambrozik A., Łagowski P., "The influence of the arrangement of the combustion process in the diesel engine on the parameters of its working cycle" (Wpływ organizacji procesu spalania w silniku ZS na parametry jego cyklu pracy); Teka Komisji Naukowo - Problemowej Motoryzacji, PAN o/Kraków,; Zeszyt 26-27, pt. Konstrukcja, Badania, Eksploatacja, Technologia Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, rok 2003; s. 15-22
3. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., Jakóbiec J., "The influence of feeding the AD3.152 engine with various fuels on the work cycle parameters and indicators" (Wpływ zasilania silnika Ad3.152 różnymi paliwami na parametry i wskaźniki cyklu pracy) ; Journal of KONES Internal Combustion Engines, Warsaw 2004; Vol.11, rok 2004; s. 7-16,
4. Ambrozik A., Łagowski P., "Methodology of numerical simulation for indicator diagrams in self-ignition engine" (Metodyka Symulacji Numerycznej Wykresu Indykatorowego Silnika o ZS); KONMOT-AUTOPROGRES 2004; Czasopismo Techniczne Mechanika Zeszyt 6/2004 - Silniki Spalinowe, rok 2004; s. 61-69,
5. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., ,,Charakterystyki wydzielania ciepła w silniku AD3.152 zasilanym paliwami pochodzenia węglowodorowego i roślinnego”, Kongres PTNSS 2005, Nr art. PTNSS P05-C025. 2005r. s. 1-6,
6. Ambrozik A., Kurczyński D., Łagowski P., ,,Metoda wyznaczania współczynnika wydzielania ciepła podczas procesu spalania”. Kongres PTNSS 2005, Nr art. PTNSS P05-C026, 2005r. s. 1-8,
7. Ambrozik A., Łagowski P., ,,Selected methods of identifying heat relase characteristics incompression-ignition combustion engines” (Wybrane metody sporządzania charakterystyk wydzielania ciepła w silnikach spalinowych o ZS). Journal of KONES Internal Combustion Engines, Warsaw 2005; Vol.12, s. 15-22; rok 2005;
8. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Próba zastosowania analizy falkowej do oceny wskaźników cyklu pracy silnika o ZS” Diagnostyka Wydawca: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. XII Konferencja Naukowa Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów, Bydgoszcz – Borówno, rok 2005r; Vol. 33, rok 2005r; s. 9-12,
9. Ambrozik A., Ambrozik T. Łagowski P.: ,,Termodynamiczny cykl pracy tłokowego silnika spalinowego zasilanego wodorem”. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Silniki Gazowe 2006” Komunikat.
10. Ambrozik A., Ambrozik T. Łagowski P.: ,,Porównanie cykli pracy silnika spalinowego zasilanego benzyną i wodorem”. Journal of KONES’2006 Powertrain and transport, Warsaw 2006; Vol.13, rok 2006r; s. 9-19,
11. Ambrozik A.(40%), Ambrozik T.(30%), Łagowski P.(30%): ,,Wpływ kąta wyprzedzenia zapłonu na wskaźniki indykowane silnika zasilanego wodorem”. Kongres PTNSS 2007, Silniki Spalinowe, Nr art. PTNSS P07-C054, s. 164-172, rok 2007;
12. Ambrozik A.(40%), Ambrozik T.(30%), Łagowski P.(30%): ,,The influence of hydrocarbon fuels and biofuels on self-ignition delay period”. Konferencja MOTROL 2007. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Volume VII, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, s. 15-23. Lublin 2007r.
13. Ambrozik A.(25%), Ambrozik T.(25%), Kurczyński D.(25%), Łagowski P.(25%): ,,Zadymienie spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego paliwami węglowodorowymi i roślinnymi”. X Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: INNOWACJE W MOTORYZACJI A OCHRONA ŚRODOWISKA”. s. 19-32, Słupsk 2007r.
14. Ambrozik A.(25%), Ambrozik T.(25%), Kurczyński D.(25%), Łagowski P.(25%): ,,Własności silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego olejem napędowym, paliwem roślinnym i ich mieszaniną”. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna ,,Problemy Recyklingu”. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 13-23. Warszawa 2007r.
15. Ambrozik A.(25%), Ambrozik T.(25%), Kurczyński D.(25%), Łagowski P.(25%): ,,Comparative assessment of diesel engine fuelled by diesel oil, biodiesel and their blend”. 7-th European Conference of young research and science workers TRANSCOM 2007, Żilina 2007. s. 11-16. 2007r.
16. Kekez M.(40%), Kurczyński D.(30%), Łagowski P.(30%): ,,Modelowanie wykresu indykatorowego ciśnienia w cylindrze silnika ZS za pomocą systemu rozmytego typu Talagi-Sugeno”. Terotechnologia 2007. Zeszyty Naukowe ,,Budowa i Eksploatacja Maszyn 7”. s. 209-214. 2007r.
17. Ambrozik A., Ambrozik T. Łagowski P.: ,,Wpływ obciążenia silnika AD3.152 UR na charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania”. Teka Komisji Motoryzacji, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Zeszyt Nr 33-34, s. 17 -28, 2008r.
18. Ambrozik A., Ambrozik T. Łagowski P.: ,,Ocena funkcji sklejanych aproksymujących rzeczywisty wykres indykatorowy silnika o zapłonie samoczynnym, zasilanego różnymi paliwami”. Journal of KONES’2008 Powertrain and transport , Warsaw 2008; Vol.15, No. 3. 2008r; s. 9 ÷ 18
19. Ambrozik A.., Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Aproksymacja rzeczywistego wykresu indykatorowego funkcjami sklejanymi”, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(69)/2008XV – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 17-28, Warszawa 2008r.
20. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Wydzielanie ciepła i emisja NOx ze spalinami w silniku o ZS zasilanym paliwami pochodzenia roślinnego”. Słupskie XII Forum Motoryzacji pt.: INNOWACJE W MOTORYZACJI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA”. s. 17-22, Słupsk 2009r.
21. Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Wielkości i parametry diagnostyczne procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym”, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(73)/2009 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 5-15, Warszawa 2009r.
22. Ambrozik T., Łagowski P.: ,, The influence of properties of selected fuels on injection parameters and vibroacoustic injector signal”, TRANSCOM 2009, Machines and Equipments. Applied Mechanics. 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers. s. 9-14, Źilina 2009.
23. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Glued functions - based assessment of approximation accuracy of self-ignition engine real indicator diagram”. 12 th EAEC2009 European Automotive Congress, Bratislava 2009r.
24. Jankowski A., Łagowski P., Ślęzak M.: ,,Theoretical and experimental studies of heat release characteristics in the combustion chamber of ci engine”. 12 th EAEC2009 European Automotive Congress, Bratislava 2009r.
25. Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Wpływ właściwości wybranych paliw na parametry wtrysku i wydzielanie ciepła w silniku o zapłonie samoczynnym”. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Nauka i Przemysł”. Kraków 2009r.
26. Ambrozik A., Jakóbiec J., Ambrozik T., Łagowski P.: ,,Relationship between fuel spray parameters and heat release characteristics in self-ignition engine”. Seria monograficzna Zespołu Systemów Eksploatacji PAN ,,Problems of maintenance of sustainable Technological Systems”. Wyd. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, s. 7-17, Warszawa 2010r.
27. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P., Skrobacki Z.: ,,Assessment os selected operational indicators of Scania engine and bus fuelled by ethanol”. Seria monograficzna Zespołu Systemów Eksploatacji PAN ,,Problems of maintenance of sustainable Technological Systems”. Wyd. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, s. 18-30, Warszawa 2010r.
28. Ambrozik A., Ambrozik T., Jakóbiec J., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Wskaźniki ekonomiczno-energetyczne i ekologiczne silnika 1.3 Multijet z wieloetapowym wtryskiem paliwa pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2(78)/2010 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 127-136, Warszawa 2010r.
29. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,External speed characteristics in engine with multi-stage fuel injection”. Journal of KONES’2010 Powertrain and transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2010; Vol.17, No. 1. 2010r; s. 9 ÷ 16
30. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Selected load characteristics of 1.3 multijet engine”. Journal of KONES’2010 Powertrain and transport , European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2010; Vol.17, No. 2. 2010r; s. 9 ÷ 15
31. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Examination of fast-changing quantities in engine with common rail injection system”. Journal of KONES’2010 Powertrain and transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2010; Vol.17, No. 3. 2010r; s. 17 ÷ 24.
32. Jankowski A., Łagowski P., Ślęzak M.: ,,Heat release characteristics in combustion chamber of CI engine”. Journal of KONES’2010 Powertrain and transport, European Science Society of Powertrain and Transport Publication, Warsaw 2010; Vol.17, No. 3. 2010r; s. 155 ÷ 164.
33. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Ocena parametrów pracy wieloetapowo zasilanego silnika 1.3. Multijet”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(82)/2011 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo, Mechatronika. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 187-197, Warszawa 2011r.
34. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P. ,,Badania i ocena parametrów strugi paliwa w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 12/2011. s. 43-50
35. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D. Jakóbiec J., Łagowski P. ,,Charakterystyki wydzielania ciepła silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 12/2011. s. 33-42
36. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Opóźnienie samozapłonu w silniku z wieloetapowym wtryskiem paliwa”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(87)/2012 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo, Mechatronika. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 99-106, Warszawa 2012r.
37. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Stężenia i emisyjność składników spalin silnika 1.3 MultiJet SDE 90KM”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(87)/2012 – Mechanika, Ekologia, Bezpieczeństwo, Mechatronika. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, s. 107-117, Warszawa 2012r.
38. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Interpolacja rzeczywistego wykresu indykatorowego silnika o zapłonie samoczynnym za pomocą funkcji sklejanych”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 4/2012. s. 43-51.
39. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P. ,,Ocena sprawności silnika ZS zasilanego biopaliwami”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 4/2012. s. 52-61.
40. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P. ,,Charakterystyki wydzielania ciepła w silniku MultiJet o zapłonie samoczynnym z jedno-, dwu- i trzyfazowym wtryskiem paliwa”. Autobusy-Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe; Nr 7-8/2012. s. 68-75.
41. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Suchecki A.: ,,Porównawcze cykle pracy silnika z wieloetapowym wtryskiem paliwa”. Postępy nauki i techniki. Nr 14/2012r. ISSN 2080-4075. s. 18-30.
42. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Suchecki A.: ,,Charakterystyki obciążeniowe turbodoładowanego silnika 1.3 MultiJet”. Postępy nauki i techniki. Nr 15/2012r. ISSN 2080-4075. s. 7-20.
43. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: ,,Impact of exhaust gas recirculation on basic parameters of the engine operation”. 10-th European Conference of young research and science workers TRANSCOM 2013, Słowacja, Żilina 2013. s. 17-21. 2013r.
44. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: „Conversion of fiat 0.9 multiair engine to multi-fuelling”, Journal of KONES’2013 Powertrain and transport, Warsaw 2013; Vol.20, No. 4. 2013r; s. 9 ÷ 15
45. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: „Wieloetapowy wtrysk paliwa w silniku multijet 1.3”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, s. 95÷107.
46. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: „Charakterystyki wydzielania ciepła podczas procesu spalania oleju napędowego i estrów oleju rzepakowego”. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(92)/2013, s. 109÷117.
47. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Orliński P., Orliński S.: Badania silnika AD3.152 UR zasilanego olejem napędowym, FAME i ich mieszaniną. Logistyka 3/2014.
48. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Badania właściwości benzyny o zwiększonej zawartości alkoholi. Logistyka 3/2014.
49. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Trzensik E.: Cylinder Pressure Patterns in the SI Engine Fuelled by Methane and by Methane and Hydrogen Blends. Solid State Phenomena Vol. 210 (2014), Trans Tech Publications, pp 40-49.
Łagowski P.: Ocena wskaźników ekonomiczno-energetycznych i ekologicznych trubodoładowanego silnika o zapłonie wymuszonym 1.2 TSI. Logistyka 3/2014.
50. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Badania właściwości benzyny o zwiększonej zawartości alkoholi. Logistyka 3/2014.
51. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P., Trzensik E.: Cylinder Pressure Patterns in the SI Engine Fuelled by Methane and by Methane and Hydrogen Blends. Solid State Phenomena Vol. 210 (2014), Trans Tech Publications, pp 40-49.
52. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Wpływ kąta wyprzedzenia wtrysku paliwa na opóźnienie samozapłonu i elastyczność silnika AD3.152UR. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014. Rajecke Teplice – Slovakia 2014.
53. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Ocena porównawcza elastyczności silników ZS. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014. Rajecke Teplice – Slovakia 2014.
54. Ambrozik A., Ambrozik T., Kurczyński D., Łagowski P.: Wpływ paliwa na elastyczność silnika AD3.152UR. IX International Science-Technical Conference Automotive Safety 2014. Rajecke Teplice – Slovakia 2014.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
IC piston engines, engine fuels, engine diagnostics and control, engine operating parameters, exhaust gas toxic compounds, environmental protection, bench tests, combustion and catalysis processes, IC engine working cycles, exergy. 5.2 Machine Design
5.3 Machine Technology
5.4 Mechanical Engineering
5.9 Transportation
5.12 Thermal Technology
5.19 Computer Methods in Science

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl