Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Magdalena Piasecka

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Mechanics
Position: adiunkt
E-mail: tmpmj@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 3424320
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
- termodynamika, mechanika płynów, wymiana ciepła przy wrzeniu
- diabatyczny przepływ płynu w kanałach
- zagadnienia wymiany ciepła i masy w miniprzesrzeniach
- bezkontaktowe metody pomiaru temperatury powierzchni (ltermografia ciekłokrystaliczna, termowizja)
- badania wizualizacyjne struktur przepływu
- thermodynamics, fluid mechanics, boiling heat transfer
- diabatic flow in channels
- heat and mass transfer issues in mini gaps
- contactless methods of surface temperature determination (liquid crystal thermography, termovision)
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Stanowisko badawcze do badania wymiany ciepła podczas przepływu płynu płynu przez mini przestrzenie
- aktualnie badania dotyczą wrzenia, a sekcja pomiarowa obejmuje układ z minikanałem o gładkiej lub rozwiniętej powierzchni grzejnej.

Obiegi realizowane na stanowisku pomiarowym:
Obieg główny czynnika roboczego, zawiera następujące podstawowe elementy: moduł pomiarowy z minikanałem, pompa przepływowa wirnikowa, regulator ciśnienia pełniący funkcję zbiornika wyrównawczego, wymiennik ciepła typu rura w rurze, chłodzony wodą, filtr, zespół rotametrów oraz separator powietrza. Układ uzupełniają dwa przetworniki ciśnienia, zainstalowane na wlocie i wylocie do/z kanału. W rozwiązaniu konstrukcyjnym możliwe jest pochylanie kanału w pełnym zakresie.
Obieg wspomagający – „kalibracyjny” jest wykorzystywany do kalibracji barwy powierzchni grzejnej kanału względem odpowiadającej jej temperatury, co jest niezbędne przy stosowaniu w badaniach techniki termografii ciekłokrystalicznej. Jest to zamknięty obieg wody, który uruchamiany jest przed właściwymi badaniami wymiany ciepła. Składają się na niego: pompa wirnikowa, przepływowy podgrzewacz wody, filtry oraz separator powietrza.
Powierzchnia (folia) grzejna w module pomiarowym jest zasilana spawarką inwertorową z płynną regulacją prądu (do 300 A). Regulację i kontrolę układu prądowego zapewniają: bocznik, amperomierz, woltomierz oraz autotransformator.
Sekcja pomiarowa
W module pomiarowym znajduje się minikanał o przekroju prostokątnym, o regulowanej głębokości z zakresu 0,5÷2.0 mm, szerokości 40 mm i długości 360 mm, przez który przepływa płyn chłodniczy (FC-72, Novec 7100). Orientacja przestrzenną modułu jest regulowana. O głębokości kanału decyduje grubość zastosowanej przekładki. Zastosowano dwa podstawowe rodzaje powierzchni rozwiniętych, uzyskanych z różnych procesów technologicznych: teksturowania laserowego i elektroerozjii.
Szyby szklane (wzierniki) w module testowym umożliwiają prowadzenie obserwacji, w tym: barwy wskazywanej przez ciekłe kryształy po stronie gładkiej powierzchni folii grzejnej od strony szyby, która umożliwia detekcję rozkładu temperatury na powierzchni folii dzięki termografii ciekłokrystalicznej oraz struktur przepływu dwufazowego oraz zjawisk towarzyszących wrzeniu, obserwowanych poprzez szybę od strony rozwiniętej powierzchni folii podczas przepływu płynu w kanale.
W kanałach wlotowym i wylotowym minikanału modułu pomiarowego, zainstalowano termopary typu K. Na wlocie i wylocie do/z kanału dokonywany jest pomiar nadciśnienia za pomocą przetworników ciśnienia.
Experimental stand for heat transfer research during fluid flow in mini gaps

The flow loop consists of: the test section, the rotary pump, the compensating tank, the heat exchanger, the filter, rotameters and the deaerator. The data and image acquisition system with digital cameras, a data acquisition station, a computer with specialized software and lighting systems are the essential parts of the research equipment.
The test section with a minichannel 0.5-2 mm deep, 40 mm wide and 360 mm long, oriented differently, is the most important part of the system. The heating element for FC-72 flowing in the minichannel is cooling liquid FC-72 or Novec 7100. The foil is plain or microstructured on one side and in direct contact with the fluid flowing in the channel. Two types of microstructured heating surfaces were used. One surface had evenly distributed micro-recesses, and the other had unevenly distributed mini-recesses. The micro-recesses were made by laser drilling. A spark erosion technique was used to produce mini-recesses. It is possible to observe the channel surfaces through two glass panes. One pane allows observing foil temperature changes owing to a liquid crystal layer deposited on the plain side of the foil. The other glass plane allows conducting two-phase flow visualization on the microstructured foil side. K-type thermocouples are installed at the inlet and outlet of the minichannel.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Konsultacje w zakresie - układy z minikanałami stosowane w wymiennikach ciepła.

Opracowanie wytycznych do projektowania układów wymienników ciepła z minikanałami o powierzchniach gładkich i rozwiniętych

Badania eksperymentalne efektywności rozwiniętych powierzchni grzejnych w układach przepływowych wymienników ciepła z miniprzestrzenią na stanowisku testowym

Obliczenia cieplne, zwłaszcza w zastosowaniach z minikanałami, w tym wyznaczanie współczynników przejmowania ciepła

Badania wizualizacyjne struktur przepływu i analiza wyników.

Zastosowanie termografii ciekłokrystalicznej i termowizji do wyznaczania rozkładu temperatury powierzchni

heat transfer issues
heat transfer coefficient determination
heat exchangers - calculations, especially for minichannels applications
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Patenty
Piasecka M., Depczyński W., Patent RP: " Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu", nr PL 217287 B1.

Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne:
Piasecka M., 2013, Własne prototypy kolektorów słonecznych płaskich, z absorberami o powierzchniach rozwiniętych:
• w postaci układu równoległych rurek z mini wgłębieniami wykonanymi metodą piaskowania,
• z mini wgłębieniami wykonanymi techniką elektroerozji,
• z mikro wgłębieniami wykonanymi laserowo,
Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
Piasecka M., 2014, Własny prototyp hybrydowego kolektora słonecznego z absorberem o powierzchni rozwiniętej.
Patents
Piasecka M. (share 80%), Depczyński W., Patent RP: "Structure for Heat Transfer Intensification at the Boiling", No. PL 217287 B1.
Informacje dodatkoweAdditional information
Monografie
1. Piasecka M.: Wrzenie w przepływie na powierzchniach rozwiniętych minikanałów, Monografie, studia, rozprawy, seria Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 61, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014.
2. Hożejowska S., Maciejewska B., Piasecka M.: Zastosowanie funkcji Trefftza do wyznaczania pól temperatury i współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie, seria Mechanika, nr 62, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014.

Rozdziały w monografiach
1. Piasecka M., Poniewski M. E.: Zastosowanie termografii ciekłokrystalicznej do badań wrzenia w przepływie przez minikanał, 2008. Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła, Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, praca zb. pod red. W. Sucheckiego, Warszawa 2008, s. 241-256.
2. Poniewski M.E. (red.), M. Piasecka, S. Hożejowska, B. Maciejewska, R. Kaniowski, R. Pastuszko, T.M. Wójcik, M.E. Poniewski, Special Topics in Pool and Flow Boiling, World Scientific Publishing Co., publikacja w druku.
- rozdział 4 - Kaniowski R., Piasecka M., Poniewski M.E., Flow boiling in minichannels
- rozdział 5 - Piasecka M., Poniewski M.E.: Heat transfer and pressure drop in minichanels with a microstructured surface and various spatial orientations
3. Piasecka M., Heating surface laser texturing in studies of heat transfer in minichannels, 2012. Selected problems of Mechanical Engineering and maintenance, Monografie, studia, rozprawy nr M29, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2012,pp. 88-98.

Praca doktorska pt. „Teoretyczne i eksperymentalne badania wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał”, Wydział Mechaniczny, 2002.

Referaty
1. Jankowska M., Poniewski M.: Ciekłe kryształy i możliwości ich stosowania w technice cieplnej, 1995. Zeszyty Naukowe, Mechanika 55, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1995, s. 149-158.
2. Piasecka M., Piwowarski S., Poniewski M. E.: Kalibracja termoczułych ciekłych kryształów do wyznaczania dwuwymiarowego pola temperatury, 1999. Zeszyty Naukowe, Mechanika 70, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1999, s. 39-51.
3. Piwowarski S., Piasecka M., Poniewski M. E.: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła w wąskim kanale, 1999. Zeszyty Naukowe, Mechanika 70, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1999, s. 53-60.
4. Piasecka M., Piwowarski S., Poniewski M. E.: The method of calibration of thermochromic liquid crystals in boiling heat transfer coefficient, 2000. Annual Sci. Conf. GAMM’2000, Book of Abstracts, s. 115.
5. Piwowarski S., Piasecka M., Poniewski M. E., Hożejowski L.: Heat polynomials application in boiling heat transfer coefficient calculation for narrow channel flow, 2000. Proc. Annual Sci. Conf. GAMM’2000, Book of Abstracts, s. 116.
6. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E., Szetela G.: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał, 2001. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, ITC Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, t. II, s. 169-176.
7. Hożejowski L., Hożejowska S., Piasecka M.: Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem, 2002. Proc. Annual Sci. Conf. GAMM’2002, Book of Abstracts, p. 66.
8. Piasecka M., Poniewski M. E.: Flow boiling incipience of subcooled Freon 123 in narrow rectangular channel, 2002. Proc. 3rd International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, pp. 419-424.
9. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski M. E.: One- and two-dimensional models for local flow boiling heat transfer coefficient determination in narrow channel, 2002. Proc. 3rd International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, pp. 307-314.
10. Hożejowski L., Hożejowska S., Piasecka M.: Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem, 2003. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, vol. 2, No. 1, pp. 362-363.
11. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E.: Determination of local flow boiling heat transfer coefficient in narrow channel, 2003. Archives of Thermodynamics, vol. 24, No. 2, pp. 55-67.
12. Piasecka M., Poniewski M. E.: The onset of refrigerant R-123 flow boiling in a narrow vertical channel, 2003. Archives of Thermodynamics, vol. 24, No. 2, pp. 19-35.
13. Piasecka M., Poniewski M. E.: Hysteresis phenomena at the onset of subcooled nucleate flow boiling in microchannels, 2003. ASME, Proc. 1st Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, Rochester, NY, USA, pp. 581-588.
14. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E.: Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, 2003. Proc. 5th Int. Conf. on Boiling Heat Transfer, Montego Bay, Jamaica, pp. 18.
15. Piasecka M., Poniewski M. E.: Theoretical and experimental analysis of flow boiling heat transfer in minichannel, 2003. Proc. 5th Minsk International Seminar – Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Minsk, Belarus, pp. 228-247.
16. Piasecka M.: Zastosowanie termografii w badaniach wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał, 2003. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 5s, s. 160-162.
17. Piasecka M., Poniewski M. E.: Hysteresis phenomena at the onset of subcooled nucleate flow boiling in microchannels, 2004. Heat Transfer Engineering, vol. 25, No. 3, pp. 44-51.
18. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E.: Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, 2004. International Journal of Heat and Fluid Flow, vol. 25, pp. 159-172.
19. Piasecka M., Poniewski M. E.: Influence of selected parameters on boiling heat transfer in minichannels, 2004. Proc. 2nd Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, Rochester, NY, USA, pp. 515-522.
20. Piasecka M., Poniewski M. E.: Flow boiling incipience in minichannels, 2004. Proc. 3rd Int. Symp. on Two-phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa, Italy, CD - pp. 8 (mt-13).
21. Piasecka M., Poniewski M. E.: Liquid crystal thermography applied to investigations into heat transfer in minichanels, 2004, Metrology and Measurement Systems, Quartarely of Polish Academy of Sciences, vol. 11, No. 3, pp. 259-274.
22. Piasecka M.: Investigations on flow boiling heat transfer in minichannels, 2004. Turbulence, vol. 10, pp. 111-122.
23. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E.: Experimental error analysis and heat polynomial method improvement for boiling heat transfer numerical calculations in minichannels, 2005. Proc. 3rd Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, 13-15.06.2005, Toronto, Canada, CD, pp. 8. (ICMM2005-75142)
24. Poniewski M. E., Piasecka M., Hożejowska S.: Boiling heat transfer in minichannels - experiment and numerical calculations, 2005. Proc. 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2005, 26-30.06.2005, Gdańsk, pp. 87-102.
25. Piasecka M., Poniewski M. E.: Contactless liquid crystal and radiation thermography by example of boiling heat transfer investigations, 2005. V Workshop Modelling of Multiphase Flows In Thermo-Chemical Systems. Advanced Measurement Techniques, 2-4.09.2005, Stawiska, Book of Abstracts, pp. 6-7.
26. Piasecka M., Poniewski M. E.: Bezkontaktowa termografia ciekłokrystaliczna
i radiacyjna na przykładzie badań wymiany ciepła przy wrzeniu, 2005. Materiały V Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe”, 2-4.09.2005, Stawiska, Wyd. Instytutu Maszyn Przepływowych, Gdańsk 2005, CD, nr PPW05-002, s. 13.
27. Piasecka M., Poniewski M. E., Hożejowska S., Hożejowski L.: Various Models and Numerical Procedures of Boiling Heat Transfer Calculations in Minichannels, 2005. Proc. Euromech Colloquium 472 on Microfluidics and Transfer, 6-8.09.2005, Grenoble, France, pp. 4.
28. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski M. E.: Equalizing calculus in minichannel flow boiling heat transfer calculation, 2005. Proc. ECI International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale, 25-30.09.2005, II Ciocco, Castelvecchio Pascoli (Tuscany), Italy, CD, No. 25, pp. 8.
29. Piasecka M., Poniewski M. E.: Contactless liquid crystal and radiation thermography by example of boiling heat transfer investigations, 2005. Int. J. Turbulence, Wyd. Polit. Częstochowskiej, Częstochowa 2005, vol. 11, pp. 35-44.
30. Piasecka M., Pastuszko R.: Wyznaczanie pól temperatury przy zastosowaniu termografii ciekłokrystalicznej oraz kamery termowizyjnej w badaniach wymiany ciepła w minikanałach, 2005, PAK, nr 6, s. 23-26.
31. Pastuszko R., Piasecka M.: Pomiary rozkładu temperatury w żebrach z dodatkowymi pokryciami strukturalnymi, 2005. PAK, nr 6, s. 27-30.
32. Piasecka M.: Eksperymentalne badania wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego przez pionowy minikanał, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6s, s. 186-187.
33. Piasecka M., Hożejowska S.: Analiza błędów pomiarowych w badaniach wymiany ciepła w minikanale, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6s, s. 188-189.
34. Piasecka M., Hożejowska S., Hożejowski L., Poniewski M. E.: Wyznaczanie lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła w minikanale, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6s, s. 190-191.
35. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski M. E., Boiling heat transfer in vertical minichannels. Liquid crystal experiments and numerical investigations, 2009. International Journal of Thermal Sciences, vol. 48, No. 6, pp. 1049-1059.
36. Piasecka M., Analiza wpływu wybranych parametrów na inicjację wrzenia w przepływie płynu chłodniczego przez prostokątny minikanał o zmiennej orientacji przestrzennej, 2009. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6, s. 146-147.
37. Piasecka M., Wykorzystanie termografii ciekłokrystalicznej do detekcji pola temperatury w badaniach wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale, 2009. Materiały 13th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2009, 30.XI-3.XII.2009, Zakopane, Book of Abstracts, p. 205, CD–8 pages.
Piasecka M., Wykorzystanie termografii ciekłokrystalicznej do detekcji pola temperatury w badaniach wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale, 2009. Logistyka nr 6/2009, listopad-grudzień, 8 stron.
38. Piasecka M., Wyniki badań wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale, 2009. Materiały 13th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2009, 30.XI-3.XII.2009, Zakopane, Book of Abstracts, p. 206, CD–8 pages.
Piasecka M., Wyniki badań wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale, 2009. Logistyka nr 6/2009, listopad-grudzień, 8 stron.
39. Piasecka M., Experimental investigation on flow boiling heat transfer in minichannels of different spatial orientations, Proc. Of the Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2009, 25-27 XI.2009, Liberec (Czechy), pp. 290-303.
40. Poniewski M. E., Piasecka M., Hożejowska S.: Experimental and Numerical Evaluation of Flow Boiling Heat Transfer in Asymetrically Heated Vertical Minichannel, 2010. Materiały II Krajowej Konferencji Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn, 6-8 lipca 2010, Rzeszów 2010, s.33.
41. Piasecka M., Hożejowska S., Maciejewska B.: Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza, 2010. Inżynieria i Aparatura Chemiczna Nr 2/2010, s. 95-96.
Piasecka M., Hożejowska S., Maciejewska B., Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza, Materiały XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 6-10. 09.2010, Gdańsk 2010, s.11.
42. Piasecka M., Maciejewska B.: Wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła w minikanale metodą MES z wykorzystaniem funkcji Trefftza, 2010. Materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy SWCiM-2010, 6-8 września 2010, Międzyzdroje, Wyd. Ucz. ZUT w Szczecinie, s. 397-404.
43. Piasecka M.: Boiling Incipience at Fluid Flow Along a Rectangular Channel, 2010. Proc. XIIIth Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, 9-12 września 2010, Międzyzdroje, Wyd. Ucz. ZUT w Szczecinie, Ed. Stachel A.A., Mikielewicz D., pp. 467-474.
44. Hożejowska S., Piasecka M., Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła, 2010. Logistyka nr 6/2010, 10 stron.
Hożejowska S., Piasecka M., Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2010,
6-9.XII.2010, Zakopane, Book of Abstracts, CD–10 pages.
45. Piasecka M., Maciejewska B., Zastosowanie metody współczynników wrażliwości z wykorzystaniem funkcji Trefftza w badaniach wymiany ciepła w minikanale, 2010. Logistyka nr 6/2010, 10 stron.
Piasecka M., Maciejewska B., Zastosowanie metody współczynników wrażliwości z wykorzystaniem funkcji Trefftza w badaniach wymiany ciepła w minikanale, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2010, 6-9.XII.2010, Zakopane, Book of Abstracts, CD–10 pages.
46. Piasecka M., Koncepcja stanowiska do badania wrzenia w przepływie przez minikanał z grzejnikiem porowatym, 2010. Logistyka nr 6/2010, 8 stron.
Piasecka M., Koncepcja stanowiska do badania wrzenia w przepływie przez minikanał z grzejnikiem porowatym, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2010, 6-9.XII.2010, Zakopane, Book of Abstracts, CD–8 pages.
47. Piasecka M., Oszacowanie dokładności pomiaru temperatury powierzchni w termografii ciekłokrystalicznej, 2010. Logistyka nr 6/2010, 10 stron.
Piasecka M., Oszacowanie dokładności pomiaru temperatury powierzchni w termografii ciekłokrystalicznej, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport Transport TRANSCOMP 2010, 6-9.XII.2010, Zakopane, Book of Abstracts, CD–10 pages.
48. Piasecka M., Maciejewska B., FEM Method with the use of Trefftz Functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel, 2010. Materiały Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2010, 24-26.XI.2010 r., Liberec, Czechy, vol. 2, pp. 524-533 + CD.
49. Piasecka M., Boiling heat transfer research in a vertically and horizontally oriented minichannel, Proc. 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, 28.06-2.07.2011, Ryn, pp. 357-363 (ISBN 978-83-62081-53-0)
50. Piasecka M., Maciejewska B., The solution of inverse heat transfer problem by means of Beck`s method with the use of Trefftz method, Proc. 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, 28.06-2.07.2011, Ryn, pp. 365-370.
51. Piasecka M., Investigation into flow boiling heat transfer in a minichannel with enhanced heating surface, Proc. of the Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2011. Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2011, 22-25.XI.2011 r., Jičín, Czechy, vol. 2, pp. 897-907 + CD.
52. Piasecka M., Maciejewska B., The solution of the two-dimensional inverse heat transfer problem with the use of the FEM in combination with Trefftz functions, Proc. of the Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2011. Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2011, 22-25.XI.2011 r., Jičín, Czechy, vol. 2, pp. 908-918 + CD.
53. Piasecka M., Wykorzystanie laserowego teksturowania powierzchni grzejnej w badaniach wymiany ciepła w minikanałach, Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Terotechnologia” – plakat, bez druku
54. Piasecka M., Maciejewska B., The study of boiling heat transfer in vertically and horizontally oriented rectangular minichannels and the solution to the inverse heat transfer problem with the use of the Beck method and Trefftz functions, 2012. Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 38, pp. 19-32.
55. Piasecka M., Experimental investigation of flow boiling heat transfer in a vertical rectangular minichannel with one enhanced heating surface, 2012. Final Program and Book of Abstracts of ECI 8th Int. Conf. on Boiling and Condensation Heat Transfer, 3-7.06.2012, Lausanne, Switzerland, paper No. 1559, 1 page.
Piasecka M., Experimental investigation of flow boiling heat transfer in a vertical rectangular minichannel with one enhanced heating surface, 2012. Proc. ECI 8th Int. Conf. on Boiling and Condensation Heat Transfer, 3-7.06.2012, Lausanne, Switzerland, paper No. 1559, 12 pages.
56. Piasecka M., Maciejewska B., FEM Method with the use of Trefftz Functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel, 2012. The European Physical Journal Web of Conferences, vol. 25, paper No. 02022, 10 pages.
57. Piasecka M., Investigation into flow boiling heat transfer in a minichannel with enhanced heating surface, 2012. The European Physical Journal Web of Conferences, vol. 25, paper No. 01072, 12 pages.
58. Piasecka M., Maciejewska B., The solution of the two-dimensional inverse heat transfer problem with the use of the FEM in combination with Trefftz functions, 2012. The European Physical Journal Web of Conferences, vol. 25, paper No. 01073, 12 pages.
59. Piasecka M., Experimental study of flow boiling heat transfer in a rectangular minichannel by using various enhanced heating surfaces, 2012. Book of Abstracts, Proc. 6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France, p. 222.
Piasecka M., Experimental study of flow boiling heat transfer in a rectangular minichannel by using various enhanced heating surfaces, 2012. Proc. 6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France, paper No. A3580, 8 pages.
Piasecka M., Experimental study of flow boiling heat transfer in a rectangular minichannel by using various enhanced heating surfaces, 2012. Journal of Physics: Conference Series, vol. 395, paper No. 012136, 8 pages.
60. Pastuszko R., Piasecka M., Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities, 2012. Book of Abstracts, Proc. 6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France, p. 223.
Pastuszko R., Piasecka M., Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities, 2012. Proc. 6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France, paper No. A3611, 7 pages. (2012)
Pastuszko R., Piasecka M., Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities, 2012. Journal of Physics: Conference Series, vol. 395, paper No. 012136, 7 pages.
61. Piasecka M., An investigation into the influence of different parameters on the onset of boiling in minichannels, 2012. Archives of Thermodynamics, vol. 33, No. 4, 67–90.
62. Hożejowska S., Piasecka M., Hożejowski L., Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannels, 2012. Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2012, 20- 23.11.2012, Hradec Králové, Czech Republic, pp. 268-274.
63. Piasecka M., Maciejewska B., Enhanced heating surface application in a minichannel flow and use the FEM and Trefftz functions to the solution of inverse heat transfer problem, 2013. Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 44, pp. 23-33.
64. Piasecka M., An application of enhanced heating surface with mini-recesses for flow boiling research in minichannels, 2013, Heat Mass Transfer. vol. 49, pp. 261-271.
65. Hożejowska S., Piasecka M., Hożejowski L., Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannels, 2013. The European Physical Journal Web of Conferences, vol. 45, paper No. 01040, 7 pages.
66. Piasecka M., Maciejewska B., Application of the Finite Element Method to the determining of boiling heat transfer coefficient for minichannel flow, 2013. Archives of Thermodynamics, vol. 34, No. 1, pp. 55-69.
67. Piasecka M., Determination of the temperature field using liquid crystal thermography and analysis of two-phase flow structures in research on boiling heat transfer in a minichannel, 2013. Metrology and Measurement Systems, vol. XX, No. 2, pp. 205-216.
68. Piasecka M., Heat transfer mechanism and pressure drop during flow boiling of
FC-72 in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls, 2013. Book of Abstracts, Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal, p. 150.
Piasecka M., Heat transfer mechanism and pressure drop during flow boiling of
FC-72 in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls, 2013. Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal, CD, paper No. 137, 8 pages.
69. Maciejewska B., Piasecka M., Flow boiling in a minichannel: applications of numerical methods in heat transfer coefficient determination, 2013. Book of Abstracts, Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal, CD, p. 163.
Maciejewska B., Piasecka M., Flow boiling in a minichannel: applications of numerical methods in heat transfer coefficient determination, 2013. Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal, CD, paper No. 119, 8 pages.
70. Piasecka M., Heat transfer mechanism, pressure drop and flow patterns during FC-72 flow boiling in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls, 2013. International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 66, pp. 472-488.
71. Piasecka M., Maciejewska B., Heat transfer coefficient determination for flow boiling in vertical and horizontal minichannels, Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2013, 19-22.11.2013, Kutná Hora (Czech Republic), pp. 562-568.
72. Hożejowska S., Piasecka M., Numerical modeling of temperature fields in the flow boiling liquid through a vertical minichannel with an enhanced heating surface, Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2013, 19-22.11.2013, Kutná Hora (Czech Republic), pp. 261-264.
73. Piasecka M., The use of enhanced surface in flow boiling heat transfer in a rectangular minichannels, 2014. Experimental Heat Transfer, vol. 27, pp. 231-255.
74. Piasecka M., Flow boiling heat transfer in a minichannel with enhanced heating surface, 2014. Heat Transfer Engineering, vol. 35 (10), pp. 903-912.
75. Piasecka M., Laser texturing, spark erosion and sanding of the surfaces and their practical applications in heat exchange devices, Advanced Material Research, vol. 874, pp. 95-100, 2014 (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.874.95)
76. Piasecka M., Maciejewska B., Impact of variable spatial orientation on the heat transfer coefficient during flow boiling in a minichannel with an enhanced surface, Proc. 5th Int. Conf. Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale 2014, 22-25.04.2014 Marseilles, France, paper No. P-44, 6 pages.
77. Hożejowska S., Piasecka M., Equalizing calculus in Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of FC-72 flowing along the minichannel, Heat Mass Transfer, DOI 10.1007/s00231-014-1315-3 (25 pkt)
78. Piasecka M., Heat transfer research on enhanced heating surfaces in flow boiling in a minichannel and pool boiling, Annals of Nuclear Energy,
DOI 10.1016/j.anucene.2014.06.041 (25 pkt)
79. Piasecka M., Application of heat transfer correlations for FC-72 flow boiling heat transfer in minichannels with various orientations, Proc. 101 EUROTHERM Seminar “Transport Phenomena in Multiphase Systems, 30.06-03.07.2014, Kraków, CD, 8 pages.

Udział w projektach badawczych:
1. Projekt badawczy NCN, umowa nr UMO-2013/09/B/ST8/02825, pt. Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie; kierownik: dr inż. M. Piasecka, czas trwania: 04.2013 - 04.2017 r.
2. Projekt badawczy MNiSW/NCN, grant nr N N512 354037 pt. Analiza wrzenia w przepływie przez mini kanały prostokątne; kierownik: dr inż. M. Piasecka, czas trwania: 10.2009 - 04.2013 r.
3. Projekt badawczy MNiSW, grant nr 3T 10B 015 27 pt. „Analiza wymiany ciepła i struktur przepływu dwufazowego przy wrzeniu w minikanałach o różnej geometrii i orientacji przestrzennej”, kierownik: prof. hab. inż. M. E. Poniewski, czas trwania: 11.2004 r.- 05.2008 r., wykonawca
4. Projekt badawczy MNiSW, grant nr Nr 3T10B06529 pt. Analiza wymiany ciepła przy wrzeniu w wąskich tunelach ograniczonych strukturą porowatą; kierownik: dr inż. R. Pastuszko, czas trwania: 10.2005 - 10.2008 r., wykonawca;
5. Projekt badawczy KBN, grant nr 8T 10B 042 20 pt. Analiza wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach ożebrowanych pokrytych folią perforowaną i warstwą porowatą, kierownik: dr inż. R. Pastuszko, czas trwania: 04.2001 r. - 03.2004 r.; wykonawca
6. Projekt badawczy KBN, grant nr 8T 10B 005 19 pt. Analiza teoretyczna i badania eksperymentalne wymiany ciepła przy wrzeniu i konwekcji wymuszonej w wąskich kanałach, kierownik: prof. hab. inż. M. E. Poniewski, czas trwania: 09.2000 r. - 08.2003 r - główny wykonawca
7. II Fundusz im. Marii Skłodowskiej-Curie, MEN/NSF-96-250 pt. Intensyfikacja wymiany ciepła przy wrzeniu w wąskich kanałach, kierownik: prof. hab. inż. M. E. Poniewski, czas trwania: 01.1996 r. - 09.2000 r. - główny wykonawca
8. Projekt badawczy KBN, grant nr 8T 10B 040 08 pt. Badania eksperymentalne i analiza teoretyczna wymiany ciepła przy wrzeniu w wąskich kanałach i na powierzchniach porowatych, kierownik: prof. hab. inż. M. E. Poniewski, czas trwania: 04.1995 r. - 06.1999 r. - główny wykonawca

Uczestnictwo w programach europejskich
1. Udział w programu stażowym w ramach projektu „INWENCJA – Potencjał młodych naukowców oraz transfer wiedzy i innowacji wsparciem dla kluczowych dziedzin świętokrzyskiej gospodarki”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, okres realizacji projektu: 17.05.2012 r. – 31.03.2013 r. (umowa stażowa pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. a firmą Technika Grzewcza i Sanitarna „SOLARIX” w Kielcach);
2. Udział w programu stażowym w ramach projektu „INWENCJA II – Transfer wiedzy, technologii i innowacji wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw", projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, okres realizacji projektu: 17.11.2013 r. – 17.06.2014 r. (umowa stażowa pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. a firmą Technika Grzewcza i Sanitarna „SOLARIX” w Kielcach);
3. Udział w projekcie „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI wieku”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2011-2014, przygotowanie audiowizualnych modułów zajęć on-line wraz z opracowaniem scenariusza i materiałów pomocniczych w formie elektronicznej i papierowej, z przedmiotów: Energia wiatrowa (wykłady, ćwiczenia rachunkowe), Aerodynamika (wykłady, ćwiczenia rachunkowe) oraz Urządzenia grzewcze na biomasę (ćwiczenia rachunkowe) oraz konsultacje i prowadzenie prac dyplomowych dla słuchaczy studiów podyplomowych on-line „Odnawialne Źródła Energii” - prowadzenie 32 prac podyplomowych (zakończonych dyplomem);
4. Udział w projekcie „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2008-2009, prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów Ochrona cieplna budynków oraz Źródła ciepła i chłodu dla słuchaczy studiów podyplomowych „Audyt energetyczny”;
5. Udział w projekcie „Politechnika Świętokrzyska – uczelnia na miarę XXI wieku” Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2011-2012, 2012-2013 oraz 2013-2014, uczestnictwo w 60-godzinnym specjalistycznym kursie językowym dla nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia lub zamierzających prowadzić zajęcia w języku angielskim (”Intermediate-level course in specialist mechanical engineering English for academic teachers"

Nagrody, wyróżnienia
• Nagroda zespołowa Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, 2003 r.;
• Nagroda zespołowa Rektora III stopnia za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, 2004 r.;
• Nagroda zespołowa Rektora I stopnia za publikacje w znaczących pismach, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, 2009 r.;
• Nagroda zespołowa Rektora I stopnia za publikację w czasopismach z listy filadelfijskiej, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, 2010 r.;
• Nagroda zespołowa Rektora I stopnia za publikację w czasopismach z listy filadelfijskiej, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, 2011 r.;
• Nagroda zespołowa Rektora I stopnia za publikację w czasopismach z listy filadelfijskiej, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, 2012 r.;
• Indywidualna Nagroda Rektora III stopnia za otrzymanie finansowania projektu uzyskanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, 2014.;
• Wyróżnienie za najlepszy debiut naukowy „Wykorzystanie laserowego teksturowania powierzchni grzejnej w badaniach wymiany ciepła w mini kanałach" na VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Terotechnologia 2011”.
• Wyróżnienie pracy „Zastosowanie powierzchni rozwiniętych, uzyskanych w procesach teksturowania laserowego, elektroerozji i piaskowania, w urządzeniach wymieniających ciepło" na VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Terotechnologia 2013”.
• Wyróżnienie zgłoszenia patentowego - autorzy Piasecka Magdalena, Depczyński Wojciech, pt. Struktura intensyfikująca wymianę ciepła przy wrzeniu, nr A1 396579 - w IV edycji konkursu Świętokrzyski Racjonalizator organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 2012;
• Uzyskanie stypendium konferencyjnego z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, I edycja, zima 2004 - dotacja w wysokości 4000 PLN z tytułu uczestnictwa w 2nd International Conference on Microchannels and Minichannels, Rochester, NY,
• USA, 17-19.07.2004 r., w tym wygłoszenie referatu „Influence of selected parameters on boiling heat transfer in minichannels” oraz prowadzenie sesji „Boiling”.
Monographs
1. Piasecka M.: Wrzenie w przepływie na powierzchniach rozwiniętych minikanałów, Monografie, studia, rozprawy, seria Budowa i Eksploatacja Maszyn, nr 61, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014.
2. Hożejowska S., Maciejewska B., Piasecka M.: Zastosowanie funkcji Trefftza do wyznaczania pól temperatury i współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie, seria Mechanika, nr 62, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2014.

Chapters in monographs
1. Piasecka M., Poniewski M. E.: Zastosowanie termografii ciekłokrystalicznej do badań wrzenia w przepływie przez minikanał, 2008. Wybrane zagadnienia przepływu płynów i wymiany ciepła, Politechnika Warszawska, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, praca zb. pod red. W. Sucheckiego, Warszawa 2008, s. 241-256.
2. Poniewski M.E. (red.), M. Piasecka, S. Hożejowska, B. Maciejewska, R. Kaniowski, R. Pastuszko, T.M. Wójcik, M.E. Poniewski, Special Topics in Pool and Flow Boiling, World Scientific Publishing Co., publikacja w druku.
- rozdział 4 - Kaniowski R., Piasecka M., Poniewski M.E., Flow boiling in minichannels
- rozdział 5 - Piasecka M., Poniewski M.E.: Heat transfer and pressure drop in minichanels with a microstructured surface and various spatial orientations
3. Piasecka M., Heating surface laser texturing in studies of heat transfer in minichannels, 2012. Selected problems of Mechanical Engineering and maintenance, Monografie, studia, rozprawy nr M29, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2012,pp. 88-98.

PhD thesis: " Theoretical and experimental heat transfer research during flow boiling in a minichannel", Mechanical Department, 2002.

Papers
1. Jankowska M., Poniewski M.: Ciekłe kryształy i możliwości ich stosowania w technice cieplnej, 1995. Zeszyty Naukowe, Mechanika 55, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1995, s. 149-158.
2. Piasecka M., Piwowarski S., Poniewski M. E.: Kalibracja termoczułych ciekłych kryształów do wyznaczania dwuwymiarowego pola temperatury, 1999. Zeszyty Naukowe, Mechanika 70, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1999, s. 39-51.
3. Piwowarski S., Piasecka M., Poniewski M. E.: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła w wąskim kanale, 1999. Zeszyty Naukowe, Mechanika 70, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 1999, s. 53-60.
4. Piasecka M., Piwowarski S., Poniewski M. E.: The method of calibration of thermochromic liquid crystals in boiling heat transfer coefficient, 2000. Annual Sci. Conf. GAMM’2000, Book of Abstracts, s. 115.
5. Piwowarski S., Piasecka M., Poniewski M. E., Hożejowski L.: Heat polynomials application in boiling heat transfer coefficient calculation for narrow channel flow, 2000. Proc. Annual Sci. Conf. GAMM’2000, Book of Abstracts, s. 116.
6. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E., Szetela G.: Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał, 2001. Materiały XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, ITC Politechnika Śląska, KTiS PAN, Gliwice-Szczyrk, t. II, s. 169-176.
7. Hożejowski L., Hożejowska S., Piasecka M.: Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem, 2002. Proc. Annual Sci. Conf. GAMM’2002, Book of Abstracts, p. 66.
8. Piasecka M., Poniewski M. E.: Flow boiling incipience of subcooled Freon 123 in narrow rectangular channel, 2002. Proc. 3rd International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, pp. 419-424.
9. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski M. E.: One- and two-dimensional models for local flow boiling heat transfer coefficient determination in narrow channel, 2002. Proc. 3rd International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems, Baranów Sandomierski, pp. 307-314.
10. Hożejowski L., Hożejowska S., Piasecka M.: Application of harmonic polynomials as complete solutions of Laplace equation in an inverse heat conduction problem, 2003. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, vol. 2, No. 1, pp. 362-363.
11. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E.: Determination of local flow boiling heat transfer coefficient in narrow channel, 2003. Archives of Thermodynamics, vol. 24, No. 2, pp. 55-67.
12. Piasecka M., Poniewski M. E.: The onset of refrigerant R-123 flow boiling in a narrow vertical channel, 2003. Archives of Thermodynamics, vol. 24, No. 2, pp. 19-35.
13. Piasecka M., Poniewski M. E.: Hysteresis phenomena at the onset of subcooled nucleate flow boiling in microchannels, 2003. ASME, Proc. 1st Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, Rochester, NY, USA, pp. 581-588.
14. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E.: Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, 2003. Proc. 5th Int. Conf. on Boiling Heat Transfer, Montego Bay, Jamaica, pp. 18.
15. Piasecka M., Poniewski M. E.: Theoretical and experimental analysis of flow boiling heat transfer in minichannel, 2003. Proc. 5th Minsk International Seminar – Heat Pipes, Heat Pumps, Refrigerators, Minsk, Belarus, pp. 228-247.
16. Piasecka M.: Zastosowanie termografii w badaniach wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie przez wąski kanał, 2003. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 5s, s. 160-162.
17. Piasecka M., Poniewski M. E.: Hysteresis phenomena at the onset of subcooled nucleate flow boiling in microchannels, 2004. Heat Transfer Engineering, vol. 25, No. 3, pp. 44-51.
18. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E.: Experimental evaluation of flow boiling incipience of subcooled fluid in a narrow channel, 2004. International Journal of Heat and Fluid Flow, vol. 25, pp. 159-172.
19. Piasecka M., Poniewski M. E.: Influence of selected parameters on boiling heat transfer in minichannels, 2004. Proc. 2nd Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, Rochester, NY, USA, pp. 515-522.
20. Piasecka M., Poniewski M. E.: Flow boiling incipience in minichannels, 2004. Proc. 3rd Int. Symp. on Two-phase Flow Modelling and Experimentation, Pisa, Italy, CD - pp. 8 (mt-13).
21. Piasecka M., Poniewski M. E.: Liquid crystal thermography applied to investigations into heat transfer in minichanels, 2004, Metrology and Measurement Systems, Quartarely of Polish Academy of Sciences, vol. 11, No. 3, pp. 259-274.
22. Piasecka M.: Investigations on flow boiling heat transfer in minichannels, 2004. Turbulence, vol. 10, pp. 111-122.
23. Piasecka M., Hożejowska S., Poniewski M. E.: Experimental error analysis and heat polynomial method improvement for boiling heat transfer numerical calculations in minichannels, 2005. Proc. 3rd Int. Conf. on Microchannels and Minichannels, 13-15.06.2005, Toronto, Canada, CD, pp. 8. (ICMM2005-75142)
24. Poniewski M. E., Piasecka M., Hożejowska S.: Boiling heat transfer in minichannels - experiment and numerical calculations, 2005. Proc. 4th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2005, 26-30.06.2005, Gdańsk, pp. 87-102.
25. Piasecka M., Poniewski M. E.: Contactless liquid crystal and radiation thermography by example of boiling heat transfer investigations, 2005. V Workshop Modelling of Multiphase Flows In Thermo-Chemical Systems. Advanced Measurement Techniques, 2-4.09.2005, Stawiska, Book of Abstracts, pp. 6-7.
26. Piasecka M., Poniewski M. E.: Bezkontaktowa termografia ciekłokrystaliczna
i radiacyjna na przykładzie badań wymiany ciepła przy wrzeniu, 2005. Materiały V Warsztatów „Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych. Zaawansowane techniki pomiarowe”, 2-4.09.2005, Stawiska, Wyd. Instytutu Maszyn Przepływowych, Gdańsk 2005, CD, nr PPW05-002, s. 13.
27. Piasecka M., Poniewski M. E., Hożejowska S., Hożejowski L.: Various Models and Numerical Procedures of Boiling Heat Transfer Calculations in Minichannels, 2005. Proc. Euromech Colloquium 472 on Microfluidics and Transfer, 6-8.09.2005, Grenoble, France, pp. 4.
28. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski M. E.: Equalizing calculus in minichannel flow boiling heat transfer calculation, 2005. Proc. ECI International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale, 25-30.09.2005, II Ciocco, Castelvecchio Pascoli (Tuscany), Italy, CD, No. 25, pp. 8.
29. Piasecka M., Poniewski M. E.: Contactless liquid crystal and radiation thermography by example of boiling heat transfer investigations, 2005. Int. J. Turbulence, Wyd. Polit. Częstochowskiej, Częstochowa 2005, vol. 11, pp. 35-44.
30. Piasecka M., Pastuszko R.: Wyznaczanie pól temperatury przy zastosowaniu termografii ciekłokrystalicznej oraz kamery termowizyjnej w badaniach wymiany ciepła w minikanałach, 2005, PAK, nr 6, s. 23-26.
31. Pastuszko R., Piasecka M.: Pomiary rozkładu temperatury w żebrach z dodatkowymi pokryciami strukturalnymi, 2005. PAK, nr 6, s. 27-30.
32. Piasecka M.: Eksperymentalne badania wymiany ciepła przy wrzeniu w przepływie płynu chłodniczego przez pionowy minikanał, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6s, s. 186-187.
33. Piasecka M., Hożejowska S.: Analiza błędów pomiarowych w badaniach wymiany ciepła w minikanale, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6s, s. 188-189.
34. Piasecka M., Hożejowska S., Hożejowski L., Poniewski M. E.: Wyznaczanie lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w badaniach wymiany ciepła w minikanale, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6s, s. 190-191.
35. Hożejowska S., Piasecka M., Poniewski M. E., Boiling heat transfer in vertical minichannels. Liquid crystal experiments and numerical investigations, 2009. International Journal of Thermal Sciences, vol. 48, No. 6, pp. 1049-1059.
36. Piasecka M., Analiza wpływu wybranych parametrów na inicjację wrzenia w przepływie płynu chłodniczego przez prostokątny minikanał o zmiennej orientacji przestrzennej, 2009. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6, s. 146-147.
37. Piasecka M., Wykorzystanie termografii ciekłokrystalicznej do detekcji pola temperatury w badaniach wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale, 2009. Materiały 13th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2009, 30.XI-3.XII.2009, Zakopane, Book of Abstracts, p. 205, CD–8 pages.
Piasecka M., Wykorzystanie termografii ciekłokrystalicznej do detekcji pola temperatury w badaniach wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale, 2009. Logistyka nr 6/2009, listopad-grudzień, 8 stron.
38. Piasecka M., Wyniki badań wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale, 2009. Materiały 13th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2009, 30.XI-3.XII.2009, Zakopane, Book of Abstracts, p. 206, CD–8 pages.
Piasecka M., Wyniki badań wymiany ciepła podczas przepływu płynu chłodniczego w minikanale, 2009. Logistyka nr 6/2009, listopad-grudzień, 8 stron.
39. Piasecka M., Experimental investigation on flow boiling heat transfer in minichannels of different spatial orientations, Proc. Of the Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2009, 25-27 XI.2009, Liberec (Czechy), pp. 290-303.
40. Poniewski M. E., Piasecka M., Hożejowska S.: Experimental and Numerical Evaluation of Flow Boiling Heat Transfer in Asymetrically Heated Vertical Minichannel, 2010. Materiały II Krajowej Konferencji Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn, 6-8 lipca 2010, Rzeszów 2010, s.33.
41. Piasecka M., Hożejowska S., Maciejewska B.: Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza, 2010. Inżynieria i Aparatura Chemiczna Nr 2/2010, s. 95-96.
Piasecka M., Hożejowska S., Maciejewska B., Współczynnik przejmowania ciepła przy wrzeniu w minikanale – badania doświadczalne i metody obliczeniowe z wykorzystaniem funkcji Trefftza, Materiały XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 6-10. 09.2010, Gdańsk 2010, s.11.
42. Piasecka M., Maciejewska B.: Wyznaczenie współczynnika przejmowania ciepła w minikanale metodą MES z wykorzystaniem funkcji Trefftza, 2010. Materiały XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy SWCiM-2010, 6-8 września 2010, Międzyzdroje, Wyd. Ucz. ZUT w Szczecinie, s. 397-404.
43. Piasecka M.: Boiling Incipience at Fluid Flow Along a Rectangular Channel, 2010. Proc. XIIIth Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy, 9-12 września 2010, Międzyzdroje, Wyd. Ucz. ZUT w Szczecinie, Ed. Stachel A.A., Mikielewicz D., pp. 467-474.
44. Hożejowska S., Piasecka M., Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła, 2010. Logistyka nr 6/2010, 10 stron.
Hożejowska S., Piasecka M., Wygładzanie danych pomiarowych funkcjami Trefftza przy wyznaczaniu współczynnika przejmowania ciepła, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2010,
6-9.XII.2010, Zakopane, Book of Abstracts, CD–10 pages.
45. Piasecka M., Maciejewska B., Zastosowanie metody współczynników wrażliwości z wykorzystaniem funkcji Trefftza w badaniach wymiany ciepła w minikanale, 2010. Logistyka nr 6/2010, 10 stron.
Piasecka M., Maciejewska B., Zastosowanie metody współczynników wrażliwości z wykorzystaniem funkcji Trefftza w badaniach wymiany ciepła w minikanale, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2010, 6-9.XII.2010, Zakopane, Book of Abstracts, CD–10 pages.
46. Piasecka M., Koncepcja stanowiska do badania wrzenia w przepływie przez minikanał z grzejnikiem porowatym, 2010. Logistyka nr 6/2010, 8 stron.
Piasecka M., Koncepcja stanowiska do badania wrzenia w przepływie przez minikanał z grzejnikiem porowatym, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport TRANSCOMP 2010, 6-9.XII.2010, Zakopane, Book of Abstracts, CD–8 pages.
47. Piasecka M., Oszacowanie dokładności pomiaru temperatury powierzchni w termografii ciekłokrystalicznej, 2010. Logistyka nr 6/2010, 10 stron.
Piasecka M., Oszacowanie dokładności pomiaru temperatury powierzchni w termografii ciekłokrystalicznej, 2010. Materiały 14th Int. Conf. Computer Systems Aided Science, Industry and Transport Transport TRANSCOMP 2010, 6-9.XII.2010, Zakopane, Book of Abstracts, CD–10 pages.
48. Piasecka M., Maciejewska B., FEM Method with the use of Trefftz Functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel, 2010. Materiały Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2010, 24-26.XI.2010 r., Liberec, Czechy, vol. 2, pp. 524-533 + CD.
49. Piasecka M., Boiling heat transfer research in a vertically and horizontally oriented minichannel, Proc. 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, 28.06-2.07.2011, Ryn, pp. 357-363 (ISBN 978-83-62081-53-0)
50. Piasecka M., Maciejewska B., The solution of inverse heat transfer problem by means of Beck`s method with the use of Trefftz method, Proc. 6th International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems HEAT 2011, 28.06-2.07.2011, Ryn, pp. 365-370.
51. Piasecka M., Investigation into flow boiling heat transfer in a minichannel with enhanced heating surface, Proc. of the Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2011. Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2011, 22-25.XI.2011 r., Jičín, Czechy, vol. 2, pp. 897-907 + CD.
52. Piasecka M., Maciejewska B., The solution of the two-dimensional inverse heat transfer problem with the use of the FEM in combination with Trefftz functions, Proc. of the Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2011. Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2011, 22-25.XI.2011 r., Jičín, Czechy, vol. 2, pp. 908-918 + CD.
53. Piasecka M., Wykorzystanie laserowego teksturowania powierzchni grzejnej w badaniach wymiany ciepła w minikanałach, Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Terotechnologia” – plakat, bez druku
54. Piasecka M., Maciejewska B., The study of boiling heat transfer in vertically and horizontally oriented rectangular minichannels and the solution to the inverse heat transfer problem with the use of the Beck method and Trefftz functions, 2012. Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 38, pp. 19-32.
55. Piasecka M., Experimental investigation of flow boiling heat transfer in a vertical rectangular minichannel with one enhanced heating surface, 2012. Final Program and Book of Abstracts of ECI 8th Int. Conf. on Boiling and Condensation Heat Transfer, 3-7.06.2012, Lausanne, Switzerland, paper No. 1559, 1 page.
Piasecka M., Experimental investigation of flow boiling heat transfer in a vertical rectangular minichannel with one enhanced heating surface, 2012. Proc. ECI 8th Int. Conf. on Boiling and Condensation Heat Transfer, 3-7.06.2012, Lausanne, Switzerland, paper No. 1559, 12 pages.
56. Piasecka M., Maciejewska B., FEM Method with the use of Trefftz Functions for determination of heat transfer coefficient in a minichannel, 2012. The European Physical Journal Web of Conferences, vol. 25, paper No. 02022, 10 pages.
57. Piasecka M., Investigation into flow boiling heat transfer in a minichannel with enhanced heating surface, 2012. The European Physical Journal Web of Conferences, vol. 25, paper No. 01072, 12 pages.
58. Piasecka M., Maciejewska B., The solution of the two-dimensional inverse heat transfer problem with the use of the FEM in combination with Trefftz functions, 2012. The European Physical Journal Web of Conferences, vol. 25, paper No. 01073, 12 pages.
59. Piasecka M., Experimental study of flow boiling heat transfer in a rectangular minichannel by using various enhanced heating surfaces, 2012. Book of Abstracts, Proc. 6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France, p. 222.
Piasecka M., Experimental study of flow boiling heat transfer in a rectangular minichannel by using various enhanced heating surfaces, 2012. Proc. 6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France, paper No. A3580, 8 pages.
Piasecka M., Experimental study of flow boiling heat transfer in a rectangular minichannel by using various enhanced heating surfaces, 2012. Journal of Physics: Conference Series, vol. 395, paper No. 012136, 8 pages.
60. Pastuszko R., Piasecka M., Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities, 2012. Book of Abstracts, Proc. 6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France, p. 223.
Pastuszko R., Piasecka M., Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities, 2012. Proc. 6th European Thermal Sciences Conf. – Eurotherm 2012, 4-7.09.2012, Poitiers Futuroscope, France, paper No. A3611, 7 pages. (2012)
Pastuszko R., Piasecka M., Pool boiling on surfaces with mini-fins and micro-cavities, 2012. Journal of Physics: Conference Series, vol. 395, paper No. 012136, 7 pages.
61. Piasecka M., An investigation into the influence of different parameters on the onset of boiling in minichannels, 2012. Archives of Thermodynamics, vol. 33, No. 4, 67–90.
62. Hożejowska S., Piasecka M., Hożejowski L., Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannels, 2012. Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2012, 20- 23.11.2012, Hradec Králové, Czech Republic, pp. 268-274.
63. Piasecka M., Maciejewska B., Enhanced heating surface application in a minichannel flow and use the FEM and Trefftz functions to the solution of inverse heat transfer problem, 2013. Experimental Thermal and Fluid Science, vol. 44, pp. 23-33.
64. Piasecka M., An application of enhanced heating surface with mini-recesses for flow boiling research in minichannels, 2013, Heat Mass Transfer. vol. 49, pp. 261-271.
65. Hożejowska S., Piasecka M., Hożejowski L., Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of boiling fluid flowing along the minichannels, 2013. The European Physical Journal Web of Conferences, vol. 45, paper No. 01040, 7 pages.
66. Piasecka M., Maciejewska B., Application of the Finite Element Method to the determining of boiling heat transfer coefficient for minichannel flow, 2013. Archives of Thermodynamics, vol. 34, No. 1, pp. 55-69.
67. Piasecka M., Determination of the temperature field using liquid crystal thermography and analysis of two-phase flow structures in research on boiling heat transfer in a minichannel, 2013. Metrology and Measurement Systems, vol. XX, No. 2, pp. 205-216.
68. Piasecka M., Heat transfer mechanism and pressure drop during flow boiling of
FC-72 in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls, 2013. Book of Abstracts, Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal, p. 150.
Piasecka M., Heat transfer mechanism and pressure drop during flow boiling of
FC-72 in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls, 2013. Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal, CD, paper No. 137, 8 pages.
69. Maciejewska B., Piasecka M., Flow boiling in a minichannel: applications of numerical methods in heat transfer coefficient determination, 2013. Book of Abstracts, Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal, CD, p. 163.
Maciejewska B., Piasecka M., Flow boiling in a minichannel: applications of numerical methods in heat transfer coefficient determination, 2013. Proc. 8th World Congress on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, 16-20.06.2013, Lisbon, Portugal, CD, paper No. 119, 8 pages.
70. Piasecka M., Heat transfer mechanism, pressure drop and flow patterns during FC-72 flow boiling in horizontal and vertical minichannels with enhanced walls, 2013. International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 66, pp. 472-488.
71. Piasecka M., Maciejewska B., Heat transfer coefficient determination for flow boiling in vertical and horizontal minichannels, Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2013, 19-22.11.2013, Kutná Hora (Czech Republic), pp. 562-568.
72. Hożejowska S., Piasecka M., Numerical modeling of temperature fields in the flow boiling liquid through a vertical minichannel with an enhanced heating surface, Proc. Int. Conf. Experimental Fluid Mechanics 2013, 19-22.11.2013, Kutná Hora (Czech Republic), pp. 261-264.
73. Piasecka M., The use of enhanced surface in flow boiling heat transfer in a rectangular minichannels, 2014. Experimental Heat Transfer, vol. 27, pp. 231-255.
74. Piasecka M., Flow boiling heat transfer in a minichannel with enhanced heating surface, 2014. Heat Transfer Engineering, vol. 35 (10), pp. 903-912.
75. Piasecka M., Laser texturing, spark erosion and sanding of the surfaces and their practical applications in heat exchange devices, Advanced Material Research, vol. 874, pp. 95-100, 2014 (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.874.95)
76. Piasecka M., Maciejewska B., Impact of variable spatial orientation on the heat transfer coefficient during flow boiling in a minichannel with an enhanced surface, Proc. 5th Int. Conf. Heat Transfer and Fluid Flow in Microscale 2014, 22-25.04.2014 Marseilles, France, paper No. P-44, 6 pages.
77. Hożejowska S., Piasecka M., Equalizing calculus in Trefftz method for solving two-dimensional temperature field of FC-72 flowing along the minichannel, Heat Mass Transfer, DOI 10.1007/s00231-014-1315-3 (25 pkt)
78. Piasecka M., Heat transfer research on enhanced heating surfaces in flow boiling in a minichannel and pool boiling, Annals of Nuclear Energy,
DOI 10.1016/j.anucene.2014.06.041 (25 pkt)
79. Piasecka M., Application of heat transfer correlations for FC-72 flow boiling heat transfer in minichannels with various orientations, Proc. 101 EUROTHERM Seminar “Transport Phenomena in Multiphase Systems, 30.06-03.07.2014, Kraków, CD, 8 pages.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
heat transfer, flow boiling, minichannel, liquid crystal thermography, enhanced heating surface 5.12 Thermal Technology
5.13 Power Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl