Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż Zbigniew Skrobacki

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Automotive Vehicles and Transportation
Position: adiunkt
E-mail: zbigs@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:kom. 880 649 331
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich, modelowanie procesów transportowych, inżynieria systemówSustainable development of transport in urban areas, modeling of transport processes, systems engineering
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
brakshortage
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskipolish. english
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
prognozowanie, planowanie rozwoju transportu w mieście i w regionie, badania jakości powietrza
forecasting, planning development of transport in the city and the region, study of air quality
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
brakshortage
Informacje dodatkoweAdditional information
Dr inż. Zbigniew Skrobacki
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu

Wybrane publikacje do 2014

Rozdziały w książkach i monografiach naukowych

1. Skrobacki Z.: Planowanie inwestycji rzeczowej w przedsiębiorstwie transportowym. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją Andrzeja Niewczasa: Wybrane zagadnienia transportu samochodowego. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (ISBN 83-911726-1-9), Warszawa 2005, s. 86-107.

2. Skrobacki Z.: Identyfikacja procesów w aspekcie prognozowania. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją Leszka Powierży: Zarys inżynierii systemów bioagrotechnicznych. Część 2. Egzemplifikacje: Efektywność i identyfikacja. Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Systemów (ISBN 83-915188-7-6), Płock 2007, s. 313-352.

3. Skrobacki Z.: Analiza SWOT/TOWS dla siedmiu obszarów tematycznych. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją Grysa K., Płonecki L.: Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim. Foresight ”Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego”. Politechnika Świętokrzyska, (ISBN 978-83-88906-27-5), Kielce 2007, s. 347-373.

4. Skrobacki Z.: Qualitative Forecast for Fuel Market Accounting for Sustainable Development. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją naukową Leszka Powierży: Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Tom II, serii Monografii Zespołu Systemów Eksploatacji SPE KBM PAN. Wyd. PN-TTE Warszawa 2010 (ISBN 978-83-930944-0-0) s. 213-231.

5. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P., Skrobacki, Z.,: Assessment of Selected Operational Indicators of Scania Engine and Bus Fuelled by Ethanol. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją naukową Leszka Powierży: Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Tom I, serii Monografii Zespołu Systemów Eksploatacji SPE KBM PAN. Wyd. PN-TTE Warszawa 2010 (ISBN 978-83-911726-9-8) s. 18-30.

6. Kościołek A., Skrobacki Z.: Monitorowanie przemieszczania się ludzi ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w obszarze miasta Kielce. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej i Agnieszki Rzeńcy: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 (ISBN 978-83-7525-511-9), s. 136-154.
7. Skrobacki Z.: A transport system in the social, economic and natural environment. (Rozdział w pracy zbiorowej): Marek Pawełczyk, Zbigniew Skrobacki: Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Vol. V, Sustainable Development of Transport, Monograph Series by the Maintenance System Units of the Maintenance Fundamentals Section in the Committee on Machine Building of the Polish Academy of Sciences, Published by Kielce University of Technology 2012 (ISBN 978-83-88906-74-9) s. 126 – 153.


Publikacje recenzowane


1. Skrobacki Z.: Racjonalność inwestycji związanych z recyklingiem pojazdów.
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy recyklingu", Politechnika Warszawska i SGGW, Rogów, 20-21 listopad 2002, s. 326 - 331.

2. Skrobacki Z.: Koncepcja modułu oczekiwanej użyteczności w systemie ekspertowym. XI Konferencja nt. "Pozyskiwanie wiedzy i jej zarządzanie", Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Turawa 16-18 maja 2003.

3. Skrobacki Z.: Controlling strategiczny w eksploatacji. VIII Międzynarodowe Sympozjum „Inżynieria systemów bioagrotechnicznych”, ISB z. 2-3 (11-12), Politechnika Warszawska Płock 2003, s. 251 – 260.

4. Skrobacki Z.: Wybrane metody tworzenia strategii zrównoważonego transportu miejskiego. Eksploatacja i niezawodność, Maintenance and Reliability nr 1(29)/2006 (ISSN 1507-2711), PN-TTE Warszawa 2006, s. 45-53.

5. Skrobacki Z.: An expert system for forecasting lorry maintenance economic effectiveness. 3rd World Congress on Maintenance "Sharing Knowledge and Success for the Future", 20-22 June 2006, Basel, Switzerland.

6. Skrobacki Z.: Operation costs of truck including indirect costs. Horizonty dopravy, roćnik XIV 5/2006 (ISSN 1210-0978) Vyskumny ustav dopravny, a. s. Żilina, Słowacja.

7. Skrobacki Z.: Economic and technical aspects of vehicle fleet renovation. Eksploatacja
i niezawodność, Maintenance and Reliability, nr 4(32)/2006 (ISSN 1507-2711), PN-TTE Warszawa 2006, s. 57-60.

8. Skrobacki Z.: Hybrydowy model do prognozowania procesów logistycznych.
IV Konferencja "Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie" Szczyrk 25-27 kwietnia 2007. Pełny tekst w formie elektronicznej zamieszczono w czasopiśmie Logistyka nr 3/2007.

9. Skrobacki Z.: Selected methods for the estimation of the logistic function parameters. Central European Forum on Maintenance 2007, 21-23 X 2007 Wrocław. Pełny tekst opublikowano w: Eksploatacja i niezawodność, Maintenance and Reliability, nr 3(35)/2007 (ISSN 1507-2711), PN-TTE Warszawa 2007, s. 52-56.

10. Skrobacki Z.: Użyteczność w systemach eksploatacyjnych. Utility in maintenance systems. X Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych, Płock 20-21.09.2007. Pełny tekst opublikowano w: Bioagrotechnical Systems Engineering. Vol. 1-2 (17-18), Politechnika Warszawska, Płock 2008, s. 19-28.

11. Skrobacki Z.: Uwagi metodyczne o zastosowaniu metody TOWS/SWOT w inżynierii systemów. Methodological comments on the aplication of the TOWS/SWOT analysis to systems engineering. X Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych, Płock 20-21.09.2007. Pełny tekst opublikowano w: Bioagrotechnical Systems Engineering. Vol. 1-2 (17-18), Politechnika Warszawska, Płock 2008, s. 65-73.

12. Skrobacki Z.: Badanie zużycia paliwa autobusu Scania zasilanego etanolem.
III Sympozjum Naukowo-Techniczne „EKSPLOLOG 2008”, 19-21 listopada 2008
w Karłowie, WSOWL Wrocław i PNTTE, s. 246-253.

13. Chatys R., Skrobacki Z.: Zastosowanie metody Browna do prognozowania zniszczenia kompozytu warstwowego. Applying the Brown Method to Forecast the Failure of a Laminate Composite. Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability, nr 3 (47)/2010, (ISSN 1507-2711), PN-TTE Warszawa 2010, s. 56-66.

14. Skrobacki Z.: Prognozy cen ropy na giełdzie w Nowym Jorku. Referat na konferencji “Transport 2010” Kazimierz Dolny 10-12 maja 2010. Pełny tekst opublikowano w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika „Autobusy, Technika, Eksploatacja. Systemy Transportowe” nr 6 (126)/2010, (ISSN 1509-5878), poz. 29. Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o. Radom, (stron 11).
15. Skrobacki Z.: Od ogólnej idei zrównoważonego rozwoju do zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Miesięcznik „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” nr 12 (144), rok XII (2011), (ISSN 1509-5878). Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o. Radom. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika, s. 297 – 307.

16. Skrobacki Z.: Propozycja własna wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. Miesięcznik „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” nr 12 (144), rok XII (2011), (ISSN 1509-5878). Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o. Radom. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika, s. 308 – 317.

17. Skrobacki Z.: Prognoza cen ropy na giełdzie w Nowym Jorku na rok 2012. Zbornik Prispevkov a Posterom 6. Medzinárodná Vedecká Konferencja „CMDTUR 2012”. Žilinská Univerzita v Žiline, s. II-373 – II-380.

18. Skrobacki Z.: Analiza rynku paliw i prognozy własne. Miesięcznik „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” nr 7-8 (151-152), rok XII (2012), (ISSN 1509-5878). Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o. Radom. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika, s. 142 – 151.
19. Skrobacki Z., Pawełczyk M.: Model multiplikatywny natężenia ruchu pojazdów w mieście. Dwu-miesięcznik „Logistyka” nr 1-2/2014. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika (po recenzji oddano do wydawnictwa).
20. Pawełczyk M., Skrobacki Z:, Sieci złażone jako narzędzie modelowania systemów transportowych i logistycznych. Dwu-miesięcznik „Logistyka” nr 1-2/2014. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika (po recenzji oddano do wydawnictwa).
Dr inż. Zbigniew Skrobacki
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu

Wybrane publikacje do 2014

Rozdziały w książkach i monografiach naukowych

1. Skrobacki Z.: Planowanie inwestycji rzeczowej w przedsiębiorstwie transportowym. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją Andrzeja Niewczasa: Wybrane zagadnienia transportu samochodowego. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne (ISBN 83-911726-1-9), Warszawa 2005, s. 86-107.

2. Skrobacki Z.: Identyfikacja procesów w aspekcie prognozowania. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją Leszka Powierży: Zarys inżynierii systemów bioagrotechnicznych. Część 2. Egzemplifikacje: Efektywność i identyfikacja. Politechnika Warszawska, Zakład Inżynierii Systemów (ISBN 83-915188-7-6), Płock 2007, s. 313-352.

3. Skrobacki Z.: Analiza SWOT/TOWS dla siedmiu obszarów tematycznych. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją Grysa K., Płonecki L.: Identyfikacja wiodących technologii w województwie świętokrzyskim. Foresight ”Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego”. Politechnika Świętokrzyska, (ISBN 978-83-88906-27-5), Kielce 2007, s. 347-373.

4. Skrobacki Z.: Qualitative Forecast for Fuel Market Accounting for Sustainable Development. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją naukową Leszka Powierży: Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Tom II, serii Monografii Zespołu Systemów Eksploatacji SPE KBM PAN. Wyd. PN-TTE Warszawa 2010 (ISBN 978-83-930944-0-0) s. 213-231.

5. Ambrozik A., Ambrozik T., Łagowski P., Skrobacki, Z.,: Assessment of Selected Operational Indicators of Scania Engine and Bus Fuelled by Ethanol. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją naukową Leszka Powierży: Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Tom I, serii Monografii Zespołu Systemów Eksploatacji SPE KBM PAN. Wyd. PN-TTE Warszawa 2010 (ISBN 978-83-911726-9-8) s. 18-30.

6. Kościołek A., Skrobacki Z.: Monitorowanie przemieszczania się ludzi ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w obszarze miasta Kielce. Rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją Małgorzaty Burchard-Dziubińskiej i Agnieszki Rzeńcy: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 (ISBN 978-83-7525-511-9), s. 136-154.
7. Skrobacki Z.: A transport system in the social, economic and natural environment. (Rozdział w pracy zbiorowej): Marek Pawełczyk, Zbigniew Skrobacki: Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems. Vol. V, Sustainable Development of Transport, Monograph Series by the Maintenance System Units of the Maintenance Fundamentals Section in the Committee on Machine Building of the Polish Academy of Sciences, Published by Kielce University of Technology 2012 (ISBN 978-83-88906-74-9) s. 126 – 153.


Publikacje recenzowane


1. Skrobacki Z.: Racjonalność inwestycji związanych z recyklingiem pojazdów.
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Problemy recyklingu", Politechnika Warszawska i SGGW, Rogów, 20-21 listopad 2002, s. 326 - 331.

2. Skrobacki Z.: Koncepcja modułu oczekiwanej użyteczności w systemie ekspertowym. XI Konferencja nt. "Pozyskiwanie wiedzy i jej zarządzanie", Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Turawa 16-18 maja 2003.

3. Skrobacki Z.: Controlling strategiczny w eksploatacji. VIII Międzynarodowe Sympozjum „Inżynieria systemów bioagrotechnicznych”, ISB z. 2-3 (11-12), Politechnika Warszawska Płock 2003, s. 251 – 260.

4. Skrobacki Z.: Wybrane metody tworzenia strategii zrównoważonego transportu miejskiego. Eksploatacja i niezawodność, Maintenance and Reliability nr 1(29)/2006 (ISSN 1507-2711), PN-TTE Warszawa 2006, s. 45-53.

5. Skrobacki Z.: An expert system for forecasting lorry maintenance economic effectiveness. 3rd World Congress on Maintenance "Sharing Knowledge and Success for the Future", 20-22 June 2006, Basel, Switzerland.

6. Skrobacki Z.: Operation costs of truck including indirect costs. Horizonty dopravy, roćnik XIV 5/2006 (ISSN 1210-0978) Vyskumny ustav dopravny, a. s. Żilina, Słowacja.

7. Skrobacki Z.: Economic and technical aspects of vehicle fleet renovation. Eksploatacja
i niezawodność, Maintenance and Reliability, nr 4(32)/2006 (ISSN 1507-2711), PN-TTE Warszawa 2006, s. 57-60.

8. Skrobacki Z.: Hybrydowy model do prognozowania procesów logistycznych.
IV Konferencja "Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie" Szczyrk 25-27 kwietnia 2007. Pełny tekst w formie elektronicznej zamieszczono w czasopiśmie Logistyka nr 3/2007.

9. Skrobacki Z.: Selected methods for the estimation of the logistic function parameters. Central European Forum on Maintenance 2007, 21-23 X 2007 Wrocław. Pełny tekst opublikowano w: Eksploatacja i niezawodność, Maintenance and Reliability, nr 3(35)/2007 (ISSN 1507-2711), PN-TTE Warszawa 2007, s. 52-56.

10. Skrobacki Z.: Użyteczność w systemach eksploatacyjnych. Utility in maintenance systems. X Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych, Płock 20-21.09.2007. Pełny tekst opublikowano w: Bioagrotechnical Systems Engineering. Vol. 1-2 (17-18), Politechnika Warszawska, Płock 2008, s. 19-28.

11. Skrobacki Z.: Uwagi metodyczne o zastosowaniu metody TOWS/SWOT w inżynierii systemów. Methodological comments on the aplication of the TOWS/SWOT analysis to systems engineering. X Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych, Płock 20-21.09.2007. Pełny tekst opublikowano w: Bioagrotechnical Systems Engineering. Vol. 1-2 (17-18), Politechnika Warszawska, Płock 2008, s. 65-73.

12. Skrobacki Z.: Badanie zużycia paliwa autobusu Scania zasilanego etanolem.
III Sympozjum Naukowo-Techniczne „EKSPLOLOG 2008”, 19-21 listopada 2008
w Karłowie, WSOWL Wrocław i PNTTE, s. 246-253.

13. Chatys R., Skrobacki Z.: Zastosowanie metody Browna do prognozowania zniszczenia kompozytu warstwowego. Applying the Brown Method to Forecast the Failure of a Laminate Composite. Eksploatacja i Niezawodność Maintenance and Reliability, nr 3 (47)/2010, (ISSN 1507-2711), PN-TTE Warszawa 2010, s. 56-66.

14. Skrobacki Z.: Prognozy cen ropy na giełdzie w Nowym Jorku. Referat na konferencji “Transport 2010” Kazimierz Dolny 10-12 maja 2010. Pełny tekst opublikowano w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika „Autobusy, Technika, Eksploatacja. Systemy Transportowe” nr 6 (126)/2010, (ISSN 1509-5878), poz. 29. Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o. Radom, (stron 11).
15. Skrobacki Z.: Od ogólnej idei zrównoważonego rozwoju do zasad zrównoważonego rozwoju transportu. Miesięcznik „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” nr 12 (144), rok XII (2011), (ISSN 1509-5878). Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o. Radom. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika, s. 297 – 307.

16. Skrobacki Z.: Propozycja własna wskaźników do oceny rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego. Miesięcznik „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” nr 12 (144), rok XII (2011), (ISSN 1509-5878). Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o. Radom. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika, s. 308 – 317.

17. Skrobacki Z.: Prognoza cen ropy na giełdzie w Nowym Jorku na rok 2012. Zbornik Prispevkov a Posterom 6. Medzinárodná Vedecká Konferencja „CMDTUR 2012”. Žilinská Univerzita v Žiline, s. II-373 – II-380.

18. Skrobacki Z.: Analiza rynku paliw i prognozy własne. Miesięcznik „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” nr 7-8 (151-152), rok XII (2012), (ISSN 1509-5878). Wyd. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o. Radom. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika, s. 142 – 151.
19. Skrobacki Z., Pawełczyk M.: Model multiplikatywny natężenia ruchu pojazdów w mieście. Dwu-miesięcznik „Logistyka” nr 1-2/2014. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika (po recenzji oddano do wydawnictwa).
20. Pawełczyk M., Skrobacki Z:, Sieci złażone jako narzędzie modelowania systemów transportowych i logistycznych. Dwu-miesięcznik „Logistyka” nr 1-2/2014. Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2014. Artykuł w wersji elektronicznej na płycie, która stanowi integralną część miesięcznika (po recenzji oddano do wydawnictwa).
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Transport, urban transport, sustainable development, modeling of transport, systems engineering 5.4 Mechanical Engineering
5.9 Transportation
5.20 Environmental Engineering

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl