Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Kazimierz Bolanowski

Faculty: Faculty of Mechatronics and Machine Desing
Department: Department of Computing and Armament
Position: starszy wykładowca
E-mail: mockb@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:413424506
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Materiałoznawstwo metali i ich stopów
Kształtowanie właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów inżynierskich
Metalurgia spawania
Właściwości mechaniczne i mikrostruktura połączeń spawanych
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
stanowiska do prób pełzania - laboratorium pełzania
Aparatura dostępna w Katedrze Technik Komputerowych
mikroskopy optyczne i makroskopy - laboratorium mikroskopii optycznej
stanowiska do obróbki cieplnej - laboratorium obróki cieplnej -
twardościomierze: HPO-10, HPO-250, Twardościomierz Hanemanna
Maszyna wytrzymałościowa A.J.Amsler 200, wykonywanie prób rozciągania w temperaturze pokojowej i podwyższonej do ok. 1100 st.C
Istnieje możliwość prowadzenia badań w innych ośrodkach naukowych
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Wdrożenia nowych materiałów i technologii z obszaru zainteresowań badawczych
Rozwiązywanie problemów technologicznych
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Lubuśka A, Wieczorek-Lubuśka E. Bolanowski K. : Sposób wytwarzania blach, zwłaszcza na naczynia ciśnieniowe pracujące w warunkach podwyższonych i obniżonych temperatur, ze stali mikrostopowej. Patent RP nr 173479 B1, (O udzieleniu patentu ogłoszono 31.03.1998r.; udział własny 20%).
2. Przybyłowicz K., Bolanowski K., Przybyłowicz J.: „Sposób podwyższania wytrzymałości, w tym wytrzymałości na gorąco i żarowytrzymałości stali i stopów”. Patent RP nr 201538 B1, Warszawa, dn.30.04.2009 WUP 04/09
3. Bolanowski K., Depczyński W., Grysa K.: Wynalazek pt. "Urządzenie do obróbki lasero-wej", nr patentu: PL 210631 (B1)
4. Bolanowski K., Depczyński W., Grysa K.:Zgłoszenie patentowe pt.: "Laser processing ap-paratus with mirror having different concave profiles", nr zgłoszenia: 10726634.8 - 2302 PCT/PL2010000025
5. Bolanowski K.: Urządzenie do prowadzenia prób pełzania. Zgłoszenie patentowe P.404028. Data wpływu: 2013-05-22 (18:14:01)
6. Bolanowski K.: Próbka do prób pełzania w jednoosiowym stanie naprężenia, zwłaszcza do prowadzenia prób na cienkich foliach.i. Zgłoszenie patentowe P.404034; Data wpływu: 2013-05-23 (09:40:29)
7. Bolanowski K.: Próbka do prób pełzania w jednoosiowym stanie naprężenia. Zgłoszenie patentowe P.404035. Data wpływu: 2013-05-23 (09:44:23)
Informacje dodatkoweAdditional information
Wybrane publikacje autorskie

1. Bolanowski K.: „Dispersion strengthened MA-steel”, XVth Physical Metallurgy and Ma-terials Science Conference on Advanced Materials & Technologies AMT`1998, 17-21 May, 1998 Kraków-Krynica Poland. Inżynieria Materiałowa Nr 3 (104), Maj-Czerwiec 1998, s. 316-319;
2. Bolanowski K.: „Properties of low-alloy steel 10G2VNb with niobium, vanadium and nitrogen”, XVIth Physical Metallurgy and Materials Science Conference on „Advanced Materials & Technologies – AMT`2001”, Gdańsk-Jurata Poland, 16-20 September 2001. Inżynieria Materiałowa Nr 4 (123), lipiec-sierpień 2001 s. 234-236.
3. Bolanowski K.: “Structure and properties of low-carbon steel with rare earth elements addition”. XVII Physical Metallurgy and Materials Science Conference Advanced Materi-als & Technologies AMT`2004, 20th-24th June 2004, Lodz, Poland, Inżynieria Materiałowa Nr3 (140), Maj-Czerwiec 2004, s.328-331
4. Bolanowski K.: „Structure and properties of MA- steel with rare earth elements addi-tion”. SOTAMA FGM, Symposium on Texture and Microstructure Analysis of Function-ally Graded Materials, October 3-7, 2004, Kraków Poland. Archives of Metallurgy and Materials, Polish Academy of Science, Committee of Metallurgy Institute of Metallurgy and Materials Science Vol.50, Issue 2/2005, Warszawa-Kraków 2005, pp.327-332,
5. Bolanowski K.: „Dispersion strengthened low alloy steel”. SOTAMA, Symposium on Texture and Microstructure Analysis, September 26-28, 2007, Cracow Poland, Archives of Metallurgy and Materials, Polish Academy of Science, Committee of Metallurgy Insti-tute of Metallurgy and Materials Science, volume 53, Issue 1/2008 , Warszawa-Kraków 2008, pp. 113-116
6. Bolanowski K.: Wpływ różnych czynników na odporność staliwa Hadfielda na ścieranie. Praca złożona do recenzji i druku – 12.06.2013r..w Kwartalniku Problemy Eksploatacji. Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB w Radomiu;
7. Bolanowski K.: Właściwości wytrzymałościowe oraz zmiany morfologii mikrostruktury stali mikrostopowej w warunkach pełzania. Monografie Studia Rozprawy M 39. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2013r., PL ISSN 1897-2691;


Wybrane opracowania, opinie i ekspertyzy
1. Bolanowski K.: Sprawozdanie końcowe z prac badawczo-rozwojowych objętych projek-tem celowym Nr 7 T 08B 043 96C/3028 pt.: „Wpływ technologii wtwarzania i próbnej eksploatacjikotłów na własności i strukturę stali mikrostopowej z dodatkami Nb-V-N za-stosowanej na rury i płaszcz walczaka”, Kielce, 1999 z uzupełnieniami w 2000r. (PR);
2. Cesarz S., Lubuśka A., Bolanowski K.: „Sprawozdanie z pracy badawczej Nr PC-00059/2/BM/99 pt. „Wpływ technologii wytwarzania na własności i strukturę stali mikro-stopowej umacnianej wydzieleniami dyspersyjnymi w zakresie zadań 4-10”, IMŻ Gliwice, 1999r. Praca na prawach autorskich, podlegająca odbiorowi komisji;
3. Cesarz S., Lubuśka A., Bolanowski K.: „Sprawozdanie z pracy badawczej Nr PC-00059/3/BM/00 pt. „Wpływ technologii wytwarzania na własności i strukturę stali mikro-stopowej umacnianej wydzieleniami dyspersyjnymi w zakresie zadań 3-7”, IMŻ Gliwice, 2000r. Praca na prawach autorskich, podlegająca odbiorowi komisji;
4. Cesarz S., Bolanowski K.: „Sprawozdanie z pracy badawczej Nr PC-00059/4/BM/00 pt. „Wpływ technologii wytwarzania na własności i strukturę stali mikrostopowej umacnianej wydzieleniami dyspersyjnymi w zakresie zadań 5-11”, IMŻ Gliwice, 2000r. Praca na pra-wach autorskich, podlegająca odbiorowi komisji;
5. Cesarz S., Bolanowski K.: „Sprawozdanie z pracy badawczej Nr PC-00059/5/BM/01 pt. „Wpływ technologii wytwarzania na własności i strukturę stali mikrostopowej umacnianej wydzieleniami dyspersyjnymi w zakresie zadań 5-10”, IMŻ Gliwice, 2001r. Praca na pra-wach autorskich, podlegająca odbiorowi komisji;
6. Cesarz S., Bolanowski K.: „Sprawozdanie z pracy badawczej Nr PC-00059/6/BM/01 pt. „Wpływ technologii wytwarzania na własności i strukturę stali mikrostopowej umacnianej wydzieleniami dyspersyjnymi w zakresie zadań 11-13”, IMŻ Gliwice, 2001r. Praca na prawach autorskich, podlegająca odbiorowi komisji;
7. Bolanowski K.: Sprawozdanie z wykonania projektu celowego, Raport Końcowy z wyko-nania projektu celowego Nr 7T08B 136 98C/4018 pt.: „Wpływ technologii wytwarzania rur na własności i strukturę stali mikrostopowej umacnianej wydzieleniami dyspersyjny-mi”. Opracowanie poufne, Zawadzkie-Gliwice, marzec 2002.
8. Bolanowski K.: „Opinia – na podstawie akt sprawy dot.: Działania na szkodę i wyrządze-nia znacznej szkody w Zakładzie Walcowni HO S.A. przy gospodarce walcowni” – Opi-nia wykonana na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kielce 2001r. /sygn. Akt: 1 Ds. 1203/01/S
9. Bolanowski K.: „Opinia- na podstawie akt sprawy dot.: w sprawie kontraktu zawartego pomiędzy PBMiK OSTROWIEC S.A. i POLIMEX- CEKOP S.A. w Warszawie, Opinia wykonana na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach, V Wydział Śledczy; Kielce 2002/ sygn.Akt: V Ds. 38/99/S
10. Bolanowski K.: „Opinia oraz ekspertyza na podstawie akt sprawy i materiałów porównaw-czych do sprawy V GC 208/05 z powództwa Marka Marszałka przeciwko HARTMET Sp. Z o.o.”, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy. Kielce2006r.
11. Bolanowski K.: Opinie i ekspertyzy dla Przedsiębiorstwa POLONICA Sp. z o.o., Produ-centa Pokryć Dachowych w woj. Świętokrzyskim, ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce w Kiel-cach, dot. Blach stalowych ocynkowanych stosowanych jako wsad produkcyjny a także dot. wyrobów gotowych.
12. Bolanowski K.: Harmonogram prac w okresie wdrażania staliwa GX30CrMn19-17 do produkcji pomp przeznaczonych do pracy w środowiskach szczególnie ciężkich - zużycie korozyjne i ścieranie. Plan Postępu Technicznego w KFP BIAŁOGON S.A. na rok 2011
13. Bolanowski K.: Staliwo stopowe na elementy konstrukcyjne pomp - sprawozdanie. Plan Postępu Technicznego na rok 2011. Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A.
14. Bolanowski K.: Ogólna charakterystyka staliwa GX25CrMnTi22-17. Plan Postępu Tech-nicznego w KFP BIAŁOGON S.A. na rok 2012
15. Bolanowski K., Chlewicki K.: Opinia ekspercka dot. wdrożenia linii produkcyjnej do pro-dukcji wysokowydajnych kotłów centralnego ogrzewania typu „SAS-MI” o dużej spraw-ności powyżej 80%. Zleceniodawca - Przedsiębiorstwa Produkcyjno Zakładu Metalowo Kotlarskiego SAS, Mieczysław Sas, Owczary, ul. Przemysłowa 3, 28-100 Busko Zdrój, Kielce 2004r.
16. Bolanowski K., Chlewicki K.: Opinia dotycząca wykorzystania metody druku solwento-wego przy zastosowaniu maszyny Firmy „Roland”. Zleceniodawca - Quebec Group Sła-womir Wrona 25-330 Kielce, ul. Sandomierska 260, NIP: 657 148 86 24, Kielce 2004 r.
17. Iwański M., Bolanowski K., Zwierzyk M., Chlewicki K.: Opinia ekspercka dot. zakupu nowoczesnego sprzętu, jak: koparko-ładowarki, agregatu pompowego współpracującego z igłofiltrami z napędem spalinowym i agregatu pompowego współpracującego z igłofiltrami z napędem elektrycznym oraz rozbudowę gniazda informatycznego o trzy nowe jednostki komputere dużej mocy - stacjonarne a także nowoczesne oprogramowanie oraz wykonanie najnowszej generacji sieci komputerowej - bezprzewodowej. Zleceniodawca - zlecenie Przedsiębiorstwa „Akwedukt” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-324, ul. Sandomierska 105; NIP 657-02-32-325. Kielce 2005 r.,
18. Bolanowski K.: ekspertyza łączników dla budownictwa zlecona przez przedsiębiorstwo BETOMAX Polska Sp. Z o.o., 26-200 Końskie, ul. Górna 1 z dn. 02.03.2005. Forma od-bioru ekspertyzy: protokół zdawczo odbiorczy, Kielce 2005 r.
19. Bolanowski K.: Opinia ekspercka dla Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na podstawie akt sprawy (w tym zawartych w aktach ekspertyz), sygn.. akt IC.80/04 w sprawie z powódz-twa Elżbiety Tomasik w sprawie reklamacji pokrycia dachowego wykonanego z blacho-dachówki. Sposób odbioru opinii – przesłuchanie w charakterze biegłego. Jędrzejów 2005r.
20. Bolanowski K.: Opinia ekspercka dla sądu Rejonowego w Kielcach, Wydział IX Karny w sprawie przeciwko B.Gocal-Czerwińskiemu dot. Ustalenia numeru seryjnego odbiornika radiowego. Sygn. Akt: IX K 52/07. Sposób odbioru opinii – przesłuchanie w charakterze biegłego. Kielce 2007r.
21. Bolanowski K.: Ekspertyza zaworu kulowego zlecona przez TU ALIANZ Polska S.A., Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych , Warszawa, Kielce 2008 r.
22. Faryniak L., Bolanowski K., Chlewicki K.: Opinia ekspercka dot. dostosowania istnieją-cej oczyszczalni ścieków do wymogów ochrony środowiska Zamierzona inwestycja w Za-kładzie Szkoleniowo – Produkcyjnym „ELKOM” Sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Targowa 21, Kielce 2008 r.
23. Bolanowski K., Chlewicki K.: Opinia ekspercka dot. sprawy likwidacji szkody, sygn. 430/1011557. Zleceniodawca TU Allianz Polska S.A. Ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 WARSZAWA, Kielce 2011r.
24. Bolanowski K., Chlewicki K.: Opinia ekspercka dot. stanu technicznego stalowej liny zamontowanej w suwnicy o udźwigu 8 ton w Przedsiębiorstwie „Centrostal” S.A. w Kiel-cach ul. Zagnańska 151. Zleceniodawca Przedsiębiorstwo „Centrostal” S.A., Kielce, Kiel-ce 2012 r.,
25. Bolanowski K., Chlewicki K.: ekspertyzy przyłącza kaloryfera pod kątem przyczyn nie-szczelności połączenia kształtka przyłącza- przewód doprowadzający/odprowadzający wodę. Zleceniodawca - BELFOR Polska Sp. z 0.0. ul. Zlocieniowa 1, PL - 91358 Lódz. Kielce 2013 r.


Wyróżnienia i nagrody

• Srebrny Krzyż Zasługi – Postanowienie Prezydenta RP z dn. 10 września 2004
• Zespołowa nagroda Rektora I stopnia za publikacje w znaczących czasopismach, Kielce dn. 14 października 2008r.
• Zespołowa nagroda Rektora II stopnia za publikacje na liście filadelfijskiej oraz za uzyska-ny patent „Sposób podwyższania wytrzymałości, w tym wytrzymałości na gorąco i żarowy-trzymałości stali i stopów”, Kielce, 14 października 2009r.,
• List gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Politechniki Świętokrzy-skiej za projekt pod nazwą "Urządzenie do podwyższania efektywności wykorzystania mo-cy lasera" - Twórcy: Dr inż, Wojciech Depczyński, dr inż. Kazimierz Bolanowski oraz dr hab. Krzysztof Grysa. Warszawa, 3 grudnia 2010 roku, Podpisała Prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Dyplom, Międzynarodowa Wystawa Wynalazków i Innowacji 2010, SREBRNY MEDAL, Warszawa, 22 września 2010r. otrzymała Politechnika Świętokrzyska dr inż. Wojciech Depczyński, dr inż. Kazimierz Bolanowski, dr hab. Krzysztof Grysa, prof. PŚk za Urządzenie do podwyższania efektywności wykorzystania mocy lasera. Podpisał w imieniu Jury Przewodniczący Jury prof.dr hab. inż. Janusz Zieliński, Politechnika Warszawska, Członek Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A.,
• Nagroda Specjalna. IV International Trade Fair"Ideas-Inventions-New Products" IENA - 2010. Awarded Special Prize of Ukrainian Academy of Sciences (Kiev). Kielce University of Technology was awarded for outstanding performances Laser processing apparatus. Podpisał President Prof. Oleksiy Onipko, Nurnberg, october , 28-31, 2010r.,
• Nagroda zespołowa Rektora II stopnia za uzyskane patenty i zgłoszenia patentowe, Podpi-sał J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.; Kielce, 14 października 2010r.,
• Nagroda zespołowa Rektora II stopnia za publikacje w znaczących czasopismach i paten-ty, Podpisał J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c.; Kielce, 14 paź-dziernika 2011r.,
• Wyróżnienie za patent „Urządzenie do obróbki laserowej” w konkursie Świętokrzyski Ra-cjonalizator. Przewodniczący komisji Adam Jarubas oraz Przewodniczący Sejmiku Woje-wództwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk. Kielce, 10.12.2012,
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Stal, staliwo, żeliwo, metale nieżelazne, właściwości mechaniczne, mikrostruktura, właściwości mechaniczne złącz spawanych, metalurgia spawania, ekspertyza materiałowa, obróbka cieplna, technologia

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl