Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. architekt Dariusz Piotrowicz

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Architecture and Town Planning
Position: adiunkt
E-mail: dpiotrowicz@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 , 25-314 Kielce
Phone number:kom. 500 285 875
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
historia Kielc, urbanistyka, architektura krajobrazu, zabytki, kompozycja, grafika i malarstwohistory of Kielce, urban, landscape architecture, monuments, composition, graphics and painting
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, rosyjski, niemieckipolish, russian, german
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Analizy urbanistyczne historyczno-krajobrazoweurban analysis of historical and landscape
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Realizacje budowlane:
1986 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Niemcy, Padeborn,
1986 r. Budynek apteki z częścią mieszkalną, Niemcy, Delbrück,
1997 r. Budynek mieszkalno-usługowy, Kielce, ul. Przecznica,
1997 r. Budynek mieszkalno-usługowy, współczesna rekonstrukcja dawnego dworu w założeniu dworsko-parkowym, Kazimierza Wielka,
1998 r. Modernizacja pl. Kościuszki, Miechów,
1998 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce, ul. Wojska Polskiego,
1998 r. Budynek mieszkalny, dwurodzinny, Kielce, ul. Prosta, (nominowany w konkursie Gazety Wyborczej na najładniejszy budynek mieszkalny w kategorii jednorodzinnej, zrealizowanych w Kielcach w latach 1990-2000),
1999 r. Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, Kielce, ul. Zgoda, (nominacja w ww. konkursie Gazety
2000 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce, ul. Chodkiewicza, nagrodzony I-szym miejscem przez czytelników „Gazety Wyborczej” za najładniejszy budynek mieszkalny w kategorii jednorodzinnej, zrealizowany w Kielcach w latach 1990-2000,
2000 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce, ul. Jaśminowa,
2000 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinnego, Miedziana Góra, ul. Pirytowej,
2000 r. Budynek Banku Spółdzielczego w Końskich,
2001 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce, ul. Jałowcowa,
2001 r. Budynek mieszkalno-gastronomiczny, Pińczów, ul. Dygasińskiego,
2002 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Pińczów, ul. Spółdzielcza,
2003 r. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, Kielce, ul. Działkowa,
2003 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich,
2003 r. Budynek mieszkalny bliźniaczy, Kielce, ul. Wrzosowa,
2004 r. Budynek produkcyjno-mieszkalny, Kielce, ul. Warszawska,
2004 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce, Dyminy,
2004 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce, ul. Prosta,
2004 r. Rozbudowa Urzędu Skarbowego w Pińczowie, (koncepcja architektoniczna)
2005 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Chęciny, ul. Zelejowa,
2005 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce ul. E. Plater,
2005 r. Budynek handlowo-mieszkalny, Włoszczowa, ul. Partyzantów,
2005 r. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, Kielce, ul. Piekoszowska,
2005 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce, ul. Krakowska,
2005 r. Budynek gastronomiczny, Zagnańsk, ul. Osowa,
2006 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce, ul. Zalesie,
2006 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Kielce, ul. Dzika,
2006 r. Rozbudowa budynku handlowo-mieszkalnego, Daleszyce, pl. Staszica.
2007 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Bilcza,
2007 r. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, Miedziana Góra, ul. Wykień,
2007 r. Budynek plombowy handlowo-mieszkalny, Kielce, ul. Paderewskiego,

2. Projekty niezrealizowane
1999 r. Pawilon ogrodowy handlowo-usługowo-gastronomiczny w Busku Zdroju,
2000 r. Budynek handlowy branży motoryzacyjnej, Kielce, ul. Karczówkowska.

3. Koncepcje autorskie:
2001 r. Pierzei zabudowy, Miechów, ul. Wesołej,
2001 r. Budynek handlowo-usługowy, Miechów, ul. Mickiewicza,

4. Opracowania:
* Studia konserwatorsko-urbanistyczne zabytkowych układów przestrzennych wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej:
- Buska Zdroju (1990),
- Działoszyc (1990),
- Nowego Korczyna (1991),
- Pińczowa (1991),
- Wąchocka (1992),
- Małogoszcza (1992),
- Kielc (1994);
* Założenia konserwatorskie ochrony zabytkowego zakładu przemysłowego i osiedla robotniczego Białogon w Kielcach dla Zespołu Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich w Warszawie (1992);
* Studium rewaloryzacji i modernizacji pl. Zwycięstwa w Busku Zdroju (1992);
* Wytyczne konserwatorskie dla potrzeb sporządzonych w latach 1990-2003 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i miast oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z obszaru dawnego województwa kieleckiego;
* Dokumentacja rewaloryzacji i inwentaryzacja zabytkowej kaplicy 4 pułku piechoty na Bukówce w Kielcach (1994);
* Analiza urbanistyczna historyczno-przestrzenna fragmentu struktury Kielc dla określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze zabytkowego układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta, u zbiegu ulic Małej i Kapitulnej (2013);
* Analiza historyczno-urbanistyczna lokacyjnego rynku w Chęcinach (2013);
* Analiza urbanistyczna historyczno-przestrzenna fragmentu struktury Wiślicy dla określenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze zabytkowego zespołu kolegiaty (2013);
* Analiza przestrzenna zabytkowego układu urbanistyczno-krajobrazowego - do ustalenia warunków zabudowy dla budynku usytuowanego u zbiegu ul. Ewangelickiej i pl. Moniuszki w Kielcach. (2013);
* Podręczny słownik polsko-angielski dla studentów Kierunku Architektura i Urbanistyka (edycja 1.1) Reference dictionary Polish-English for students of Architecture and Urban Planning Direction (edition 1.1) (2014);
* Analiza uwarunkowań i wartości historycznych fragmentu zabudowy przy ul. Leśnej w Kielcach, na potrzeby Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (marzec 2017);
* Analiza uwarunkowań historycznych i funkcjonalno-przestrzennych terenu tzw. Wzgórza Karscha w Kielcach przy ul. Ogrodowej, Jana Pawła II i Krakowskiej w Kielcach, na potrzeby Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kwiecień 2017);
* Określenie uwarunkowań konserwatorskich dotyczące lokalizacji i budowy pomnika króla Władysława Łokietka na pl. 2-go Czerwca w Chęcinach, na potrzeby Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (luty 2018);
* Analiza przedmiotu i zasięgu ochrony konserwatorskiej zabytkowego układu urbanistyczno-krajobrazowego Kielc oraz jego elementów, na potrzeby Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie (luty 2018);
* Analiza uwarunkowań historycznych i funkcjonalno-przestrzennych terenu oraz ustalenie zaleceń konserwatorskich wynikających z formy ochrony zabytkowego układu urbanistyczno-krajobrazowego Kielc do przygotowywania konkursów architektonicznych na projekty budynków użyteczności publicznej w technologii szkieletu drewnianego, na potrzeby Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (maj 2018);
* Analiza historycznych uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych rynku we Włoszczowej i określenie wytycznych konserwatorskich dla realizacji rewitalizacji obecnego placu Wolności, na potrzeby Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (luty 2019);
* Opinia konserwatorska dla Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie określenia uwarunkowań i zaleceń konserwatorskich dla budowy budynku handlowo-usługowego "DINO" przy rynku w Oksie. (maj 2019);
* Opinia konserwatorska dotycząca zagospodarowania terenu tzw. „Wzgórza Karscha” usytuowanego w rejonie ulic: Ogrodowej, Jana Pawła II i Krakowskiej w Kielcach, na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie oceny koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Nowa Rogatka”, opracowanej przez DENTAN Sp. z o.o. z Kielc. (październik 2019)
* Opinia konserwatorska dotycząca planowanej rozbudowy budynku o funkcji biurowo-administracyjnej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy al. IX Wieków Kielc, zawierająca analizę przestrzenno-funkcjonalną miejsca, konserwatorskie założenia i zalecenia projektowe (grudzień 2019)
* Recenzja wydawnicza artykułu do publikacji w czasopiśmie of the paper for publication in STRUCTURE and ENVIRONMENT Iryna L. Kravchenko 1/2020: Non-Formal education institutions in the system of civic buildings in Ukraine.
* Recenzja wydawnicza artykułu do publikacji w czasopiśmie of the paper for publication in STRUCTURE and ENVIRONMENT Daria Vasylchenko 1/2020: Architectural periods of the Ukrainian Non-Formal education.
* Recenzja wydawnicza artykułu do publikacji w czasopiśmie of the paper for publication in STRUCTURE and ENVIRONMENT Оlha Homon 2/2020: Effect of modern teaching methods and new educational technologies on the creation of educational materials and the formation of teaching and educational complexes “Kindergarten – Primary School”.

5. Publikacje:
* Chmielnik. Buczek Grzegorz, Piotrowicz Dariusz [w:] „Miasto”, nr 7/1987. Warszawa, s. 38-41;
* Daleszyce. [w:] „Miasto”, nr 10/1988. Warszawa, s. 38-40;
* Plac czy parking? [w:] „Urbanista”. Warszawa, nr 4/2003, s. 28-30;
* Świętokrzyska różnorodność urbanistyczna. [w:] „Dedal” nr 2/2004. Kielce, s. 49-50,
* Dawny rynek w Pińczowie – plac czy park? [w:]„Urbanista”, nr 2/2004. Warszawa, s. 36-37
* Larum dla Chęcin! „Urbanista”, nr 4/2006. Warszawa, s. 17-22;
* Kielce - uwarunkowania osadnicze. „Dedal” nr 4/2006. Kielce, s. 44-48
* Obiekty i obszary w ochronie zabytków. [w:] „Urbanista”, nr 1/2008. Warszawa, s. 32-35
* Problem nie tylko lokalny, wpływ reklamy na przestrzeń miasta. [w:] „Urbanista”, nr 3/2008. Warszawa, s. 31-34
* Kielecki parking po wizycie u kosmetyczki. [w:] „Urbanista”, nr 6/2008. Warszawa, s. 33-34
* Analiza historyczno-urbanistyczna lokacyjnego rynku w Chęcinach. [w:] Szkice z dziejów miasta - Chęciny na starej fotografii, red. Kalina D., Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach, Kielce, 2008, s. 121-142
* Współczesna jakość przestrzenna historycznych placów w Kielcach. [w:] „Renowacje i Zabytki”, Warszawa, 4/2012, s. 128-138
* Znana, zapomniana i nie poznana przestrzeń miasta – ulica Sienkiewicza w Kielcach. [w:] Studia Muzealno-Historyczne 2013, tom V. Muzeum Historii Kielc, Kielce 2013, s.189-209.
* Rewitalizacje zabytkowych układów urbanistycznych. [w:] Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w latach 2001-2012. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Kielce 2014, s. 9-22.
* Zarys historiografii urbanistycznej Buska-Zdroju. [w:] Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju. Materiały z sesji naukowej "Święty Norbert i jego dziedzictwo", Wydawnictwo "Jedność", Busko-Zdrój 2014, s. 173-230.
* Od zwykłego miasteczka do wyjątkowego zdroju. [w:] Współczesne miasto jako środowisko życia człowieka zintegrowane z przyrodą. Pod red. Stanisławy Wehle-Strzeleckiej. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Monografia Architektura 2/2015. Kielce, s. 23-35.
* Dzielnica przydworcowa w Kielcach. [w:] Współczesne miasto jako środowisko życia człowieka zintegrowane z przyrodą. Pod red. Stanisławy Wehle-Strzeleckiej. Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Monografia Architektura 2/2015. Kielce, s. 36-46.
* Nowa krzywa wrażeń narzędziem analizy czasoprzestrzennej miasta. [w:] Współczesne problemy budownictwa. Pod red. Marka Iwańskiego. Monografie, studia, rozprawy M73. Politechnika Świętokrzyska. Kielce, 2016, s. 9-29.
* Konotacja krajobrazu w kontekście planowania zrównoważonej przestrzeni urbanistycznej. [w:] Projektowanie zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku. Pod red. Lucjana Kamionki. Monografia Architektura 3. Politechnika Świętokrzyska. Kielce, 2016, s. 34-55.
* Rogatki miejskie w Kielcach. [w:] Studia Muzealno-Historyczne 2016, tom VIII. Muzeum Historii Kielc, Kielce 2016, s. 11-36.
* Uwarunkowania historyczno-przestrzenne nowego zagospodarowania lokacyjnego Rynku w Chęcinach. [w:] Kielce – kształtowanie przestrzeni współczesnego miasta z zachowaniem historycznych obrazów. Pod red. Elżbiety Szot-Radziszewskiej. Monografia Architektura 5. Politechnika Świętokrzyska. Kielce, 2016, s. 28-51.
* Podręczny słownik polsko-angielski dla studentów architektury. Reference Polish-English dictionary for students of architecture. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce, 2017, ss. 69.
* Kartografia Kielc - narzędziem badań architektury miasta. [w:] Studia Muzealno-Historyczne 2018, tom X Muzeum Historii Kielc, Kielce 2018, s. 29-44.
* Etiologia dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc. Politechnika Świętokrzyska Wydział Budownictwa i Architektury. Monografia Architektura 9. Kielce 2019, ss. 310.

6. Konferencje
* konferencja Europejskich Dni Dziedzictwa "Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny" pt.: Z nieznanej przeszłości Kielc. Kielce 12 września 2007 r.
Referat: Przemiany urbanistyczne Kielc od schyłku XVIII do połowy XIX wieku.
* konferencja naukowa „Święty Norbert i jego dziedzictwo” Busko-Zdrój 8 czerwca 2013.
Referat: Zarys historiografii urbanistycznej Buska-Zdroju
* Konferencja naukowa Katedry Architektury i Urbanistyki
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 21 listopada 2014 r.
"Współczesne Miasto - Zintegrowane Środowisko Życia Człowieka i Przyrody"
Referat I: Busko-Zdrój: od zwykłego miasteczka do wyjątkowego zdroju.
Referat II: Dzielnica przydworcowa w Kielcach.
* I Seminarium Naukowe Wydziału Budownictwa i Architektury „Młody Badacz” Politechnika Świętokrzyska, Kielce 27 listopada 2014 r.
Referat: „Nowa” krzywa wrażeń narzędziem analizy czasoprzestrzennej miasta.
* Konferencja naukowa Katedry Architektury i Urbanistyki „Kielce – kształtowanie przestrzeni nowoczesnego miasta z zachowaniem historycznych obrazów.”, Kielce 23 października 2015 r.
Referat: Proces kształtowania śródmieścia Kielc.
* Międzynarodowa konferencja naukowa Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 20 listopada 2015 r. „Projektowanie zrównoważone jako paradygmat kształtowania przestrzeni w XXI wieku”
Referat: Konotacja krajobrazu w kontekście planowania zrównoważonego przestrzeni urbanistycznej.
* Konferencja Naukowa Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 9 czerwca 2017 r.
"Architektura Kielc-Wybrane Zagadnienia" Referat: Kartografia Kielc – narzędziem badań architektury miasta.
* Konferencja Naukowa Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Kielce 29 listopada 2018 r. „100 lat Ochrony Zabytków w Polsce i Regionie Świętokrzyskim”, Referat: Etiologia dziewiętnastowiecznej urbanistyki Kielc.

7. Wyróżnienia:
1993 r. wyróżnienie w konkursie na temat: „Zagospodarowanie przestrzenne pl. Partyzantów” (Rynek) w Kielcach.
2000 r. I-sza nagroda czytelników „Gazety Wyborczej” za najładniejszy budynek mieszkalny w kategorii jednorodzinnej, zrealizowanych w Kielcach w latach 1990-2000, (3 projekty nominowane).
2002 r. Złota Odznaka Ministra Kultury „Za opiekę nad zabytkami”,
2004 r. Brązowy Krzyż Zasługi
2008 r. Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę
2009 r. wyróżnienie pracy doktorskiej pt.; Teoria Elementów Kompozycji Urbanistycznej, jako narzędzie poznawania i oceny układu przestrzennego miasta, na przykładzie Kielc za najlepszą pracę naukową 2008 r. z ochrony zabytków i muzealnictwa w konkursie zorganizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Warszawie.
2019 r. nagroda Rektora Politechniki Świętokrzyskiej II stopnia za osiągnięcia naukowo-organizacyjne.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
architektura, urbanistyka, historia, krajobraz, kompozycja, grafika, malarstwo 1.4 Art Studies
1.6 History
5.6 Civil Engineering
5.24 Architecture and Design

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl