Database of Experts, Technologies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology


Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Marian Seruga

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Architecture and Town Planning
Position: profesor zwyczajny Politechniki Świętokrzyskiej
E-mail: wseruga@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:784 502 612
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Moje zainteresowania naukowe to przede wszystkim architektura i urbanistyka traktowane jako jedność, kształtowanie zdrowego zrównoważonego środowiska mieszkaniowego, projektowanie urbanistyczno – architektoniczne zespołów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej, sakralnych, szkolnictwa, opieki społecznej, sal koncertowych, obiektów usługowo – handlowych, rewitalizacja i modernizacja oraz przekształcanie istniejących struktur miejskich, kształtowanie śródmieść i centrów miejskich. Kształtowanie przestrzeni publicznych w zespołach miejskich, zagadnienia związane z czynnikiem kreacji w projektowaniu urbanistycznym i kompozycją zespołów miejskich. Prace naukowe są ściśle związane ze zrównoważonym projektowaniem architektoniczno - urbanistycznym, gdzie mieszkanie, dom, środowisko mieszkaniowe jest tematem wiodącym. My scientific interests lie in architecture and urban planning regarded as a unity; in forming a healthy and sustainable housing environment, architectural and urban design of residential complexes and public utility facilities, religious buildings, education and social welfare facilities, concert halls, sales and service centres; revitalisation and modernisation, as well as transformation of the existing urban structures; moulding city centres and their surrounding areas; forming public spaces in urban complexes, issues relating to the factor of creation in urban design an composition of urban complexes. My scientific research is strictly connected with sustainable architectural and urban planning, where a flat, a house, the housing environment, constitute the leading themes.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Zrównoważone projektowanie architektoniczno - urbanistyczne: struktur miejskich, rewitalizacji terenów zdegradowanych np. poprzemysłowych, zespołów mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej: sportowych, administracji, kultury etc. Sustainable architectural and urban design of urban structures, revitalisation of degraded lands, such as post-industrial areas, housing complexes, public utility facilities: sports, administration, culture facilities etc.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
Jestem autorem i współautorem 221 projektów urbanistyczno – architektonicznych, w tym 83 zrealizowanych; między innymi zespołów mieszkaniowych w rejonie ulic: Wesele, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Odlewniczej, Lea, Łazy, Suchej, Szablowskiego, Dobrego Pasterza, Konwisarzy - Brązowniczej, Osiedle Akademickie w Krakowie oraz w Tarnowie osiedle Błonie oraz zespół mieszkaniowy przy ul. Abp. J. Ablewicza; obiektów sakralnych między innymi kościół p. w. św. Wojciecha przy ul. Wesele w Krakowie, kościół p. w. św. Stanisława w Siedliszowicach k. Dąbrowy Tarnowskiej oraz kościół p. w. Matki Bożej Śnieżnej w Tokarni; szkolnictwa między innymi Gimnazjum z halą sportową w Sawinie przy ul. Witosa.
Ważniejsze projekty m. in. centrum Muzyki z salą Koncertową Capellae Cracoviensis przy ul. Piastowskiej w Krakowie; kościół p. w. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Cisowa w Krakowie.
W uznaniu osiągnięć twórczych w dziedzinie architektury i urbanistyki otrzymałem w 1980 roku status twórcy nadany przez Ministra Kultury i Nauki oraz w 1987 Krakowską Honorową Nagrodę SARP za twórczość architektoniczną.
Jestem laureatem 41 konkursów urbanistyczno – architektonicznych SARP i TUP, w tym 28 prac nagrodzonych i 13 wyróżnionych, a także autorem i współautorem 55 wystaw autorskich z zakresu twórczości architektoniczno – urbanistycznej.
I am the author or co-author of 221 architectural and urban designs, 83 of which have been implemented; for example housing complexes in the area of the streets: Wesele, Radzikowskiego, Armii Krajowej, Odlewnicza, Lea, Łazy, Sucha, Szablowskiego, Dobrego Pasterza, Konwisarzy-Brązownicza, the Academic Housing Estate in Cracow, as well as the “Błonie” Housing Estate in Tarnów and a residential complex at Abp. J. Ablewicza street; religious buildings, e.g. the Church of St. Wojciech at Wesele street in Cracow, the Church of St. Stanisław in Siedliszowice near Dąbrowa Tarnowska and the Church of Our Lady of the Snow in Tokarnia; education facilities, e.g. Middle School with a sports hall in Sawina at Witosa street.
My major projects comprise e.g. the Centre of Music with a Concert Hall of Capellae Cracoviensis at Piastowska street in Cracow; the Church of Our Lady Queen of Poland at Cisowa street in Cracow.
In recognition of my creative achievements in the field of architecture and urban planning in 1980 I was honoured with a status of a creator by the Minister of Culture and Science, and in 1987 with the Cracow Honorary Award of the Union of Polish Architects for my achievements in architecture. I am a laureate in 41 urban planning and architectural competitions held by the Union of Polish Architects and the Society of Polish Town Planners; 28 of my works have been awarded with prizes and 13 with distinctions. I am also an author and co-author of 55 individual exhibitions devoted to the architectural and urban planning output.
Informacje dodatkoweAdditional information
Jestem autorem i współautorem 219 prac naukowo – badawczych w dziedzinie urbanistyki i architektury, w tym 205 prac opublikowanych wśród nich jedna książka, 13 wypromowanych doktorów.
Uczestniczyłem w 96 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, seminariach i konserwatoriach dotyczących problematyki urbanistyczno – architektonicznej.
Redaktor Naczelny wydawnictwa Środowisko Mieszkaniowe/Housing Environment.
Za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej, twórczej, organizacyjnej oraz w działalności publicznej zostałem odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP – 2011 oraz Krzyżem Kawalerskim OOP – 2002, a także Medalem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za wybitne zasługi w dziele rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 2010r.
Otrzymałem również Medal Komisji Edukacji Narodowej w 1999 roku, Złotą Odznakę za zasługi dla Ziemi Krakowskiej w 1988 roku oraz Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi w 1989 i 1977r., i inne.
Ponadto za wyżej wymienione osiągnięcia otrzymałem m.in. indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w 1988r. oraz zespołową w 2001r.i Nagrodę Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (1973).
Jestem członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i twórczych: Sekcji Architektury i Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddział Kraków, przewodniczącym Sekcji Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, członkiem SARP oraz członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa od 2001r.
I am an author and co-author of 219 research and development studies devoted to urban planning and architecture, 205 of which have been published and one as a book; I have promoted 13 Philosophy Doctors.
I have participated in 96 national and international scientific conferences, seminars and conservatories devoted to urban planning and architectural issues. Editor-in-chief of the publication Środowisko Mieszkaniowe / Housing Environment.
For my achievements in my scientific, didactic, creative and organisational work, as well as for my public activity, in 2011 I was decorated with the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta and in 2002 with the Knight’s Cross of the Order of Polonia Restituta, as well as with the Medal of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology for outstanding merits in the development of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology.
In 1999 I was also awarded with the Medal of the National Education Commission; in 1988 – with the Gold Badge for Merits for the Land of Cracow, as well as with the Gold (in 1989) and Bronze (in 1977) Cross of Merit, and other distinctions.
Furthermore, for my achievements referred to above I was granted the individual (in 1988) and collective (in 2001) Award of the Minister of National Education, and the Award of the Minister of Local Economy and Environmental Protection (1973).
I belong to numerous scientific and creative associations: the Section of Architecture and Urban Planning of the Committee of Architecture and Urban Planning of the Polish Academy of Sciences, the Commission of Urban Planning and Architecture of the Polish Academy of Sciences, Division in Cracow; I am the chairman of the Section of Forming Housing Environment, member of the Union of Polish Architects and member of the Social Committee of the Renovation of Cracow Historical Monuments since 2001.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
architektura, urbanistyka, środowisko mieszkaniowe, rewitalizacja obszarów miejskich, zrównoważone projektowanie architektoniczno - urbanistyczne, 5.24 Architecture and Design

Database of Experts, Technolgies and Scientific Equipment of the Kielce University of Technology  ·  Department of International Cooperation  ·  +48 41 34-24-772  ·  r.maj@tu.kielce.pl