Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Architecture and Town Planning
Position: Profesor nadzwyczajny
E-mail: wehle@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:+48 501738443
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Architektura, urbanistyka, projektowanie urbanistyczne, teoria architektury i urbanistyki, architektura zrównoważona, architektura ekologiczna, architektura słonecznaArchitecture, urban planning, urban design, theory of architecture and urban planning, architecture, sustainable, green architecture, solar architecture
Języki komunikacjiLanguages of communication
Język polski, angielski, niemieckiPolish, English, German
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Prace z zakresu projektowania architektoniczno-urbanistycznego, zrównoważonego,energooszczędnegoThe work in the field of architectural and urban design sustainable, energy-efficient
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
-
Informacje dodatkoweAdditional information
Ważniejsze publikacje w ostatnich latach:
- Monografia: "Architektura słoneczna w zrównoważonym środowisku mieszkaniowym",monografia 312, Politechnika Krakowska, seria Architektura, Kraków 2004,
- Monografia "Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego-ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014
-Autorstwo rozdziału pt. „ Współczesne formy mieszkania- w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Przegląd działań na przykładzie wybranych miast europejskich” w monografii p.t. „ Przyszłość miasta-miasto przyszłości”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, zeszyt 1-A/2/2012, s.315-320
-Autorstwo rozdziału pt. ‘Relacje architektury i przyrody- wkład twórców modernizmu” w monografii p.t. Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie”, Wydawnictwo: Urząd Miasta Gdyni, 2012, s. 151-156
- Autorstwo rozdziału: Energooszczędne technologie w kształtowaniu miast przyszłości,w monografii "Przyszłość miast- miasta przyszłości", Politechnika Krakowska,Wydawnictwo, Kraków 2014
- „ Wykorzystanie energii słonecznej we współczesnej architekturze i urbanistyce jako element poszukiwania równowagi między dziełem człowieka a natury” , Solar energy applocations in architecture and urban planning. On a search for balance between man and nature, w : „Oblicza równowagi ,Aspects of Equilibrium. Architektura urbanistyka planowanie u progu międzynarodowej dekady edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju”- Studia i materiały Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej , Wrocław 2005, s.441-448,
- „Współczesne środowisko mieszkaniowe. Skandynawskie idee i realizacje”, Czasopismo Techniczne A , Architektura, z.13-A/2005,Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, rok 102, Kraków 2005, zeszyt 13, s. 161-186.
- „ Wykorzystanie energii słonecznej jako odnawialnego źródła energii w działalności budowlanej”, publikacja w „Małopolska innowacyjna. Rola inżynierów w tworzeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski”, zeszyt 1, Kraków 2005, Materiały Konferencji na temat „Małopolska innowacyjna- Rola inżynierów w tworzeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski” organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Akademię Inżynierską w Polsce pod patronatem Marszałka Województwa Janusza Sepioła, 10 pażdziernika 2005 w Krakowie, s.37-47
123. - „ Szkło w architekturze słonecznej- estetyka i technologia. Geneza architektury słonecznej”, Cz.1, w: Świat Szkła, Nr 7-8 ( 99) , lipiec- sierpień 2006, s. 16-20,
- „Szkło w architekturze słonecznej - estetyka i technologia. Współczesne rozwiązania”, Cz. 2 , w: Świat Szkła, nr 9 (100) , wrzesień 2006,s. 32-37
„ Bezpieczne środowisko mieszkaniowe - aspekt ekologiczny, cz.1 , cz. 2, „Wprowadzenie, regulacje prawne, kryteria komfortu”, Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa Katedry Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych, Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej , Kraków, 28-29 października, 2005, Wydano czerwiec 2006, s. 197- 208
- „ Bezpieczne środowisko mieszkaniowe - aspekt ekologiczny, cz. 2 „Kierunki współczesnych poszukiwań”, Materiały konferencyjne, Konferencja Naukowa Katedry Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych, Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej , Kraków, 28-29 października, 2005, s. 208 – 223
- „ Związki z tradycją we współczesnych energooszczędnych rozwiązaniach architektoniczno-urbanistycznych- na przykładzie architektury słonecznej ”, „ The relation with tradition in modern energy-efficient architecture and urbanism on the example of solar architecture”, w : Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Politechnika Lubelska, Akademia Rolnicza w Lublinie, tom II, Lublin, 2006, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, s. 170-183,
- „ Współczesne technologie pozyskiwania energii słonecznej i ich wpływ na estetykę rozwiązań architektonicznych”, w : Czasopismo Techniczne, Architektura, z.4 – A / 2007, zeszyt 9 ( rok 104), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, s. 313-320
- „ Przekształcanie terenów poprzemysłowych we współczesne zrównoważone środowisko miejskie - przykłady skandynawskie”, w: Materiały 2 Konferencji Regentif, pt. „Rewitalizacja miast poprzez regenerację terenów poprzemysłowych: innowacja i dobra praktyka” Politechnika Krakowska, Kraków 30 maja-1 czerwca 2007, pod red. K. Lenartowicza i D. Maciąg, Kraków 2007, wyd. Katedra Architektury Środowiskowej, Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej, str.237-246,
- „ Wykorzystanie odnawialnej energii słonecznej w architekturze - geneza i rozwój” - wydawnictwa 11 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Projektowania Urbanistycznego „ Mieszkać w mieście”, 2007, Czasopismo Techniczne, Zeszyt 3 ( rok 4) A/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s.287-297, Kraków, 2007
- „ Architektura słoneczna jako element zrównoważonego środowiska mieszkaniowego”, „ Solar architecture as an element of a sustainable housing environment” Środowisko Mieszkaniowe, Housing Environment, 5/2007, Wydawnictwa Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Wydział Architektury Politechnika Krakowska, 2007, s. 104-112
- „ Ochrona środowiska w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej w aspekcie idei ekologii miasta” , Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „ Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym” , Wydawnictwo PK, Kraków, 2008
„ Rozwój koncepcji pozyskiwania energii słonecznej w rozwiązaniach architektoniczno-urbanistycznych – pierwsza generacja architektury słonecznej ”, Czasopismo Techniczne, Architektura, A/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, s.313-320, Kraków 2007
­- “Contemporary tendencies in the transformation of central areas in the aspect of urban ecology” [w :] “The Hart of the City”, Internationale Conference , publishing Czasopismo Techniczne, Architektura, z.4-A/2008, ( year 105), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2008, s. 249-255,
„Solar architecture as a trend in modernism” [w:] „ Modernism as a trend in architecture” Internationale Conference. Publishing: Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies, vol. IV, Lublin 2008
- „Wykorzystanie energii słońca w kształtowaniu zespołów mieszkaniowych - przykłady berlińskie” [ w :] Wydawnictwo Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Wydział Architektury Politechnika Krakowska, Środowisko Mieszkaniowe, Housing Environment, Zeszyt 7 /2009, s.91- 94 2009,
- „Energia słońca w kształtowaniu struktury urbanistycznej współczesnego miasta ” , Wydawnictwo III Kongresu Urbanistyki Polskiej „ Nowa Urbanistyka-Nowa Jakość Życia, Materiały III Kongresu urbanistyki Polskiej, Panel 5.” „Energia i ekourbanistyka”, Urbanista, Warszawa 2009, s. 200-212
.- Wykorzystanie wzorów przyrody i doświadczeń bioniki w kształtowaniu architektury pozyskującej energię słońca, Wydawnictwo VIII Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej nt. „Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych, Wydawnictwa politechniki Krakowskiej, Kraków, 2009
– „ Architektura słoneczna w realizacji idei miasta oszczędnego”, część autorska w monografii pt. „ Miasto oszczędne”, Czasopismo Techniczne 6A-1-2010, zeszyt 14, rok 107, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,Kraków, 2010, s. 175-184,
Publikacja pt. „ Architektura mieszkaniowa otwarta na przyrodę - przykłady austriackie”, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej w zeszytach specjalnych projektu „Kapitał Ludzki”- Narodowa Strategia Spójności- konkursowy program wyjazdów studialnych i warsztatów, Politechnika XXI wieku-Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej-najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów, nr projektu UDA-POKL04.01.01-00-029/10-00,Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014

Nagrody:
-Nagroda II stopnia Rektora Politechniki Świętokrzyskiej w dziedzinie nauki, październik 2009
-Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej: „W uznaniu za osiągnięcia naukowe oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz Wydziału Architektury”.Kraków . 1.10. 2013 r. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Rektor prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Złoty Krzyż Zasługi dla Dr hab.inż. arch.Stanisława Wehle- Strzelecka, prof.PK, Warszawa,
27 września, 2007, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Choosen important publications (last years):
- Monograph: "Solar architecture in a sustainable dwelling environment", Copyright by University of Krakow, Kraków 2004
- Monograph "Solar energy in the shaping oh and housing environment-Evolution of the concept over the centuries, Copyright by University of Cracow, Cracow 2014
- "Contemporary forms of housing-in the search for innovative solutions. Overview of activities based on selected European cities "in the monograph "The future city-city of the future", Copyright by University of Cracow, Cracow 2014 1-A/2/2012, S.315-320
-Authorship Chapter 'Relations of architecture and nature-contribution artists of Modernism "in the monograph Architecture of the first half of the twentieth century and its protection in Gdynia and Europe ", Publisher: Office of the City of Gdynia, 2012, pp. 151-156
- Authorship Chapter: Energy-saving technologies in shaping the cities of the future, in the monograph "The future of city-city of the future" and Copyright by University of Krakow, Krakow 2014
- "Solar energy applocations in architecture and urban planning. On a search for balance between man and nature, in "Aspects of Equilibrium. Architecture urban planning at the threshold of the international decade of education for sustainable development "- Copyright by Wroclaw University of Technology, Wrocław 2005, s.441-448,
- "Modern housing environment. Scandinavian ideas and projects ", Journal of Technical And, Architecture, z.13-A/2005, Cracow University of Technology Publisher them. Tadeusz Kosciuszko, year 102, Kraków 2005, Issue 13, pp. 161-186.
- "The use of solar energy as a renewable energy source in the construction business", published in "Malopolska innovative. The role of engineers in creating the Polish energy security ", Issue 1, Kraków 2005, Materials Conference on" Malopolska Innovation-Role of engineers in creating the Polish energy security "organized by the Marshal Office of the Malopolska Region and the Academy of Engineering in Poland under the patronage of Marshal of Janusz Sepioł, 10 October 2005 in Krakow, p.37-47
- "Glass in solar architecture aesthetics and technology. The genesis of solar architecture ", Part 1, in: World of Glass, No. 7-8 (99), July-August 2006, pp. 16-20,
- "Glass in solar architecture - aesthetics and technology. Modern Solutions ", Vol. 2, in: World of Glass, No. 9 (100), September 2006, pp. 32-37
"Safe housing environment - ecological aspect, part 1 and 2: " Introduction, regulations, criteria of comfort, "Proceedings, Scientific Conference Chair for Reconstruction and Development Teams Urban Planning, Urban Planning Institute of the Faculty of Architecture of the Technical University of Cracow, Cracow, 28-29 October, 2005 Issued June 2006, pp. 197 - 208
- "Safe housing environment - ecological aspect, Wed. 2 "The directions of contemporary research", Proceedings, Scientific Conference Chair for Reconstruction and Development Teams Urban Planning, Urban Planning Institute of the Faculty of Architecture of the Technical University of Cracow, Cracow, 28-29 October, 2005, pp. 208 - 223
- "The relation with tradition in modern energy-efficient architecture and urbanism on the example of solar architecture", in: Teka Committee on Architecture, Urbanism and Landscape Studies, Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies, Copyright by Agricultural University of Lublin, 2006 , pp. 170-183,
- "Modern technologies of solar energy and its impact on the aesthetics of architectural solutions", in: Journal of Technical Architecture, Z.4 - A / 2007, Issue 9 (year 104), Copyright by University of Cracow, Cracow 2014, pp. 313 - 320
- "Transforming brownfields contemporary sustainable urban environment - examples of Scandinavian", in: Materials of the Conference Regentif 2, Fri. "Urban regeneration through brownfield regeneration: innovation and good practice" Cracow University of Technology, Krakow May 30-June 1, 2007, edited by K. Lenartowicza and D. Maciag, Kraków 2007, Copyright by Department of Environmental Architecture, Architectural Design Institute of Cracow University of Technology, str.237-246,
- "Using renewable solar energy in architecture - the genesis and development" - publishing 11 International Scientific Conference of the Institute of Urban Design "Living in the City", 2007, Technical Journal, Issue 3 (year 4) A/2007, Copyright by University of Krakow, Krakow 2007 , s.287-297,
- "Solar architecture as an element of a sustainable housing environment", the Housing Environment, 5/2007, Copyright by University of Cracow, Cracow, 2007, pp. 104-112
- "Protection of the environment in shaping contemporary urban space in terms of the idea of ​​urban ecology", Materials of the International Scientific Conference on "Environmental protection in spatial planning", Copyright by University of Cracow, Cracow, 2008
"The development of the concept of solar energy in architecture and urban planning solutions - the first generation of solar architecture", Journal of Technical Architecture, A/2007, Copyright by Cracow University of Technology, s.313-320, Kraków 2007
- "Contemporary tendencies in the transformation of the central areas in the aspect of urban ecology" [in:] "The Hart of the City", Internationale Conference, Technical magazine publishing, architecture, z.4-A/2008 (year 105) Copyright by University of Cracow, Cracow 2008, pp. 249-255,
"Solar architecture as a trend in modernism" [in:] "Modernism as a trend in architecture" Internationale Conference. Publishing: Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Teka Commission of Architecture, Urban Planning and Landscape Studies, vol IV, Lublin 2008
- "The use of solar energy in the development of residential complexes - examples of Berlin" [in:] Copyright by Cracow University of Technology, Housing Environment, Issue 7/2009, P.91-94, 2009
- "Solar energy in shaping the urban structure of the modern city", Publisher III Congress of Polish Urbanism "New Urbanism New Quality of Life, Materials III Congress of Polish urban design panel 5" "Energy and ekourbanistyka", Planner, Warszawa 2009, pp. 200 - 212
. - Use patterns of nature and experience of bionics in shaping the architecture of procuring energy from the sun, Publisher VIII International Scientific and Technical Conference on "Problems of design in the context of new construction technologies, Copyright by University of Cracow, Cracow, 2009
- "Solar architecture in the implementation of the idea of ​​saving the city", part of the author of the monograph Fri "The City of cost", Journal of Technical 6A-1-2010, Volume 14, year 107, Copyright by University of Cracow, Cracow 2010, pp. 175-184,
- "Architecture of housing open to nature - examples of the Austrian", Copyright by University of Cracow, Cracow 2014

Awards:
-Award of the Rector of the Kielce University of Technology in Science, October 2009
The prize / award / person awarded the date of receipt
Cracow University of Technology Rector's Award: "In recognition of his scientific achievements and a full commitment to work for the Department of Architecture". Krakow. 1.10. 2013 Cracow University them. Tadeusz Kosciuszko, Rector prof. dr. Eng. Kazimierz Furtak
Gold Cross of Merit Dr. Habil. arch.Stanisława Wehle-Rifle, prof.PK Warsaw,September 27, 2007, the President of the Republic of Polish
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Architecture, urban planning, urban design, theory of architecture and urban planning, architecture, sustainable, green architecture, solar architecture 5.6 Civil Engineering
5.24 Architecture and Design