Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Agnieszka Operacz

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Geotechnical Engineering, Geomatics and Waste Management
Position: adiunkt
E-mail: aoperacz@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number: (41) 34-34-735
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
hydroenergetyka, hydrologia wód płynących, wpływ działalności człowieka na środowisko wodne, ochrona wód i środowiska, procesy samooczyszczania się środowiska wodno-gruntowegohydropower, hydrology of rivers, antropogenic impact in aquatic systems, water and environmental protection, natural attenuation in groundwater environment
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
opracowanie ekspertyz w zakresie zmian w środowisku wodno-gruntowym (w tym wpływ na cele środowiskowe wg Ramowej Dyrektywy Wodnej); opracowanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód (ujęcia wód powierzchniowych, małe elektrownie wodne, etc.); przeprowadzenie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko; opracowanie operatów hydrologicznych.expertises of antropogenic impact in grounwater systems (according to Directive 2000/60/EC), aquatic legal surveys for hydroenergetic and drinking using, environmental impact reports, hydrology surveys
Informacje dodatkoweAdditional information
Autorka i współautorka szeregu koncepcji małych elektrowni wodnych, operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód (do celów zaopatrzenia w wodę pitną, energetycznych, wprowadzania ścieków do wód i gruntu), kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, ekspertyz wpływu na warunki wodno-gruntowe oraz cele środowiskowe wg RDW, projektów prac geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznych.

Publikacje:
1. Operacz A., Operacz T., Tomalik J., 2012- Wpływ realizacji małych elektrowni wodnych na warunki hydrogeologiczne. Technika Poszukiwań Geologicznych: geotermia, zrównoważony rozwój. ISSN 0304-520X
2. Karpińska-Rzepa A., Witczak S., 2002 – Program badań gleby i strefy aeracji dla oceny odporności wód podziemnych GZWP 450 na zanieczyszczenie [w:] Jakość i podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie = Groundwater quality and vulnerability / pod red. Hanny Rubin, Krystyna Rubina, Andrzeja J. Witkowskiego ; WNoZ UŚ. - Sosnowiec : WNoZ UŚ, 2002. -(Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; nr 22). - S. 81–88. - Bibliogr. s. 86–87, Streszcz., Abstr.
3. Karlikowska J., Karpińska-Rzepa A., Musiał M., 2003 – Changes of chemical compositions of infiltrating waters in loess loam profile. Materiały z konferencji Hydrogeochemia’03, Bratysława. s. 74-80.
4. Karpińska–Rzepa A., 2003 – Profil hydrogeochemiczny wód porowych lessów w rejonie Huty im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie [w:] Współczesne Problemy Hydrogeologii, Gdańsk, Tom XI, część 2, s. 179-182.
5. Karpińska-Rzepa A., Musiał M., Witczak S., 2004 - Construction of a large-diameter dug well in the profile of unsaturated zone as a good database of percolating water composition.
[w:] Materiały konferencyjne: Source11th Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference. UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research.
6. Karpińska-Rzepa A., Musiał M., 2004 - The hydrogeochemical analysis of mineral groundwater from Muszyna Zdrój on the example frame Antoni and P-3. [w:] Hydrogeochémia 04 : “Teorie a praxe v hydrogeologických aplikacích” Ostrava, s. 33–36. Abstr.
7. Karpińska-Rzepa A., 2005 - Percolating water migration velocity through loess unsaturated zone based on the tritium and stable isotopes analysis. [w:] Materiały z konferencji Hydrogeochemia’05,Bratysława, s. 68-73.
8. Karpińska-Rzepa A., Różański K., Witczak S., Wójcik R., 2005 - Transport of anthropogenic
pollutants through the unsaturated zone, traced by isotope chemical indicators: a case study from southern Poland. [w:] Source Geophysical Research , vol. 7. EGU General Assembly 2005. Vienna, Austria, 24–29 April 2005.
9. Witczak S., Karpińska-Rzepa A., Różański K., Czana J., 2006 - Porous waters of loess unsaturated zone as archives of anthropogenic airborne pollution: case study from southern Poland [w:] The 34th Congress of International Association of Hydrogeologists - Groundwater – present status and future task. 2006, Beijing, China. s. 199–200.
10. Duliński M., Kapusta M., Karpińska-Rzepa A., Różański K., Witczak S., 2007 - Ewolucja składu izotopowego węgla {(^{13}C/^{12}C, ^{14}C/^{12}C)} rozpuszczonych węglanów w strefie aeracji [w:] Współczesne problemy hydrogeologii, T. 13, cz. 2 / red. Andrzej Szczepański, Ewa Kmiecik, Anna Żurek. Kraków. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. ISBN-13 978-83-88927-16-4.
11. Duliński M., Kapusta M., Karpińska-Rzepa A., Różański K., Witczak S., 2008 - Evolution of carbon isotope composition of pore waters in the unsaturated zone: open or closed system conditions? [w:] EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : EGU General Assembly 2008 : Viena.
12. Grahl-Madsen M., Kolodziej J., Operacz A., 2012 - Shouting out for innovation. International Water Power and Dam Construction, Published by Global Trade Media, a trading division of Progressive Media Group Ltd. (publikacja elektroniczna www.waterpowermagazine.com).
13. Operacz A., Tomalik J., 2012 - Mała energetyka wodna, a cele środowiskowe wg Ramowej Dyrektywy Wodnej. Czysta Energia nr 8/2012.

Granty – kierownictwo

2003-2005 - Grant pt. „Rola gleby i strefy aeracji w procesach samooczyszczania się środowiska wód podziemnych zdegradowanych przez emisje przemysłowe w rejonie Huty im. Tadeusza Sendzimira”; nr 5T12B 012 24
Słowa kluczoweDziedziny nauki
hydrologia, hydrogeologia, hydroenergetyka, operaty wodnoprawne, operaty hydrologiczne, ekspertyzy wpływu inwestycji na warunki wodno-gruntowe, oceny oddziaływania na środowisko. 3.4.14 Ecohydrology and Hydrobiology
3.4.15 Scientific Principles of Nature Conservation
3.5.6 Natural Resources Development and Protection
3.6.9 Hydrology
3.13.9 Renewable Sources of Energy