Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr n.t. Marzena Nowakowska

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Applied Mathematics and Computer Science
Position: starszy wykladowca
E-mail: spimn@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:(41) 34 24 437
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
bezpieczeństwo ruchu drogowego, diagnoza i analiza policyjnych baz danych o zdarzeniach drogowych, statystyka, modelowanie matematyczne, uczenie maszynowe, drążenie danych, bazy danychtraffic road safety, diagnosis and analysis of police road accident databases, statistics, mathematical modelling, machine learning, data mining, databases
Języki komunikacjiLanguages of communication
angielski w mowie i w piśmie, rosyjski w mowiespoken and written Engilsh, spoken Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
anailzy bepieczeństwa ruchu drogowego, statystyczne opracowanie danych, analizy danych za pomocą technik drążenia danych, tworzenie i zarządzanie bazami danych, technologie informacyjne i interentowe, programowanie (C, C++, C++ Builder), programowanie i praca w systemie SAS, obsługa produktow SAS: EG, EMtraffic road safety analysis, statistical elaboration of data, data analysis with the use of data mining techniques, creation and management of databases, information and Interent technologies, programming (C, C++, C++Builder), SAS usage and programming in, usage of SAS products: EG, EM
Informacje dodatkoweAdditional information
Monografie i rozdziały w monografiach

Tracz M., Nowakowska M., ”Bayesian Theory and Cluster Analysis in the Identification of Road Accident Blackspots” in “Transportation and Traffic Theory”. Proceedings of 13-th International Symposium on Transportation and Traffic Theory. Editor J-B Lesort, Pergamon Elsevier Science, Oxford, New York, Tokyo, 1996, pp. 261-276. ISBN 0-08-042586-0. Udział własny: 50%

Tracz M., Nowakowska M., “Comparison of results of methods of the identification of high risk road sections” in “Transportation and Traffic Theory”. Proceedings of 14-th International Symposium on Transportation and Traffic Theory”. Editor A. Ceder, Pergamon Elsevier Science, Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Singapore Tokyo, 1999, pp. 191-211. ISBN 0 08 043448 7. Udział własny: 50%

Nowakowska M., “Identifying similarities and dissimilarities among road accident patterns” in “Transportation and Traffic Theory in the 21st Century”. Proceedings of the 15-th International Symposium on Transportation and Traffic. Edited by Michael A P Taylor, Pergamon Elsevier Science, Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Singapore, Tokyo 2002, 267-286. ISBN 0-08-043926-8.

Gierulski W., Nowakowska M., Zając E., „Identyfikacja wzorców oczekiwań konsumenta usług szkoły wyższej”. Praca zbiorowa „Modelowanie procesów ekonomicznych” pod redakcją naukową W. Dziubdzieli i A. Orłowskiego, WSH Kielce, 2002, s. 29-40. ISBN 83-913691-9-6. Udział własny: 33,3%.

Major H., Nowakowska M., „Nierozwiązane problemy identyfikacji odcinków niebezpiecznych na drogach zamiejskich”. Pięćdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB „KRYNICA 2004” Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, tom V, Warszawa – Krynica wrzesień 2004, s. 185-192. ISBN 83-905390-9-8. Udział własny: 75%.

Nowakowska M., „Obszar zabudowany czy niezabudowany – weryfikacja danych o lokalizacji zdarzenia drogowego”. Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „KRYNICA 2006” PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA, Gdańsk – Krynica wrzesień 2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe Nr 60, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 215-222. PL ISSN 0373-8671.
Nowakowska M., „Finding threat patterns in the interaction between road transportation and pedestrian traffic using market basket analysis”. Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL SYSTEMS, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Tom II, s. 140-162, Warszawa 2010. ISBN 978-83-930944-0-0.

Nowakowska M., „Modelowanie związków między cechami drogi a zagrożeniami w ruchu na drogach zamiejskich”. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria TRANSPORT, zeszyt 88, Warszawa 2013. Rozprawa habilitacyjna, 22,5 arkuszy autorskich.


Artykuły

Gaca St., Gondek St., Nowakowska M., „Wpływ opisu procesu zgłoszeń na wyniki obliczeń przepustowości wlotów podporządkowanych”. Drogownictwo nr 3, Marzec 1984, s. 89-93. Udział własny: 33,3%

Nowakowska M., Tracz M., „Identyfikacja strumieni ruchu na węźle drogowym”. Archiwum Inżynierii Lądowej, 3, Warszawa 1985, s. 389-399. Udział własny: 50%

Tracz M., Nowakowka M., “Detecting associations between descriptive accident features”. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, XLV, 1, Warsaw 1999. s. 77-88. Udział własny: 50%
Nowakowska M., „Związki między cechami jakościowymi”. I Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 28, Kielce 2000, 196-206. PL ISSN 1234-3927.

Nowakowska M., Zając E., „System ekspertowy w kontekście wyboru najlepszej oferty rynkowej”. II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 29, Kielce 2001, s. 286-294. PL ISSN 1234−3927 Udział własny: 50%

Nowakowska M., Zając E., „Techniki wydobywania wiedzy dla celów zarządzania”. III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 30, Kielce 2002, s. 330-340. PL ISSN 1234−3927. Udział własny: 50%

Major H., Nowakowska M. „Analizy danych o zdarzeniach drogowych w miastach z wykorzystaniem programu komputerowego SYRENA”. Transport Miejski nr 1, Styczeń 2003, s. 20-23. Udział własny: 50%

Major H., Nowakowska M. „Wzorce zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach zwykłych i skanalizowanych z sygnalizacją świetlną”. Transport Miejski nr 4, Kwiecień 2003, s. 20-23. Udział własny: 50%.

Major H., Nowakowska M., „Identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach ulicznych”. Drogownictwo nr 11, Listopad 2003, s. 354-357. Udział własny: 50%.

Nowakowska M., Zając E., „Analiza koszykowa sprzedaży dystrybucyjnej w warunkach ograniczonej informacji”. IV Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 31, Kielce 2003, s. 275-285. PL ISSN 1234−3927. Udział własny: 50%.

Nowakowska M., Zając E., „Identyfikacja najważniejszych cech charakteryzujących zbiór na przykładzie badań jakości wody”. V Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 32, Kielce 2004, s. 245-258. PL ISSN 1234−3927. Udział własny: 50%.

Major H., Nowakowska M., „Identyfikacja niebezpiecznych odcinków dróg z wykorzystaniem algorytmu analizy skupień”. Drogownictwo nr 9, Wrzesień 2004, s. 280-284. Udział własny: 75%
Major H., Nowakowska M., „Wzorce zachowań kierowców na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w mieście wojewódzkim średniej wielkości”. Transport Miejski i Regionalny nr 12, Grudzień 2004. Udział własny: 50%

Lachowski J., Nowakowska M., „Wpływ prędkości na skutki zderzeń pojazdów z obiektami”. Drogownictwo nr 6, Czerwiec 2005, s. 163 – 165. Udział własny: 50%

Nowakowska M., „Ciągłość danych o zdarzeniach drogowych”. Drogownictwo nr 5, Maj 2006, s. 167 – 171.

Major H., Nowakowska M., “Cause-effect relationships of road incidents using decision tree method”. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, LII, 3, Warszawa 2006, s. 641-656. Udział własny: 70%
Nowakowska M., „Wartość informacyjna cech zdarzenia drogowego”. Drogownictwo nr 4, Kwiecień 2007, s. 124 – 128.

Nowakowska M., „Związki przyczynowo-skutkowe wypadków drogowych”. Drogownictwo nr 3, Marzec 2008, s. 85 – 93.

Nowakowska M., „Metody identyfikacji czynników drogi wpływających na ciężkość wypadku drogowego”. Logistyka, nr 6, Listopad-Grudzień 2009, referat na CD załączonej do czasopisma.
Nowakowska M., „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2008”. X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, 14, Kielce 2010, s. 49-58.

Nowakowska M., „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim z perspektywy 10 lat”. Drogownictwo nr 3, Marzec 2010, s. 98 – 102.

Nowakowska M., „Klasyfikator statystyczny do modelowania ciężkości wypadku między pojazdami na drogach zamiejskich”. Drogi – lądowe, powietrzne, wodne, nr 4, Kwiecień 2010, s. 67-79.

Nowakowska M., „Logistic models in the crash severity classification on the basis of chosen road characteristics”. Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, no. 2148, Highway Safety Data, Analysis, and Evaluation 2010, Volume 2, Washington D.C., 2010, pp. 16-26.

Nowakowska M, “Road traffic accident patterns: a conceptual grouping approach to evaluate crash clusters”. THE ARCHIVES OF TRANSPORT, Vol. 24, Iss. 1, Warsaw 2012, pp. 73-98.
Nowakowska M., „Analiza typologiczna wypadków drogowych z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej Kohonena”. Drogownictwo nr 10, Październik 2012, s. 333-339.

Nowakowska M., „Identyfikacja wzorców dla wypadków z jednym pojazdem w analizach szczegółowych bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Drogi nr 10, Październik 2012, s. 28-35.

Publikacje w materiałach konferencyjnych

Chodur J., Nowakowska M., „Rozwój numerycznego modelu ruchu na skrzyżowaniu ze sterowaniem cyklicznym”, Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Ruchu – Teoria i Praktyka”, Wrocław 1987, zbiór referatów, s. 49-54. Udział własny: 50%.

Nowakowska M., ”Modelling of Non-Stationary Vehicle Arrival Process”. Proceedings of Sixth Symposium on Microcomputer and Microcomputer Applications, Budapest, Hungary, 1989, s. 231-250.

Nowakowska M., ”Wykorzystanie systemu SAS do budowy modelu prognozowania wypadków drogowych”. I Konferencja Użytkowników Systemu SAS w Polsce, Warszawa, 14-15 listopada 1994.

Nowakowska M., ”The SAS Software Application for Road Safety Analysis”. XIII SAS European
Users Group International Conference, Stockholm, Sweden, May 30 - June 2, 1995.

Tracz M., Nowakowska M., ”Characteristics of some accident circumstances on road blackspot sections”. Proceedings of 20-th International Conference on Theories and Concepts in Traffic Safety, Lund, Sweden, 5-7 November, 1997. Udział własny: 50%.

Nowakowska M., Major H., “Characteristics of some geometrical design elements of road blackspot sections”, 9th International Conference on ROAD SAFETY in EUROPE, Bergisch Gladbach, Germany, 21-23 September 1998. Udział własny: 50%.

Major H., Nowakowska M., „Wzorce zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach z wyspą centralną”. IV Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w projektowaniu dróg, mostów i organizacji ruchu”, Pułtusk, maj 2000, s. 151-266. Udział własny: 50%.

Nowakowska M., “Analiza klasyfikacyjna w systemie SAS do porównywania schematów zdarzeń drogowych”. SASForum 2000, VII konferencja użytkowników systemu SAS w Polsce, Mikołajki, 18-20n października 2000.

Major H., Nowakowska M., “Similarities and dissimilarities of road accident patterns for chosen type of urban intersection”. Proceedings, 12th International Conference on TRAFFIC SAFETY on THREE CONTINENTS, Moscow, Russia, 19-21 September 2001. Udział własny: 50%.

Nowakowska M., „Modelowanie logistyczne wpływu cech ilościowo-jakościowych drogi i jej
otoczenia na prędkość pojazdów”. SASForum 2001, VIII konferencja użytkowników systemu SAS w Polsce, Kraków, 25-26 października 2001.

Nowakowska H., Błońska E., „Modelowanie logistyczne w inżynierskich zagadnieniach decyzyjnych – studium przypadku”. SASForum 2003, X Jubileuszowe SASForum w Polsce, Warszawa, 2-4 kwietnia 2003. Udział własny: 50%.

Major H., Nowakowska M., „Wykorzystanie techniki drzew decyzyjnych w analizach brd na skrzyżowaniach ulicznych”. SASForum 2003, X Jubileuszowe SASForum w Polsce, Warszawa, 2-4 kwietnia 2003. Prezentacja zdobyła nagrodę na najlepsza prezentację Forum Naukowego. Udział własny: 50%.

Nowakowska M., Zając E., „Klasyfikowanie obserwacji z wykorzystaniem sieci neuronowych z nauczycielem i bez nauczyciela”. XI SASForum w Polsce, Warszawa, 17-18 marca 2004. Udział własny: 50%.

Nowakowska M., Major H., „Jakość danych w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego”. „GAMBIT Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, Międzynarodowe Seminarium GAMBIT 2004, Wydawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, 13-14 maja 2004, s. 327-333. ISBN 83-922034-0-2. Udział własny: 75%.

Major H., Nowakowska M., „Charakterystyka zagrożeń brd na odcinkach zamiejskich dróg niższych klas technicznych”. Konferencja naukowo-techniczna „Wpływ środków organizacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Kielce, 12-13 maja 2005. ISBN 83-921469-1-3. Udział własny: 50%.

Major H., Nowakowska M., “Casualty structures on roads of various categories”. Proceedings, 13-th International Conference ROAD SAFETY ON FOUR CONTINENTS, Warsaw, 5-7 October 2005. Udział własny: 60%.

Nowakowska M., „Poprawność i spójność wewnętrzna danych o zdarzeniach drogowych”. GAMBIT Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006. Miejsce programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej. Wydawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, 17-19 maja 2006, s. 109-120. ISBN 83-922034-1-0, ISBN 978-83-922034-1-4.

Nowakowska M., „Wypadki drogowe: mity czy rzeczywistość”. GAMBIT Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2008: „Badania bezpieczeństwa transportu – czas na integrację”. Wydawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, 23-25 kwietnia 2008, s. 269 – 279. ISBN 978-83-922034-2-8.

Nowakowska M., Zielińska A., „Nowy komputerowy system rejestracji danych o wypadkach i kolizjach. Doświadczenia użytkowników po dwóch latach użytkowania”. VIII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Józefów, 10-12 września 2008, s. 113-126. Udział własny: 50%.

Nowakowska M., „Random forests in the evaluation of threat for pedestrian accidents in towns”. 24th ICTCT Workshop on Traffic safety management: tackling the problems in urban areas and at other hot spots”, Warsaw, Poland, 27-28 October, 2011. Pen drive proceedings and Internet publication.

Nowakowska M., „Zaawansowane metody w badaniach i modelowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego”. IX Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2012 „Rola Polski w realizacji programu ONZ. Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2012”, Gdańsk, 26-27 kwietnia 2012, streszczenie: s. 52-53. Prezentacja jest dostępna przez link z listy uczestników opublikowanej na stronie internetowej seminarium:
http://www.gambit.fril.org.pl/files/Gambit_2012/.

Nagrody

1992 Zespołowa Nagroda Rektora PŚk
1993 Zespołowa Nagroda Rektora PŚk
1998 Indywidualna Nagroda Rektora PŚk za działalność naukową
2001 Zespołowa Nagroda Rektora PŚk II stopnia za działalność organizacyjno-dydaktyczną
2003 Zespołowa Nagroda Rektora PŚk II stopnia działalność naukowo-dydaktyczną
2004 Srebrny Krzyż Zasługi
2006 Nagroda jubileuszowa za 25 lat pracy zawodowej
2008 Zespołowa Nagroda Rektora PŚk II stopnia za działalność organizacyjno-dydaktyczną
2009 Zespołowa Nagroda Rektora PŚk II stopnia za działalność organizacyjno-dydaktyczną
2010 Zespołowa Nagroda Rektora PŚk II stopnia za działalność organizacyjno-dydaktyczną
2011 Nagroda jubileuszowa za30 lat pracy zawodowej
2011 Zespołowa Nagroda Rektora PŚk II stopnia za działalność naukowo-dydaktyczną

Monographs and chapters in monographs

Tracz M., Nowakowska M., ”Bayesian Theory and Cluster Analysis in the Identification of Road Accident Blackspots” in “Transportation and Traffic Theory”. Proceedings of 13-th International Symposium on Transportation and Traffic Theory. Editor J-B Lesort, Pergamon Elsevier Science, Oxford, New York, Tokyo, 1996, pp. 261-276. ISBN 0-08-042586-0. Own part: 50%

Tracz M., Nowakowska M., “Comparison of results of methods of the identification of high risk road sections” in “Transportation and Traffic Theory”. Proceedings of 14-th International Symposium on Transportation and Traffic Theory”. Editor A. Ceder, Pergamon Elsevier Science, Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Singapore Tokyo, 1999, pp. 191-211. ISBN 0 08 043448 7. Own part: 50%

Nowakowska M., “Identifying similarities and dissimilarities among road accident patterns” in “Transportation and Traffic Theory in the 21st Century”. Proceedings of the 15-th International Symposium on Transportation and Traffic. Edited by Michael A P Taylor, Pergamon Elsevier Science, Amsterdam, Lausanne, New York, Oxford, Shannon, Singapore, Tokyo 2002, 267-286. ISBN 0-08-043926-8.

Gierulski W., Nowakowska M., Zając E., „Identyfikacja wzorców oczekiwań konsumenta usług szkoły wyższej”. Praca zbiorowa „Modelowanie procesów ekonomicznych” pod redakcją naukową W. Dziubdzieli i A. Orłowskiego, WSH Kielce, 2002, s. 29-40. ISBN 83-913691-9-6. Own part: 33,3%.
Major H., Nowakowska M., „Nierozwiązane problemy identyfikacji odcinków niebezpiecznych na drogach zamiejskich”. Pięćdziesiąta Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZiTB „KRYNICA 2004” Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, tom V, Warszawa – Krynica wrzesień 2004, s. 185-192. ISBN 83-905390-9-8. Own part: 75%.

Nowakowska M., „Obszar zabudowany czy niezabudowany – weryfikacja danych o lokalizacji zdarzenia drogowego”. Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „KRYNICA 2006” PROBLEMY NAUKOWO-BADAWCZE BUDOWNICTWA, Gdańsk – Krynica wrzesień 2006, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Lądowe Nr 60, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 215-222. PL ISSN 0373-8671.
Nowakowska M., „Finding threat patterns in the interaction between road transportation and pedestrian traffic using market basket analysis”. Monografie Zespołu Systemów Eksploatacji PROBLEMS OF MAINTENANCE OF SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL SYSTEMS, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Tom II, s. 140-162, Warszawa 2010. ISBN 978-83-930944-0-0.

Nowakowska M., „Modelowanie związków między cechami drogi a zagrożeniami w ruchu na drogach zamiejskich”. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria TRANSPORT, zeszyt 88, Warszawa 2013. Habilitation dissertation book.


Papers

Gaca St., Gondek St., Nowakowska M., „Wpływ opisu procesu zgłoszeń na wyniki obliczeń przepustowości wlotów podporządkowanych”. Drogownictwo nr 3, Marzec 1984, s. 89-93. Own part: 33,3%

Nowakowska M., Tracz M., „Identyfikacja strumieni ruchu na węźle drogowym”. Archiwum Inżynierii Lądowej, 3, Warszawa 1985, s. 389-399. Own part: 50%

Tracz M., Nowakowka M., “Detecting associations between descriptive accident features”. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, XLV, 1, Warsaw 1999. s. 77-88. Own part: 50%
Nowakowska M., „Związki między cechami jakościowymi”. I Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 28, Kielce 2000, 196-206. PL ISSN 1234-3927.

Nowakowska M., Zając E., „System ekspertowy w kontekście wyboru najlepszej oferty rynkowej”. II Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 29, Kielce 2001, s. 286-294. PL ISSN 1234−3927 Own part: 50%

Nowakowska M., Zając E., „Techniki wydobywania wiedzy dla celów zarządzania”. III Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 30, Kielce 2002, s. 330-340. PL ISSN 1234−3927. Own part: 50%

Major H., Nowakowska M. „Analizy danych o zdarzeniach drogowych w miastach z wykorzystaniem programu komputerowego SYRENA”. Transport Miejski nr 1, Styczeń 2003, s. 20-23. Own part: 50%

Major H., Nowakowska M. „Wzorce zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach zwykłych i skanalizowanych z sygnalizacją świetlną”. Transport Miejski nr 4, Kwiecień 2003, s. 20-23. Own part: 50%.

Major H., Nowakowska M., „Identyfikacja związków przyczynowo-skutkowych zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach ulicznych”. Drogownictwo nr 11, Listopad 2003, s. 354-357. Own part: 50%.
Nowakowska M., Zając E., „Analiza koszykowa sprzedaży dystrybucyjnej w warunkach ograniczonej informacji”. IV Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 31, Kielce 2003, s. 275-285. PL ISSN 1234−3927. Own part: 50%.

Nowakowska M., Zając E., „Identyfikacja najważniejszych cech charakteryzujących zbiór na przykładzie badań jakości wody”. V Sympozjum Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, nr 32, Kielce 2004, s. 245-258. PL ISSN 1234−3927. Own part: 50%.

Major H., Nowakowska M., „Identyfikacja niebezpiecznych odcinków dróg z wykorzystaniem algorytmu analizy skupień”. Drogownictwo nr 9, Wrzesień 2004, s. 280-284. Own part: 75%

Major H., Nowakowska M., „Wzorce zachowań kierowców na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w mieście wojewódzkim średniej wielkości”. Transport Miejski i Regionalny nr 12, Grudzień 2004. Own part: 50%

Lachowski J., Nowakowska M., „Wpływ prędkości na skutki zderzeń pojazdów z obiektami”. Drogownictwo nr 6, Czerwiec 2005, s. 163 – 165. Own part: 50%

Nowakowska M., „Ciągłość danych o zdarzeniach drogowych”. Drogownictwo nr 5, Maj 2006, s. 167 – 171.

Major H., Nowakowska M., “Cause-effect relationships of road incidents using decision tree method”. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING, LII, 3, Warszawa 2006, s. 641-656. Own part: 70%

Nowakowska M., „Wartość informacyjna cech zdarzenia drogowego”. Drogownictwo nr 4, Kwiecień 2007, s. 124 – 128.

Nowakowska M., „Związki przyczynowo-skutkowe wypadków drogowych”. Drogownictwo nr 3, Marzec 2008, s. 85 – 93.

Nowakowska M., „Metody identyfikacji czynników drogi wpływających na ciężkość wypadku drogowego”. Logistyka, nr 6, Listopad-Grudzień 2009, referat na CD załączonej do czasopisma.
Nowakowska M., „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2008”. X Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej EKONOMIA TECHNIKA ZARZĄDZANIE, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, 14, Kielce 2010, s. 49-58.

Nowakowska M., „Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim z perspektywy 10 lat”. Drogownictwo nr 3, Marzec 2010, s. 98 – 102.

Nowakowska M., „Klasyfikator statystyczny do modelowania ciężkości wypadku między pojazdami na drogach zamiejskich”. Drogi – lądowe, powietrzne, wodne, nr 4, Kwiecień 2010, s. 67-79.
Nowakowska M., „Logistic models in the crash severity classification on the basis of chosen road characteristics”. Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board, no. 2148, Highway Safety Data, Analysis, and Evaluation 2010, Volume 2, Washington D.C., 2010, pp. 16-26.

Nowakowska M, “Road traffic accident patterns: a conceptual grouping approach to evaluate crash clusters”. THE ARCHIVES OF TRANSPORT, Vol. 24, Iss. 1, Warsaw 2012, pp. 73-98.

Nowakowska M., „Analiza typologiczna wypadków drogowych z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej Kohonena”. Drogownictwo nr 10, Październik 2012, s. 333-339.

Nowakowska M., „Identyfikacja wzorców dla wypadków z jednym pojazdem w analizach szczegółowych bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Drogi nr 10, Październik 2012, s. 28-35.

Conferences

Chodur J., Nowakowska M., „Rozwój numerycznego modelu ruchu na skrzyżowaniu ze sterowaniem cyklicznym”, Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Ruchu – Teoria i Praktyka”, Wrocław 1987, zbiór referatów, s. 49-54. Own part: 50%.

Nowakowska M., ”Modelling of Non-Stationary Vehicle Arrival Process”. Proceedings of Sixth Symposium on Microcomputer and Microcomputer Applications, Budapest, Hungary, 1989, s. 231-250.

Nowakowska M., ”Wykorzystanie systemu SAS do budowy modelu prognozowania wypadków drogowych”. I Konferencja Użytkowników Systemu SAS w Polsce, Warszawa, 14-15 listopada 1994.

Nowakowska M., ”The SAS Software Application for Road Safety Analysis”. XIII SAS European Users Group International Conference, Stockholm, Sweden, May 30 - June 2, 1995.

Tracz M., Nowakowska M., ”Characteristics of some accident circumstances on road blackspot sections”. Proceedings of 20-th International Conference on Theories and Concepts in Traffic Safety, Lund, Sweden, 5-7 November, 1997. Own part: 50%.

Nowakowska M., Major H., “Characteristics of some geometrical design elements of road blackspot sections”, 9th International Conference on ROAD SAFETY in EUROPE, Bergisch Gladbach, Germany, 21-23 September 1998. Own part: 50%.

Major H., Nowakowska M., „Wzorce zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach z wyspą centralną”. IV Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w projektowaniu dróg, mostów i organizacji ruchu”, Pułtusk, maj 2000, s. 151-266. Own part: 50%.

Nowakowska M., “Analiza klasyfikacyjna w systemie SAS do porównywania schematów zdarzeń drogowych”. SASForum 2000, VII konferencja użytkowników systemu SAS w Polsce, Mikołajki, 18-20n października 2000.

Major H., Nowakowska M., “Similarities and dissimilarities of road accident patterns for chosen type of urban intersection”. Proceedings, 12th International Conference on TRAFFIC SAFETY on THREE CONTINENTS, Moscow, Russia, 19-21 September 2001. Own part: 50%.

Nowakowska M., „Modelowanie logistyczne wpływu cech ilościowo-jakościowych drogi i jej otoczenia na prędkość pojazdów”. SASForum 2001, VIII konferencja użytkowników systemu SAS w Polsce, Kraków, 25-26 października 2001.

Nowakowska H., Błońska E., „Modelowanie logistyczne w inżynierskich zagadnieniach decyzyjnych – studium przypadku”. SASForum 2003, X Jubileuszowe SASForum w Polsce, Warszawa, 2-4 kwietnia 2003. Own part: 50%.

Major H., Nowakowska M., „Wykorzystanie techniki drzew decyzyjnych w analizach brd na skrzyżowaniach ulicznych”. SASForum 2003, X Jubileuszowe SASForum w Polsce, Warszawa, 2-4 kwietnia 2003. The first avard prezentations on the scientific part of the conference. Own part: 50%.

Nowakowska M., Zając E., „Klasyfikowanie obserwacji z wykorzystaniem sieci neuronowych z nauczycielem i bez nauczyciela”. XI SASForum w Polsce, Warszawa, 17-18 marca 2004. Own part: 50%.

Nowakowska M., Major H., „Jakość danych w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego”. „GAMBIT Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, Międzynarodowe Seminarium GAMBIT 2004, Wydawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, 13-14 maja 2004, s. 327-333. ISBN 83-922034-0-2. Own part: 75%.

Major H., Nowakowska M., „Charakterystyka zagrożeń brd na odcinkach zamiejskich dróg niższych klas technicznych”. Konferencja naukowo-techniczna „Wpływ środków organizacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Kielce, 12-13 maja 2005. ISBN 83-921469-1-3. Own part: 50%.

Major H., Nowakowska M., “Casualty structures on roads of various categories”. Proceedings, 13-th International Conference ROAD SAFETY ON FOUR CONTINENTS, Warsaw, 5-7 October 2005. Own part: 60%.

Nowakowska M., „Poprawność i spójność wewnętrzna danych o zdarzeniach drogowych”. GAMBIT Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2006. Miejsce programu GAMBIT w III Planie BRD Unii Europejskiej. Wydawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, 17-19 maja 2006, s. 109-120. ISBN 83-922034-1-0, ISBN 978-83-922034-1-4.

Nowakowska M., „Wypadki drogowe: mity czy rzeczywistość”. GAMBIT Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. VI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2008: „Badania bezpieczeństwa transportu – czas na integrację”. Wydawca: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Gdańsk, 23-25 kwietnia 2008, s. 269 – 279. ISBN 978-83-922034-2-8.

Nowakowska M., Zielińska A., „Nowy komputerowy system rejestracji danych o wypadkach i kolizjach. Doświadczenia użytkowników po dwóch latach użytkowania”. VIII Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Józefów, 10-12 września 2008, s. 113-126. Own part: 50%.

Nowakowska M., „Random forests in the evaluation of threat for pedestrian accidents in towns”. 24th ICTCT Workshop on Traffic safety management: tackling the problems in urban areas and at other hot spots”, Warsaw, Poland, 27-28 October, 2011. Pen drive proceedings and Internet publication.

Nowakowska M., „Zaawansowane metody w badaniach i modelowaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego”. IX Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2012 „Rola Polski w realizacji programu ONZ. Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2012”, Gdańsk, 26-27 kwietnia 2012, abstract: s. 52-53. The presentation is available through conference participation list in the webb page: http://www.gambit.fril.org.pl/files/Gambit_2012/.

Rewards

1992 The Team Prize of Kielce Univerity of Technology Rector
1993 The Team Prize of Kielce Univerity of Technology Rector
1998 The Individual Prize of Kielce Univerity of Technology Rector (scientific activity)
2001 The Team Prize of Kielce Univerity of Technology Rector (organizational and didactic activity)
2003 The Team Prize of Kielce Univerity of Technology Rector (scientific and didactic activity)
2004 Srebrny Krzyż Zasługi
2006 Jubelee Prize (25 years of proffesional activity)
2008 The Team Prize of Kielce Univerity of Technology Rector (organizational and didactic activity)
2009 The Team Prize of Kielce Univerity of Technology Rector (organizational and didactic activity)
2010 The Team Prize of Kielce Univerity of Technology Rector (organizational and didactic activity)
2011 Jubelee Prize (30 years of proffesional activity)
2011 The Team Prize of Kielce Univerity of Technology Rector (scientfic and didactic activity)

Słowa kluczoweDziedziny nauki
road safety analysis, statistical analysis, data mining techniques, programming, computer technologies 5.9 Transportation
5.16 Information Technologies
5.19 Computer Methods in Science