Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Andrzej Szychowski

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Mechanics, Metal Structures and Computer Methods
Position: adiunkt
E-mail: aszychow@tu.kielce.pl
Address: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:606409097
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Konstrukcje cienkościenne w tym gięte na zimno. Lokalna i dystorsyjna utrata stateczności prętowych elementów cienkościennych w prostych i złożonych stanach naprężenia. Wyboczenie lokalne i dystorsyjne w warunkach wzdłużnej zmienności naprężeń. Analiza stateczności płyt (ścianek) przy sprężystym zamocowaniu krawędzi. Nośność elementów i konstrukcji o przekrojach klasy 4.
Konstrukcje energoaktywne przystosowane do czynnego pozyskiwania i magazynowania energii cieplnej z promieniowania słonecznego.
Thin-walled structures, including those cold-formed ones. Local and distortional stability loss in bar thin-walled members in simple and complex stress states. Local and distortional buckling under longitudinal stress variation conditions. Stability analysis of plates (walls) at elastic edge restraint. Load bearing capacity of elements and structures with Class 4 sections.
Energy-active structures adapted to active extraction and storage of thermal energy from solar radiation.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
1) Zestaw komputerowy z oprogramowaniem (CATMAN) do analizy przemieszczeń i odkształceń modeli badawczych
2) Wielokanałowy system pomiarowy SPIDER 8
3) Miernik przemieszczeń liniowych MPL – 108 z kompletem przetworników przemieszczeń PSx20 z „bezoporową bazą pomiarową” do konstrukcji cienkościennych.
4) Miernik przemieszczeń liniowych MPL – 508 z kompletem przetworników przemieszczeń PSx50.
5) Przetwornik USB -26A16 z wyposażeniem
6) Zaginarka ZG2000/1,2 + nożyce krążkowe do wykonywania modeli prototypowych konstrukcji cienkościennych
7) Przyrządy do pomiaru geometrii elementów konstrukcyjnych (grubościomierz VIS-144-AZ-100, suwmiarki elektroniczne MAVa 150E, wysokościomierz optyczny MARA CH300)
8) Miernik grubości powłok 456 ELECOMETR z sondą prostą F12
1) Computer set-up with CATMAN software for the analysis of displacements and strains in research models
2) SPIDER 8 multi-channel measurement system
3) MPL – 108 linear displacement gauge with a set of PSx20 displacement transducers with free measurement base for thin-walled structures.
4) MPL – 508 linear displacement gauge with a set of PSx50 displacement transducers.
5) USB -26A16 transducer with accessories.
6) ZG2000/1,2 bending machine and roller shears for constructing prototypes of thin-walled structures
7) Instruments for measuring structural member geometry (VIS-144-AZ-100 thickness gauge, MAVa 150E digital callipers, MARA CH300 optical height gauge)
8) 456 ELECOMETR coat thickness gauge with F12 straight probe
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
1) Badania teoretyczne i doświadczalne konstrukcji stalowych, w tym konstrukcji cienkościennych budowanych z kształtowników giętych, walcowanych lub spawanych.
2) Diagnostyka i ocena stanu technicznego elementów i budowli o konstrukcji stalowej.
3) Projektowanie koncepcyjne metalowych konstrukcji budowlanych przystosowanych do czynnego pozyskiwania energii cieplnej z promieniowania słonecznego.
1) Theoretical and experimental investigations into steel structures, including civil engineering thin-walled structures made from bent, rolled and welded sections.
2) Diagnostics and assessment of the technical condition of steel members and structures.
3) Concept design of civil engineering metal structures adapted to active extraction of thermal energy from solar radiation.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Patent nr 182933 „Budowlany dach wiązarowo-płatwiowy do pozyskiwania energii cieplnej”, (patent ogłoszono 31.05.2002), wspólnie z prof. Z. Kowalem.
2. Patent nr 185193 „Sposób i urządzenie do krystalizacji i oczyszczania stali w procesie odlewania ciągłego i półciągłego”, (patent ogłoszono 31.03.2003), wspólnie z prof. Z. Kowalem.
3. Patent nr 190817 "Sposób połączenia elementów konstrukcji stalowych", (patent ogłoszono 28.02.2006), wspólnie z prof. Z. Kowalem.
4. Patent nr 202436 „Budowlany stropodach do pozyskiwania energii cieplnej” (patent ogłoszono 30.06.2009).
5. Patent Nr 215515 „Konstrukcja węzłów kratownic z zamkniętych kształtowników kwadratowych lub prostokątnych”, (decyzja o udzieleniu patentu z dnia 25.06.2013) wspólnie z prof. Z. Kowalem.
6. Zgłoszenie patentowe Nr P.398996 „Urządzenie do pozyskiwania i magazynowania energii cieplnej”, (z dnia 26.04.2012) wspólnie z prof. Z. Kowalem, w trakcie postępowania przed UP.
7. Zgłoszenie patentowe Nr P.405341 „Budowlana konstrukcja przekrycia hali, ze stalowych elementów pełnościennych do pozyskiwania energii cieplnej”, (z dnia 16.09.2013) wspólnie z M. Siedlecką, w trakcie postępowania przed UP.
8. Zgłoszenie patentowe Nr P.406029 „Zbrojenie żelbetowego elementu zginanego”, (z dnia 14.11.2013) wspólnie z J. Ślusarczykiem, w trakcie postępowania przed UP.
9. Zgłoszenie patentowe Nr P.407131 „Tężnik belkowej konstrukcji cienkościennej”, (z dnia 10.02.2014) wspólnie z K. Otwinowską w trakcie postępowania przed UP.
1. Patent No. 182933 “Truss and purlin building roof for extraction of thermal energy”, (patent issued on May 31, 2002), jointly with Prof. Zbigniew Kowal.
2. Patent No. 185193 “Means and a device for steel crystallization and purification in the process of continuous and semi-continuous casting”, (patent issued on March 31, 2003), jointly with Prof. Zbigniew Kowal.
3. Patent No. 190817 "Means of joining elements of steel structures", (patent issued on February 28, 2006), jointly with Prof. Zbigniew Kowal.
4. Patent No. 202436 “Building flat roof for extraction of thermal energy” (patent issued on June 30, 2009).
5. Patent No. 215515 “Design of nodes of trusses from square or rectangular hollow sections”, (decision on granting the patent on June 25, 2013) jointly with Prof. Zbigniew Kowal.
6. Patent application Nr P.398996 “Device for extraction and storage of thermal energy”, (of April 26, 2012) jointly with Prof. Zbigniew Kowal, patent pending before the Polish Republic Patent Office.
7. Patent application No. P.405341 “Design of the hall cover from steel solid elements for the extraction of thermal energy”, (of September 16, 2013) jointly with Monika Siedlecka, patent pending before the Polish Republic Patent Office.
8. Patent application No. P.406029 “Reinforcement of the bent RC element”, (of November 14, 2013) jointly with J. Ślusarczyk, patent pending before the Polish Republic Patent Office.
9. Patent application No. P.407131 “Stiffener of the thin-walled beam structure”, (of February 10, 2014) jointly with Karolina Otwinowska, patent pending before the Polish Republic Patent Office.
Informacje dodatkoweAdditional information
Nagrody i wyróżnienia
1. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, indywidualna, za pracę doktorską pt.: "Lokalna nośność krytyczna nieswobodnie skręcanych prętów cienkościennych o przekroju otwartym", Warszawa, dnia 1 października 2002 r.

Ważniejsze publikacje:
1. “The stability of eccentrically compressed thin plates with a longitudinal free edge and with stress variation in the longitudinal direction”, Thin-Walled Structures 2008; 46 (5): 494-505, wydawnictwo ELSEVIER; doi:10.1016/j.tws.2007.10.009, (udział 100% - 20 pkt., 3 cytowania)
2. “A theoretical analysis of the local buckling in thin-walled bars with open cross-section subjected to warping torsion”, Thin-Walled Structures 76 (2014), 42-55; wydawnictwo ELSEVIER; na stronie internetowej TWST: http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2013.11.002 (udział 100% - 35 pkt.).
3. “Experimental determination of critical loads in thin-walled bars with Z-section subjected to warping torsion”, Thin-Walled Structures 75 (2014), 87-102; wydawnictwo ELSEVIER; na stronie internetowej TWST: http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2013.10.020, wspólnie z prof. Z. Kowalem (udział 50% - 17.5 pkt.).

Awards and distinctions
1. The doctoral dissertation entitled "Local critical load capacity of nonuniform torsion of thin-walled bars with open cross-section" awarded individually by the Minister of National Education and Sports, Warsaw, October 1, 2002.

Major publications:
1. “The stability of eccentrically compressed thin plates with a longitudinal free edge and with stress variation in the longitudinal direction”, Thin-Walled Structures 2008; 46 (5): 494-505, doi:10.1016/j.tws.2007.10.009,
2. “A theoretical analysis of the local buckling in thin-walled bars with open cross-section subjected to warping torsion”, Thin-Walled Structures 76 (2014), 42-55; http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2013.11.002
3. “Experimental determination of critical loads in thin-walled bars with Z-section subjected to warping torsion”, Thin-Walled Structures 75 (2014), 87-102; http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2013.10.020, jointly with prof. Z. Kowal

Słowa kluczoweDziedziny nauki
prętowe elementy cienkościenne, wyboczenie lokalne, wyboczenie dystorsyjne, nośność krytyczna, nośność graniczna, konstrukcje energoaktywne 5.6 Civil Engineering