Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr inż. Agata Zwierzchowska

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water Supply and Sanitary Installations
Position: adiunkt
E-mail: agataz@tu.kielce.pl
Address: Al. 1000-lecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 524
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Bezwykopowa budowa przewodów podziemnych Trenchless Pipe Laying
Języki komunikacjiLanguages of communication
język polski, język angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
braknone
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
braknone
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Rudziński L., Turlej B., Grochal W., Zwierzchowska A.: Polypropylene Fibre Reinforced Mor-tars – a Study of Mechanical Behaviour and Fracture Process. Proc. 7th International Conference on Mechanics and Technology of Composite Materials, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 1994, p.423-428.
2. Grochal W., Zwierzchowska A. Turlej B.: Wybrane właściwości betonów z domieszkami pla-styfikującymi firmy „Isola”. Materiały Budowlane 1997, nr 2, s. 60.
3. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A.: Ekonomiczne aspekty bezwykopowej budowy przewo-dów kanalizacyjnych. Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe, 1999,nr 1, s. 26-30.
4. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A.: Wybrane problemy optymalnego doboru metod bezwy-kopowej budowy rurociągów podziemnych. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Poli-techniki Wrocławskiej nr 48. Wrocław 1999, s. 182-189.
5. Zwierzchowska A.: Wykorzystanie metody przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotażo-wym do budowy sieci kanalizacyjnych na przykładzie urządzeń firmy Schmidt, Kranz-Perforator. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej nr 48. Wro-cław 1999, s. 272-279.
6. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A.: Zastosowanie technologii bezwykopowych do budowy przewodów kanalizacyjnych w warunkach miejskich. IV Kongres Kanalizatorów Polskich PO-LKAN 1999, Łódź, s. 185-193.
7. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A.: Koncepcja optymalnego doboru metod bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych. Nowoczesne Techniki i Technologie Bezwykopowe, 2000, nr 2, s. 36-39.
8. Zwierzchowska A.: Zastosowanie metod bezwykopowej budowy sieci podziemnych w aspekcie ochrony środowiska. Polsko – Duńska Konferencja Naukowo – Techniczna: Woda – Człowiek – Środowisko – Współczesność – Wyzwanie XXI wieku. Kołobrzeg – Kopenhaga, 25 –28 września 2000, s. 181-188.
9. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A.: Propozycja podziału metod bezwykopowej budowy ruro-ciągów podziemnych. Technologie Bezwykopowe 2000, nr 2 i 3, s. 82-88.
10. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A.: Kryteria doboru metod bezwykopowej budowy rurocią-gów. Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 40, seria Budownictwo, Kielce 2001, s. 131 – 137.
11. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A.: Specyfika rozwiązań materiałowo - konstrukcyjnych rur stosowanych w bezwykopowej budowie rurociągów podziemnych, IV Konferencja naukowo – techniczna: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, Ustroń 2002, s. 305-316.
12. Zwierzchowska A.: Optymalizacja doboru metod bezwykopowej budowy rurociągów podziem-nych. Praca doktorska, Kielce 2002, s. 174.
13. Zwierzchowska A.: Optymalny dobór metod bezwykopowej budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
a) Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 42, seria Budownictwo, Kielce 2003, s. 197-205
b) Wiadomości - Izba Projektowania Budowlanego 2004, nr 11(166), s.15-19
14. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A., Zwierzchowski D.: The Optimisation of Trenchless Pipe Laying Technologies and the Specificity of Pipe Laying in Urban Conditions. Referat wygłoszony na EFUC – European Forum on Underground Construction, Suderburg 2-4 June 2003.
15. Zwierzchowska A.: Optymalizacja doboru metod bezwykopowej budowy rurociągów podziem-nych. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej nr 38, Kielce 2003, s. 163.
16. Zwierzchowska A.: Systemy sterowania i kontroli wykorzystywane w metodach bezwykopowej budowy sieci podziemnych. Inżynieria Bezwykopowa 2004, nr 1, s. 31-37.
17. Gwarda K., Zwierzchowska A., Orman Ł.: Trenchless Building of Underground Infrastructure Networks. Materiały Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Współczesne Bu-downictwo, Konstrukcje, Technologie, Perspektywy. 20-21 maja 2004. Połtawski Narodowy Techniczny Uniwersytet (Ukraina), Połtawa 2004.
18. Zwierzchowska A.: Wybrane parametry techniczne mające wpływ na dobór optymalnej techno-logii bezwykopowej budowy sieci podziemnych.
a) VII Seminarium naukowo-techniczne Wod-Kan-Eko, Szczyrk 27-29 października 2004, s. 35-42.
b) BMP - Ochrona Środowiska 2004, nr 4, s. 14-18.
19. Zwierzchowska A.: Parametry techniczne metod bezwykopowej budowy sieci podziemnych w kontekście wyboru optymalnej technologii. Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 44, seria Budownictwo, Kielce 2005, s. 391 – 402.
20. Zwierzchowska A., Zwierzchowski D.: Zastosowanie pługoukładaczy do układania sieci pod-ziemnych.
a) Przegląd komunalny 2005, nr 3, s.56-60
b) Zwierzchowska A., Zwierzchowski D.: Zastosowanie pługoukładaczy do budowy sieci podziem-nych. Zeszyty naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 44 , seria Budownictwo, Kielce 2005, s. 403 – 412.
c) Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005, nr 1, s. 38-40
21. Zwierzchowska A.: Wybór pomiędzy metodą bezwykopową a tradycyjną metodą w wykopie z uwzględnieniem specyfiki warunków miejskich. Wiadomości Projektanta Budownictwa część I -2005, nr 4, s. 15-17; część II 2005, nr 5, s. 23-28
22. Zwierzchowska A.: Porównanie kosztów wykonania rurociągów podziemnych metodami wy-kopowymi i bezwykopowymi. Wiadomości Projektanta Budownictwa część I - 2005, nr 6, s. 27-29 ; część II 2005, nr 8, s. 23-25; część III 2005, nr 9, s. 6-7.
23. Zwierzchowska A.: Zastosowanie technologii bezwykopowych do budowy przyłączy domo-wych. Inżynieria Bezwykopowa 2005, nr 2, s. 54-57.
24. referat wygłoszony - Zwierzchowska A.: Dokładność wbudowania rurociągów podziemnych metodami bezwykopowymi oraz inne parametry techniczne charakteryzujące te metody. Inży-nieria Bezwykopowa LIVE 2005, Tomaszowice koło Krakowa 8-9 czerwca 2005.
25. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A., Zwierzchowski D.: The Optimisation of Trenchless Pipe Laying Technologies and the Specificity of Pipe Laying in Urban Conditions. X Conference on Trenchless Technology NO-DIG, Hradec Kralove 2005, s. 5-13.
26. Zwierzchowska A.: Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych – mikrotunelowanie. Przegląd Budowlany 2005, nr 9, s. 32-38.
27. Zwierzchowska A.: Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe. Przegląd Budowlany 2005, nr 10, s. 46-53.
28. Zwierzchowska A.: Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych – przeciski hydrau-liczne. Przegląd Budowlany 2005, nr 11, s.30-36.
29. Zwierzchowska A.: Mikrotunelowanie. Poradnik Inspektora Nadzoru Kierownika Budowy i In-westora. WACETOB 2005, nr 11, s. 15-20.
30. Zwierzchowska A.: Bezwykopowe technologie budowy sieci podziemnych – przeciski pneuma-tyczne. Przegląd Budowlany 2006, nr 1, s.26-30.
31. Zwierzchowska A.: Wbijanie rur stalowych. Przegląd Budowlany 2006, nr 2, s.33-35.
32. Zwierzchowska A.: Technologie bezwykopowej budowy sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Skrypt Politechniki Świętokrzyskiej nr 419, Kielce 2006, s. 180. Wydanie drugie nr 427, Kielce 2007. Wydanie trzecie nr 441, Kielce 2009. Wydanie czwarte nr 441, Kielce 2012.

33. Zwierzchowska A.: Bezwykopowa budowa sieci podziemnych. Część I – Mikrotunelowanie i przeciski hydrauliczne. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne – 2006, nr 1, s. 32-37.
34. Zwierzchowska A.: Bezwykopowa budowa sieci podziemnych. Część II – przewierty sterowane i przeciski pneumatyczne. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne - 2006, nr 2, s. 28-33.
35. Zwierzchowska A., Michielsen K.: Koszty budowy sieci podziemnych wykonywanych meto-dami tradycyjnymi i bezwykopowymi. Inżynieria Bezwykopowa – 2006, nr 1, s. 26-32.
36. referat wygłoszony Zwierzchowska A.: Wybrane problemy projektowania przecisków hydrau-licznych i mikrotunelowania. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Wy-stawą „Techniki bezwykopowe w sieciach infrastruktury podziemnej”, 19-21 kwietnia 2006, Kielce.
37. Zwierzchowska A.: Aspekty ekonomiczne bezwykopowej budowy sieci podziemnych. Buduj z Głową 2006, nr 1, Kwartalnik Kosztorysanta (płyta CD).
38. Zwierzchowska A.: Bezwykopowa budowa przewodów wodociągowych. XIX Krajowa, VII-Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Zaopatrzenie w Wodę, Jakość i Ochrona Wód „Woda 2006”, Zakopane 2006, tom II, s. 75-92.
39. Zwierzchowska A.: The Optimum Choice of Trenchless Pipe Laying Technologies. Tunnelling and Underground Space Technology incorporating Trenchless Technology Research. Volume 21, No. 6, November 2006, p. 696 – 699.
40. Zwierzchowska A., Gawior U.: Osiągnięcia polskich firm w bezwykopowej budowie sieci pod-ziemnych. Poradnik Inspektora Nadzoru Kierownika Budowy i Inwestora. WACETOB 2006, nr 6, s. 8-13.
41. Zwierzchowska A.: Rury przeciskowe stosowane w bezwykopowej budowie sieci podziemnych. Materiały Budowlane – część I 2006, nr 5, s. 41 – 42, 62; część II 2006, nr 6, s. 74 – 75.
42. Zwierzchowska A.: Rury wciągane stosowane w bezwykopowej budowie sieci podziemnych. Materiały Budowlane 2006, nr 7, s. 32,41.
43. Zwierzchowska A.: Bezwykopowa budowa przewodów kanalizacji grawitacyjnej. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach 2007, nr 11, str. 39-46.
44. Zwierzchowska A., Mogielska M.: Rekordowy tunel w Szanghaju. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2008, nr 1(16 ), str. 14-15.
45. Zwierzchowska A., Radomska M.: Bezwykopowa budowa przewodów podziemnych. Budow-nictwo Przemysłowe 2008, str. 70-75.
46. Zwierzchowska A., Poniewierski P.: Wybrane innowacje w technologii mikrotunelowania. In-żynieria Bezwykopowa 2008, nr 3, str. 36-39.
47. Zwierzchowska A., Radomska M.: Tunel pod cieśniną Bosfor. Inżynier Budownictwa 2008, nr 7/8, str. 68-71.
48. Zwierzchowska A., Radomska M.: Nowe technologie i rozwiązania w bezwykopowej budowie przewodów podziemnych. Wodociągi i Kanalizacja 2008, nr 11, str. 50-53.
49. Zwierzchowska A.: Trenchless underground pipelines made with hydraulic units for earth pierc-ing with pilot boring. Rinok Instalacij 2009 No 9(146), p. 9-12.
Zwierzchowska A.: Bezwykopowa budowa przewodów podziemnych z zastosowaniem przeci-sków hydraulicznych z wierceniem pilotowym. Przegląd Komunalny 2009, nr 6, str. 71-74.
50. Zwierzchowska A.: Wykopy początkowe i docelowe w bezwykopowej budowie przewodów podziemnych. Przegląd Budowlany 2009 nr 11, str. 42-49.
51. Zwierzchowska A., Pałys L.: Hydrauliczne złącze rur przeciskowych. Inżynieria Bezwykopowa 2009, nr 5, str, 44-46.
Zwierzchowska A.: Hydraulic joint for pipes piercing. Rinok Instalacij 2010 No 1- 2 (151), p.28-30.
52. Zwierzchowska A., Żebrowska A., Omelański K.: Zastosowanie niekonwencjonalnych urządzeń tarczowych o przekroju niekołowym. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2010, nr 2, str. 52-54.
53. Zwierzchowska A.: Niekonwencjonalne urządzenia tarczowe do tunelowania. Przegląd Budow-lany 2010, nr 9, str. 54-60.
54. Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska. Praca zbiorowa pod redakcją prof. An-drzeja Kuliczkowskiego. Wydawnictwo Seidel-Przywecki 2010, str. 735, autorstwo rozdziału monografii 6pkt (udział procentowy 22,4%).
55. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A.: The Optimization of Trenchless Pipe Laying Technologies and the Specificity of Pipe Laying in Urban Conditions. Structure and Environment 2010 No 2, Vol. 2, pp. 31-38.
56. Zwierzchowska A.: Najnowsze rozwiązania w przeciskach hydraulicznych sterowanych. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach 2011, nr 1, str. 38-40.
57. Zwierzchowska A.: Selecting Optimal Technologies for Trenchless Construction the Under-ground Networks. Rinok Instalacji 2010, nr 12, str. 6-7, część 1, Ekoinform (zmiana tytułu cza-sopisma) 2011, nr 2, str. 20-21, część 2
58. Zwierzchowska A.: New Techniques and Materials in Trenchless Technology. Materiały dydak-tyczne dla studentów (udział 16.74%). Politechnika Świętokrzyska 2011.
59. Zwierzchowska A.: Zastosowanie technologii pługoukładania do budowy przewodów podziem-nych. Przegląd Budowlany 2011, nr 11, str. 68-72.
60. Zwierzchowska A.: Koncepcja optymalnego doboru technologii bezwykopowej budowy prze-wodów podziemnych z zastosowaniem rozmytych metod modelowania . Instal. Teoria i prakty-ka w instalacjach 2011, nr 12, str. 39-42.
61. Zwierzchowska A.: Wybrane aspekty sterowania i kontroli w bezwykopowej budowie przewo-dów podziemnych. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach 2012, nr 4, str. 67-71.
62. Zwierzchowska A.: Wykonanie głębokich wykopów początkowych i docelowych dla potrzeb bezwykopowej budowy przewodów podziemnych. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2012, nr 2, str. 72-74.
63. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A., Parka A., Lichosik D.: Międzynarodowe sukcesy Polski w dziedzinie technologii bezwykopowych. NBI 2013, nr 3, str. 36-40.
Kuliczkowski A., Zwierzchowska A., Parka A., Lichosik D.: Sukcesy Polski – technologie bezwykopowe. Wodociągi, kanalizacja 2013, nr 7-8, str. 22-26.
64. Zwierzchowska A.: Dokładność wbudowania przewodów podziemnych w technologiach bez-wykopowych. Instal. Teoria i praktyka w instalacjach 2013, nr 9, str. 71-74.
65. Kuliczkowski A., Zwierzchowska A.: Jak studiować technologie bezwykopowe na Politechnice Świętokrzyskiej. NBI 2013, nr 5, str. 65-67.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
bezwykopowa budowa, optymalizacja 5.6 Civil Engineering
5.20 Environmental Engineering