Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

mgr inż. Justyna Stępień

Faculty: Faculty of Civil Engineering and Architecture
Department: Department of Transportation Ingieneering
Position: asystent
E-mail: justynas@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 34 24 501
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Wdrożenie metod symulacji komputerowej ruchu do procesu projektowania elementów infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem funkcjonowania komunikacji zbiorowej, w tym przystanków i pasów specjalnych dla autobusów.
Analiza funkcjonowania przystanków autobusowych, wykorzystywanych przez różnych przewoźników.
Wpływ przystanków autobusowych na sprawność ruchu drogowego i komunikacji miejskiej.
Analiza przepływu ruchu na odcinku międzywęzłowym między skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną.
Analizy natężenia ruchu na skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych.
Ocena warunków ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, bez sygnalizacji oraz odcinkach dróg.
The implementation of computer simulation methods of traffic in the process of designing the elements of road infrastructure, including the functioning of public transport, such as stops and special lanes for buses.
The analysis of the functioning of bus stops, used by different transport operators.
The impact of bus stops on the efficiency of traffic and public transport.
The analysis of traffic flow on the interstitial section between signalized intersections.
Analyses of traffic volume at intersections and interstitial sections.
The evaluation of traffic conditions at signalized intersections, unsignalized intersections and on roads.
Zaplecze aparaturoweScientific and research equipment/apparatus in disposal
Pistolety radarowe do pomiaru prędkości chwilowych pojazdów - 6 sztuk.
Zegary sterowane drogą radiową do pomiaru parametrów funkcjonowania komunikacji zbiorowej - 30 sztuk.
Rejestratory zdarzeń drogowych do pomiaru podstawowych parametrów ruchu pojazdów i pieszych - 4 sztuki.
Kamera dvd.
Radar guns designed to measure the instantaneous speed of vehicles – 6 pieces.
Radio controlled clocks designed to measure the parameters of the functioning of public transport – 30 pieces.
Recorders of traffic events designed to measure the basic parameters of traffic of vehicles and pedestrians – 4 pieces.
DVD camcorder.
Języki komunikacjiLanguages of communication
język angielski, język rosyjski, język polskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Wykorzystanie technik symulacji komputerowej w projektowaniu elementów infrastruktury komunikacyjnej.
Badania i analizy funkcjonowania elementów infrastruktury drogowej z uwzględnienie potrzeb komunikacji zbiorowej.
Badania i analizy natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, bez sygnalizacji oraz odcinkach dróg.
Badania i analizy funkcjonowania komunikacji zbiorowej.
Ocena warunków ruchu dla podstawowych elementów infrastruktury drogowej.
Analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
The use of computer simulation techniques in the process of designing the elements of transportation infrastructure.
Examination and analyses of the functioning of the elements of road infrastructure, including the needs of public transport.
Examination and analyses of traffic flow at intersections with traffic lights, without traffic lights and on roads.
Examination and analyses of the functioning of public transport.
The evaluation of traffic conditions for the basic elements of road infrastructure.
Analyses of road safety.
Informacje dodatkoweAdditional information
UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:
- Praca własna nr 2.33/8.52. Stępień Justyna: „Wpływ przystanków autobusowych na sprawność ruchu drogowego i komunikacji miejskiej”, maj 2009 r. – grudzień 2010 r. W ramach pracy wykonano pomiary parametrów ruchu drogowego, związane z funkcjonowaniem przystanków autobusowych, wykorzystywanych przez różnych użytkowników, z uwzględnieniem warunków ruchu panujących na przyległych odcinkach międzywęzłowych. Stworzono model probabilistyczny funkcjonowania przystanku autobusowego i sąsiednich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, który może być wykorzystany w projektowaniu tych elementów infrastruktury drogowej.
- Praca własna nr 2.33/8.66. Stępień Justyna: „Badania parametrów zachowań pieszych na wybranych typach przejść dla pieszych”, maj 2007 r. – grudzień 2008 r. W ramach pracy wykonano badania podstawowych parametrów ruchu pieszego w obrębie skrzyżowań ulicznych oraz opracowano podstawowe zależności pomiędzy parametrami zachowań pieszych a typem przejścia wraz z oceną bezpieczeństwa ruchu. Analizy te mogą być wykorzystywane w zagadnieniach związanych z projektowaniem i eksploatacją urządzeń dla ruchu pieszych.
OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO pt.: „Wpływ przystanków autobusowych na sprawność ruchu drogowego i komunikacji miejskiej” zostało zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w dniu 24 czerwca 2009 r.
Tematyka podjęta w przygotowywanej rozprawie doktorskiej stanowi odpowiedź na ogólne zapotrzebowanie na opracowanie szczegółowych zasad wymiarowania geometrycznego
i lokalizacji przystanków wykorzystywanych przez różnych przewoźników. W pracy wykorzystano techniki symulacji komputerowej do modelowania ruchu drogowego. Rezultaty pracy mogą być w praktyce wykorzystane przez biura projektowe do wymiarowania podstawowych elementów infrastruktury komunikacyjnej w mieście.
PUBLIKACJE NAUKOWE:
- STĘPIEŃ J.:„Junction Type Choice Criteria by the Example of the Junction at Jagiellońska and 1 Maja Streets in Kielce” , Materiały konferencyjne: „Transcom 2007” – 7-Th European Conference Of Young Research And Scientific Workers (University of Zilina), Zilina, Słowacja, 2007.
- STĘPIEŃ J.: „Wpływ wybranych cech przejść przez jezdnię na zachowania pieszych”, Monografia Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN: „Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Tom V: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury
i budownictwa”, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2008.
- STĘPIEŃ J.: „Funkcjonowanie miejskich przystanków autobusowych wykorzystywanych przez różnych przewoźników”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1799, Budownictwo z. 113, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008.
- STĘPIEŃ J.: „(NIE)BEZPIECZNE PRZEJŚCIA. Wpływ wybranych cech przejść przez jezdnię na zachowania pieszych”, Czasopismo „Drogi”, 03/2009, str. 35-48.
- STĘPIEŃ J.:„Parameters of the Quality of Service at a Bus Stop Utilized by Various Operators”, Materiały konferencyjne: „Transcom 2009” – 8-Th European Conference Of Young Research And Scientific Workers (University of Zilina), Zilina, Słowacja, 2009, str. 245-248.
- STĘPIEŃ J.: „Klasyfikacja zakłóceń w ruchu w obrębie przystanków autobusowych wykorzystywanych przez różne grupy użytkowników”, Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo – Technicznej „Systemy Transportowe – teoria i praktyka”, Katowice, 2009, str. 473-480.
- STĘPIEŃ J.: „The identification of traffic disruptions in the areas of city bus stops”, Monografia „Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The development of transportation system” pod redakcją Ryszarda Janeckiego, Grzegorza Sierpińskiego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010, str. 333-340.
- STĘPIEŃ J.: „Modelling of the stoppage times of suburban public transport vehicles at the urban bus stops”, Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji PAN: „Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems” Tom II pod redakcją Leszka Powierży, Wyd. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa, 2010, str. 53-68.
- STĘPIEŃ J.: „The analysis of distances between buses of varied types of operators during stopping at urban bus stops ”, Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji PAN: „Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems”, Tom V pod redakcją Marka Pawełczyka, Zbigniewa Skrobackiego, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2012 r, str. 191-211.
PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS:
- no. 2.33/8.52. ‘The impact of bus stops on the efficiency of traffic and public transport’, May 2009 – December 2010. The work included the performance of measurements of the traffic parameters, associated with the functioning of bus stops, used by different transport operators, taking into account the prevailing traffic conditions on adjacent interstitial sections. There was prepared a probabilistic model of the functioning of bus stops and adjacent intersections with traffic lights, which can be used in designing these elements of road infrastructure.
- no. 2.33/8.66. ‘The examination of the parameters of pedestrian behaviour on selected types of pedestrian crossings’, May 2007 – December 2008. The work included the research of the basic parameters of pedestrian movement within street intersections and there were developed basic relations between the parameters of pedestrian behaviour and the type of crossing, along with the evaluation of traffic safety. These analyses can be used in issues related to the design and operation of facilities for pedestrian traffic.
REVIEW AND ACCEPTANCE OF DISSERTATION RESEARCH, titled: ‘The impact of bus stops on the efficiency of traffic and public transport’ was approved at the meeting of the Faculty of Construction and Environmental Engineering on 24 June 2009. The subject discussed in the prepared Phd dissertation is a response to the general need for the development of specific rules for geometrical dimensioning and location of stops used by different transport operators. The dissertation included computer simulation techniques designed for modelling the traffic. The results may be used in practice by design offices for dimensioning of the basic elements of communication infrastructure in the city.
LIST OF PUBLICATIONS:
- STĘPIEŃ J.:„Junction Type Choice Criteria by the Example of the Junction at Jagiellońska and 1 Maja Streets in Kielce” , Materiały konferencyjne: „Transcom 2007” – 7-Th European Conference Of Young Research And Scientific Workers (University of Zilina), Zilina, Słowacja, 2007.
- STĘPIEŃ J.: „Wpływ wybranych cech przejść przez jezdnię na zachowania pieszych”, Monografia Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN: „Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Tom V: Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury
i budownictwa”, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok, 2008.
- STĘPIEŃ J.: „Funkcjonowanie miejskich przystanków autobusowych wykorzystywanych przez różnych przewoźników”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 1799, Budownictwo z. 113, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008.
- STĘPIEŃ J.: „(NIE)BEZPIECZNE PRZEJŚCIA. Wpływ wybranych cech przejść przez jezdnię na zachowania pieszych”, Czasopismo „Drogi”, 03/2009, str. 35-48.
- STĘPIEŃ J.:„Parameters of the Quality of Service at a Bus Stop Utilized by Various Operators”, Materiały konferencyjne: „Transcom 2009” – 8-Th European Conference Of Young Research And Scientific Workers (University of Zilina), Zilina, Słowacja, 2009, str. 245-248.
- STĘPIEŃ J.: „Klasyfikacja zakłóceń w ruchu w obrębie przystanków autobusowych wykorzystywanych przez różne grupy użytkowników”, Materiały konferencyjne VI Konferencji Naukowo – Technicznej „Systemy Transportowe – teoria i praktyka”, Katowice, 2009, str. 473-480.
- STĘPIEŃ J.: „The identification of traffic disruptions in the areas of city bus stops”, Monografia „Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The development of transportation system” pod redakcją Ryszarda Janeckiego, Grzegorza Sierpińskiego, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010, str. 333-340.
- STĘPIEŃ J.: „Modelling of the stoppage times of suburban public transport vehicles at the urban bus stops”, Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji PAN: „Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems” Tom II pod redakcją Leszka Powierży, Wyd. Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Warszawa, 2010, str. 53-68.
- STĘPIEŃ J.: „The analysis of distances between buses of varied types of operators during stopping at urban bus stops ”, Monografia Zespołu Systemów Eksploatacji PAN: „Problems of Maintenance of Sustainable Technological Systems”, Tom V pod redakcją Marka Pawełczyka, Zbigniewa Skrobackiego, Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2012 r, str. 191-211.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
inżynieria ruchu drogowego, komunikacja miejska, analizy ruchu drogowego, traffic engineering, public transportation, analyses of road traffic 5.6 Civil Engineering
5.9 Transportation