Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab.inż.prof.PŚk Mikołaj Sikorski

Faculty: Faculty of Environmental Engineering and Power Engineering
Department: Department of Water and Wastewater Technology
Position: Profesor Politechniki Świętokrzyskiej
E-mail: sikorski@tu.kielce.pl
Address: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:41 3424732
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Inżynieria i kształtowanie środowiska, a w szczególności systemy kanalizacyjne ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych i ścieków deszczowych wraz z oczyszczalniami ścieków, systemy wodociągowe i sanitacyjne, gospodarka wodno-ściekowe, osadowa oraz oceny oddziaływania na środowisko, prawodawstwo krajowe i UE z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego i budowlanego wraz z prawodawstwem stosowanym w w.w zakresie.
Języki komunikacjiLanguages of communication
Język polski
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Oceny oddziaływania na środowisko w zakresie Inżynierii Środowiska. Studia zagospodarowania ścieków i osadów ściekowych, ekspertyzy, opinie, operaty wodno-prawne.

Biegły z listy Ministra Środowiska i Wojewody Mazowieckiego z zakresu ocen oddziaływania na środowisko.

Rzeczoznawca Ministra Środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Informacje dodatkoweAdditional information
1. Bauman-Kaszubska H., Sikorski M.: Możliwości rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych na przykładzie wybranych obiektów, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Polska Akademia Nauk, Zeszyt 526, 2008, s. 303-310 (udział M. Sikorskiego 60%) (pkt 6.)
2. Sikorski M., Bauman-Kaszubska H.: Wybrane problemy gospodarki osadami ściekowymi na terenach wiejskich, Inżynieria i Ochrona Środowiska, 2008, t.11, nr 3, s. 343-353 (udział M. Sikorskiego 60%) (pkt.6)

3. Mikołaj Sikorski, Hanna Bauman-Kaszubska "Wybrane problemy rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych". Biotechnologia Środowiskowa Tom IX, str. 101-107, ISBN 978-83-916768-0-6, wyd. Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach . (Udział M. Sikorskiego 60%) (pkt.4)
4. Bauman-Kaszubska H., Sikorski M.: Selected problems of waste water disposal and sludge handling in the Mazovian province, JOURNAL OF WATER AND LAND DEVELOPMENT No. 13b, s. 149-159 PL ISSN 1429-7426, 2009 (udział M. Sikorskiego 60 %). (pkt. 6)

5. Bauman-Kaszubska H., Sikorski M.: Charakterystyka ilościowa i jakościowa osadów powstających podczas uzdatniania wód podziemnych i powierzchniowych na przykładzie wybranego obiektu, Mat. Konf. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód – zagadnienia współczesne”, Water Supply and Water-Quality – present issues.Poznań 2010, str. 239-246 (Udział M. Sikorskiego 40%) (pkt. 4)
6. Sikorski M., Bauman-Kaszubska H.: Przesłanki merytoryczne i zakres raportu oddziaływania na środowisko osadów ściekowych, Mat. XIV Konferencji Naukowej Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu,. IUNG. Puławy. Streszczenia prac, 9-10 czerwca 2010, s. 65-66 (udział M. Sikorskiego 40 %). (pkt. 4)
7. Sikorski M., Górska K., Gorski J. Gawdzik J.: Charakterystyka jakościowa ścieków deszczowych w świetle badań własnych i literatury”. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie. Nr 3/2010. s. 121-126. (Udział M. Sikorskiego 25%). (pkt.6)

8. Bauman-Kaszubska H., Sikorski M.: Charakterystyka ilościowa i jakościowa osadów ściekowych pochodzących z małych oczyszczalni ścieków w powiecie płockim. Inżynieria Ekologiczna. Vol. Nr 25, s. 20-29. Warszawa 2011. (Udział M. Sikorskiego 50%). (pkt. 6)
9. Mikołaj Sikorski, Katarzyna Górska "Badanie ilości i jakości zawiesin odkładanych w urządzeniach do oczyszczania wód opadowych na terenie miasta Kielce". Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 56, str. 329-339, ISBN 978-83-89293-78-7, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Inżynieria Ekologiczna", Gdańsk, 2009 (udział M. Sikorskiego 50%)
10. Mikołaj Sikorski, Hanna Bauman-Kaszubska "Podstawy metodyczne sporządzania raportu ocen oddziaływania na środowisko osadów ściekowych wykorzystywanych rolniczo bądź przyrodniczo". Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, vol. 56, str. 315-328, ISBN 978-83-89293-78-7, Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Inżynieria Ekologiczna", Gdańsk, 2009 (udział M. Sikorskiego 70%)
11. Sikorski M., Bauman-Kaszubska H.: Wybrane problemy rolniczego i przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych, Materiały konferencyjne IX Sympozjum "Biotechnologia Środowiskowa" Wisła-Jarzębata, 3-6 12. 2008 (udział M. Sikorskiego 60%)
12. Górska K. Sikorski M. Występowanie metali ciężkich w ściekach deszczowych na przykładzie zlewni miejskiej w Kielcach. Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’12. Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym. Zakopane: 2012.
13. Sikorski M., Bauman-Kaszubska H.: Law and agro agricultural conditions of agricultural and natural use of sludges on rural areas, Book of extended abstracts, 4th International Conference on ADVANCES IN SUSTAINABLE SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT, Szczyrk 2012, s. 96
14. Sikorski M., Bauman-Kaszubska H.: Gospodarka osadami ściekowymi w planowaniu przestrzennym gmin wiejskich i w małych miastach w aspekcie ochrony środowiska, Praca zbiorowa pod redakcją Dymaczewskiego Z. i Jeż-Walkowiak J. „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, t. II, Poznań 2012, str. 689-698
15. Sikorski M., Górska K.:Występowanie metali ciężkich w ściekach deszczowych na przykładzie zlewni miejskiej w Kielcach. Środkowoeuropejska Konferencja ECOpole’12. Substancje chemiczne w środowisku przyrodniczym. Zakopane: 2012.
16. Sikorski M., Górska K.: Zmienność ładunków zawiesiny ogólnej w ściekach odprowadzanych kanalizacją deszczową na przykładzie wybranej zlewni. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska. 2012; 145 (25), s. 34-45
17. Sikorski M., Górska K., Górski J.: Occurrence of Heavy Metals in Rain Wastewater on Example of Urban Catchment in Kielce. Ecological Chemistry and Engineering A. 2013, 20 (7), 6 pkt.
18. Dąbek L., Sikorski M., Bartkiewicz L.: Techniczne podstawy projektowania „przydomówek”. Artykuł zamieszczony w miesięczniku „Wodociągi i Kanalizacja” Nr 10/116/2013, s. 40-45.

Inne:
• Członek Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Powołanie na 4-letnią kadencję 2011- 2015 przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• Uprawnienia zawodowe do projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
• Biegły z listy Ministra Środowiska i Wojewody Mazowieckiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,
• Rzeczoznawca Ministra Środowiska w zakresie gospodarowania wodą,
• Rzeczoznawca NOT-SITWM i PZIiTS w zakresie inżynierii, ochrony środowiska i kształtowania środowiska

Wyróżnienia:
1. Medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 3 września 2013r.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
5.20 Environmental Engineering