Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Janusz Tuśnio

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Production Engineering
Position: adiunkt
E-mail: jtusnio@tu.kielce.pl
Address: Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:662543925
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji, technika uzbrojeniaConstruction and operation of machines, production engineering, technology weapons
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskiPolish, English, Russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Aparatura kontrolno - pomiarowa w inżynierii bezpieczeństwa i technice uzbrojenia,
- układy wykrywania i lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości.
- konstrukcja wybranych zespołów zapalników czasowych i zbliżeniowych.
Test - Test in safety engineering and technology armaments,
- The location of the detection systems and sources of low-frequency electromagnetic radiation.
- Design teams selected time and proximity fuses
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Kobierski Z., Rokita J., Tuśnio J.: Detektor pola elektrycznego. – P173331 –1994r.– udział własny 35%.
2. Kobierski Z., Korbacz K., Kuwszynow A., Minior W., Moskalewicz M., Sadłowski J., Tuśnio J.: Patent PL 0629, 1997r. udział własny 15%.
3. Rokita J., Tuśnio J., Mata A.: Tarcza strzelnicza Patent RP -Nr 193632- 2007r. udział własny 35%.
4. Spadło S., Fusik M., Tuśnio J., Kobierski Z., Sadłowski J., Moskalewicz M.: Układ zabezpieczająco – uzbrajający zapalników elektronicznych- Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 25 (755) 2002r. WYN: (21) 347759 udział własny 20%.
5. Wzór użytkowy: Tuśnio J., Wawrzyniak J.: Urządzenia do określania szczelności, zwłaszcza kurków gazowych, 30.11.1985r. Nr 60330. Udział własny 50%.
1. Kobierski Z., Rokita J., Tuśnio J.: Detektor pola elektrycznego. (An electric field detector) – P173331 –1994.– Own contribution 35%.
2. Kobierski Z., Korbacz K., Kuwszynow A., Minior W., Moskalewicz M., Sadłowski J., Tuśnio J.: Patent PL 0629 niejawny (undercover ) Own contribution 15%.
3. Rokita J., Tuśnio J., Mata A.: Tarcza strzelnicza (gun-shield) Patent RP -Nr 193632- 2007. Own contribution 35%.
4. Spadło S., Fusik M., Tuśnio J., Kobierski Z., Sadłowski J., Moskalewicz M.: Układ zabezpieczająco – uzbrajający zapalników elektronicznych-( Protective circuit - electronic detonators) Biuletyn Urzędu Patentowego Nr 25 (755) 2002. WYN: (21) 347759 Own contribution 20%.
5. Wzór użytkowy: Tuśnio J., Wawrzyniak J.: Urządzenia do określania szczelności, zwłaszcza kurków gazowych (Apparatus for determining the leak, especially gas cocks), 30.11.1985. Nr 60330. Own contribution 50%.
Informacje dodatkoweAdditional information
I. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
I.1. Tuśnio J., Koruba Z.: Detecting and locating overhead power lines in the aspect of aerial vehicle safety. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 17, Nr. 3C, (2008), Journal Citation Reports IF 0,963, ISSN 1230-1485, s.105-109, udział własny 50%.
I.2. Koruba Z, Tuśnio J.: A Gyroscope-based system for locating point source of low-frequency electromagnetic radiation. Journal of Theoretical and Applied Mechanics Nr. 2, Vol 47, Warsaw 2009, Journal Citation Reports IF 0.178, ISSN 1429-2955 s. 343-362, udział własny 50%.
I.3. Tuśnio J.: Budowa i badania bloków funkcjonalnych układu do wykrywania i lokalizacji położenia linii przesyłowej wysokiego napięcia jako źródła promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Nr 11/2009, Journal Citation Reports IF 0.242, ISSN 0033-2097, s. 164-166.
I.4. Tuśnio J.: Elektroniczny zapalnik czasowy z zabezpieczeniem przeciążeniowo – czasowym, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Nr 11a/2010, Journal Citation Reports IF 0.242, ISSN 0033-2097, s. 214 – 217.
I.5. Tuśnio N., Tuśnio J.: Pokładowy sygnalizator ostrzegający przed zbliżaniem się do napowietrznej linii przesyłowej wysokiego napięcia. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Nr 10/2011, Journal Citation Reports IF 0.242, ISSN 0033-2097, s. 45 -48, udział własny 50%.
I.6. Tuśnio J.: Konstrukcja układu do wyznaczania czasu rozbiegu i prędkości obrotowej wybranych mechanizmów specjalnych. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Nr 10/2011, Journal Citation Reports - IF 0.242, ISSN 0033-2097, s. 140-143.
I.7. Tuśnio J., Koruba Z. Construction factors and selection of bullets and clusters detonators attacking the transmission high voltage electricity line. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 20, Nr. 5A, (2011) –Journal Citation Reports IF 0,543, ISSN 1230-1485, s. 162-166, udział własny 75%.
I.8. Tuśnio N., Tuśnio J: Dwufunkcyjny wzmacniacz pomiarowy do współpracy z mostkami tensometrycznymi i termistorowymi. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY Nr 11b/2012, s. 52-55, Journal Citation Reports IF 0.242, ISSN 0033-2097, udział własny 50%.
II. Monografie:
II.1. Koruba Z., Tuśnio J., Problemy dynamiki i sterowania obiektem latającym przy naprowadzaniu i ataku na elektroenergetyczną linię przesyłową wysokiego napięcia.
Politechnika Świętokrzyska, Monografie, Studia, Rozprawy M26, Kielce 2012 PL, ISSN 1897-2691,stron 137, 12 punktów, udział własny 60%.

III. Współautorstwo monografii
III.1. Koruba Z., Kobierski Z., Tuśnio J.: Bezzałogowy aparat latający jako element mobilnego systemu monitoringu osiedli mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Rozdział 3.5. w monografii „Inteligentne budynki teoria i praktyka pod redakcją Jerzego Mikulika Kraków 2010, ISBN 978-83-60560-54-9, s. 271-292, 3 punkty, udział własny 40%.
III.2. Tuśnio J.: Location and neutralization of overhead high voltage transmission lines in warfare conditions –Rozdział w monografii M19 “SELECTED PROBLEMS OF MODELING AND CONTROL IN MECHANICS”. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, PL ISSN 1897-2691, Kielce 2011, s. 63-76, 7 punktów.
III.3. Tuśnio J.: Conditions and methods for an attack on a high-voltage transmission line with an unmanned aerial vehicle. Rozdział w monografii “SCIENTIFIC ASPECTS OF UNMANNED MOBILE VEHICLE”, PTMTS Oddz. Kielce 2010, ISBN: 978-83-93210-70-1 s. 469-485, 7 punktów.
IV. Autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście:
IV.1. Łakomiec K., Spadło S., Tuśnio J.: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zespołów elektrycznych i elektronicznych obrabiarek w świetle wymagań współczesnych norm. Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Warszawskiej, Zeszyt Nr 9 rok 2003, s. 92-107; udział własny 30%.
IV.2. Szmitkowski J, Tuśnio N, Tuśnio J.: Wybrane problemy konstrukcyjne urządzeń do monitorowania i sygnalizacji zagrożeń porażeniem prądem elektrycznym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Nr 33, Warszawa 2005, s. 29-42, 6 punktów, udział własny 50%.
IV.3. Tuśnio J.: Wykrywanie i lokalizacja napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych w aspekcie konstrukcji i eksploatacji aparatów latających. Zeszyty. Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej nr 1, Budowa i Eksploatacja Maszyn. II Międzynarodowa Konferencja „Naukowe Aspekty Aparatów Latających”, Kielce-Cedzyna, 10-12.05.2006, s. 373-384, 2 punkty. ISBN 83-88906-61-5.
IV.4. Koruba Z., Tuśnio J.: Mechanizm zabezpieczająco-uzbrajający zapalnika do wyrobów rakietowych o ruchu obrotowym względem osi podłużnej. Zeszyty. Naukowe nr 1 Politechniki Świętokrzyskiej Budowa i Eksploatacja Maszyn. II Międzynarodowa Konferencja „Naukowe Aspekty Aparatów Latających” s. 385-395, ISBN 83-88906-61-5, 2 punkty, udział własny 75%.
IV.5. Koruba Z., J. Tuśnio J.: Generation and reduction of slow-varying disturbances affecting the operation of systems for detection and location of electromagnetic fields from overhead power lines. Mechanics, vol. 26, No.3, 2007, AGH University of Science and Technology Press, Cracow, ISSN 1734-8927, s. 133-139, 6 punktów, udział własny 50%.
IV.6. Tuśnio J., Koruba Z.: Lokalizacja celu i naprowadzenie latającego środka napadu na punktowe źródło promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości. Pomiary Automatyka Robotyka Nr 2, 2008, ISSN 1427-9126, s. 783-792, 6pkt.,udział własny 50%.
IV.7. Koruba Z., Tuśnio J.: Giroskop jako stabilizator położenia kątowego pokładowych czujników do wykrywania i lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Pomiary Automatyka Robotyka Nr 2, 2008, ISSN 1427-9126, s. 763-772, 6 punktów, udział własny 50%.
IV.8. Tuśnio J.: Koncepcja konstrukcji układu do lokalizacji położenia kątowego linii przesyłowej wysokiego napięcia w obiektach latających. Pomiary Automatyka Robotyka Nr 2, 2009, ISSN 1427-9126, s. 649-658, 6 punktów.
IV.9. Tuśnio J, Krzysztofik I.: Koncepcja ataku startującego z pokładu okrętu bezpilotowego aparatu latającego na elektroenergetyczną linię przesyłową wysokiego napięcia. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Nr 177B, Publikacje z Zakresu Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności Gdynia 2009, ISSN 0860-889X s. 223-230, 6 punktów, udział własny 50%.
IV.10. Tuśnio J, Koruba Z.: Problemy realizacyjne wykrywania i lokalizacji elektroenergetycznych linii przesyłowych z pokładu bezpilotowego aparatu latającego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Publikacje z Zakresu Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności Gdynia 2009, ISSN 0860-889X s. 197-206, 6 punktów, udział własny 75%.
IV.11. Tuśnio J. Uniwersalny programator elektronicznych zapalników czasowych – ELEKTRONIKA KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA Nr 10/2010. ISSN 0033-2089, s. 119-121, 9 punktów,.
IV.12. Tuśnio N., Tuśnio J. Trójfazowy zasilacz prądu zmiennego 3 × 2,5 kW – ELEKTRONIKA KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA NR 10/2011, ISSN 0033-2089 s. 61-64, 9 punktów, udział własny 50%.
IV.13. Koruba Z., Tuśnio J.: Koncepcja i algorytm manewru ochrony obiektu latającego przed kolizją z napowietrzną linią przesyłową wysokiego napięcia. Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa Nr 4 (6) 2011, ISSN 2081-5891 s. 69-79, udział własny 50%.
IV.14. Krzysztofik I., Koruba Z., Tuśnio J.: Przetworniki obrotowo – impulsowe jako czujniki przemieszczeń i przesunięcia fazowego układów mechatronicznych. ELEKTRONIKA-KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA Nr 9/2012, ISSN 0033-2089 s.127-129, 6 punktów, udział własny 40%.
IV.15. Tuśnio J., Tuśnio N: Układ do wyznaczania energii kinetycznej pocisków o niewielkiej prędkości. ELEKTRONIKA KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA Nr 9/2012 ISSN 0033-2089 s.114-116, 6 punktów, udział własny 50%.
V. Konferencje i wydawnictwa zagraniczne:
V.1. Koruba Z., Tuśnio J.: Концeпция наведения управляемой бомбы на точечный источник электромагнитного излучения малой частоты Materials XIV International Conference „Avtomatika 2007” part. II. Sewastopol 10-14 sept. 2007, s. 22-23, udział własny 25%.
V.2. Tuśnio J., Koruba Z: “A concept design of a wide-view-angle system mounted on board of an unnamed aerial vehicle used for locating the position of a low-frequency electromagnetic radiation source”. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Series 6 “Transport and Engineering, Transport, Aviation Transport”, No. 27. – Riga, RTU, 2008, s. 269-276, (ISSN 1407 – 8015), 2 punkty, udział własny 75%.
V.3. Koruba Z, Tuśnio J.: Концeпция наведения управляемой бомбы на линейный источник электромагнитного излучения малой частоты в виде электроэнергетическoй линии выcoкoгo нaпряжeния Materials XVI International Conference „Avtomatika 2009 Czerniwcy 22-25.09.2009, s.167-169, udział własny 50%.
V.4. Tuśnio J. Koruba Z.: Концепция и конструкция многофункциональнoй замедлительной системы программируемoй одиночным импульсom с модулированной ширинoй. Materials XVII International Conference Awtomatika 2010” Charkow, 27-29.09.2010, s. 80-81, udział własny 80%
V.5. Tuśnio J.: Overhead power transmission lines as a threat to public helth and safety The 10th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques" Year 2010 Publisher Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika" ISBN 978-9955-28-592-2, s. 1314-1321.

VI. Konferencje międzynarodowe

VI.1. Tuśnio J., Kobierski Z., Tuśnio N.: Elektroniczny układ sygnalizacji bezruchu i zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. Materiały II Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo pożarowe budowli”, Warszawa 22-24.10.1997. ISBN 83-904413-7-3, s. 289-296, udział własny 40%.
VI.2. Tuśnio J., Spadło S., Sadłowski J.: Ocena przydatności wybranych typów zabezpieczeń zapalników w wyrobach rakietowych Materiały III Międzynarodowej Konferencji “Amunicja Precyzyjnego Rażenia oraz Układy Zabezpieczająco-Wykonawcze i Zasilające”, Skarżysko-Kam. 22-24.09.2000. ISBN 83-910318-2-9, s. 151-161, udział własny 40%.
VI.3. Sadłowski J., Spadło S., Tuśnio J.: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń elektrycznych i elektronicznych w świetle wymagań współczesnych norm. Materiały III Międzynarodowej Konferencji “Amunicja Precyzyjnego Rażenia oraz Układy Zabezpieczająco-Wykonawcze i Zasilające”, Skarżysko-Kam. 22-24.09.2000, ISBN 83-910318-2-9, s. 133-151, udział własny 30%.
VI.4. Spadło S., Sadłowski J., Tuśnio J.: Elementy pneumosprężyste w układach zabezpieczająco-uzbrajających zapalników. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Rozwój i Modernizacja Środków Bojowych”, Skarżysko-Kam. 20-21.09.2001. ISBN 83-910318-3-7, s. 273-287, udział własny 30%.
VI.5. Sadłowski J., Spadło S., Tuśnio J.: Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) w świetle wymagań współczesnych norm. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Rozwój i Modernizacja Środków Bojowych” Skarżysko-Kam., 20-21.09.2001, ISBN 83-910318-3-7, s. 261-273, udział własny 30%.
VI.6. Spadło S., Tuśnio J.: Lotnicze bomby kasetowe do zakłócania pracy instalacji elektroenergetycznych. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Rozwój i Modernizacja Środków Bojowych” Skarżysko-Kam., 20-21.09.2001, ISBN 83-910318-3-7, s. 85-97, udział własny 50%.
VI.7. Szmitkowski J., Tuśnio J., Chwaleba A., Tuśnio N.: Urządzenie do sygnalizacji zagrożeń porażenia prądem elektrycznym w warunkach prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych z użyciem drabin i podnośników. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo pożarowe budowli” Częstochowa, 2-3.10.2002, ISBN 83-88446-05-3, s. 259-270, udział własny 40%.
VI.8. Tuśnio J., Koruba Z.: Koncepcja określenia położenia kątowego źródła promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości na przykładzie napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych. VI Międzynarodowa Konferencja "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia" – Waplewo 2006, s 995-1002, ISBN:83-89399-27-X; 978-83-89399-27-4, udział własny 75%.
VI.9. Tuśnio J., Koruba: Konstrukcja układu zabezpieczająco – uzbrajającego zapalnika do wyrobów rakietowych o ruchu obrotowym względem osi podłużnej. VI Międzynarodowa Konferencja "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia"– Waplewo 2006, s 1003-1009, ISBN: 83-89399-27-X, udział własny 50%.
VI.10. Tuśnio J., Koruba Z.: Optimal reduction of vibrations of the safety device in the missile fuze. – 8th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods MARDiH –Kraków-Krasiczyn, Poland 11–14. 06. 2007. p. 201-210, ISBN 83-89772-41-8, udział własny 50%.
VI.11. Tuśnio J., Koruba Z.: Koncepcja układu o szerokim kącie widzenia do lokalizacji położenia źródła promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości z pokładu bezzałogowego aparatu latającego. III Międzynarodowa Konferencja „Naukowe Aspekty Bezzałogowych Aparatów Latających” Kielce-Cedzyna, 10-12.05.2008, udział własny 75%.
VI.12. Tuśnio J.: Koncepcja i realizacja elektronicznego opóźniacza zapalnika czasowego z wizualizacją nastawy. VIII Międzynarodowa Konferencja "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa" Pułtusk, 6-8.10.2010, s. 1007-1015.
VI.13. Tuśnio J.: Bezpilotowy aparat latający jako środek napadu powietrznego na elektroenergetyczne linie przesyłowe wysokiego napięcia. IV Międzynarodowa Konferencja „Naukowe Aspekty Bezzałogowych Aparatów Latających” Suchedniów, 05-07.V.2010, s. 578-589, ISBN 978-83-88592-70-6 (pełny tekst referatu na nośniku elektronicznym).
VI.14. Tuśnio J., Dziopa Z., Tuśnio N.: Wybrane problemy dynamiki, sterowania i konstrukcji działka wodno-pianowego przeznaczonego do pracy w warunkach prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. IX Międzynarodowa Konferencja "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa" Pułtusk, 25-28.09.2012 s. 818-831, udział własny 40%.
VI.15. Tuśnio N., Krzysztofik I., Tuśnio J.: Zastosowanie bezzałogowych obiektów latających jako elementów mobilnego systemu monitorowania zagrożeń pożarowych– IX Międzynarodowa Konferencja "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa" Pułtusk, 25-28.09.2012. s. 832-846, udział własny 30%.

VII. Konferencje krajowe:
VII.1. Tuśnio J., Kobierski Z.: Elektroniczny układ zabezpieczenia przeciążeniowo-czasowego do wyrobów rakietowych. (Materiały I Konferencji „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia” Solina 27-29.11.1996). część II, s. 116-124, udział własny 50%.
VII.2. Kobierski Z., Tuśnio J.: Sposób i układ rozbiegu wirnika giroskopu z wykorzystaniem jego pola magnetycznego (Materiały I Konferencji „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia” Solina 27-29.11.1996). część II, str. 125-136, udział własny 50%.
VII.3. Kobierski Z., Tuśnio J.: Zapalnik czasowy z możliwością bezprzewodowego programowania pojedynczym impulsem. Materiały VI Naukowo-Technicznej Konferencji "Uzbrojenie 97” Rynia 21-23.05.1997, ISSN 1230-3801, udział własny 50%.
VII.4. Tuśnio J., Koruba Z.: Analiza dynamiki procesu uzbrajania mechanizmu zabezpieczającego zapalnik pocisku rakietowego (pełny tekst na płycie CD). I Kongres Mechaniki Polskiej Warszawa, 28-31.08.2007, ISBN 978-83-7201-702-8, str. 29, udział własny 50%.
VII.5. Koruba Z., Kobierski Z., Tuśnio J.: Bezzałogowy aparat latający jako element mobilnego systemu monitoringu osiedli mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej V Congress “Intelligent Building systems” InBuS 2009, Kraków 22-23.10.2009. udział własny 40%.
VII.6. Tuśnio J. Koruba Z., Krzysztofik I.: Konstrukcja układu do wyznaczania kąta przesunięcia fazowego przebiegów z sygnalizacją zgodności faz X Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko Wschodnie, 5-9.06.2011, ISBN 978-83-918622-9-2, s.489-494, udział własny 40%.
VII.7. Krzysztofik I., Koruba Z., Tuśnio J.: Koncepcja optoelektronicznego koordynatora celu na samobieżnej wyrzutni przeciwlotniczej X Krajowa Konferencja Elektroniki Darłówko Wschodnie, 5-9.06.2011, ISBN 978-83-918622-9-2, s.816-821, udział własny 30%.
Authorship or co-authorship scientific publications in scientific journals in the database Journal Citation Reports (JCR):

I.1. Tuśnio J., Koruba Z.: Detecting and locating overhead power lines in the aspect of aerial vehicle safety. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 17, No. 3C, (2008) Journal Citation Reports IF 0,963, ISSN 1230-1485, pp. 105-109, own contribution 50%.
I.2. Koruba Z, Tuśnio J.: A Gyroscope-based system for locating point source of low-frequency electromagnetic radiation. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, No. 2, Vol 47, Warsaw 2009, Journal Citation Reports IF 0.178, ISSN 1429-2955 pp. 343-362, own contribution 50%.
I.3. Tuśnio J.: Budowa i badania bloków funkcjonalnych układu do wykrywania i lokalizacji położenia linii przesyłowej wysokiego napięcia jako źródła promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości [The design and testing of functional blocks in a system for detecting and locating high-voltage power lines as low-frequency electromagnetic radiation sources]. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), No 11/2009 Journal Citation Reports - IF 0.242, ISSN 0033-2097, pp. 164-166.
I.4. Tuśnio J.: Elektroniczny zapalnik czasowy z zabezpieczeniem przeciążeniowo – czasowym [Electronic timing detonator with overload and time protection]. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY [Electrical Review], No 11a/2010 Journal Citation Reports - IF 0.242, ISSN 0033-2097, pp. 214 – 217.
I.5. Tuśnio N., Tuśnio J.: Pokładowy sygnalizator ostrzegający przed zbliżaniem się do napowietrznej linii przesyłowej wysokiego napięcia [On-board siren warning against approaching the overhead high voltage transmission lines]. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY [Electrical Review], No 10/2011 Journal Citation Reports - IF 0.242, ISSN 0033-2097, pp. 45 -48, own contribution 50%.
I.6. Tuśnio J.: Konstrukcja układu do wyznaczania czasu rozbiegu i prędkości obrotowej wybranych mechanizmów specjalnych [The design for the determination of run time and speed of selected special mechanisms]. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY [Electrical Review], No 10/2011, Journal Citation Reports - IF 0.242, ISSN 0033-2097, pp. 140-143.
I.7. Tuśnio J., Koruba Z. Construction factors and selection of bullets and clusters detonators attacking the transmission high voltage electricity line. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 20, No. 5A, (2011) –Journal Citation Reports IF 0,543, ISSN 1230-1485, pp. 162-166, own contribution 75%.
I.8. Tuśnio N., Tuśnio J: Dwufunkcyjny wzmacniacz pomiarowy do współpracy z mostkami tensometrycznymi i termistorowymi [Dual function measuring amplifier for use with load cell and thermistor bridges]. Article one recommended by Scientific Committee of the XI National Conference on Electronics for publication in the journal PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, Journal Citation Reports - IF 0.242, own contribution 50%.
II. Monographs:
II.1. Koruba Z., Tuśnio J., Problemy dynamiki i sterowania obiektem latającym przy naprowadzaniu i ataku na elektroenergetyczną linię przesyłową wysokiego napięcia.
[Problems of dynamics and control of a flying object during guidance to the high-voltage electric power transmission line]. Politechnika Świętokrzyska, Monografie, Studia, Rozprawy M26, Kielce 2012. PL ISSN 1897-2691, pages 137, 12 points, own contribution 60%.

III. Co-author of monograph

III.1. Koruba Z., Kobierski Z., Tuśnio J.: Bezzałogowy aparat latający jako element mobilnego systemu monitoringu osiedli mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej [The unmanned aerial vehicle as an element of mobile system for monitoring of housing esteta and residential buildings utilities] 5th Monograph Chapter „Inteligentne budynki teoria i praktyka” [Intelligent buildings theory and practice] edited by Jerzy Mikulik Kraków 2010, ISBN: 978-83-60560-54-9, pp. 271-292, 3 points, own contribution 40%.
III.2. Tuśnio J.: Location and neutralization of overhead high voltage transmission lines in warfare conditions – Monograph Chapter M19 “SELECTED PROBLEMS OF MODELING AND CONTROL IN MECHANICS” Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, PL ISSN 1897-2691, Kielce 2011, pp. 63-76, 7 points.
III.3. Tuśnio J.: Conditions and methods for an attack on a high-voltage transmission line with an unmanned aerial vehicle – Monograph Chapter “SCIENTIFIC ASPECTS OF UNMANNED MOBILE VEHICLE”, ISBN: 978-83-93210-70-1 PTMTS Oddział Kielce 2010, pp. 469-485, 7 points.

IV. Authorship and co-authorship of scientific publications in international and national journals other than those at the bases or on the list:
IV.1. Łakomiec K., Spadło S., Tuśnio J.: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zespołów elektrycznych i elektronicznych obrabiarek w świetle wymagań współczesnych norm; [Electromagnetic compatibility (EMC) of electrical and electronic assemblies of machine tools in light of the requirements contemporary standards] Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Warszawskiej [Scientific Papers of the Institute of Production Engineering, Warsaw University of Technology], Issue No. 9; pp. 92-107; 2003, own contribution 30%.
IV.2. Szmitkowski J, Tuśnio N, Tuśnio J.: Wybrane problemy konstrukcyjne urządzeń do monitorowania i sygnalizacji zagrożeń porażeniem prądem elektrycznym [Selected construction problems of devices to monitor and signal electric shock hazard], Zeszyty Naukowe SGSP Nr 33 [Scientific Papers of the Main School of Fire Service No. 33] Warszawa, 2005, pp. 29-42, 6 points, own contribution 50%.
IV.3. Tuśnio J.: Wykrywanie i lokalizacja napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych w aspekcie konstrukcji i eksploatacji aparatów latających [Detection and location of overhead electrical equipment in terms of construction and exploitation flying machines]. Zeszyty. Naukowe nr 1, Budowa i Eksploatacja Maszyn. II Międzynarodowa Konferencja Naukowe Aspekty Aparatów Latających, Kielce-Cedzyna, 10-12.05.2006 – [Scientific Papers No. 1, Construction and Operation of Machinery. Second International Conference on Scientific Aspects of Flying Apparatus, Cedzyna Kielce, 10-12 May 2006], pp. 373-384, 2 points, ISBN 83-88906-61-5.
IV.4. Koruba Z., Tuśnio J.: Mechanizm zabezpieczająco-uzbrajający zapalnika do wyrobów rakietowych o ruchu obrotowym względem osi podłużnej [Mechanism of a safety-arming device for missile products rotating about a longitudinal axis]. Zeszyty. Naukowe nr 1, Budowa i Eksploatacja Maszyn. II Międzynarodowa Konferencja Naukowe Aspekty Aparatów Latających [Scientific Papers No. 1, Construction and Operation of Machinery. Second International Conference on Scientific Aspects of Flying Apparatus], Cedzyna Kielce, 10-12 May 2006], pp. 385-395, ISBN 83-88906-61-5, 2 points, own contribution 75%
IV.5. Koruba Z., J. Tuśnio J.: Generation and reduction of slow-varying disturbances affecting the operation of systems for detection and location of electromagnetic fields from overhead power lines. Mechanics, vol. 26, No.3, 2007. AGH University of Science and Technology Press, Cracow, ISSN 1734-8927, pp. 133-139, 6 points, own contribution 50%.
IV.6. Tuśnio J., Koruba Z.: Lokalizacja celu i naprowadzenie latającego środka napadu na punktowe źródło promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości [Locating the sources of low-frequency electromagnetic radiation as potential air-attack targets] Pomiary Automatyka Robotyka [Measurement Automatics Robotics] No 2, 2008, ISSN 1427-9126, pp. 783-792, 6 points, own contribution 50%.
IV.7. Koruba Z., Tuśnio J.: Giroskop jako stabilizator położenia kątowego pokładowych czujników do wykrywania i lokalizacji napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia [A gyroscope as a device for stabilizing the angular position of on-board sensors used for detection and location of overhead high-voltage power lines] Pomiary Automatyka Robotyka [Measurement Automatics Robotics] No. 2, 2008, ISSN 1427-9126, pp. 763-772, 6 points, own contribution 50%.
IV.8. Tuśnio J.: Koncepcja konstrukcji układu do lokalizacji położenia kątowego linii przesyłowej wysokiego napięcia w obiektach latających [A concept of the design of a system for locating the angular position of a high-voltage power line to be mounted in aerial vehicles] Pomiary Automatyka Robotyka [Measurement Automatics Robotics] No. 2, 2009, ISSN 1427-9126, pp. 649-658, 6 points.
IV.9. Tuśnio J, Krzysztofik I.: Koncepcja ataku startującego z pokładu okrętu bezpilotowego aparatu latającego na elektroenergetyczną linię przesyłową wysokiego napięcia [The concept of attack to electrical high-voltage transmission line by an unmanned aerial vehicle taking off from the deck of the ship] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej Nr 177B, Publikacje z Zakresu Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności [Scientific Papers of the Naval Academy No. 177B, Publications of Scope of Automation and Control Systems Exploitation and Communications], ISSN 0860-889X Gdynia 2009, pp. 223-230, 6 points, own contribution 50%.
IV.10. Tuśnio J, Koruba Z.: Problemy realizacyjne wykrywania i lokalizacji elektroenergetycznych linii przesyłowych z pokładu bezpilotowego aparatu latającego [Problems of realization of detection and location of electrical transmission lines from the deck of an unmanned aerial vehicle] Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Publikacje z Zakresu Automatyzacji i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności [Scientific Papers of the Naval Academy No.177B, Publications of Scope of Automation and Control Systems Exploitation and Communications], ISSN 0860-889X Gdynia 2009, pp. 197-206, 6 points, own contribution 75%.
IV.11. Tuśnio J. Uniwersalny programator elektronicznych zapalników czasowych [Universal programmer of time detonatators] - ELEKTRONIKA konstrukcje – technologie – zastosowania [ELECTRONICS constructions – technologies – applications] No. 10/2010. ISSN 0033-2089, 9 points, pp. 119-121.
IV.12. Tuśnio N., Tuśnio J. Trójfazowy zasilacz prądu zmiennego 3 × 2,5 kW [Three-phase AC power 3x2,5 kW] - ELEKTRONIKA KONSTRUKCJE TECHNOLOGIE - ZASTOSOWANIA [ELECTRONICS constructions – technologies – applications] No. 10/2011, ISSN 0033-2089 pp. 61-64, 9 points, own contribution 50%.
IV.13. Koruba Z., Tuśnio J.: Koncepcja i algorytm manewru ochrony obiektu latającego przed kolizją z napowietrzną linią przesyłową wysokiego napięcia [Concept and Algorithm of Flying Object Protection Manoeuvre Against Collision with Overhead High Voltage Transmission Line]. – Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria Bezpieczeństwa [Problems of Mechatronics, Armament, Aviation, Security Engineering] No. 4 (6) 2011, ISSN 2081-5891 pp. 69-79, own contribution 50%.
IV.14. Krzysztofik I., Koruba Z., Tuśnio J.: Przetworniki obrotowo-impulsowe jako czujniki przemieszczeń i przesunięcia fazowego układów mechatronicznych [Rotary- pulse converters as a displacement sensor and the phase of mechatronic systems]. ELEKTRONIKA KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA [ELECTRONICS-constructions, technologies – applications] No 9/2012 ISSN 0033-2089 pp.127-129, 6 points, own contribution 40%.
IV.15. Tuśnio J., Tuśnio N: Układ do wyznaczania energii kinetycznej pocisków o niewielkiej prędkości [System for the determination of the kinetic energy of a low-speed projectiles] ELEKTRONIKA KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA [ELECTRONICS-constructions, technologies, applications] No 9/2012 ISSN 0033-2089 pp.114-11, 6 points, own contribution 50%.
V. Conferences and foreign publications:
V.1. Koruba Z., Tuśnio J.: Концeпция наведения управляемой бомбы на точечный источник электромагнитного излучения малой частоты [The concept of guidance, a bomb targeted to point source of low frequency electromagnetic radiation]. Materials XIV International Conference „Avtomatika 2007” part. II. Sewastopol, 10-14 sept. 2007, pp. 22-23, own contribution 25%.
V.2. Tuśnio J., Koruba Z: “A concept design of a wide-view-angle system mounted on board of an unnamed aerial vehicle used for locating the position of a low-frequency electromagnetic radiation source”. Scientific Proceedings of Riga Technical University, Series 6 “Transport and Engineering, Transport, Aviation Transport”, No. 27. – Riga, RTU, 2008. – pp. 269-276. (ISSN 1407 – 8015) – 2 points, own contribution 75%.
V.3. Koruba Z, Tuśnio J.: Концeпция наведения управляемой бомбы на линейный источник электромагнитного излучения малой частоты в виде электроэнергетическoй линии выcoкoгo нaпряжeния [A concept of a system for guiding an aerial bomb towards a high-voltage electric power transmission line as a linear source of low-frequency elecromagnetic radiation]. Materials XVI International Conference „Avtomatika 2009 Czerniwcy 22-25.09.2009, pp.167-169, own contribution 50%.
V.4. Tuśnio J. Koruba Z.: Концепция и конструкция многофункциональнoй замедлительной системы программируемoй одиночным импульсom с модулированной ширинoй [Design and construction of multifunctional system delaying programmed single pulse width modulated] . Materials XVII International Conference Awtomatika 2010” Charkow, 27-29.09.2010, pp. 80-81, own contribution 80%.
V.5. Tuśnio J.: Overhead power transmission lines as a threat to public helth and safety The 10th International Conference "Modern Building Materials, Structures and Techniques" Year 2010 Publisher Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika" ISBN 978-9955-28-592-2 Pages 1314-1321.

VI. International Conferences

VI.1. Tuśnio J., Kobierski Z., Tuśnio N.: Elektroniczny układ sygnalizacji bezruchu i zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. [Electronic circuit signaling immobility and nuisances electrocution]. Materials II International Conference „Bezpieczeństwo pożarowe budowli” [“Fire safety in buildings”]. Warszawa 22-24.10.1997 r. ISBN 83-904413-7-3, pp. 289-296, own contribution 40%.
VI.2. Tuśnio J., Spadło S., Sadłowski J.: Ocena przydatności wybranych typów zabezpieczeń zapalników w wyrobach rakietowych [Evaluation of the usefulness of selected types of safeguards in products rockets igniters]. Materials III International Conference “Amunicja Precyzyjnego Rażenia oraz Układy Zabezpieczająco-Wykonawcze i Zasilające”. [Precision Munitions Destruction and Executive Security Systems and Implementing Supply]. Skarżysko-Kam., 22-24.09.2000. ISBN 83-910318-2-9, pp. 151-161, own contribution 40%.
VI.3. Sadłowski J., Spadło S., Tuśnio J.: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) urządzeń elektrycznych i elektronicznych w świetle wymagań współczesnych norm. [Electromagnetic compatibility (EMC) of electrical and electronic equipment in the light of the requirements of modern standards] Materials III International Conference “Amunicja Precyzyjnego Rażenia oraz Układy Zabezpieczająco-Wykonawcze i Zasilające”. [Precision Munitions Destruction and Executive Security Systems and Implementing Supply]. Skarżysko-Kam., 22-24.09.2000. ISBN 83-910318-2-9, pp. 133-151, own contribution 30%.
VI.4. Spadło S., Sadłowski J., Tuśnio J.: Elementy pneumosprężyste w układach zabezpieczająco-uzbrajających zapalników [Pneumo elastic elements in the security systems - arming detonators] Materials IV International Conference „Rozwój i Modernizacja Środków Bojowych” [Development and Modernization of Combat]. Skarżysko-Kam. 20-21.09.2001. ISBN 83-910318-3-7, pp. 273-287, own contribution 30%.
VI.5. Sadłowski J., Spadło S., Tuśnio J.: Badania odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) w świetle wymagań współczesnych norm [Resistance tests for electrical and electronic equipment to electromagnetic interference (EMC) in the light of the requirements of modern standards]. Materials IV International Conference „Rozwój i Modernizacja Środków Bojowych” [Development and Modernization of Combat]. Skarżysko-Kam., 20-21.09.2001, ISBN 83-910318-3-7, pp. 261-273, own contribution 30%.
VI.6. Spadło S., Tuśnio J.: Lotnicze bomby kasetowe do zakłócania pracy instalacji elektroenergetycznych [Aerial cluster bombs to disrupt the electrical installation working]. Materials IV International Conference „Rozwój i Modernizacja Środków Bojowych” [Development and Modernization of Combat]. Skarżysko-Kam., 20-21.09.2001, ISBN 83-910318-3-7, pp. 85-97, own contribution 50%.
VI.7. Szmitkowski J., Tuśnio J., Chwaleba A., Tuśnio N.: Urządzenie do sygnalizacji zagrożeń porażenia prądem elektrycznym w warunkach prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych z użyciem drabin i podnośników [Alarming device for electric shock in terms of rescue - fire fighting using ladders and elevators]. Materials IV International Conference „Bezpieczeństwo pożarowe budowli” [“Fire safety in buildings”]. Częstochowa, 2-3.10.2002, ISBN 83-88446-05-3, pp. 259-270, own contribution 40%.
VI.8. Tuśnio J., Koruba Z.: Koncepcja określenia położenia kątowego źródła promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości na przykładzie napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych [A concept for determining the angular position of overhead power lines as sources of low-frequency electromagnetic radiation]. VI International Armament Conference "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia" [Scientific Aspects of Armament Technology] – Waplewo 2006, pages 995-1002, ISBN:83-89399-27-X; 978-83-89399-27-4, own contribution 75%.
VI.9. Tuśnio J., Koruba: Konstrukcja układu zabezpieczająco – uzbrajającego zapalnika do wyrobów rakietowych o ruchu obrotowym względem osi podłużnej [The structure of protective and priming setup in detonator for rocket devices with axle revolutions]. VI International Armament Conference "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia" [Scientific Aspects of Armament Technology] – Waplewo 2006, pages 1003-1009, ISBN: 83-89399-27-X, own contribution 50%.

VI.10. Tuśnio J., Koruba Z.: Optimal reduction of vibrations of the safety device in the missile fuze. – 8th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods MARDiH –Kraków-Krasiczyn, Poland 11–14. 06. 2007. ISBN 83-89772-41-8, own contribution 50%.
VI.11. Tuśnio J., Koruba Z.: Koncepcja układu o szerokim kącie widzenia do lokalizacji położenia źródła promieniowania elektromagnetycznego małej częstotliwości z pokładu bezzałogowego aparatu latającego [The concept of the wide-angle position to the location of the source of low-frequency electromagnetic radiation from the deck of an unmanned flying apparatus]. III International Conference „Naukowe Aspekty Bezzałogowych Aparatów Latających”[Scientific Aspects of Unmanned Flying Apparatus], Kielce-Cedzyna, 10-12.05.2008, own contribution 75%.
VI.12. Tuśnio J.: Koncepcja i realizacja elektronicznego opóźniacza zapalnika czasowego z wizualizacją nastawy [Design and production of electronic ignition of retarder time visualization of the setting]. VIII International Armament Conference "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa" [Scientific Aspects of Armament and Safety Technology] Pułtusk, 6-8.10.2010, pp. 1007-1015.
VI.13. Tuśnio J.: Bezpilotowy aparat latający jako środek napadu powietrznego na elektroenergetyczne linie przesyłowe wysokiego napięcia [Unmanned flying apparatus as a means to power high-voltage transmission lines]. IV International Conference „Naukowe Aspekty Bezzałogowych Aparatów Latających” [Scientific Aspects of Unmanned Flying Apparatus], Suchedniów, 05-07.V.2010.
VI.14. Tuśnio J., Dziopa Z., Tuśnio N.: Wybrane problemy dynamiki, sterowania i konstrukcji działka wodno-pianowego przeznaczonego do pracy w warunkach prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych [Some problems of dynamics, control and construction of water and foam cannon designed for use in the conditions of the rescue and firefighting]. IX International Armament Conference "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa" [Scientific Aspects of Armament and Safety Technology] Pułtusk, 25-28.09.2012, pp. 818-831, own contribution 40%.
VI.15. Tuśnio N., Krzysztofik I., Tuśnio J.: Zastosowanie bezzałogowych obiektów latających jako elementów mobilnego systemu monitorowania zagrożeń pożarowych [The use of unmanned flying objects as part of mobile monitoring system for fire risk]. – IX International Armament Conference "Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa" [Scientific Aspects of Armament and Safety Technology] Pułtusk, 25-28.09.2012, pp. 832-846, own contribution 30%.


VII. National conferences:

VII.1. Tuśnio J., Kobierski Z.: Elektroniczny układ zabezpieczenia przeciążeniowo-czasowego do wyrobów rakietowych. [An electronic system for overload-time limit control of missile products]. (Proceedings of the 1st Conference „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia”, [Scientific Aspects of ArmamentTechnology], Solina 27-29.11.1996. part II, pp. 116-124, own contribution 50%.
VII.2. Kobierski Z., Tuśnio J.: Sposób i układ rozbiegu wirnika giroskopu z wykorzystaniem jego pola magnetycznego [Method and system of start the rotor gyroscope using its magnetic field]. (Proceedings of the 1st Conference „Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia” [Scientific Aspects of Armament Technology], Solina 27-29.11.1996. part II, pp. 125-136, own contribution 50%.
VII.3. Kobierski Z., Tuśnio J.: Zapalnik czasowy z możliwością bezprzewodowego programowania pojedynczym impulsem [Time fuse with a single pulse wireless programming]. Procedings of VI Scientific - Technical Conference "Uzbrojenie 97” [Armament 97] Rynia 21-23.05.1997, ISSN 1230-3801, own contribution 50%.
VII.4. Tuśnio J., Koruba Z.: Analiza dynamiki procesu uzbrajania mechanizmu zabezpieczającego zapalnik pocisku rakietowego [Analysis of the dynamics of the process of arming the security mechanism missile fuze] (full text of the paper on the CD). Abstracts for the First Congress of Polish Mechanics Warszawa, 28-31.08.2007, ISBN 978-83-7201-702-8, p. 29, own contribution 50%.
VII.5. Koruba Z., Kobierski Z., Tuśnio J.: Bezzałogowy aparat latający jako element mobilnego systemu monitoringu osiedli mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej [The unmanned aerial vehicle as an element of mobile system for monitoring of housing esteta and residential buildings utilities] V Congress “Intelligent Building systems” InBuS 2009, Kraków 22-23.10.2009, own contribution 40%.
VII.6. Tuśnio J. Koruba Z., Krzysztofik I.: Konstrukcja układu do wyznaczania kąta przesunięcia fazowego przebiegów z sygnalizacją zgodności faz [System design to determine the phase angle waveform compliance with traffic phase]. X Krajowa Konferencja Elektroniki [X National Conference on Electronics] Darłówko Wschodnie, 5-9.06.2011, ISBN 978-83-918622-9-2, pp.489-494, own contribution 40%.
VII.7. Krzysztofik I., Koruba Z., Tuśnio J.: Koncepcja optoelektronicznego koordynatora celu na samobieżnej wyrzutni przeciwlotniczej [The concept of optoelectronic target coordinator on the self propelled antiaircraft launcher]. X Krajowa Konferencja Elektroniki [X National Conference on Electronics], Darłówko Wschodnie, 5-9.06.2011, ISBN 978-83-918622-9-2, pp.816-821, own contribution 30%.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
technika uzbrojenia, aparatura kontrolno-pomiarowa, zapalniki czasowe i zbliżeniowe 5.4 Mechanical Engineering
5.14 Automation and Robotics