Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

doktor habilitowany Jan Leszek Bednarczyk

Faculty: Faculty of Management and Computer Modelling
Department: Department of Economics and Management
Position: Profesor nadzwyczajny
E-mail: jan.bednarczyk@tu.kielce.pl
Address: Perzanowskiej 32 m.1, 26-600 Radom
Phone number:600 973 104, 603 946 704
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
Zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze szeroko pojętych finansów i bankowości. Najważniejsze publikacje dotyczą teorii i polityki stóp procentowych, polityki pieniężnej banku centralnego oraz inflacji. Podejmują również problematykę ekonomicznych skutków przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Area of research interest contains broadly understood finance and banking. Most important publications deal with interest rates theory and policy, monetary policy of the central bank and inflation. The subject of research are also consequences of Poland`s access to the Eurozone.
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielskiPolish, English
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
Optymalizacja źródeł finansowania przedsiębiorstwa. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwaOptimalization of the firm`s sources of financing. Financial planning in the firm. Financial restructuring of the firm.
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1) Bednarczyk J.L. Inflacja Niespowalniajaca Wzrostu Gospodarczego (INSWoG) - Non-Decreasing Economic Growth Rate of Inflation (NDEGRI) - Z.406722, 09-11.2012.
2) Bednarczyk J.L. Pułapka niskiej inflacji - Low Inflation Trap - Z.406723, 09-11.2012.

1) Bednarczyk J.L. Inflacja Niespowalniajaca Wzrostu Gospodarczego (INSWoG) - Non-Decreasing Economic Growth Rate of Inflation (NDEGRI) - Z.406722, 09-11.2012.
2) Bednarczyk J.L. Pułapka niskiej inflacji - Low Inflation Trap - Z.406723, 09-11.2012.

Informacje dodatkoweAdditional information
Autor ponad 130 artykułów i książek w dziedzinie polityki pieniężnej, teorii i polityki stóp procentowych, bankowości centralnej oraz polityki Europejskiego Banku Centralnego. Obecnie głównym obszarem zainteresowań naukowych jest hipoteza inflacji neutralnej, oryginalna koncepcja naukowa, która może okazać się przydatna w wyjaśnianiu niskiej skuteczności polityki bezpośredniego celu inflacyjnego jako metody przezwyciężania procesów stagnacyjnych w gospodarkach Unii Europejskiej.Author more then 130 articles and books especially in monetary policy, interest rate theory and policy, central banking, monetary policy of European Central Bank. These days the main field of his scientific interest is neutral inflation hypothesis, the concept developed originally by him, which can prove good tool for explanation of the low efficiency of inflation targeting as a method to overcome stagnation processes in European economies.
Słowa kluczoweDziedziny nauki
Low Inflation Trap, NDEGRI, Non-Decreasing Economic Growth Rate of Inflation. 1.10 Macroeconomics Microeconomics
1.11 Finance, Banking and Accounting