Homepage
Wersja polska

Expert of the Kielce University of Technology

foto

dr hab. inż. Jerzy Augustyn

Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Department: Department of Electrical Ingieneering and Measurement Systems
Position: profesor PŚk
E-mail: j.augustyn@tu.kielce.pl
Address: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce
Phone number:(+48) 41 3424226
Strony WWW:http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katedra-elektrotechniki-i-systemow-pomiarowych/
Obszar zainteresowań badawczychArea of research interest
pomiary impedancji
przetworniki pomiarowe
algorytmiczne metody pomiarowe,
systemy pomiarowe
Impedance measurements,
measurement transducers
algorithmic measurement methods,
measurement systems
Języki komunikacjiLanguages of communication
polski, angielski, rosyjskipolish, english, russian
Oferta dla przemysłuOffer for the industry/economy
- Systemy pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
- Inteligentne przetworniki pomiarowe
- Układy do pomiaru składowych impedancji i rezystancji
- Pomiary właściwości elektrycznych i magnetycznych materiałów
- Pomiary właściwości elektrycznych obiektów biologicznych
- Measurement systems for electrical and non-electrical quantities,
- Smart measurement transducers
- Circuits to measure resistance and components of impedance
- Measurements of electrical and magnetic properties of materials
- Measurements of the electrical properties of biological objects
Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkoweEmbracing patents, trademarks, utility models etc.
1. Augustyn J.: Układ do minimalizacji impedancji wejściowej magnetycznego komparatora prądu przemiennego, patent PL 136061, upraw. Politechnika Śląska, Gliwice
2. Augustyn J.: Układ przetwornika prądu kompensacyjnego na napięcie zwłaszcza dla magnetycznego komparatora prądu przemiennego, patent PL 156498, upraw. Politechnika Śląska, Gliwice
3. Augustyn J.: Układ różnicowy z magnetycznym komparatorem prądu do wyznaczania błędów przekładników prądowych, patent PL 156566, upraw. Politechnika Śląska, Gliwice.
4. Augustyn J.: Układ aktywny do samorównoważenia magnetycznego komparatora prądu przemiennego, patent PL 157073, upraw. Politechnika Śląska, Gliwice.
5. Augustyn J., Kwiczala J.: Układ do fazoczułej detekcji siły magnetomotorycznej w magnetycznym komparatorze prądu przemiennego zwłaszcza do wyznaczania błędów przekładników prądowych, patent PL 165711, upraw. Politechnika Śląska, Gliwice.
6. Augustyn J.: Układ przesuwający fazę sygnału sinusoidalnego o kąt pi/2 niezależnie od częstotliwości sygnału, patent PL 166150, upraw. Politechnika Śląska, Gliwice.
7. Augustyn J.: Układ do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych z odczytem cyfrowym, patent PL 169837, upraw. Politechnika Świętokrzyska, Kielce
8. Augustyn Jerzy, Drobnica Arkadiusz, Kaczmarek Zdzisław, Marek H., Miśkiewicz J., Siwoń Cezary, Stanowisko do pomiarów momentów napędów elektrycznych zasuw; A1-326465; 2003, PL 186536
9. Augustyn Jerzy: Układ przetwornika różnicy prądów na napięcie,zwłaszcza dla równonapięciowego komparatora impedancji; A1-327593; 2004, PL 187053
Informacje dodatkoweAdditional information
1. A comparative evaluation of some LMS-based algorithms for calculating of impedance components in the sampling sensor instrument; Augustyn Jerzy; Proceedings of XVII IMEKO World Congress: Metrology in the 3rd Millennium; 2003, pp. 778-782

2. Algorytm estymacji częstotliwości sygnału sinusoidalnego w układzie z przetwornikiem próbkującym; Augustyn Jerzy; IV Sympozjum nt Pomiarów Dynamicznych; 2002, s. 28-31.

3. Algorytm estymacji składowych impedancji w trójkanałowym układzie akwizycji danych; Augustyn Jerzy; Pomiary Automatyka Kontrola; 2013, 01, 3-5

4. Algorytm estymacji składowych impedancji w trójkanałowym układzie akwizycji danych; Augustyn Jerzy; Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach Seria: Konferencje; 2012, 16, 91-95

5. Algorytmiczne metody pomiaru impedancji; Augustyn Jerzy; Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej; 2006, Monografie, Studia, Rozprawy, nr 53, stron 140

6. An Algorithm for Frequency Estimation of Sinusoidal Signal; Augustyn Jerzy; Metrology and Measurement Systems; 2002, vol. IX, no.4, pp. 367-380.

7. Badania symulacyjne algorytmów do pomiaru współczynnika strat dielektrycznych w układach z przetwarzaniem próbkującym; Augustyn Jerzy; Kongres Metrologii; 2004, Tom II, s.679-682

8. Badania symulacyjne wybranych algorytmów do wyznaczenia składowych impedancji w układach cyfrowego przetwarzania sygnału; Augustyn Jerzy; Sympozjum "Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych"; 2000, Krynica, 18-22 września 2000. s. 51-58

9. Cyfrowy system do bezstykowego pomiaru konduktywności elektrycznej materiałów przewodzących z wykorzystaniem platformy pomiarowej PXI; Serwicki Teodor, Kuśmierz Józef, Augustyn Jerzy, Spadło Sławomir; Przegląd Elektrotechniczny; 2013, nr 7,121

10. Estimation of uncertainty propagation in the least squares algorithms for impedance components measurements; Augustyn Jerzy; Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej; 2005, Seria: Elektryka nr 42, pp. 1-14.

11. Estymacja składowych impedancji algorytmem 3-punktowym; Augustyn Jerzy; Pomiary Automatyka Kontrola; 2010, 12, 1400-1402

12. Estymacja składowych impedancji w układach z próbkowaniem asynchronicznym; Augustyn Jerzy; Materiały XII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych; 2002, pp. 25-32

13. Influence of the structure of signal conditioning circuits on the uncertainty of impedance measurement with algorithmic methods; Augustyn Jerzy; Metrology and Measurement Systems; 2007, 4(2007). str. 529-541

14. Komputerowo wspomagane stanowisko do badań i regulacji elektromechanicznych napędów zasuw i zaworów regulacyjnych; Augustyn Jerzy, Drobnica Arkadiusz, Kaczmarek Zdzisław, Siwoń Cezary, Marek H., Miśkiewicz J.; Pomiary Automatyka Kontrola; 2000, nr 1/2000, 2000, s. 32-34

15. Konduktometr z dwucewkowym przetwornikiem indukcyjnościowym z wykorzystaniem platformy kontrolno-pomiarowej PXI; Serwicki Teodor, Kusmierz Józef, Wyporkiewicz Michał, Augustyn Jerzy; Pomiary Automatyka Kontrola; 2014, 04/2014, 250-252

16. Minimalizacja błędu rekonstrukcji w cyfrowym generatorze przebiegu sinusoidalnego z ekstrapolatorem zerowego rzędu; Augustyn Jerzy; Przegląd Elektrotechniczny; 2012, 3a

17. Minimalizacja błędu rekonstrukcji w cyfrowym generatorze przebiegu sinusoidalnego z ekstrapolatorem zerowego rzędu; Augustyn Jerzy; Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach Seria: Konferencje; 2011, 15,172-176

18. Niepewność pomiaru impedancji metodami algorytmicznymi; Augustyn Jerzy; Pomiary Automatyka Kontrola; 2007, 10, str. 3-6

19. Niepewność pomiaru impedancji metodą dopasowania do elipsy; Augustyn Jerzy; Pomiary Automatyka Kontrola; 2011, nr 02/2011, s.180-183

20. Ocena niepewności algorytmu przetwarzania wielkości zmiennych w czasie w wielokanałowym przetworniku próbkującym; Augustyn Jerzy; Materiały "V Sympozjum nt. Pomiarów Dynamicznych", Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach; 2005, Seria: Konferencje Nr 10, Szczyrk, 7-8 listopad 2005, pp. 7-14

21. Ocena niepewności przetwarzania przetwornika próbkującego na podstawie uogólnionego prawa propagacji niepewności; Augustyn Jerzy; Materiały konferencji: "Podstawowe Problemy Metrologii", Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Ustroń 2005; 2005, Seria: Konferencje Nr 8, pp. 303-312

22. Ocena niepewności rozmycia czasowego odstępu próbkowania sygnałów pomiarowych; Augustyn Jerzy; Prace Komitetu Metrologii Oddziału PAN w Katowicach , Seria: Konferencje, Nr 12; 2008, s. 41-50

23. Ocena niepewności w systemach akwizycji danych pomiarowych; Augustyn Jerzy; Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach Materiały V Konferecji Podstawowe Problemy Metrologii PPM'06; 2006, Seria: Konferencje, nr 11, s. 51-58

24. Ocena niepewności wyniku pomiaru składowych impedancji w układach pomiarowych z przetwarzaniem próbkującym; Augustyn Jerzy; Materiały II Sympozjum nt. "Metrologiczne Właściwości Programowanych Przetworników Pomiarowych"; 2002, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1540; Elektryka z. 181, Gliwice, 2002, MWPPP'2001, s. 9-18

25. Ocena propagacji niepewności przetwarzania algorytmów pomiaru składowych impedancji metodą najmniejszych kwadratów na podstawie badań symulacyjnych; Augustyn Jerzy; Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach, Podstawowe Problemy Metrologii. Seria: Konferencje; 2003, s. 551-562

26. Ocena wpływu wyboru par składowych opisujących impedancję dwójnika na niepewność przetwarzania wybranych algorytmów w układach z przetwarzaniem próbkującym; Augustyn Jerzy; Materiały XXXVI "Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów", Prace Komisji Metrologii PAN w Katowicach; 2004, Seria: Konferencje Nr 6, Ustroń, 21-23.06.2004, pp. 49-58

27. Pomiary składowych impedancji w mikroprocesorowych układach pomiarowych; Augustyn Jerzy; Materiały XII Konferencji Naukowo-Technicznej "Zastosowanie mikroprocesorów w automatyce i pomiarach"; 2000, Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa 9-10 października 2000, s. 197-204

28. Pomiary składowych impedancji w układach pomiarowych z przetwarzaniem próbkującym; Augustyn Jerzy; Materiały Krajowego Kongresu Metrologii KKM'2001; 2001, T.III, s.801-804

29. Some LMS-based algorithms for impedance measurements; Augustyn Jerzy; Measurement; 2008, vol. 41, 2(2008), str. 178-185

30. Uncertainty Analysis of Impedance Measurements in the sampling Sensor Instrument; Augustyn Jerzy; the IMECO-TC7 Symposium "Measurement Science of The Information Era"; 2002, pp.66-69

31. Uncertainty estimation of the processing algorithm of a time-variable quantities in multi-channel measurement systems; Augustyn Jerzy; Metrology and Measurement Systems; 2006, vol. XIII, no. 3(2006), pp.303-313

32. Wpływ okna czasowego na niepewność wyznaczenia widma amplitudowego sygnału okresowego; Augustyn Jerzy; Przegląd Elektrotechniczny; 2010, R. 86, nr 1/2010, . 245-248

33. Wpływ parametrów okna czasowego na niepewność wyznaczenia widma sygnału okresowego; Augustyn Jerzy; Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach,Seria: Konferencje, Katowice 2009; 2009, nr 14, s. 88-91

34. Wybrane algorytmy wyznaczania składowych impedancji w układach porównawczych i mostkowych; Augustyn Jerzy; Materiały XI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych Krynica, 17-21 września 2001. Wydawnictwo Zakładu Metrologii AGH; 2001, s. 57-64

35. Wybrane problemy optymalizacji parametrów dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych; Serwicki Teodor, Kuśmierz Józef, Augustyn Jerzy; Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach Seria: Konferencje; 2012, 16, 164-167

36. Wybrane problemy optymalizacji parametrów dwucewkowych przetworników indukcyjnościowych w bezstykowych pomiarach konduktywności elektrycznej; Teodor Serwicki, Kuśmierz Józef, Augustyn Jerzy; Przegląd Elektrotechniczny; 2013, 01a

37. Zastosowanie metody Monte Carlo do oceny niepewności pomiaru składowych impedancji; Augustyn Jerzy; Prace Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1785; 2008, Zeszyt Elektryka, Rok LIV, 1(205), Gliwice 2008, s. 7-19

38. Pomiary impedancji metodami algorytmicznymi; Augustyn Jerzy; Pomiary Automatyka Kontrola; 2006, nr 4/2006 s. 14-16

39. Sposoby realizacji pomiarów konduktywności elektrycznej materiałów za pomocą przetworników indukcyjnościowych jednocewkowych; Augustyn Jerzy, Kuśmierz Józef; Pomiary Automatyka Kontrola; 2013, 4, 326-329
Słowa kluczoweDziedziny nauki
impedance measurements
eddy-current transducers
transducers and sensors
algorithmic measurement methods,
software-defined measurement systems
estimation of measurement uncertainty
5.5 Metrology and Standardization
5.10 Electrical Engineering
5.15 Electronics
5.19 Computer Methods in Science